Metoda budowy I analizy dynamiki systemów wg Forrester'aPobieranie 49.5 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar49.5 Kb.

Metoda budowy i analizy dynamiki systemów - wg Forrester'a.

Istota metody: elementy systemu, sposób, modelowania, cel.

Metoda analizy dynamiki systemów zarządzania służy badaniom charakterystyk informacyjnych sprzężeń zwrotnych w działaniu przemysłowym (handlowym, usługowym itp.) Pomocna jest w pokazaniu, jaka jest interakcja struktury organizacyjnej, wzmocnień (w zakresie wytycznych) i opóźnień (w zakresie decyzji i współdziałań), od których wzajemnego oddziaływania zależy efektywność pracy systemu gospodarczego. Przedmiotem badań tej analizy są współzależności między strumieniami pieniędzy zleceń materiałów inwestycji i personelu w przedsiębiorstwie

Forrester przestrzega, że symulacji nie można uważać za metodę prognozowania określonych zdarzeń w określonym momencie lub traktować jej jako gwarancji prawidłowości jakiejś konkretnej decyzji. O ile modelowanie przedsiębiorstwa jako całości jest w ramach badań szkoły systemowej przedmiotem mniej lub bardziej udanych prób i doświadczeń, o tyle analiza systemowa poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa lub procesów odcinkowych jest znacznie lepiej zaawansowana. Ograniczenie się do analizy podsystemów nie oznacza bynajmniej odejścia od głównego postulatu szkoły systemowej „badania kompleksowego”, gdyż podsystemy te są zawsze traktowane jako części większych całości, a nie jako całości autonomiczne.Procedura (etapy) budowy i analizy systemu w metodzie Forrester'a.

1. Sformułowanie problemu techniczno — ekonomicznego.

2. Opisowe sformułowanie podstawowych zależności charakteryzujących strukturę badanego systemu,

3. Budowa modelu strukturalnego przy użyciu specjalnego języka symulacyjnego,

4. Modelowanie systemu na komputerze,

5. Modyfikowanie modelu pod kątem zapewnienia zgodności pomiędzy zachowaniem modelu a zachowaniem badanego systemu

6. Znajdowanie zmian w parametrach modelu, wpływających na poprawę jego zachowania się, oraz przetłumaczenie tych zmian na język rzeczywistego systemu,

7. Wdrożenie proponowanych zmian w systemie rzeczywistymSzkoła empiryczna (neoklasyczna).

Geneza i założenia metodologiczne

Nauka organizacji stanowi dyscyplinę wysoce sformalizowaną podaną w żargonie uniwersyteckim. Tendencja do wzrastającej hermetyczności nauki organizacji potęguje się w miarę aksjomatyzacji i kwantyfikacji tej nauki. Zjawisko to stanowi główną przyczynę rozbratu, jaki obserwuje się w dziedzinie organizacji między teorią i praktyką. Zmniejszenie tego rozbratu oraz dystansu miedzy kierownikiem przedsiębiorstw i specjalistami w zakresie organizacji jest głównym celem szkoły neoklasycznej. Starają się oni na podstawie badań praktyki zarządzania sformułować uogólnione założenia i reguły, które mogłyby być bezpośrednio wykorzystane w zarządzaniu

Dorobek szkoły neoklasycznej


Analizując dorobek szkoły neoklasycznej można wyróżnić podejście empiryczne i normatywne. Empiryzm neoklasyków wywołany jest nadmiernym wpływem matematyki, psychologii i socjologii na naukę organizacji i zarządzania. Aby ratować utraconą autonomię tej nauki, neoklasycy odwołują się do doświadczenia kierowniczego, do praktyki zarządzania.

Podejście normatywne neoklasyków wyraża się w przyjęciu szeregu zasad zarządzania, na szczególną uwagę zasługują:-maksymalizacja zysku,-decentralizacja decyzji i odpowiedzialności,-rozszerzenie zasięgu kierowania,

-zarządzanie przez cele,-kontrola przez wyjątki i autokontrola jednostek autonomicznych,-motywacyjne popacz współuczestnictwo.Do największych osiągnięć szkoły neoklasycznej należy zaliczyć opracowanie wielu nowych koncepcji zarządzania, takich jak np. zarządzanie przez cele czy motywowanie przez współuczestnictwo. Pewne dawne


koncepcje szkoła neoklasyczna ukazała w nowym świetle. Dotyczy to w szczególności zagadnień decentralizacji i rozpiętości kierowana.

Zdefiniuj pojęcia: sterowanie, kierowanie, zarządzanie.

Sterowanie- proces ukierunkowany na zapewnienie celowego działania systemu w zmieniających się warunkach zewnętrznych, realizowany poprzez zmianę pożądanych norm Kierowanie - powodowanie pożądanych zachowań innych osób, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji

Zarządzanie – 1 swego rodzaju „wędrówka przez chaos", której istotą jest panowanie nad różnorodnością i przekształcenie potencjalnego konfliktu we współpracę;2. Konstruowanie rzeczywistości z dostępnych zarządzającemu elementów pomysłów, ludzi i relacji między nimi, instytucji formalno-prawnych, środków materialnych (urządzeń maszyn, budynków) pieniężnych a także praw do dysponowania nimi. „Zarządzanie dotyczy przed wszystkim ludzi. Jego celem jest takie współdziałanie wielu osób, które pozwala zneutralizować słabości i maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony uczestników".

Przedmiot nauki organizacji


Nauka zajmuje się poznawaniem i przekształcaniem rzeczywistości. Dokonuje tego tworząc modele rzeczywistej zastanej i postulowanej. Przedmiot nauki organizacji - nauka o zarządzaniu jest nauką o dominancie inżynieryjnej, korzysta z dorobku teoretycznego innych nauk. W dużej mierze tworzy samej sobie podstawy poznawcze. Jest nauką samo zasileniową, Przedmiotem nauki o zarządzaniu s jednostki organizacyjne i procesy w nich zachodzące

Istota i efekty organizowania


Organizowanie polega na doborze elementów, pozyskiwaniu ich, ułożeniu, powiązaniu, tak, aby całość mogła działać zgodnie z funkcją, dla której zbudowano dana jednostkę organizacyjną oraz aby elementy wzajemnie się w działaniu wspomagały.

Efekty organizowania, oczekując

Funkcjonalność jednostki organizacyjnej (dostosowanie do spełnienia funkcji),

Efekt synergii,

Efekt harmonizacji działań cząstkowych,

Efekt facylitacji (zaangażowania ludzi w zespołach)


Efekt synergii - interpretacja fizyczna i organizatorska, przykłady


Efekt synergii (fizy.) - to uzyskanie efektu dodatkowego, przez zorganizowanie całości. Z utworzenia całości otrzymujemy większy elekt niż z sumy części, np. 2+2=5. Jest to przeciwieństwo do zasady energii, wg której nie można otrzymać więcej niż się włożyło.

Efekt synergii (org) - Moc, (wydajność) jednostki organizacyjnej n — tego stopnia złożoności rozpatrywana wg określonej funkcji( f )powinno być dużo większa od sumy mocy tej jednostki organizacyjnej na tę sumę się składających, a które działają oddzielnie.

Efekt synergii bierze się z: - specjalizacji, -jakościowego podziału pracy, - koncentracji wszystkich elementów na wybranej funkcji. Np. mamy 4 jednostki organizacyjne każda z nich spełnia funkcję ( f ) i ma wydajność 1000 szt/dzień. Oczekujemy, że po połączeniu ich uzyskamy 14 000 szt/dzień (nie 4000). Oczekujemy efektu dowodu na to aby podjąć trud organizowania. Przykładem efektu synergii jest także efekt facylitacji (zaangażowanie ludzi w zespołach) - mężczyźni pracują lepiej przy obserwujących ich kobietach

Nauka o narzędziach myślowych i nauki kontekstowe - dla nauki organizacji

Nauka o narzędziach myślowych:

Cybernetyka (ogólna nauka procesów sterowania)

Teoria systemów (ogólna nauka o metodach i technikach analizy i projektowania całości)

Matematyka (bezpośrednio do obliczeń i pośrednio jako nauka kultury myślenia)

Prakseologia (logika sprawnego działania)

Nauki kontekstowe dla nauki organizacji:

Ergonomia procesów

,Fizjologia,

Psychologia,

Socjologia,Ekonomia,

Prawo


,Informatyka

Nauki zasileniowe dla nauki organizacji.

Maszynoznawstwo

Inżynieria materiałowa

Technologia produkcji


Struktura organizacyjna


Istota. Wymiary struktury organizacyjnej i jej odzwierciedlenie w dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Struktura organizacyjna - to struktura elementów organizacji i powiązań między nimi

W sensie szerokim, w pojęciu struktury organizacyjnej mieścimy wszystko, co ogranicza dowolność zachowania się uczestników organizacji (elementów organizacji). Ograniczenie dowolności zachowania elementów zwiększa przewidywalność zachowania się

(funkcjonowania) całej organizacji, a przez to zwiększa sterowalność organizacją

Struktura organizacyjna spełnia, więc instrumentalne funkcje - jest „narzędziem" ułatwiającym zarządzanie organizacją. Strukturę organizacyjną tworzymy po to, aby panować nad organizacją. Struktura organizacyjna rozpatrywana jest w aspekcie: statycznym i dynamicznym. Chodzi tu zarówno o ustalenie pozycji poszczególnych, elementów w organizacji jak i sposobów ich funkcjonowania.

Dokumentacja organizacyjna Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstw:

Części względne stała - określa w ramowy sposób zasady i działania dotyczące budowy i doskonalenia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa;

Schemat organizacyjny - określa w sposób graficzny model struktury organizacyjnej, a zwłaszcza podział przedsiębiorstwa na piony, komórki organizacyjne, stanowiska oraz łączące je więzi organizacyjne;

Księga służb- określa w sposób szczegółowy przedmiot działań zakresy zadań oraz schematy organizacyjne wszystkich pionów, służb, a także szczegółowe przedmioty działań, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności (karty stanowisk pracy lub karty funkcyjne) wszystkich stanowisk kierowniczych oraz samodzielnych i wykonawczych stanowisk pracy pracowników umysłowych;

Instrukcje organizacyjne - prezentujące główne wzorce działań i procedury postępowania.Klasyfikacja równych całości procesów produkcji od strony przedmiotu, oraz od strony podmiotu.

Proces produkcji (od strony przedmiotu) dzielimy na proces produkcji wyrobu:

•zabieg•operacja•proces wyrobu prostego•proces wyrobu złożonego

(od strony podmiotu) jednostki organizacyjnej:•operacja•proces stanowiska roboczego•proces produkcji gniazda

•linii•oddziałowy proces produkcji•wydziałowy proces produkcji•zakładowy proces produkcji

Definicja zabiegu i operacji


Podać interpretację warunku nie przeplatania robót na stanowisku innymi robotami w trakcie wykonywania operacji.Zbieg - technologiczny zespól ruchów i czynności wykonywanych jako najmniejszy zamknięty cykl działań.Operacja(podmiotowo) - ogół zabiegów czynności pomocniczych wykonanych w związku z przedmiotem przez elementarną jednostkę produkcyjną - stanowisko robocze(przedmiotowo) - zespól zabiegów i czynności pomocniczych na przedmiocie na jednym stanowisku bez przeplatania robotami na innym przedmiocie.Interpretacja warunków polega na, tym, że jeśli rozpocznie się wykonywanie jakiejkolwiek roboty na innym przedmiocie, oznacza to zakończenie operacji i rozpoczęcie następnej.

Klasyfikacja morfologiczna dowolnej całości organizacyjnej procesów.

Podaj również - kiedy mamy do czynienia z całością organizacyjna, procesów.

Całość organizacyjna procesów to ogół procesów realizowanych w dowolnej jednostce organizacji

PS - Procesy sterowania jednostki organizacyjnej (planowanie, organizacja, pobudzanie, kontrola)

Pt - Procesy technologiczne - to procesy
działalności podstawowej danej jednostki organizacyjnej - prowadzące do uzyskania produktu (wyrobu lub

usługa) wypełniającego funkcję naczelną tej jednostki organizacyjnej.

Pp - Procesy pomocnicze - procesy produkcyjne nie tworzące bezpośrednio produktu danej jednostki organizacyjnej jednak niezbędne w Pt

Pu - procesy obsługi procesów PS Pt, Pp 86. Proces technologiczny - dwa znaczenia (potoczne i uniwersalne - morfologiczne)

Proces technologiczny (potocznie) - ogól operacji technologicznych wyrobu i związanych z nim operacji pomocniczych (transport międzyoperacyjny składowanie przystankowe)

Proces technologiczny (uniwersalne) - niezbędny, podstawowy składnik każdej całości organizacyjnej procesu (ta część procesu org, prowadząca bezpośrednio do realizacji funkcji zewnętrznej danej jednostki organizacyjnej)Morfologia procesów stanowiska roboczego przykład – tokarz

PS - ustalenie i ustawienie parametrów technicznych maszyny ( w umyśle pracownika)

Pt - obróbka wyrobu (toczenie)

Pp - montaż narzędzi do obróbki, przygotowanie maszyny (ostrzenie nory)

Pu - dostawa surowców, magazynowanie przy stanowisku pracy (transport wyrobów)

Morfologia procesów transportu


PS - planowanie, sterowaniePt - załadunek, przewóz, wyładunekPp - remonty środków transportu, zasilanie w energięPu - magazynowanie, transport środków transp

Morfologia procesów magazynowania


Ps - ewidencja, planowanie,Pt - przyjęcie, składowanie, wydaniePp - zasilanie w energię

Pu - transport środków magazynowych, magazynowanie środków magazynowychTechnologiczne opracowanie procesów.

Typowe elementy dokumentacji technologicznej wyrobu.


Polega na zestawieniu (kompozycji) toków pracy. Opracowanie technologiczne sprowadza się, co najmniej do określenia zabiegów lub operacji. Dokumentacja technologiczna istnieje zawsze. Do dokumentacji technologicznej należą: Karta technologiczna - zawierająca nazwę wyrobów, ciężar, materiał z jakiego jest wykonany, rodzaj operacji wykonanej na danym stanowisku, czas wykonania, kwalifikuje pracowników, wykorzystywane przyrządy, wielkość partii.Karta instrukcji obróbki - zawiera nazwę części, materiał, stanowisko, numer operacji, opis zabiegu z parametrami obróbki (długość, średnica, prędkość obróbki, obroty, czas jednostkowy, narzędzia i pomoce warsztatowe, rysunek wykonywanej operacji).Instrukcje montażu - nazwa zespołu, opis czynności montażowych, czas

Czynniki, od których zależy dokładność technologicznego opracowania procesów


Dokładność technologiczna opracowania procesów zależy od jego powtarzalności i wielkości serii. Gdy produkcja jest jednostkowa nie projektujemy dokładnie procesu technologicznego.

Istota technologicznego opracowania procesów informacyjno — decyzyjnych


Opracowanie technologiczne specjalnej części procesu produkcji powinno toczyć działania technologów z projektowaniem, struktury organizacyjnej jednostek realizujących te procesy. Jest to warunek możliwości optymalizowania struktur organizacyjnych w zakładzie i przedsiębiorstwie.

Proces technologiczny a proces technologicznie opracowany.

Proces technologiczny - składnik morfologiczny całości organizacyjnej procesu, jest on jakby istotą tego, do czego powołana jest dana całość organizacyjna (Proces technologiczny nie zawsze jest technologicznie opracowany) zbiór, operacji, w których toku następuje bezpośrednia realizacja celu całego procesu.Technologiczne opracowanie procesu - polega na jego zaprojektowaniu, czyli podzieleniu na operacje technologiczne i wykonaniu projektu tych operacjiPobieranie 49.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna