Metodologia Podstawowych ZasadCore Principles MethodologyPobieranie 335.5 Kb.
Strona1/9
Data01.03.2019
Rozmiar335.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

NARODOWY BANK POLSKI
GENERALNY INSPEKTORAT NADZORU BANKOWEGO

Metodologia Podstawowych Zasad EFEKTYWNEGO NADZORU BANKOWEGO(Core Principles Methodology , No. 61)

Komitet Bazylejski ds. Nadzoru BankowegoBazylea, Październik 1999

Nota od wydawcy:

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego dołożył wszelkich starań w celu zagwarantowania wiernego i zgodnego z intencjami autorów tłumaczenia oryginalnego dokumentu Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego “Core Principles Methodology” (“Metodologia Podstawowych Zasad”) wydanego w języku angielskim we październiku 1999 roku w Bazylei. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do niniejszego tekstu, wersją rozstrzygającą jest oryginalny dokument w języku angielskim dostępny na stronie Internetowej Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS):
http://www.bis.org/publ/index.htm

SPIS TREŚCI
PODSUMOWANIE DLA KIEROWNICTWA 4

ROZDZIAŁ I: WPROWADZENIE 6

CELE PODSTAWOWYCH ZASAD EFEKTYWNEGO NADZORU BANKOWEGO 6

PRZYJĘCIE PODSTAWOWYCH ZASAD PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWĄ 6

PRESJA MIĘDZYNARODOWA W SPRAWIE SPRAWNEGO WDROŻENIA PODSTAWOWYCH ZASAD 6

WSTĘPNE OCENY ZGODNOŚCI Z PODSTAWOWYMI ZASADAMI 7

POTRZEBA JEDNOLITEJ METODOLOGII OCENY 8

ZASTOSOWANIE METODOLOGII 8

WARUNKI WSTĘPNE EFEKTYWNEGO NADZORU BANKOWEGO 9

ROZDZIAŁ II: PEWNE UWAGI DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA OCENY 11

ROZDZIAŁ III: KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 13

Kryteria podstawowe 38

Kryteria dodatkowe 44

Kryteria podstawowe 46

Kryteria dodatkowe 46

Kryteria podstawowe 48

Kryteria dodatkowe 51

Kryteria podstawowe 52

ZAŁĄCZNIK: 53

STRUKTURA I METODOLOGIA RAPORTÓW Z OCENY SPORZĄDZANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY I BANK ŚWIATOWY 53

Wprowadzenie 53

Ocena „zasada po zasadzie” 53

Część główna 55

Reakcja władz nadzorczych 58

Podsumowanie dla kierownictwa 58METODOLOGIA PODSTAWOWYCH ZASAD

PODSUMOWANIE DLA KIEROWNICTWA

1. Podstawowe zasady efektywnego nadzoru bankowego stały się najważniejszym, globalnym standardem regulacji i nadzoru ostrożnościowego. Zdecydowana większość krajów poparła Podstawowe zasady i zadeklarowała chęć ich wdrożenia. Pierwszym krokiem w pełnym wdrożeniu Podstawowych zasad powinna być ocena aktualnej sytuacji w zakresie zgodności danego kraju z Podstawowymi zasadami. Taka ocen powinna zidentyfikować słabości w istniejącym systemie nadzoru oraz regulacji oraz dać podstawę dla działań naprawczych podejmowanych przez organa rządowe oraz nadzór bankowy. Takie oceny są na ogół przeprowadzane przez same kraje lub przez strony (instytucje) zewnętrzne.


2. Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego zdecydował, że sam nie będzie przeprowadzał takich ocen z powodu braku niezbędnych środków i zasobów. Niemniej jednak Komitet jest przygotowany, aby udzielać pomocy innymi sposobami, między innymi poprzez doradztwo oraz szkolenia. Członkowie Komitetu mogą także indywidualnie uczestniczyć w misjach oceniających przeprowadzanych przez inne organizacje takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Bank Światowy (BŚ), regionalne banki rozwoju, regionalne organizacje instytucji nadzoru bankowego oraz prywatnych konsultantów. “Przeglądy rówieśnicze” są także możliwe, w czasie których eksperci w dziedzinie nadzoru z jednego kraju oceniają inny kraj i na odwrót.
3. W celu obiektywizacji procesu oceny oraz zapewnienia, że będzie on możliwie jak najbardziej jednolity, powinny istnieć uzgodnione standardy co do wypełnienia Podstawowych zasad. Dotychczasowe doświadczenia już pokazały, że Podstawowe zasady mogą być interpretowane na wiele rozbieżnych sposobów, a niewłaściwe interpretacje mogą skutkować niespójnością występującą między ocenami.
4. Mając to na uwadze w czasie swojego spotkania w październiku 1998 roku Komitet Bazylejski podjął inicjatywę przygotowania dokumentu, który byłby używany przy ocenie zgodności z Podstawowymi zasadami. Dokumentu został przygotowany przez powołaną ad hoc grupę roboczą złożoną z przedstawicieli Komitetu Bazylejskiego, MFW oraz BŚ. Tekst konsultowano także z Grupa łącznikowa ds. Podstawowych zasad, złożoną z wysokich rangą nadzorców bankowych z krajów G-10 oraz spoza G-10.
5. Załączony dokument jest zorganizowany w następujący sposób: Rozdział I przedstawia w zarysie podstawowe informacje na temat Podstawowych zasad oraz wyjaśnia dlaczego istnieje potrzeba ich sprawnego oraz efektywnego wdrożenia. Opisuje także pod jakimi warunkami powinny przebiegać oceny jak również warunki wstępne efektywnego nadzoru bankowego, które powinny zostać uwzględnione w czasie formułowania oceny stopnia wdrożenia.
6. Rozdział drugi odnosi się do kilku podstawowych kwestii dotyczących przebiegu oceny oraz kompilacji i prezentacji jej wyników. Wskazuje na to, że oceniający musi mieć dostęp do odpowiedniej informacji, bez naruszenia obowiązujących instytucję nadzoru bankowego wymogów prawnych dotyczących zachowania poufności pewnych informacji, oraz do szerokiego kręgu organizacji i ekspertów. Rozdział akcentuje także, że ocena musi wziąć pod uwagę szereg powiązanych wymogów, które mogą obejmować przepisy prawa, regulacje ostrożnościowe, wskazówki nadzorcze, inspekcje na miejscu, analizę “zza biurka” oraz informacje udostępniane publicznie, dowody na działania administracyjne lub działania nieadministracyjne. Akcentuje także wagę posiadania przez instytucję nadzoru niezbędnych umiejętności, zasobów oraz woli wdrożenia Podstawowych zasad.
7. Rozdział trzeci omawia szczegółowo każdą z Podstawowych zasad. Wszystkie istotne kryteria, które są ważne dla oceny zgodności zostały wyliczone. Używa się dwóch kategorii kryteriów: “ kryteriów podstawowych” oraz “kryteriów dodatkowych. Kryteria podstawowe to te elementy, które muszą być obecne w poszczególnych krajach, aby można było uznać nadzór za efektywny. Dodatkowe kryteria to te elementy, które dodatkowo wzmacniają nadzór i których wdrożenie powinno być przedmiotem starań wszystkich krajów. Kryteria podstawowe oraz w znacznym stopniu kryteria dodatkowe są zaczerpnięte z dokumentu zawierającego “Podstawowe Zasady” (wrzesień 1997) oraz związanych z nim innych dokumentów Komitetu Bazylejskiego. Grupa robocza starała się nie dokonywać przełomu wprowadzając dodatkowe pojęcia i interpretacje, chociaż w niektórych przypadkach, zwłaszcza w odniesieniu do kryteriów dodatkowych, zarówno język i/lub treść mogą być bardziej bezpośrednie lub szczegółowe niż w poprzednich dokumentach.
8. Aby osiągnąć pełną zgodność z daną zasadą, podstawowe kryterium musi być spełnione bez żadnych istotnych uchybień. Oczywiście mogą występować przypadki, kiedy jakiś kraj może wykazać, że dana zasada została wdrożona odmiennymi sposobami. I na odwrót, z powodu specyficznych uwarunkowań w poszczególnych krajach, podstawowe kryteria mogą nie zawsze być wystarczające do osiągnięcia celu założonego w danej zasadzie i dlatego też dodatkowe kryteria i/lub inne środki mogą być także potrzebne, aby dany aspekt nadzoru bankowego ujęty w danej zasadzie mógł być efektywny.
9. Używając przykładu Komitet Bazylejski włączył w formie aneksu, format oceny opracowany przez MFW i BŚ dla celów dokonywania ich własnych ocen stanu wdrożenia Podstawowych zasad w poszczególnych krajach.
10. Komitet postrzega tworzenie załączonego dokumentu jako proces interaktywny, w ramach którego pojawią się doprecyzowania w miarą jak zostanie zebrane doświadczenie. Rozwój standardów i procedur regulacyjnych i nadzorczych będzie prowadził do uzupełnień i nowelizacji. Dlatego też będzie istniała potrzeba okresowej aktualizacji tego dokumentu.


Pobieranie 335.5 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna