Miejski zakład usług komunalnychPobieranie 1.01 Mb.
Strona6/10
Data28.10.2017
Rozmiar1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa : ..........................................................................................................................................


Siedziba : ......................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej : .........................................................................................................
Strona internetowa : .......................................................................................................................
Numer telefonu : .................................................
Numer faksu : ..................................................
Numer REGON : ...................................................
Numer NIP : ..................................................
  1. Dane dotyczące Zamawiającego


Nazwa Zamawiającego; Miejski Zakład Usług Komunalnych

41-200 Sosnowiec

ulica Plonów 22/I

    1. Zobowiązania Wykonawcy


W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie art. 39 “przetarg nieograniczony“ na;
Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w:

Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz w Ogrodzie Zoologicznym,

Które znajdują się w strukturze organizacyjnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

oraz

wykonywanie interwencji weterynaryjnych związanych z koniecznością czasowego obezwładnienia (usypiania) zwierząt dzikich na terenie miasta Sosnowca.
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z „Wymaganiami Zamawiającego” - Część B SIWZ – za cenę łączną, obliczoną na podstawie sumy cen jednostkowych i wskaźników ilościowych lub za cenę ryczałtu miesięcznego (odpowiednio dla każdej z części zamówienia) wynoszącą:


  1. CZĘŚĆ 1

Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

netto: ............................................... zł

słownie: ..........................................................................................................................podatek VAT: ............................................... zł .........................%

słownie: ..........................................................................................................................brutto: ............................................... zł

słownie: ..........................................................................................................................

Oświadczam, iż posiadam/-my doświadczenie zawodowe w leczeniu kotów i psów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt: ...............................................(podąć ilość miesięcy i udokumentować to referencjami, dołączonymi do oferty).


  1. CZĘŚĆ 2

Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w Ogrodzie Zoologicznym:

netto: ............................................... zł

słownie: ..........................................................................................................................podatek VAT: ............................................... zł .........................%

słownie: ..........................................................................................................................brutto: ............................................... zł

słownie: ..........................................................................................................................

Oświadczam, iż posiadam/-my doświadczenie zawodowe w leczeniu zwierząt przebywających w ogrodzie zoologicznym : ...............................................(podąć ilość miesięcy i udokumentować to referencjami, dołączonymi do oferty).


  1. CZĘŚĆ 3

wykonywanie interwencji weterynaryjnych związanych z koniecznością czasowego obezwładnienia (usypiania) zwierząt dzikich na terenie miasta Sosnowca

netto: ............................................... zł/ wykonanie 1 interwencji

słownie: ..........................................................................................................................podatek VAT: ........................../zł wykonanie 1 interwencji ...........%

słownie: ..........................................................................................................................brutto: ............................................... zł wykonanie 1 interwencji

słownie: ..........................................................................................................................

Oświadczam, iż posiadam/-my doświadczenie zawodowe w wykonywaniu interwencji weterynaryjnych z udziałem dzikich zwierzat: ...............................................(podąć ilość miesięcy i udokumentować to referencjami, dołączonymi do oferty).
2. Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego;

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; zobowiązujemy się spełnić wymienione w specyfikacji wszystkie wymagania i żądania Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni – wskazany w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”.

5. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać samodzielnie/wspólnie*.

jeśli wspólnie to z :............................................................................................

w zakresie dotyczącym : ..................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

6. Oświadczamy, że zawarta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia treść projektu umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są *:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

Nr KRS ..................................... stan na dzień ..........................................

oraz


- Zaświadczenie - Wpis do rejestru zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonego przez Śląską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną:

Nr ……………………………….. stan na dzień ……………………………..- tylko dla Wykonawców składających ofertę dla części 2 i 3:

uprawnienia do posługiwania się aplikatorem pneumatycznym do czasowego usypiania , obezwładniania zwierząt poświadczone odpowiednim dokumentem (wpisać nazwę i nr dokumentu): ..............................................................................

Nr ……………………………….. z dnia……………………………................ • wykaz osób świadczących usługę weterynaryjną wraz z prawem wykonywania zawodu lekarza weterynarii ( warunek konieczny )

 • Referencje potwierdzające wykonanie przynajmniej jednego zamówienia - odpowiednio dla każdej z części ( warunek dodatkowy ):

 • ………………………………………………………………………………………………………

 • ………………………………………………………………………………………………………

 • ………………………………………………………………………………………………………

 • ewentualnie odpowiednia specjalizacja zawodowa z aktualnym wpisem na listę prowadzoną przez właściwą izbę lekarską - odpowiednio dla każdej z części zamówienia – jeśli Wykonawca takową posiada

 • ewentualnie wykaz grupy kapitałowej jeśli wykonawca oświadczył, że należy do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 2 ZP 28/2014 CENY JEDNOSTKOWE dla części 1 - FORMULARZ

Załącznik nr 3 ZP 28/2014 CENY JEDNOSTKOWE dla części 2 – FORMULARZ

Załącznik nr 4 ZP 28/2014 OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Załącznik nr 5 ZP 28/2014 WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W

WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z DOKUMENTAMI

POTWIERDZAJĄCYMI ICH UPRAWNIENIA

Załącznik nr 6 ZP28/2014 SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUGI W SCHRONISKU - część 1
Zastrzeżenia wykonawcy

Niniejszym informuję, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zgodnie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………............................................................
Oferta została złożona na ............ kartkach*/ ................stronach* podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr.......... do nr ...............
............................................ .............................................

miejsce i data podpisano

========================================================================= * odpowiednie skreślić

Jeśli jakaś treść oferty nie dotyczy Wykonawcy – nanieść zapis: „nie dotyczy”  1. Directory: img -> file
   img -> Eric-Emmanuel Schmitt oskar I pani róŻA przekład Barbara Grzegorzewska tytuł oryginału «Oscar et la dame rose»
   file -> Sosnowiec: Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w: Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz w Ogrodzie Zoologicznym
   file -> Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   file -> Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
   file -> Przedmiot zamówienia: remont alejek I chodników na terenie przedszkola miejskiego nr 46 przy ulicy koszalińskiej 55 w sosnowcu
   file -> Miejski zarząd ulic I mostóW
   file -> Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   file -> Zgłoszenie do konkursu fotograficznego „Karkonosze światłem malowane – 60 lat Karkonoskiego Parku Narodowego”

   Pobieranie 1.01 Mb.

   Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu