Ministerstwo rozwoju regionalnego


IV. Podstawowe wskaźniki realizacji SRKPobieranie 1.36 Mb.
Strona11/12
Data26.10.2017
Rozmiar1.36 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

IV. Podstawowe wskaźniki realizacji SRK


Tabela 5: Podstawowe wskaźniki realizacji SRK zawarte w dokumencie Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 wraz z wartością wskaźników w roku 201238

Cele i priorytety

Wskaźniki

Wartość wskaźnika w roku bazowym (2005)

Wartość wskaźnika w 2007 r.

Wartość wskaźnika w 2008 r.

Wartość wskaźnika w 2009 r.

Wartość wskaźnika w 2010 r.

Wartość wskaźnika w 2011 r.

Wartość wskaźnika w 2012 r.

Zakładana w SRK wartość wskaźnika

2010

2015

Cel SRK

Średnie roczne tempo wzrostu PKB (%)

3,6

3,1 (2001-05)6,8

6,5 (2006-2007)5,1

6,0 (2006-2008)1,6

4,9 (2006-2009)3,9*

4,7 (2006-2010)4,5*

1,9*

5,1 (2006-10)

5,2 (2011-15)

PKB na mieszkańca wg PPS (UE25=100)

49*

53*

54*

58*

60*

63
58

66

PKB na mieszkańca wg PPS (UE27=100)

51*

54*

56*

61*

63*

64

66Średnia stopa inwestycji (%)1)

18,8 (2001–05)

18,2 (2005)21,6

22,3

21,1

19,9

20,2

19,4

21 (2006-10)

25 (2011-15)

Średnia roczna inflacja

2,1

2,5

4,2

3,5

2,6

4,3

3,7

2,5

2,5

Deficyt sektora finansów publicznych w % PKB2)

4,1

1,9

3,7

7,4

7,9

5,0

3,9

2,5

2,0

Dług publiczny w % PKB2)

47,1

45,0

47,1

50,9

54,8

56,2

55,6

51,7

47,0

Dochód na osobę 3) (zł)

731,8

894,5

1006,6

1071,7

1147,2

1183,7
950

1190

Struktura pracujących (w wieku powyżej 15 lat) wg sektorów gospodarki4) (%)

100

100

100

100

100

100

100- sektor I

17,4

14,8

14,0

13,3

12,9 (NSP 2002)

12,7 (NSP 2002)

12,6

15,0

11,0

13,1 (NSP 2011)

12,9 (NSP 2011)

- sektor II

29,2

30,7

31,9

31,1

30,2 (NSP 2002)

30,6 (NSP 2002)

30,4

27,5

26,0

30,3 (NSP 2011)

30,7 (NSP 2011)

- sektor III

53,4

54,5

54,1

55,6

56,9 (NSP 2002)

56,7 (NSP 2002)

57,0

57,5

63,0

56,6 (NSP 2011)

56,4 (NSP 2011)

Udział usług rynkowych w wartości dodanej brutto5) (%)

49,9

49,8

50,2

49,9

50,151,0

55,0

Stopa bezrobocia (%)

17,7

9,6

7,1

8,2

9,6 (NSP 2002)

9,7 (NSP 2002)

10,1

12,0

9,0

9,6 (NSP 2011)

9,6 (NSP 2011)

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po transferach socjalnych

(Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym po transferach społecznych) (%)

20,5 (2005)

17,3

16,9

17,1

17,6

17,7
15

13

Przeciętna długość życia (lata):

(Przeciętne trwanie życia)

-kobiety


-mężczyźni

79,4


70,8

79,7


71,0

80,0


71,3

80,1


71,5

80,6


72,180,9

72,4

81,0

72,7

80,6

73,3


81,2

74,5


Umieralność niemowląt na 1000 urodzeń żywych

(Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych)

6,4

6,0

5,6

5,6

5,0

4,7

4,6

5,5

5,0

Priorytet I

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

Nakłady ogółem na działalność badawczą i rozwojową (B+R) w % PKB

0,56 (2004)

0,57 (2005)0,57

0,60

0,67

0,74

0,77
1,5

2,0

Udział podmiotów gospodarczych w nakładach na działalność B+R (%)6)

22,6 (2004)

26,0 (2005)24,5

26,6

27,1

24,4

28,1
30

40

Udział produktów wysokiej i średniowysokiej techniki w produkcji sprzedanej w przemyśle7) (%)

30,1 (2004)

30,6 (2005)31,5

32,6

34,0

35,2

33,6
35

40

Eksport towarów na 1 mieszkańca – tys. EUR

1,9

2,7

3,1

2,6

3,1

3,5

3,7 a

3,5

4,9

Wydajność pracy na 1 pracującego8) (UE25=100)

59,4*

60,1*

60,4*

63,4*

65,4*

66,9*
70,0

80,0

Wydajność pracy na 1 pracującego8) (UE27=100)

61,8*

62,3*

62,4*

65,5*

67,5*

68,9*


Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (mld USD, wg NBP)

(Roczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych)

10,2*

23,5*

14,9*

13,7*

13,9*

18,9*
10,0

10,0

Liczba patentów udzielonych rezydentom polskim (na 1 mln mieszkańców)9)

20,4 (2004),

27,6 (2005)41,3

38,0

40,2

35,9*

51,6
40

65

Wydatki na technologie informacyjne w % PKB

7,2 (2004)

1,7

1,6

1,9

1,78,0

8,5

Wydatki na technologie telekomunikacyjne w % PKB

3,9

3,5

3,2*

2,8Liczba łączy szerokopasmowych odniesiona do liczby ludności (%)

(Liczba łączy szerokopasmowych w stosunku do liczby ludności)

1,9

6,8

9,6

12,8

14,910

25


Priorytet II

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej

Łączna długość dróg ekspresowych (km)

258

330

452

522

675

738
901

2890

Łączna długość autostrad (km)

552

663

765

849

857

1070
1629

1913

Energochłonność gospodarki (kg paliwa umownego na 1 EUR PKB w c. 2000 r.)

(Energochłonność finalna gospodarki (kg oleju ekwiwalentnego na 1 EUR PKB w cenach stałych z 2000 r.))

0,263

0,244

0,234

0,230

0,2400,24

0,20

Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu (%)

(Udział energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych nośników energii w zużyciu energii elektrycznej brutto (%)

2,6

3,5

4,3*

5,8

7,0

8,3
7,5

9,0

Emisje zanieczyszczeń powietrza (kg na mieszkańca)
– SO2

36,0 (2003)

32,0 (2005)31,9

26,1*

22,6

24,9*

23,6*
22

15

- NOx

21,2 (2003)

21,3 (2005)22,6

21,8

21,5

22,6*

22,1*
17

15

Recykling odpadów opakowaniowych (% ogółu wprowadzonych opakowań)

(Recykling odpadów opakowaniowych i poużytkowych)

35,6 (2004)

46,7 (2005)48,2

43,0

36,9

38,9

41,4
min. 38

55-80

Odsetek mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków

(Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ludności ogółem)

60,2*

62,2

63,1

64,2

64,7*

65,7
75

85

Zgony z powodu chorób układu krążenia (liczba na 100 tys. ludności)

440,8

449,6

453,7

466,4

451,8*

440,9
400

380

Turyści zagraniczni (przyjazdy w mln osób)

15,2

15,0

13,0

11,9

12,5

13,4

14,8

18,3

22,0Priorytet III

Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

Wskaźnik zatrudnienia: (%)
- osób w wieku 15-64 lata

53,0*

57,0

59,2

59,3

59,3 (NSP 2002)

59,7(NSP 2002)

59,7

57,0

62,0

58,9 (NSP 2011)

59,3(NSP 2011)

- kobiet w wieku 15-64 lata

47,0

50,6

52,4

52,8

53,0(NSP 2002)

53,1(NSP 2002)

53,1

51,0

53,0

52,6(NSP 2011)

52,7(NSP 2011)

- osób w wieku 55-64 lata

29,1*

29,7

31,6

32,3

34,0(NSP 2002)

36,9(NSP 2002)

38,7

31,0

37,0

34,1(NSP 2011)

36,9(NSP 2011)

- osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata

17,3(IV kw 2004)

17,4 (rocznie 2004)

17,4 (IV kw 2005)

17,7 (rocznie 2005)18,3

19,6

20,0

20,5 (NSP 2002)

20,8(NSP 2002)

21,4

18,0

25,0

20,4 (NSP 2011)

20,7 (NSP 2011)

Stopa bezrobocia wg BAEL osób w wieku 15-24 lata (%)

37,8

21,7

17,3

20,6

23,7(NSP 2002)

25,8(NSP 2002)

26,5

26,0

18,0

23,7(NSP 2011)

25,8(NSP 2011)

Odsetek osób z wykształceniem średnim w populacji 15-64 lata (bez zasadniczego zawodowego)

35,3*

36,0

35,9

35,6

35,7(NSP 2002)

35,4(NSP 2002)

35,1

38,0

41,0

35,8(NSP 2011)

35,3(NSP 2011)

Odsetek osób z wykształceniem wyższym w populacji 15-64 lata

(Udział o ludności w wieku 15-64 lata z wykształceniem wyższym)

13,9

15,7

16,5

18,1

19,8(NSP 2002)

20,7(NSP 2002)

21,5

15,0

18,0

19,4(NSP 2011)

20,3(NSP 2011)

Absolwenci szkół wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych (% absolwentów szkół wyższych ogółem)

16,1 (2004/2005)

19

(2006/2007)18,3

2007/200817,4 (2008/2009)

17,6

2009/10


19,1

2010/11


19,9

2011/12


20

25

Odsetek osób w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających

(Osoby dorosłe uczestniczące w szkoleniu i kształceniu %)

4,9

5,1

4,7

4,7

5,3(NSP 2002)

4,5(NSP 2002)

4,5

7

10

5,2(NSP 2011)

4,4(NSP 2011)

Priorytet IV

Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

55,6

59,4

63,1

67,3

69,9

70,8

73,5

50

55

Udział w wyborach parlamentarnych (% uprawnionych)

40,6

53,9


48,9
43

50

Poziom zaufania do administracji publicznej 9)

33 (2004)
53
42
45

45

50

Wskaźnik postrzeganej korupcji 10)

3,4

4,2

4,6

5,0

5,3

5,5
5,0

6,0

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw (%)

56,2 (2004)

58,6 (2005)64,6

65,9

67,1

67,9

68,7

67,8

60

65

Wskaźnik efektywności rządzenia 11)

0,48*

0,41*

0,48*

0,59*

0,70

0.68
0,75

1,0

Wskaźnik poczucia bezpieczeństwa (%)12)

46

53

68

69

70

75

66

50

60

Priorytet V

Rozwój obszarów wiejskich

Wskaźnik zatrudnienia na wsi (%)13)

47,0

49,2

50,7

50,8

50,4 (NSP 2002)

50,5 (NSP 2002)

50,4

51

54

50,4(NSP 2011)

50,4(NSP 2011)

Przeciętna powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego (ha użytków) 14)

(Przeciętna powierzchnia gospodarstwa indywidualnego o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych (ha użytków rolnych))

7,6

7,8

7,8

8,0

8,6

8,3

9,2

8,5

10,0

Odsetek dzieci zamieszkałych na wsi objętych wychowaniem przedszkolnym

(Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w placówkach na wsi)

19,1

23,1

28,5

37,5

41,0*

49,3

57,7

25

35

Odsetek gospodarstw domowych korzystających z  dostępu do internetu na wsi

(Odsetek gospodarstw domowych posiadających  dostępu do internetu na wsi) (%)

18,8

28,9

36,1

50,5

56,2

61,2

66,1

40

70

Liczba pracujących w rolnictwie na 100 ha użytków rolnych 15)

(Liczba pełnozatrudnionych w rolnictwie indywidualnym na 100 ha użytków rolnych)

14,9

14,513,8

13,5

13,6

12

10

Priorytet VI

Rozwój regionalny

Średnie zróżnicowanie poziomu PKB na mieszkańca wg województw (%)16)

18,3 (2003)

19,3* (2005)19,9

19,7

20,7

21,524

23

Średni wskaźnik bezrobocia w 3 podregionach (NTS 3) o najwyższych stopach bezrobocia

(Średni wskaźnik bezrobocia w 3 podregionach (NTS 3) o najwyższej stopie bezrobocia)

31,7

22,9

20,1

23,6

23,7*a

23,7

24,5a

30

20

Udział województw Polski Wschodniej 17) w PKB

16,0* (2003)

15,5* (2005)15,3

15,4

15,2

15,118

20

Poziom urbanizacji18)

(Wskaźnik urbanizacji)

61,4

61,2

61,1

61,0

60,8*

60,7

60,6

62

65

Źródło: Polska – o ile nie zaznaczono inaczej - dane Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów i Eurostat.

1) Relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB.

2) Dług sektora general government (GG) – sektor instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z ESA'95.

3) Przeciętny nominalny miesięczny dochód do dyspozycji na osobę w gospodarstwach domowych.

4)– rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, II – przemysł i budownictwo, III – usługi. Dane dla 2010 r. i 2011 r. zostały wpisane w dwóch wersjach: wg Narodowego Spisu Powszechnego 2002 i wg Narodowego Spisu Powszechnego 2011. Dane za 2012 r. zostały podane według nowego spisu.

5) Do usług rynkowych zaliczamy handel, naprawy, działalność hotelarską i gastronomiczną, transport, gospodarkę magazynową i łączność, pośrednictwo finansowe i usługi finansowe, a także obsługę nieruchomości i firm.

6) W przedsiębiorstwach sekcji „przetwórstwo przemysłowe”, o liczbie pracujących powyżej 49 osób.

7) PKB na 1 pracującego wg PPP

8) Dla Polski – krajowe, udzielone przez Urząd Patentowy RP.

9) Wg badań CBOS.

10) Wg Transparency International; indeks percepcji korupcji (10 – oznacza brak korupcji).

11) Badanie Banku Światowego; wartości od -2,5 do +2,5.

12) Wg badań CBOS. Odsetek odpowiedzi TAK na pytanie: Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?

13) Wg BAEL.

14) Dotyczy gospodarstw powyżej 1 ha.

15) W przeliczeniu na pełnozatrudnionych w rolnictwie indywidualnym.

16) Liczone wg współczynnika zmienności (ważone liczbą ludności odchylenie standardowe PKB na mieszkańca/średnie PKB w kraju).

17) Województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

18) Odsetek ludności zamieszkałej w miastach.
a dane wstępne

p dane szacunkowe

*Korekta

Wskaźniki bazowe SRK 2007-2015 zostały uaktualnione przez GUS.

Nazwy wskaźników pochodzą z dokumentu pn. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 przyjętego przez Radę Ministrów w dn. 29 listopada 2006 r. W nawiasach podano nazwy wskaźników po korektach GUS z roku 2010.Pobieranie 1.36 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu