Miejski zakład usług komunalnychPobieranie 1.01 Mb.
Strona4/10
Data28.10.2017
Rozmiar1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

19. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE KOPERTY:

Zaleca się aby ofertę (w jednym egzemplarzu) zamieścić w wewnętrznej (oznaczonej wskazaniem Wykonawcy: musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby ofertę można było odesłać w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie składania ofert) i zewnętrznej kopercie lub nieprzejrzystym opakowaniu, które będą zaadresowane do Zamawiającego w następujący sposób:


MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

ul. Plonów 22/I,

41-200 Sosnowiec

oraz będą posiadały oznaczenia:Znak sprawy: ZP 28/2014
Oferta na: Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w:

Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz w Ogrodzie Zoologicznym,

Które znajdują się w strukturze organizacyjnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

oraz

wykonywanie interwencji weterynaryjnych związanych z koniecznością czasowego obezwładnienia (usypiania) zwierząt dzikich na terenie miasta Sosnowca.

Nie otwierać przed – 17.12.2014, godz. 1300.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.
20. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych (adres j.w.), w sekretariacie, piętro I, pokój 20 - nie później niż do dnia 17.12.2014r. do godziny 1245.

Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie jeśli znajduje się w siedzibie zamawiającego do określonej wyżej daty i godziny składania ofert.

Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
21. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

21.1. Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 17.12.2014r. o godzinie 1300. w sali nr 21, I piętro – sala konferencyjna w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Sosnowcu, ul. Plonów 22./I.

21.2. Otwarcie ofert jest jawne.

21.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

21.4. Podczas otwierania ofert zamawiający ogłosi: 1. stan otwieranych ofert (koperty wewnętrzne winny być nienaruszone do chwili otwarcia),

b) nazwę i adres wykonawcy,

c) cenę oferty równocześnie odnotowując ja w protokole.

21.5. Oferty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

21.6. W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt 3 i 4.

21.7. Po otwarciu ofert uczestnicy części jawnej mogą wnieść ewentualne uwagi.

21.8. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie oceną spełniania wymagań ustawowych oraz warunków i kryteriów wymienionych w SIWZ.

21.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

21.10. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 uPzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu

21.11.Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

a) jest niezgodna z uPzp,

b) jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem

art.87 ust. 2 pkt 3 uPzp,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia,

f) zawiera błędy w obliczaniu ceny,

g) wykonawca w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 uPzp,

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
22. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

22.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza w bilansie kryteriów opisanych w 23.2. i 23.3. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn zm).

22.2. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych i groszach polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

22.3 Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto.

22.4. Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegała żadnym negocjacjom.

22.5. Zamawiający poprawi w tekście oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, w trybie przewidzianym Upzp.

22.6. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z regulacją art. 87 pkt 2 Upzp.

22.7. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. W przypadku nie wyrażenia przez Wykonawcę zgody na poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.


23. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

23.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

23.2 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów:


Kryterium oceny ofert

Waga

Sposób dokonywania oceny ofert

Cena oferty

95 %

Według wzoru określonego w pkt 23 SIWZ

doświadczenie zawodowe zgodnie z zapisem punktu 16 C2

5 %

Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji usługi określonej w opisie przedmiotu zamówienia. Obliczając cenę oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe, jakie będą niezbędne do zrealizowania usługi i wliczyć w je w cenę.

Oferty w kryterium cena oferty będą oceniane w odniesieniu do najtańszej spośród nich. Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 95, a pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem podanym niżej.
Oferty w kryterium doświadczenie zawodowe: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą w tym kryterium ofertę, która zawiera najdłuższe doświadczenie w świadczeniu usług weterynaryjnych odpowiednio:

 • dla CZĘŚCI 1- w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

 • dla CZĘŚCI 2- w Ogrodzie Zoologicznym

 • dla CZĘŚCI 3- przy odławianiu i leczeniu dzikich zwierząt

zgodnie z zapisem SIWZ – punkt 16 C2

taka oferta może uzyskać max ilośc punktów w tym kryterium – 5 pkt.


będą oceniane w odniesieniu do najlepszej oferty, która otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 5. Wykonawcy, którzy zostaną uznani za mających mniejsze doświadczenie zawodowe otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem podanym niżej


  1. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego ( Kc ) w kryterium cena .


cena najniższa ze wszystkich złożonych ofert

Kc = ------------------------------------------ x 100 pkt x 95% = ilość punktów

cena badanej oferty
23.4 Zastosowane wzory do obliczenia punktowego ( Kdz ) w kryterium

  1. doświadczenie zawodowe


Llb

Kdz =.---------------------- x 100 pkt x 5% = ilość punktów

Lln

Gdzie:


Lln – największa liczba lat/miesięcy doświadczenia zawodowego udokumentowanego doświadczenia zawodowego odpowiednio:

 • dla CZĘŚCI 1- w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

 • dla CZĘŚCI 2- w Ogrodzie Zoologicznym

 • dla CZĘŚCI 3- przy odławianiu i leczeniu dzikich zwierząt

Llb – liczba lat/miesięcy doświadczenia zawodowego dla badanej oferty
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ( suma punktów dwóch kryteriów dla każdej części zamówienia ) pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
24. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,

w terminie przewidzianym UPzp;

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem,

terminów, o których mowa w/w ustawie, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia

złożono tylko jedną ofertę,

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

- Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie, a ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Umowa zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym pisemnie przez Zamawiającego lub w korespondencji pocztowej.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Upzp.
 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 • Część D stanowi projekt umowy.


26. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą art. 180 – 193a uPzp

Szczegółowy opis postępowania w zakresie środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
27. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW

27.1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

27.2. Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów;

c) Zamawiający wyznaczy członków komisji , w których obecności udostępnione zostaną dokumenty;

d) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz

w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

CZĘŚĆ B – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAWspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot CPV: 85.20.00.00-1 - Usługi weterynaryjne
Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w:

 1. SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (ul. Baczyńskiego 2B w Sosnowcu),

 2. OGRODZIE ZOOLOGICZNYM w Sosnowcu w lokalizacjach:

2.1. Ogród Zoologiczny Egzotarium – ul. Piłsudskiego 116 w Sosnowcu

2.2 Ogród Zoologiczny– ul. Brunona Jasieńskiego 90 w Sosnowcu

które znajdują się w strukturze organizacyjnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych oraz wykonanie interwencji związanych z koniecznością czasowego obezwładnienia (usypiania) zwierząt dzikich na terenie miasta Sosnowca.
Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną, zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych, w szczególności zgodnie z

- Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu choróbzakaźnych zwierząt

- Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

- Ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych

- Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej

- Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt

- Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji


Wykonawca powinien posiadać status zakładu leczniczego dla zwierząt (gabinet weterynaryjny, przychodnia weterynaryjna, lecznica weterynaryjna, klinika weterynaryjna) zgodnie z Ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt z dnia 18 grudnia 2003 (Dz. U. Nr 11 poz. 95 z 2004 z późn. zmianami) oraz zapewnić wykonanie zamówienia przez osoby posiadające stosowne uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz. U. z 2009 Nr 93 poz.767 z późn. zm).

Wykonawca powinien posiadać niezbędną do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy wiedzę, kwalifikacje, zezwolenia oraz sprzęt.
CZĘŚĆ 1

Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie część 1- zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości do 156 000,00 zł / netto/.

Typowy wykaz zabiegów i czynności weterynaryjnych dla tej części zamówienia podano w tabeli niżej.

WYMAGANY ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI

W zakresie sprawowania pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenia zwierząt przebywających w Schronisku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania zabiegów i czynności wykazanych w tabeli j.w., w szczególności do:

- badania ogólnego stanu zdrowia nowoprzyjętego psa lub kota

- wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt zgodnie z opisem znajdującym się poniżej

- wykonywania zabiegów elektronicznego oznakowania zwierząt - czipowania zgodnie z opisem znajdującym się poniżej

- leczenia zwierząt,

- profilaktyki zapobiegania rozszerzaniu się chorób zakaźnych przez szczepienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

- zwalczania pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych na bieżąco

- obserwacji zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne oraz zwierząt, które pokąsały ludzi lub zwierzęta

- eutanazji - w przypadkach nieuleczalnej choroby zwierząt, zachowań stanowiących zagrożenie zdrowia i życia innych zwierząt lub ludzi oraz w przypadkach innych wskazań medycznych.

- wykonywania standardowych i doraźnie specjalistycznych zabiegów weterynaryjnych oraz diagnostycznych, możliwych do przeprowadzenia z użyciem właściwych leków oraz środków medycznych

- pełnienia systematycznej kontroli stanu zdrowia zwierząt przebywających w Schronisku – minimum 1 raz w tygodniu.

- przeglądu wszystkich zwierząt 2 razy do roku.

- prowadzenia stałego instruktażu pracowników w zakresie żywienia i pielęgnacji zwierząt przebywających w Schronisku oraz stałej kontroli poziomu realizacji ustanowionych i wdrożonych w Schronisku procedur żywieniowo – pielęgnacyjnych.

- przygotowania instrukcji odkażania, dezynfekcji Schroniska, jej wdrożenia i kontroli realizacji przez pracowników Schroniska.

- zakupu, w ramach środków określonych w umowie, i ścisłego rozliczania lekarstw, środków medycznych, które będą wykorzystane dla potrzeb prawidłowego wykonywania usług weterynaryjnych, przy czym:

leki i środki medyczne zastosowane do wykonania wskazanych przedmiotem zamówienia usług należy wycenić: jak dla psa o masie ciała 20 kg i kota o masie ciała 4 kg

- prowadzenia stosownej dokumentacji leczenia zwierząt (książka leczenia zwierząt, protokoły sekcji padłych zwierząt, książka przychodu i rozchodu leków), zawierającej w szczególności:

a) bieżące informacje o stanie zdrowia zwierzęcia

b) ewidencję zabiegów i czynności weterynaryjnych

c) informacje o czynionej kontroli środków odurzających i psychotropowych

d) ewidencję zużytych leków

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz. U. nr 224/2011, poz. 1347 z późn zm.)
ZASTRZEŻENIA:


 1. Wykonawca zapewni ciągłość leczenia każdego dnia.

 2. Specjalistyczne, niestandardowe zabiegi weterynaryjne (nie ujęte w tabeli j.w.) związane z leczeniem zwierząt po zgłoszeniu i uzasadnieniu ich wykonania przez Wykonawcę, wymagają każdorazowej zgody Zamawiającego.

 3. W sytuacji, gdy po wykonanych zabiegach (objętych przedmiotem zamówienia) wystąpią u zwierzęcia powikłania pozabiegowe/pooperacyjne, Wykonawca zobowiązany będzie do leczenia zwierzęcia bez dodatkowego wynagrodzenia. Zgłoszenia powikłań pozabiegowych/pooperacyjnych dokonywać będzie opiekun zwierzęcia w ciągu 14 dni od daty wykonania zabiegu.

 4. W przypadku konieczności przeprowadzenia zabiegów niemożliwych do wykonania w warunkach Schroniska (między innymi zabiegi sterylizacji/kastracji) Wykonawca zapewni: odpowiedni transport (ze schroniska i z powrotem) oraz miejsce, w którym realizowane będą przedmiotowe zabiegi i zapewni hospitalizację w miejscu leczenia.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

od 01.08.2015 r. do 31.07.2016r.:

Na terenie Schroniska znajdują się pomieszczenia, które po odpowiednim przystosowaniu i wyposażeniu mogą służyć do wykonywania zabiegów leczniczych. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy ODPŁATNIE (umowa wynajmu) te pomieszczenia. Ewentualne przystosowanie i wyposażenie leży wówczas po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania w/w czynności w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800.-1600 na terenie Schroniska.

W pozostałych godzinach tj. poza godzinami pracy lekarza na terenie schroniska oraz w soboty; niedziele i dni ustawowo wolne od pracy prowadzony będzie przez Wykonawcę dyżur weterynaryjny, w czasie którego obsługiwane będą przypadki wymagające udzielania natychmiastowej pomocy ze względu na stan zagrożenia życia zwierzęcia. W szczególności dotyczy to np. przypadków zwierząt po wypadkach komunikacyjnych, z obrażeniami zagrażającymi życiu, a także przypadków, kiedy konieczna będzie eutanazja zwierzęcia.

Poza godzinami pracy lekarza na terenie schroniska, tj. od 16:00 do 8:00 każdego następnego dnia roboczego oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne Zamawiający dopuszcza świadczenie kompleksowych usług weterynaryjnych w innym miejscu/placówce, przy czym ze względu na to, iż jako zadanie statutowe MZUK wykonuje czynności wyłapywania bezdomnych psów i kotów z terenu gminy Sosnowiec (własnym środkiem transportu może dostarczyć zwierzę wymagające natychmiastowej pomocy) odległość do miejsca świadczenia usługi nie może przekraczać 15 km od schroniska ( licząc po trasie a nie w linii prostej).

Sposób świadczenia usługi należy wykazać w Załączniku nr 7 ZP 28/2014.


OPIS WYMAGAŃ DLA WYKONYWANIA ZABIEGÓW STERYLIZACJI I KASTRACJI ZWIERZĄT:

Przewidywana ilość zabiegów sterylizacji / kastracji to maksymalnie 700 szt. dla psów i suk łącznie, dla kotek i kotów maksymalnie 400 szt. łącznie przy czym ilość może być mniejsza. Zabiegi sterylizacji / kastracji zwierząt będą wykonywane w siedzibie Wykonawcy -w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

1/ za sterylizację uważamy usunięcie jajników i macicy suki / kotki,

2/ za kastrację uważamy usunięcie jąder psa / kocura

przy czym:

a) Wykonawca przed zabiegiem sterylizacji/kastracji zwierzę zbada klinicznie (zostanie osłuchane, zważone, wykonany zostanie pomiar temperatury, badanie palpacyjne) w celu kwalifikacji do zabiegu, a u zwierząt powyżej 8 roku życia zostaną wykonane badania krwi morfologia, ALAT, ASPAT, mocznik, kreatynina). Zabiegom sterylizacji lub kastracji będą poddane tylko zwierzęta zdrowe, po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Ciężarne samice zostaną poddane sterylizacji aborcyjnej. Zabieg wykonany będzie w znieczuleniu ogólnym, podanym drogą dożylną lub wziewną.

b) Wykonawca zapewni zwierzęciu po wykonaniu zabiegu ( sterylizacji / kastracji) opiekę weterynaryjną przez 2 do 4 doby ( 2 doby samce, 4 doby samice ).W dniu zabiegu zostaną podane leki przeciwbólowe. Dodatkowo suki / kotki otrzymają leki przeciwbólowe w 2 i 3 dobie po zabiegu, pies / kocur w 2 dobie po zabiegu w postaci iniekcyjnej lub doustnej. Operowane zwierzę od 1 do 7 doby po zabiegu będzie pod ochronnym działaniem antybiotyków. Zwierzę po zabiegu zostanie zabezpieczone w środki (w postaci kołnierza lub ubranka pooperacyjnego) zapobiegające rozerwaniu szwów rany pooperacyjnej. Materiały szewne użyte wewnątrz ciała operowanego zwierzęcia to szwy chirurgiczne rozpuszczalne, do szycia skóry rozpuszczalne lub nierozpuszczalne.

Wykonawca (lekarz operujący) usunie szwy po zagojeniu rany, za wyjątkiem sytuacji gdy zostały założone szwy śródskórne rozpuszczalne. Wykonawca w przypadku wystąpienia komplikacji pooperacyjnych tj. przedwczesne usuniecie szwów przez zwierzę, ropienie rany , przepuklina pooperacyjna, mlekotok, niezwłocznie podejmie niezbędne czynności lekarskie w celu ich usunięcia poprzez użycie materiałów i podawanie niezbędnych środków leczniczych zgodnie ze sztuką weterynaryjną. 1. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru zwierzęcia ze Schroniska mieszczącego się przy ul. Baczyńskiego 2B w Sosnowcu i dostarczeniu go z powrotem po wykonaniu zabiegu (sterylizacji/kastracji) we własnym zakresie (własny transport przystosowany do przewozu zwierząt ).

Do realizacji powyższych zabiegów Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wszelkie niezbędne środki (materiały , leki , opatrunki, sprzęt medyczny ). Zabieg będzie wykonany najpóźniej w drugim dniu od daty odbioru zwierzęcia ze schroniska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą i sztuką weterynaryjną w sposób wykluczający cierpienie zwierzęcia.

d) Wykonawca będzie prowadzić dokumentację medyczną wymaganą przepisami prawa potwierdzającą wykonanie zabiegu sterylizacji / kastracji zwierzęcia; w tym sporządzi sprawozdanie z wykonanych usług sterylizacji kastracji: ilość wykonanych zabiegów, datę zabiegu, rodzaj zabiegu, oznaczenie zwierzęcia, nazwisko lekarza wykonującego zabieg

OPIS WYMAGAŃ DLA WYKONYWANIA OZNAKOWANIA ELEKTRONICZNEGO ZWIERZĄTPrzewidywana ilość wykonanych zabiegów elektronicznego oznakowania zwierząt to maksymalnie 1680 szt. łącznie, przy czym ilość może być mniejsza. Zabiegi oznakowania elektronicznego zwierzęcia będą wykonywane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Baczyńskiego 2 B w Sosnowcu.

Znakowaniu będą podlegać wszystkie zwierzęta przyjmowane do schroniska i zostaną odnotowane w rejestrze i innych dokumentach.

- Dane o oznakowaniu będą wprowadzane także w książeczkę zdrowia zwierzęcia, którą otrzyma właściciel (osoba adoptująca zwierzę) .

- Wykonawca będzie wprowadzał dane o oznakowanych zwierzętach do Internetowej Bazy Danych Zaczipowanych Psów „Safe Animal” www.safe-animal.eu

- Wykonawca będzie prowadzić dokumentację medyczną wymaganą przepisami prawa potwierdzającą wykonanie oznakowania elektronicznego zwierzęcia; w tym sporządzi comiesięczne sprawozdanie z wykonanych usług oznakowania: ilość wykonanych zabiegów, datę zabiegu, rodzaj zabiegu, oznaczenie zwierzęcia, nazwisko lekarza wykonującego zabieg. załącznik nr 1 do umowy.
Wykaz typowych czynności weterynaryjnych wraz ze wskaźnikiem ilościowym w skali 1 miesiąca:

l.p.

rodzaj usługi/zabiegu/czynności

zakres

wskaźnik ilościowy* (szt./m-c)

1

badanie kliniczne

pomiar temperatury, ważenie, omacywanie, osłuchiwanie, podanie leków i ustalenie dalszego leczenia

90

2

Przyjęcie psa w 1 lub 2 dobie po przybyciu do schroniska

oględziny zwierzęcia, odrobaczanie (odpowiedni środek zapewni Wykonawca), odpchlenie (np. kroplami na skórę, sprayem lub inny preparatem przeznaczonym dla psów), założenie książeczki, założenie kartoteki medycznej, wpis do dokumentacji schroniskowej wykonanych czynności

100

3

Przyjęcie kota w 1 lub 2 dobie po przybyciu do schroniska

oględziny zwierzęcia, odrobaczenie (odpowiedni środek zapewni Wykonawca), odpchlenie ( sprayem lub kroplami na skórę albo innym preparatem przeznaczonym dla kotów), założenie książeczki zdrowia, założenie kartoteki medycznej, wpis do dokumentacji schroniskowej wykonanych czynności

25

4

szczepienie (czynność + szczepionka)

przeciwko wściekliźnie psa lub kota

50

5

przeciwko parwowirozie

15

6

przeciwko nosówce

20

7

przeciwko kociemu katarowi

10

8

kontynuacja leczenia

kontrola postępu w leczeniu, podanie leków

180

9

hospitalizacja

psa lub kota

1 dzień

10

iniekcja

czynność + antybiotyk

300

11

czynność + lek przeciwbólowy

200

12

czynność + lek przeciwwymiotny

20

13

czynność + lek przeciwpasożytniczy

5

14

podanie leków drogą doustną

czynność + antybiotyk

50

15

czynność + lek przeciwbólowy

50

16

czynność + lek przeciwpasozytniczy

5

17

podanie kroplówki

czynność + lek


15

18

toaleta wraz z podaniem leków

uszu

60

19

rany

90

20

gruczołów okołoodbytowych

20

21

oczu

50

22

nosa

50

23

opatrunek

czynność + materiałyzwykły

60

24

usztywniający

10

25

badanie USG

ogólne jamy brzusznej

5

26

w kierunku ciąży

5

27

RTG

cena za 1 zdjęcie

20

28


badanie krwi – profil ogólny

pobranie krwi oraz wykonanie badania morfologii + 7 parametrów biochemicznych

10

29

badanie krwi – profil szczegółowy

pobranie krwi oraz wykonanie badania morfologii + 21 parametrów biochemicznych

1

30

badanie specyficznej lipazy trzustkowej

pobranie próbki + badanie

1

31

badanie hormonu tarczycy

pobranie krwi + 1 parametr

1

32

badanie krwi

pobranie + wymaz i antybiogram

1

33

badanie kału

metodą flotacji

8

34

test Elisa w kierunku lambliozy

4

35

test Elisa

w kierunku chorób zakaźnych psów

5

36

w kierunku chorób zakaźnych kotów

3

37

w kierunku białaczki kotów

3

38

badanie zeskrobin skóry

w kierunku pasożytów

i grzybicy


pobranie zeskrobin + badanie

3

39

tygodniowa kontrola stanu zdrowia stada*

kontroli ogólnego stanu zdrowia zwierząt przebywających w Schronisku – minimum 1 raz w tygodniu. Z przeprowadzonej kontroli Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo sporządzić stosowny protokół z opisem stanu faktycznego, na dzień kontroli i potwierdzony przez lekarza weterynarii dokonującego przedmiotową kontrolę.

min 4

40

czipowanie elekroniczne gatunek pies/kot

czynność + materiał

140szt

/m-c


41

kastracja psa

usunięcie jąder psa zgodnie z opisem jak w pkt II. (niżej)

30

42

kastracja kocura

usunięcie jąder kocura zgodnie z opisem jak w pkt II. (niżej)

10

43

kastracja psa wnętra

jądro/jądra w kanale pachwinowym

lub w jamie brzusznej)4

44

sterylizacja suki

usunięcie jajników i macicy suki zgodnie z opisem jak w pkt II. (niżej)

20

45

aborcyjna zgodnie z opisem jak w pkt II. (niżej)

5

46

sterylizacja kotki

usunięcie jajników i macicy kotki zgodnie z opisem jak w pkt II. (niżej) zgodnie z opisem jak w pkt II. (niżej)

15

47

aborcyjna

5

48

szycie rany

czynność + materiały

5

49

opracowanie chirurgiczne rany

rana zainfekowana, powyżej 24h od zranienia lub liczne zranienia

3

50

płukanie rany

czynność + materiały

10

51

punkcja ropnia

czynność + materiały

3

52

eutanazja

ze wskazania, nieuleczalna choroba, itp.

8

53

ślepy miot

8

Wykaz zabiegów I i II stopnia wykonywanych sporadycznie – około m1 raz/12 m-cy:l.p.

rodzaj usługi/zabiegu/czynności

zakres

wskaźnik ilościowy* (szt./12 m-cy)

54

amputacja

psiego ogona

1

55

psiego palca

1

56

ucha

1

57

kończyny przedniej

1

58

kończyny tylnej

1

59

usunięcie

gruczołu 3-ej powieki

1

60

krwiaka ucha

1

61

nerki

1

62

ciała obcego z żołądka lub jelit

1

63

fragmentu jelita

1

64

nowotworu z jamy brzusznej

1

65

guzów z pochwy

1

66

główki kości udowej

1

67

osteosynteza

kończyny przedniej/tylnej

1

68

operacja

przepukliny pourazowej (pachwinowej, kroczowej)

1

*** wszystkie leki do usług wymienionych powyżej są przewidziane na psa o wadze 20 kg i kota o wadze 4 kg

* wskaźniki ilościowe nie stanowią realnej ilości zabiegów, które wykonawca wykona – stanowią jedynie wskaźnik ilościowy oparty na wykonaniu podobnych zabiegów w okresie tożsamym z terminie realizacji przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższym nie mogą stanowić podstawi do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tytułu realnie wykonanych zabiegów.
CZĘŚĆ 2

Sprawowanie pełnej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w OGRODZIE ZOOLOGICZNYM w Sosnowcu, mieszczącym się w dwóch lokalizacjach:  1. Ogród Zoologiczny Egzotarium – ul. Piłsudskiego 116 w Sosnowcu

  2. Ogród Zoologiczny – ul. Brunona Jasieńskiego 90 w Sosnowcu

Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie część 2- zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości do 40 300,00 zł / netto/.

OGRÓD ZOOLOGICZNY utworzony i działający na podstawie Decyzji z dnia 21 grudnia 2013r., Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOP-OZ.6511.8.2012.mk.

Wykaz zwierząt znajdujących się w Ogrodzie zoologicznym jest w załączniku do niniejszej SIWZ.
WYMAGANY ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI

W zakresie sprawowania pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenia zwierząt przebywających w Ogrodzie zoologicznym Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

- pełnienia stałego nadzoru sanitarno-weterynaryjny nad stanem zdrowia wszystkich zwierząt znajdujących się w Ogrodzie Zoologicznym;

- wskazywania konieczności zastosowania suplementacji mineralno-witaminowych

- dokonywania regularnego i zgodnego z przepisami oraz profilaktyką, odrobaczania zwierząt

- pobierania materiału i badania go laboratoryjnie (badania parazytologiczne, bakteriologiczne, histopatologiczne) w przypadku zwierząt chorych i podejrzanych o nosicielstwo

- pełnienia stałego nadzoru nad kwarantanną zwierząt

- profilaktyki zapobiegania rozszerzaniu się chorób zakaźnych przez szczepienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

- zwalczania pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych na bieżąco

- obserwacji zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne

- wykonywania interwencji dodatkowych na wezwanie Kierownika Ogrodu Zoologicznego w przypadkach wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy choremu zwierzęciu

- eutanazji - w przypadkach nieuleczalnej choroby zwierząt, zachowań stanowiących zagrożenie zdrowia i życia innych zwierząt lub ludzi oraz w przypadkach innych wskazań medycznych.

- wykonywania standardowych i doraźnie specjalistycznych zabiegów weterynaryjnych oraz diagnostycznych, możliwych do przeprowadzenia z użyciem właściwych leków oraz środków medycznych

- pełnienia systematycznej kontroli stanu zdrowia zwierząt przebywających w Ogrodzie zoologicznym:

1 raz w tygodniu – ogród zoologiczny ul. Piłsudskiego - Egzotarium,

3 raz w miesiącu - ogród zoologiczny ul. Brunona Jasieńskiego - Mini Zoo.

- prowadzenia stałego instruktażu pracowników w zakresie żywienia i pielęgnacji zwierząt przebywających w Ogrodzie zoologicznym oraz stałej kontroli poziomu realizacji ustanowionych i wdrożonych w ogrodzie procedur żywieniowo – pielęgnacyjnych.

- przygotowania instrukcji odkażania, dezynfekcji Ogrodu, jej wdrożenia i kontroli realizacji przez pracowników ogrodu

- zakupu, w ramach środków określonych w umowie, i ścisłego rozliczania lekarstw, środków medycznych, które będą wykorzystane dla potrzeb prawidłowego wykonywania usług weterynaryjnych,

- prowadzenia stosownej dokumentacji leczenia zwierząt (książka leczenia zwierząt, protokoły sekcji padłych zwierząt, książka przychodu i rozchodu leków), zawierającej w szczególności:

a) bieżące informacje o stanie zdrowia zwierzęcia

b) ewidencję zabiegów i czynności weterynaryjnych

c) informacje o czynionej kontroli środków odurzających i psychotropowych

d) ewidencję zużytych leków

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji (Dz. U. nr 224/2011, poz. 1347 z późn zm.)

w tym:

sporządzi comiesięczne sprawozdanie z wykonanych usług w Ogrodzie Zoologicznym (2 lokalizacje), ilość wykonanych zabiegów, datę zabiegu, rodzaj zabiegu, nazwisko lekarza wykonującego zabieg - załącznik nr 2 i 3 do umowy.
ZASTRZEŻENIA:


  1. Wykonawca zapewni ciągłość leczenia każdego dnia.

  2. W sytuacji, gdy po wykonanych zabiegach (objętych przedmiotem zamówienia) wystąpią u zwierzęcia powikłania pozabiegowe/pooperacyjne, Wykonawca zobowiązany będzie do leczenia zwierzęcia bez dodatkowego wynagrodzenia. Zgłoszenia powikłań pozabiegowych/pooperacyjnych dokonywać będzie opiekun zwierzęcia w ciągu 14 dni od daty wykonania zabiegu.

  3. W przypadku konieczności przeprowadzenia zabiegów niemożliwych do wykonania w warunkach Ogrodu zoologicznego Wykonawca zapewni: odpowiedni transport (z ogrodu i z powrotem) oraz miejsce, w którym realizowane będą przedmiotowe zabiegi i zapewni hospitalizację w miejscu leczenia.

  4. Specjalistyczne, niestandardowe zabiegi weterynaryjne, wykraczające poza standardy opieki weterynaryjnej, związane z leczeniem zwierząt po zgłoszeniu i uzasadnieniu ich wykonania oraz podania ceny ich wykonania przez Wykonawcę, wymagają każdorazowej zgody Zamawiającego.

  5. Wykonawca winien posiadać stosowne uprawnienia do posługiwania się aplikatorem pneumatycznym do czasowego usypiania, obezwładniania zwierząt poświadczone właściwym dokumentem załączonym do oferty

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.:

Ogród Zoologiczny (w obu lokalizacjach), na swoim terenie posiada pomieszczenie, w którym mogą być wykonywane badania zwierząt i szczepienia. Nie posiada natomiast pomieszczenia przeznaczonego do wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych.

1. Wykonawca będzie wizytował Ogród Zoologiczny:

- ul. Piłsudskiego - Egzotarium nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu

- ul. Brunona Jsieńskiego – Mini Zoo nie rzadziej niż 3 razy w miesiącu,

przy czym interwencje na wezwanie Kierownika Ogrodu Zoologicznego w przypadkach wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy choremu zwierzęciu Wykonawca podejmie bez zbędnej zwłoki.

2. W związku z zapisem punktu 1 j.w. Wykonawca zobowiązuje się być dyspozycyjny w ciągu całej doby do świadczenia usług weterynaryjnych zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

3. W przypadku nieobecności Wykonawcy usługi określone niniejszą umową może w zastępstwie wykonywał lekarz weterynarii wskazany przez Wykonawcę i przez niego upoważniony oraz zaakceptowany przez Zamawiającego.


Directory: img -> file
img -> Eric-Emmanuel Schmitt oskar I pani róŻA przekład Barbara Grzegorzewska tytuł oryginału «Oscar et la dame rose»
file -> Sosnowiec: Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w: Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz w Ogrodzie Zoologicznym
file -> Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
file -> Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
file -> Przedmiot zamówienia: remont alejek I chodników na terenie przedszkola miejskiego nr 46 przy ulicy koszalińskiej 55 w sosnowcu
file -> Miejski zarząd ulic I mostóW
file -> Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
file -> Zgłoszenie do konkursu fotograficznego „Karkonosze światłem malowane – 60 lat Karkonoskiego Parku Narodowego”

Pobieranie 1.01 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu