Lublin: dostawa systemów ortopedycznych służących do stabilizacji okołoprotezowych złamań kości udowej, anatomicznych płytek dPobieranie 21.06 Kb.
Data25.02.2018
Rozmiar21.06 Kb.

Lublin: dostawa systemów ortopedycznych służących do stabilizacji okołoprotezowych złamań kości udowej, anatomicznych płytek do osteotomii proksymalnych i kości śródstopia, śrub kaniulowanych oraz narzędzi do operacji urazowo- ortopedycznych
Numer ogłoszenia: 403204 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5374655, faks 081 5374624.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa systemów ortopedycznych służących do stabilizacji okołoprotezowych złamań kości udowej, anatomicznych płytek do osteotomii proksymalnych i kości śródstopia, śrub kaniulowanych oraz narzędzi do operacji urazowo- ortopedycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa systemów ortopedycznych służących do stabilizacji okołoprotezowych złamań kości udowej, anatomicznych płytek do osteotomii proksymalnych i kości śródstopia, śrub kaniulowanych oraz narzędzi do operacji urazowo- ortopedycznych z mozliwością składania ofert częściowych pakiety 1 -2 zgodnie z opisem zawartym w formularzach cenowych 1 i 2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.17.70-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w/w warunek Zamawiający będzie sprawdzał metodą spełnia /nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w/w warunek Zamawiający będzie sprawdzał metodą spełnia /nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w/w warunek Zamawiający będzie sprawdzał metodą spełnia /nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w/w warunek Zamawiający będzie sprawdzał metodą spełnia /nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w/w warunek Zamawiający będzie sprawdzał metodą spełnia /nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:


 • inne dokumenty

Katalogi potwierdzające wymagania stawiane przedmiotowi zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności w przypadkach wskazanych we wzorze umowy oraz w przypadku : 1 ) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów lub usług (VAT), 2)Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy w części dotyczącej przedmiotu umowy poprzez zaoferowanie przedmiotu umowy innego producenta niż wskazanego w ofercie, o parametrach jakościowych nie gorszych i w cenie nie wyższej niż w zawartej umowie w szczególności w poniższych sytuacjach: wstrzymanie lub wycofanie z obrotu , zaprzestanie lub wstrzymanie produkcji 3)Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy w części dotyczącej terminu jej obowiązywania w przypadku nie wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy o maksymalnie trzy miesiące z zastrzeżeniem, że ogólna wartość brutto umowy nie ulegnie zmianie oraz, że ceny jednostkowe brutto również nie ulegną zmianie z zastrzeżeniem zapisów wynikających z paragrafu § 3 punkt 4 i 6 projektu umowy.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ, Al Kraśnicka 100, 20-719 Lublin Dział Zamówień Publicznych Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, pok. 140 blok H.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ, Al Kraśnicka 100, 20-719 Lublin Dział Zamówień Publicznych Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, pok. 140 blok H.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobieranie 21.06 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna