Miejski zarząd ulic I mostóWPobieranie 0.51 Mb.
Strona1/4
Data24.02.2019
Rozmiar0.51 Mb.
  1   2   3   4


   1. znak sprawy: ZP/55/2018


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

na zadanie pn.:

wynajem jednostek do zimowego utrzymania dróg:

posypywarek środków chemicznych wraz z pługami odśnieżnymioraz ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym i rozsiewaczem soli i piasku

w sezonie zimowym 2018/2019


ZATWIERDZAM:


Sosnowiec, dnia.......................................

SPIS TREŚCI:


INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

1. Nazwa oraz adres zamawiającego

1.1. Źródło finansowania

2. Tryb udzielenia zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Termin wykonania zamówienia.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu.

6. Podstawy wykluczenia z postępowania.

7. Podstawy wykluczenia z postępowania.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

9. Wymagania dotyczące wadium.

10. Termin związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13. Opis sposobu obliczania ceny.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

18. Informacje dodatkowe ( w tym modyfikacja SIWZ i wyjaśnianie SIWZ).

19. Zasady udostępniania dokumentów.

20. Informacje końcowe.


FORMULARZ OFERTY I WZORY ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 ZP 55/2018 FORMULARZ OFERTY
Załącznik nr 2a ZP 55/2018 Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp; DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

Załącznik nr 2b ZP 55/2018 Oświadczenie wykonawcy na podstawie Ustawy Pzp; DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp; DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik nr 2c ZP 55/2018 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ


Załącznik nr 3 ZP 55/2018 WYKAZ OFEROWANYCH DO WYNAJMU JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH
Załącznik nr 4 ZP 55/2018 WYKAZ USŁUG PODOBNYCH DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ A – INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data przekazania ogłoszenia BZP : ……………2018

Tytuł: Wynajem posypywarek środków chemicznych oraz ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg.

 1. Publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: ………………..


Opublikowane w dniu ……………2018

Publikacja na stronie internetowej Zamawiającego i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie– ……………2018

DATA ZAMIESZCZENIA SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego – ……………2018
Specyfikację można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego, odebrać w jego siedzibie lub zwrócić się o nią drogą faxową lub elektroniczną.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego tj. na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zamawiającego.
 1. ZAMAWIAJĄCY.

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

działający w imieniu Gminy Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20

Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1

tel: tel. 32 // 291 79 22; 32 // 266 44 76, fax 32 // 291 79 60

e-mail: zamowienia.publiczne@mzuk.sosnowiec.pl

www. mzuk.sosnowiec.pl

NIP: 644-345-36-72


 1. TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartci szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w oparciu o art. 10 ust. 1 i art. 39 i  z możliwością zastosowania zgodnie z art. 24aa. tzw. procedury odwróconej.
Zastosowane definicje:

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:Formie pisemnej - należy przez to rozumieć zawartą w dokumencie treść informacji, w szczególności będącą wnioskiem, oświadczeniem wiedzy lub woli opatrzoną własnoręcznym podpisem uprawnionego, jeżeli dokument przekazany jest osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Uprawnionym – należy przez to rozumieć reprezentujących Wykonawcę:

 1. przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność gospodarczą,

 2. wspólnika spółki cywilnej lub jawnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki,

 3. partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki,

 4. komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki,

 5. członka zarządu osoby prawnej uprawnionego do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej,

 6. pełnomocnika, w tym prokurenta podmiotów wymienionych w poprzedzających punktach,

 7. osobę uprawnioną do reprezentowania danego podmiotu na podstawie odrębnych przepisów, w tym w szczególności właściwego prawa innego niż prawo polskie.

z tym zastrzeżeniem, że reprezentacja musi być łączna w sytuacjach wynikających z przepisów prawa lub innych uregulowań, w tym aktu założycielskiego, statutu lub umowy spółki.

Tajemnicy Przedsiębiorstwarozumie się przez to nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 1. INFORMACJE OGÓLNE

Informacje w sprawie wyjaśnienia SIWZ

Przez wyjaśnienie treści SIWZ należy rozumieć wyjaśnienie zapisów w Specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie / zmianę / wykreślenie określonych treści ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji i Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na tak postawione pytania. • Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych w Art. 38 ust. 1 UPzp.

 • Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku określonego w art. 38 ust. 1 UPzp lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 • Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

 • Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza na swojej stronie internetowej.

 • W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zamieszcza ją na swojej stronie internetowej.

 • Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie swojej internetowej.

 • Nie udziela się ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 • Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.


Informacje dotyczące ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umów ramowych.

Zamawiający nie przewiduje stawiania wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 UPzp.
Informacje dotyczące podwykonawcy:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, zgodnie z art. 36a UPzp Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał nazwy firmy Podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust. 1 UPzp.

Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Wykonawca w ofercie wskaże, które zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom. Podwykonawca wskazany w ofercie zostanie wpisany do umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia będzie wymagała pisemnej zgody Zamawiającego.

W „Projekcie umowy” stanowiącym Załącznik do SIWZ zawarte są uszczegółowienia zapisów niniejszego SIWZ, które powinny być uwzględnione przy przygotowywaniu oferty
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2019.
5. NUMER POSTĘPOWANIA.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP55/2018. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia wg kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:
4

5

5

0

0

0

0

0

2

Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót w zakresie budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

9

0

6

2

0

0

0

0

9

Usługi odśnieżania

9

0

6

3

0

0

0

0

2

Usługi usuwania oblodzeń

Przedmiotem zamówienia jest wynajem:

- 2-ch posypywarek (z operatorem każda)

- 1 ciągnika rolniczego z osprzętem zimowym j.n. (z operatorem)


do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Sosnowiec w sezonie zimowym 2018/2019 (od dnia podpisania umowy do 31.03.2019) Wynajmowany sprzęt będzie wykonywał roboty zimowego utrzymania dróg (płużenie i posypywanie środkami uszorstniającymi zapewnionymi przez Zamawiającego) na wskazanie i pod całkowitym nadzorem Ośrodka Dyspozytorskiego Akcji Zima, działającego na terenie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.

Wykaz dróg, ulic i obiektów mostowych, na których sprzęt będzie pracował operatorzy otrzymają od Koordynatora Akcji Zima, powołanego przez Dyrektora Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.
Wynajmowane posypywarki środków chemicznych (2 sztuki) powinny posiadać :

 • pojemność min. 4 m3 ;

 • możliwość zwilżania soli solanką;

 • pług odśnieżny z możliwością sterowania we wszystkich płaszczyznach;

 • podwozie z zamontowanym tachografem;

 • możliwość płynnej regulacji dozowania środków chemicznych;

 • ostrzegawczy sygnał świetlny barwy żółtej;

 • środek łączności bezprzewodowej (telefon komórkowy dla każdego z operatorów).

 • rejestratory GPS kompatybilne z systemem AutoSATnet firmy ATROM-dystrybucja, z możliwością logowania ze stanowiska Dyspozytora „ A-Z” w MZUK.- Sosnowiec

Wynajmowany ciągnik o mocy nie mniejszej niż 45 kM, z napędem na obie osie powinien być wyposażony w:

- środek łączności bezprzewodowej ( telefon komórkowy )

- żółte światło pulsujące


 • rozsiewacz przystosowany do rozsypywania soli drogowej i piasku o poj. nie mniej niż 600 kg, z możliwością sterowania gęstością i szerokością posypywania

 • pług odśnieżny o szerokości 2,20 m, sterowany hydraulicznie z lemieszem gumowym i stalową odkładnicą, z możliwością odśnieżania na obie strony

Czas podstawienia gotowego sprzętu Wykonawcy pod załadunek soli drogowej i solanki na terenie bazy Zamawiającego (Sosnowiec, ul. Plonów 22/1) - do 2 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie lub faxem potrzeby wynajmu jednostek, przy czym czas podstawienia jednostek stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Wykonawca powinien spełniać wszelkie określone prawem wymagania do świadczenia opisanych przedmiotem zamówienia usług, zarówno wobec jednostki sprzętowej jak i osoby operatora:

- Wynajmowane przez Wykonawcę jednostki sprzętowe winny bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczające je do użytkowania;

- operator każdej wynajmowanej jednostki sprzętowej Wykonawcy powinien odbyć właściwe szkolenia oraz posiadać odpowiednie uprawnienia do obsługi wynajmowanej jednostki.

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za sprawność sprzętu i za bezpieczeństwo prowadzenia robót


i za właściwe wykonanie przedmiotu umowy oraz bierze pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na rzecz Gminy Sosnowiec i osób lub mienia przez sprzęt lub pracowników Wykonawcy.

OPERATORZY (Kierowcy) wynajmowanych jednostek sprzętowych stanowiących przedmiot zamówienia winni znać tematykę zimowego utrzymania, wykonywać sumiennie powierzone zadania


w każdych warunkach atmosferycznych drogowo - ruchowych oraz o każdej porze.

W zakresie wykonania przedmiotu zamówienia bezwzględnie wymagana jest:

- gotowość sprawnego sprzętu Wykonawcy j.w. 24 godziny na dobę w okresie obowiązywania umowy;

- wiedza Wykonawcy w zakresie standardów zimowego utrzymania dróg obowiązujących na terenie Gminy Sosnowiec (dostępne na stronie Zamawiającego: www.mzuk.sosnowiec.pl) oraz znajomość techniki i technologii prowadzenia robót przy zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu dróg.


Zamawiający wynajętymi jednostkami Wykonawcy (wraz z operatorem) będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg, w skład czynności którego wchodzi:

 • likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze
  i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury itp.;

 • utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych
  i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy.

Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za szkody, wypadki i kolizje drogowe i inne zdarzenia spowodowane zaniechaniem robót lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania robót zimowego utrzymania dróg. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których jest prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca.
W sytuacji wystąpienia awarii posypywarek Wykonawcy (z przyczyn niezależnych od niego) jest on zobowiązany podstawić jednostkę zastępczą:

- w przypadku awarii jednej jednostki/posypywarki: do 8 godzin od momentu zaistnienia awarii • w przypadku awarii obu jednostek/posypywarek: pierwszą do 4 godzin, drugą do 8 godzin od momentu zaistnienia awarii.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie okresowo (świadczenie ciągłe, zamówienia udzielane w częściach) według potrzeb bieżących Zamawiającego (uzależnionych od warunków atmosferycznych).
O każdorazowym terminie wynajmu Zamawiający powiadomi wynajmującego telefonicznie lub faxem. Wszelkie obowiązki wobec sprzętu oraz jego operatorów wypełni Wynajmujący. Wykonawca powinien spełniać wszelkie określone prawem wymagania do świadczenia wyżej wymienionych usług.

Dla każdego wyjazdu Wykonawca winien wypełnić z należytą starannością:

1. kartę drogową (wg załączonego wzoru) – zawierającą dokładny opis przejechanej trasy,
z wyszczególnieniem ulic, przejechanych kilometrów i podjętych czynności (posypywanie/płużenie) wraz z załączeniem wydruku lub tarczy tachografu albo jej uwierzytelnionej kopii. Karty drogowe winny być każdorazowo potwierdzone przez dyspozytora AZ z ramienia Zamawiającego. Każda karta powinna być podpisana czytelnie przez wypełniającego

2. szczegółowe raporty dobowe dla każdego wynajmowanego pojazdu z osobna, dokumentujące przejechane trasy. Raporty należy sporządzać w systemie monitoringu firmy ATROM j.w. (w formacie PDF)Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącego kontrolowania wykonania robót, wskazanych przez Ośrodek Dyspozytorski Akcji Zima, działającego na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnych
w Sosnowcu na warunkach jak w projekcie umowy.


Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, w ilości pozwalającej świadczyć usługę w należytej staranności wykonujących prace polegające na obsłudze jednostek zimowego utrzymania dróg, których wynajem stanowi przedmiot niniejszego postępowaniaprzy czym wymaga się, aby okres zatrudnienia obejmował co najmniej czas realizacji zamówienia.

Sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

każdorazowo na żądanie koordynatora umowy, w terminie wskazanym przez niego, Wykonawca zobowiązany jest do przestawienia następujących dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę,

a) wydruku ZUS - DRA potwierdzonego za zgodność z oryginałem uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy za ostatni wymagalny okres rozliczeniowy lub

b) kopii umów o pracę (do wglądu) Pracowników świadczących określone wyżej czynności. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; nieprzedłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów potwierdzających zatrudnienie na budowie w okresie realizacji poszczególnych części zamówienia będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę.

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:


   1. Directory: img -> file
    file -> Miejski zakład usług komunalnych
    img -> Wiem, że umieram
    file -> Sosnowiec: Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w: Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz w Ogrodzie Zoologicznym
    file -> Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
    file -> Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
    file -> Przedmiot zamówienia: remont alejek I chodników na terenie przedszkola miejskiego nr 46 przy ulicy koszalińskiej 55 w sosnowcu
    file -> Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
    file -> Zgłoszenie do konkursu fotograficznego „Karkonosze światłem malowane – 60 lat Karkonoskiego Parku Narodowego”

    Pobieranie 0.51 Mb.

    Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna