Miejski zakład usług komunalnych


Załącznik Nr 3 ZP 28/2014Pobieranie 1.01 Mb.
Strona10/10
Data28.10.2017
Rozmiar1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Załącznik Nr 3 ZP 28/2014
FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY - CENY JEDNOSTKOWE - dla Części 2

Oferuję wykonanie sprawowania pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami utrzymywanymi w OGRODZIE ZOOLOGICZNYM w Sosnowcu ( w lokalizacjach: Ogród Zoologiczny Egzotarium przy ul. Józefa Piłsudskiego 116 w Sosnowcu oraz Ogród Zoologiczny przy ul. Brunona Jasieńskiego 90 w Sosnowcu ) znajdującym się w strukturze organizacyjnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych za cenę:L.p.

Zakres usługi weterynaryjnej

netto / zł


1

2

3

1

Kwota ryczałtu miesięcznego sprawowania pełnej, kompleksowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami utrzymywanymi w OGRODZIE ZOOLOGICZNYM

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zamieszczonym w SIWZ

podać zł / m-c

2

Świadczenie dodatkowych usług weterynaryjnych - interwencji w OGRODZIE ZOOLOGICZNYM w przypadkach wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy choremu zwierzęciu na wezwanie Kierownika

w tym wykonanie usług czasowego obezwładnienia zwierzęcia z użyciem aplikatura pneumatycznegozgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zamieszczonym w SIWZ

podać zł / 1 usługę

SUMA CEN JEDNOSTKOWYCH

tę sumę należy wpisać w formularz oferty Załącznik Nr 1 ZP 28/2014 – dla części 2


stawka podatku VAT
Miejscowość ..................................... data .............. ...................................................................

podpis

Załącznik Nr 6 ZP 28/2014SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUGI W SCHRONISKU - część 1

CZAS I MIEJSCE

ŚWIADCZENIA USŁUG WETERYNARYJNYCHgodz.

MIEJSCE (ADRES)

ŚWIADCZENIA USŁUG WETERYNARYJNYCHDane adresowe gabinetu weterynaryjnego pełniącego opiekę weterynaryjną

Nazwisko i imię lekarza weterynarii

tel. kontaktowyDni robocze:

(pon.- piątek)800 -1600

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Baczyńskiego 2B 41-200 Sosnowiec
......................................................................

tel. .............................Dni robocze:

(pon.- piątek)1600 - 800

dnia następnego


odległość od Schroniska nie więcej niż 15 km


......................................................................

tel. .............................

odległość od Schroniska nie więcej niż 15 km


......................................................................

tel. .............................

odległość od Schroniska nie więcej niż 15 km


......................................................................

tel. .............................Dni świąteczne ;lub ustawowo wolne od pracy w tym soboty i niedziele
odległość od Schroniska nie więcej niż 15 km


......................................................................

tel. .............................


odległość od Schroniska nie więcej niż 15 km
......................................................................

tel. .............................


odległość od Schroniska nie więcej niż 15 km
......................................................................

tel. .............................UWAGA: w przypadku świadczenia opieki weterynaryjnej w dwóch lub więcej gabinetach weterynaryjnych należy określić odpowiednio ich lokalizację i godziny pracy.
…………………………………………… ….........................……………………

(pieczęć i podpis Wykonawcy) (miejscowość, data)
Załącznik nr 5 do umowy ZP 28/2014
REJESTR PODJĘTYCH INTERWENCJI WETERYNARYJNYCH :

W MIESIĄCU …………......................... 2015r.


Interwencje weterynaryjne na wezwanie odpowiednich służb wobec zwierząt wolnożyjących, dzikich oraz w przypadkach zdarzeń drogowych : obejmującej udzielenie pomocy weterynaryjnej (opatrzenie ran , podanie leków itp. ) w tym ptaków chorych i rannych bądź odłowienie – czasowe uśpienie zwierzęcia dzikiego przy użyciu aplikatora pneumatycznego na terenie miasta Sosnowca


L.p.

Nazwa jednostki zgłaszającej

konieczność wykonania interwencji


ORAZ NAZWA GATUNKU ZWIERZĘCIA KTÓREGO INTERWENCJA DOTYCZY

DLA ZWIERZĘCIA ZDROWEGO
data i godzina wykonania interwencji

oraz zakres opieki weterynaryjnej zapewnionej zwierzęciuDLA ZWIERZĘCIA RANNEGO

data i godzina wykonania interwencji

oraz zakres opieki weterynaryjnej zapewnionej zwierzęciu


DLA ZWIERZĘCIA PODDANEGO EUTANAZJI

data i godzina wykonania interwencji

oraz wskazania do przeprowadzonego zabiegu eutanazji (przyczyny)


Uwagi :
…………………………………………… ….........................……………………(pieczęć i podpis Wykonawcy) (miejscowość, data)
Directory: img -> file
img -> Eric-Emmanuel Schmitt oskar I pani róŻA przekład Barbara Grzegorzewska tytuł oryginału «Oscar et la dame rose»
file -> Sosnowiec: Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie zwierząt przebywających w: Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz w Ogrodzie Zoologicznym
file -> Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
file -> Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
file -> Przedmiot zamówienia: remont alejek I chodników na terenie przedszkola miejskiego nr 46 przy ulicy koszalińskiej 55 w sosnowcu
file -> Miejski zarząd ulic I mostóW
file -> Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
file -> Zgłoszenie do konkursu fotograficznego „Karkonosze światłem malowane – 60 lat Karkonoskiego Parku Narodowego”

Pobieranie 1.01 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu