Microsoft Word Instrukcja wop os3 26042010. docPobieranie 93 Kb.
Data13.12.2019
Rozmiar93 Kb.

Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna zawartej w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

INSTRUKCJA wypełniania „Wniosku o płatność" w ramach osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrze
żnych obszarów rybackich 2007-2013

WoP dla WoD złożonych do 22.09.2014

ZALECENIA OGÓLNE


 1. Wniosek o płatność, zwany dalej „wnioskiem”, sporządzany jest na formularzu opracowanym przez instytucję zarządzającą, udostępnionym w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, zwanej dalej „Fundacją”, oraz na stronach internetowych Fundacji www.fapa.org.pl
  i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej (na informatycznym nośniku danych) należy złożyć bezpośrednio w Fundacji, nie później niż w terminie określonym w porozumieniu/umowie, osobiście lub przez upoważnioną osobę bądź przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub przesyłką kurierską.

 1. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, zgodnie ze wskazaniami zawartymi
  w niniejszej Instrukcji.

Do wniosku należy załączyć odpowiednie załączniki, wymienione w Części VII wniosku. Wszystkie oryginały faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej dotyczące operacji przed przedstawieniem wraz z wnioskiem o płatność muszą zostać prawidłowo opisane
i opieczętowane, tak aby widoczny był związek z operacją. Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej:

 1. numer umowy/porozumienia1;

 2. informację, że operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu;

 3. informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej.

Proponuje się ponadto, aby opis dokumentu księgowego zawierał również nr pozycji z Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na realizację operacji/etapu nr … wraz
z przyporządkowaniem poszczególnych kwot z dokumentu do odpowiednich pozycji z zestawienia rzeczowo – finansowego oraz sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja).

Faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej przed skopiowaniem powinny być na awersie oznaczone adnotacją Przedstawiono do refundacji w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

W przypadku, gdy faktury lub równoważne dokumenty księgowe oraz inne załączniki są dwustronne, należy ich kopie potwierdzić za zgodność z oryginałem na obu stronach przez beneficjenta lub pracownika Fundacji.

Poszczególne pozycje na dowodach zapłaty należy opisać liczbą porządkową z Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na realizację operacji/etap nr…Dowody zapłaty powinny być oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację z fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej.

W przypadku operacji dotyczącej zatrudnienia jako dowody zapłaty dołącza się kopie poleceń przelewów. Płatności wobec ZUS i US można udokumentować zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach oraz zaświadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

W przypadku, gdy do refundacji/rozliczenia zakwalifikowana została jedynie część faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej należy przedstawić dowód zapłaty za całość dokumentu. Jednocześnie faktura lub dokument o równoważnej wartości dowodowej powinny zostać szczegółowo rozpisane według odpowiednich paragrafów, z podziałem na źródła finansowania. 1. Wniosek powinien być podpisany przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta bądź też przez pełnomocnika, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o beneficjencie, należy rozumieć przez to osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta lub pełnomocnika. W przypadku gdy wniosek podpisuje osoba inna niż osoba, która podpisała umowę o dofinansowanie, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające upoważnienie tej osoby do podpisania wniosku.

 2. Beneficjent czytelnie wypełnia wyłącznie białe pola wniosku.
 1. Zobowiązania tworzące koszty, wykazane w składanym wniosku o płatność, muszą być uregulowane (zapłacone), do dnia złożenia tego wniosku. Operacja może być zrealizowana w jednym lub kilku etapach. Dla każdego etapu realizacji operacji należy złożyć oddzielny wniosek, w terminach wskazanych w porozumieniu/umowie. Beneficjent, który zrealizował operację w całości w jednym etapie, po zakończeniu realizacji operacji składa wniosek w terminie wskazanym
  w porozumieniu/umowie. Płatność, która następuje po zakończeniu realizacji całej operacji jest płatnością końcową. W przypadku realizacji operacji w kilku etapach, Beneficjent składa wnioski
  w terminach wskazanych w porozumieniu/umowie dla każdego z etapów operacji. Płatność, która następuje po każdym etapie (poza ostatnim) realizacji operacji jest płatnością pośrednią.

 2. Wypłaty dokonuje się po złożeniu poprawnie i kompletnie wypełnionego wniosku
  o płatność,
  do którego zostały załączone wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające realizację operacji oraz po sprawdzeniu przez Fundację zgodności zrealizowanej operacji
  z porozumieniem/umową. Za datę złożenia poprawnie wypełnionego wniosku o płatność uznaje się datę wpływu tego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, do Fundacji lub w przypadku konieczności złożenia przez Beneficjenta stosownych wyjaśnień/uzupełnień - datę wpływu ostatniego wyjaśnienia/uzupełnienia do wniosku, pod warunkiem, że z chwilą złożenia owego wyjaśnienia/uzupełnienia wniosek stanie się bezbłędny i kompletny. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 5 rozporządzenia za datę złożenia wniosku uznaje się datę upływu terminu ponownego wezwania do usunięcia braków we wniosku lub złożenia wyjaśnień.

UWAGA: przez wypłatę należy rozumieć przekazanie środków finansowych Beneficjentowi na podstawie zlecenia płatności lub rozliczenie wydatków poniesionych ze środków budżetu państwa.

 1. Wraz z wnioskiem o płatność należy złożyć wszystkie niezbędne oświadczenia, opinie, uzgodnienia, pozwolenia lub inne decyzje związane z realizacją operacji, o ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia porozumienia/umowy. Wszystkie maszyny, urządzenia, infrastruktura, wyposażenie zakupione w ramach operacji powinny być zamontowane, uruchomione i sprawne, a obiekty budowlane odebrane i dopuszczone do użytkowania, jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa. Ponadto wszystkie ww. elementy muszą być odpowiednio oznaczone, zgodnie z art. 32 i 33 rozporządzenia Komisji nr 498/2007 Właściwe logotypy są zamieszczone w Księdze Wizualizacji Znaku PO RYBY 2007-2013.

 2. Dane finansowe podane we wniosku wyrażone są w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. We wniosku występują następujące rodzaje pól:
 • [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] - sekcja obowiązkowa do wypełnienia przez Beneficjenta poprzez wpisanie odpowiednich danych lub zaznaczenie odpowiedniego pola

- [SEKCJA OBOWIĄZKOWA O ILE DOTYCZY] - sekcja nieobowiązkowa do wypełnienia przez beneficjenta w przypadku, gdy go nie dotyczy

 • [POLE(A) OBOWIĄZKOWE] - pole(a) obowiązkowe do wypełnienia przez beneficjenta poprzez wpisanie odpowiednich danych

 • [POLE(A) OBOWIĄZKOWE O ILE DOTYCZY] - pole(a) nieobowiązkowe

do wypełnienia przez beneficjenta w przypadku, gdy go nie dotyczy

 • [POLE WYPEŁNIA PRACOWNIK FUNDACJI] - pole wypełniane przez pracownika

Fundacji po wpłynięciu wniosku do Fundacji.

 1. Na potrzeby niniejszej instrukcji, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
  i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna, zawartej
  w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, będzie zwane „rozporządzeniem".INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Potwierdzenie przyjęcia - [POLE WYPEŁNIA PRACOWNIK FUNDACJI]

Znak sprawy - [POLE WYPEŁNIA PRACOWNIK FUNDACJI]

Cel złożenia wniosku – [POLE OBOWIĄZKOWE]

I. DANE Z POROZUMIENIA / UMOWY [SEKCJA OBOWIĄZKOWA].

 1. Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rybacki (EFR). Nazwa wpisana na stałe.

 2. Nazwa programu operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Nazwa wpisana na stałe.

 3. Oś priorytetowa: „ Pomoc techniczna". Nazwa wpisana na stałe.

 4. Środek: „5.1 Pomoc techniczna”. Nazwa wpisana na stałe.

 1. Tytuł operacji [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy wpisać tytuł operacji zgodny z porozumieniem/umową. Nazwa operacji powinna być identyczna we wszystkich dokumentach składanych przez Beneficjenta.

 1. Nr porozumienia/umowy [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy wpisać numer porozumienia/umowy, w ramach której składany jest wniosek.

 1. Data zawarcia porozumienia/umowy [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy podać dane zgodnie z porozumieniem/umową.

 1. Kwota pomocy z porozumienia/umowy dla całej operacji w zł [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy podać dane zgodnie z porozumieniem/umową. W przypadku zawarcia aneksu do porozumienia/umowy, należy podać aktualne kwoty wynikające z ostatniego aneksu, o ile aneks dotyczy kwoty pomocy dla całej operacji.

 1. Kwota pomocy z porozumienia/ umowy dla etapu nr… [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy podać dane zgodnie z porozumieniem/umową. W przypadku zawarcia aneksu do porozumienia/umowy, należy podać aktualną kwotę pomocy wynikającą z ostatniego aneksu, o ile aneks dotyczy kwoty pomocy dla etapu realizacji operacji. W przypadku projektów jednoetapowych, należy podać kwotę pomocy z porozumienia/umowy dla całej operacji analogicznie jak w punkcie 8.

 1. Okres realizacji operacji/etapu [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy podać dane zgodnie z porozumieniem/umową. W przypadku zawarcia aneksu do porozumienia/umowy należy podać aktualny okres wynikający z ostatniego aneksu, o ile aneks dotyczy okresu realizacji operacji.
II. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ [SEKCJA OBOWIĄZKOWA].

 1. Wniosek za okres [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy wpisać termin zrealizowanej operacji od....do…. W przypadku realizacji operacji w kilku etapach, w tej części wniosku należy wpisać termin zrealizowanego etapu, za jaki składany jest wniosek o płatność.

 1. Rodzaj płatności [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy zaznaczyć jedno właściwe pole poprzez wstawienie znaku „X":

 • płatność pośrednia - w przypadku wniosków o płatność składanych w ramach etapu, jeżeli etap ten nie jest etapem końcowym;

 • płatność końcowa - w przypadku wniosków o płatność składanych w ramach operacji jednoetapowych i wniosków składanych w ramach ostatniego etapu operacji wieloetapowych.

 1. Koszty kwalifikowalne objęte wnioskiem w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy wpisać kwotę kosztów kwalifikowalnych wynikającą z „Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji" wniosku - kolumna 8 „Koszty netto zrealizowane wg rozliczenia" wiersz „Razem".

 1. Wnioskowana kwota pomocy do wypłaty w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) [POLE OBOWIĄZKOWE]

W przypadku, gdy kwota w pkt 13 jest wyższa niż kwota w pkt 9 należy wpisać kwotę określoną w pkt 9. W przypadku, gdy kwota w pkt 13 jest niższa niż kwota w pkt 9 należy wpisać kwotę określoną w pkt 13.

UWAGA:

Jeżeli Beneficjent otrzymał na realizację operacji lub jej etapu środki z budżetu państwa na współfinansowanie lub finansowanie realizacji operacji, w tym miejscu wpisuje całą kwotę do rozliczenia.
III. DANE BENEFICJENTA [SEKCJA OBOWIĄZKOWA].
15. Nazwa [POLE OBOWIĄZKOWE] Należy wpisać dane identyfikujące Beneficjenta
w zależności od jego statusu prawnego.
16. Adres / siedziba [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy podać:

- adres siedziby - w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,


 • numery telefonu i faksu należy podać wraz z numerem kierunkowym.

W przypadku zmiany danych beneficjenta zawartych w umowie, beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Fundacji o zaistniałych zmianach.

 1. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta [POLE OBOWIĄZKOWE]

Wskazanie przez Beneficjenta osoby reprezentującej Beneficjenta następuje poprzez wpisanie we wniosku danych identyfikujących osobę. Numer telefonu i faksu należy podać wraz
z numerem kierunkowym.

 1. Dane osoby upoważnionej do kontaktów roboczych w sprawach dotyczących wniosku (Imię i nazwisko, stanowisko, telefon, faks, e-mail) [POLE OBOWIĄZKOWE]

Należy wypełnić w sposób identyczny jak w punkcie 17.

 1. Rachunek bankowy, na który należy dokonać płatności [POLE OBOWIĄZKOWE, jeżeli dotyczy] Należy podać numer rachunku bankowego, zgodny z formatem NRB obejmujący 26 cyfr, wraz z nazwą banku i nazwą posiadacza rachunku oraz nr NIP posiadacza rachunku, na który mają być przelane środki finansowe z tytułu dofinansowania operacji. Należy pamiętać, że nieprawidłowe wypełnienie danych dotyczących rachunku bankowego oraz danych posiadacza rachunku, zawartych w tym punkcie wniosku opóźni realizację płatności, o czas niezbędny do uzyskania właściwych danych. Aby umożliwić weryfikację poprawności przedmiotowych danych w przypadku pierwszego wniosku o płatność dołącza się do niego oświadczenie beneficjenta lub inny dokument zawierający informację o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe – w przypadku pierwszego wniosku o płatność.

UWAGA: w przypadku, gdy wniosek o płatność obejmuje wyłącznie rozliczenia środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację operacji, w pole należy wstawić myślnik.
IV. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OPERACJI (w zł) [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] – należy wpisać
w odpowiednie wiersze źródła finansowania operacji z uwzględnieniem kolumn zawierających kwoty wydatków poniesionych ogółem oraz kwotę wydatków kwalifikowalnych.
W kolumnie Kwota wydatków poniesionych ogółem wpisywane kwoty powinny uwzględniać m.in. zapłacony podatek VAT.

W kolumnie Kwota wydatków kwalifikowalnych należy wpisać wyłącznie kwoty kosztów kwalifikowalnych.

W części tabeli wskazującej na Krajowe środki publiczne należy:


 • w wierszu „Budżet państwa” wskazać kwoty przekazane z budżetu państwa na realizację operacji (np. dotacje udzielane samorządom województw przez dysponentów środków budżetowych, dotację celową udzielaną Instytucji Pośredniczącej, odpowiedzialnej za wdrażanie osi 1-3 PO RYBY 2007 - 2013);

 • w wierszu „Budżet jednostek samorządu terytorialnego” wskazać wysokość środków własnych samorządu wykorzystanych na realizację operacji;

 • w wierszu „Inne krajowe środki publiczne” wpisać wartości kwot pozyskanych z innych źródeł publicznych niż wskazane wyżej.

W przypadku przedstawiania do refundacji części kosztów, które w pozostałym zakresie, ze względu na specyfikę operacji mogą być finansowane z innych źródeł publicznych (np. PROW, KSOW, dotacja celowa udzielana Instytucji Pośredniczącej, odpowiedzialnej za wdrażanie osi 5 PO RYBY 2007 – 2013) i nie są z tego względu kwalifikowalne w ramach pomocy technicznej PO RYBY 2007-2013, w celu wykluczenia, ewentualnego podwójnego finansowania należy poprzez dodanie wierszy, wyszczególnić te źródła wraz ze wskazaniem odpowiednich kwot wynikających z potwierdzających je dokumentów załączonych do wniosku.
W części tabeli „Pozostałe źródła” należy wpisać wartości kwot pozyskanych z prywatnych i innych źródeł niż środki publiczne.

W wierszu Suma ogółem w złotych należy wpisać sumy kwot wskazanych w wierszach powyżej (w obu kolumnach).

W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał z budżetu państwa środki na finansowanie
i współfinansowanie realizacji operacji należy je wykazać w wierszu „Ogółem środki finansowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie realizacji operacji”,
w kolumnie „Kwota wydatków kwalifikowalnych”. W wierszach poniżej należy podać te środki
w podziale na kwotę odpowiadającą wysokości wkładu ze środków EFR oraz wkładu z budżetu państwa.
V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI NR [SEKCJA OBOWIĄZKOWA]

W nagłówku „ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI OPERACJI" należy wpisać numer etapu, w ramach którego składany jest wniosek o płatność. W przypadku operacji jednoetapowej należy wpisać „1".


Kolumna 2 – „Wyszczególnienie zakresu rzeczowego” w ramach danego etapu, dla którego składany jest wniosek należy przypisać analogicznie do tych samych pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji, do których zostały one przypisane w zestawieniu rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do porozumienia/umowy.

Kolumna 3, 4, 5 - należy wypełnić zgodnie z porozumieniem/umową oraz ze stanem faktycznym.

Kolumna 6 - należy podać wartość całkowitych kosztów poniesionych w ramach operacji (z VAT) elementów wyszczególnionych w kolumnie 2 (wartość brutto całego dokumentu). Wartość kolumny 6 stanowi sumę wartości kolumn 8 i 10

Kolumna 7 - należy podać wartość netto kosztów ogólnych kwalifikowalnych z porozumienia /umowy.

Kolumna 8 – należy podać wartość netto kosztów kwalifikowalnych z rozliczenia.

Kolumna 9 – wartość stanowi różnica pomiędzy kolumną 7 i kolumną 8 podzielona przez wartość
z kolumny 7, pomnożona przez 100%


Kolumna 10 - należy podać wartość kosztów niekwalifikowalnych, w tym podatku VAT, w przypadku gdy jest on kosztem niekwalifikowalnym.
UWAGI


 • W przypadku, gdy podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, ostatnią pozycją w kolumnie 2. zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, powinien być wyszczególniony podatek VAT dla każdego z elementów składowych zakresu rzeczowego, np. „VAT dla pozycji 1,2,...,n. Wartość podatku VAT należy wpisać odpowiednio w kolumnach 6,7 i 8. Wartości podatku VAT nie należy sumować z pozostałymi wartościami w kolumnie 6, w celu uniknięcia zdublowania go.

 • Kolumna 6, 8 - dane finansowe należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na podstawie danych zawartych w „Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki...".

 • W przypadku, gdy wartości kosztów ogólnych wzrosły w stosunku do wartości tych kosztów zapisanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy/porozumienia, nadwyżka tych kosztów (ponad wartość zapisaną w umowie) stanowi koszt niekwalifikowalny. Do zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji należy wpisać tylko tę część wydatków ogólnych, która stanowi koszt kwalifikowalny.


VI. WNIOSKOWANA KWOTA - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] – należy wpisać numer oraz datę z porozumienia / umowy, natomiast kwota musi wynikać z kolumny
8 ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO OPERACJI wniosku o płatność.
UWAGI:
Jeżeli Beneficjent wykorzystał na realizację operacji lub jej etapu środki własne,
z przeznaczeniem na współfinansowanie lub finansowanie realizacji operacji, odpowiednią kwotę kosztów kwalifikowalnych wpisuje w punkcie 1.

Jeżeli Beneficjent otrzymał na realizację operacji lub jej etapu środki z budżetu państwa na współfinansowanie lub finansowanie realizacji operacji, to w punkcie 2 wpisuje kwotę kosztów kwalifikowalnych, odpowiadającą wysokości otrzymanych środków z budżetu państwa.

Jeżeli Beneficjent wykorzystał na realizację operacji lub jej etapu środki własne oraz środki
z budżetu państwa na współfinansowanie lub finansowanie realizacji operacji, to odpowiednio
w zakresie kosztów kwalifikowalnych wypełnia punkty 1 i 2 w sposób podany powyżej.
UWAGA: suma kwot przedstawionych w pkt. 1 i 2 oświadczenia powinna być równa kwocie z części II, pkt. 14 wniosku o płatność.


VII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU, STAWNOWIĄCYCH JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ - [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] – do wniosku o płatność należy dołączyć załączniki zgodnie z listą.
Załącznik nr 8 do wniosku o płatność Ewidencja pojazdu jest dołączany w przypadku operacji dotyczącej wynajmu lub leasingu środków transportu i jest wzorem przykładowym.

W przypadku operacji dotyczącej zatrudnienia i niezrealizowanej przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do załączanej do wniosku o płatność kopii listy płac z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzenia i kwot pobranych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz kopii listy przyznanych nagród regulaminowych należy dołączyć kopię opisu stanowiska pracy lub kopię zakresu czynności/obowiązków pracownika, kopię umowy zlecenia lub inny dokument wskazujący realizowane przez pracownika zadania oraz procentowe zaangażowanie w realizację PO RYBY 2007-2013. W przypadku gdy z opisu stanowisk pracy lub zakresów obowiązków w sposób jednoznaczny nie wynika stopień zaangażowania pracownika w PO RYBY koniecznym jest złożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających czasu pracy w postaci np. karty czasu pracy. Wszystkie dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
VII a. WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW DOŁĄCZNYCH DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW -
[SEKCJA OBOWIĄZKOWA JEŚLI DOTYCZY] należy wpisać tytuł oraz ilość dokumentów załączonych do wniosku, które nie zostały ujęte w sekcji VII wniosku o płatność.

VIII. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA – [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] - oświadczenie
należy opatrzeć datą i podpisem osoby reprezentującej Beneficjenta bądź pełnomocnika. Należy także wpisać dokładny adres miejsca przechowywania dokumentacji dotyczącej operacji.


1 Nie dotyczy faktur lub dokumentów księgowych potwierdzających koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem podpisania umowy/porozumienia.


Directory: minrol -> content -> download
download -> Umowa o dofinansowanie nr …
download -> Umowa o dofinansowanie nr …
download -> Pomiędzy Samorządem Województwa
download -> Pomiędzy Samorządem Województwa
download -> Unia Europejski Fundusz Rybacki wniosek o dofinansowanie
download -> Wniosek o dofinansowanie w ramach środka Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (lgr) oraz nabywaniu umiejętności I aktywizacji lokalnych społeczności
download -> Umowa o dofinansowanie nr w ramach Środka 2 Działania wodno-środowiskowe, zawartego w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa I nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
download -> Porozumienie nr o dofinansowaniu operacji ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach

Pobieranie 93 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna