Lublin, 7 października 2010 rPobieranie 10.43 Kb.
Data30.01.2018
Rozmiar10.43 Kb.


UCHWAŁA NR CXCV/3909/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie aktualizacji listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania
7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 pkt 3 i art. 6 ust. 4 pkt 1
lit. d oraz art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 z późn. zm.)
oraz zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U poz. 1182 z późn. zm.) – Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Aktualizuje się listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Zaktualizowana lista operacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.§ 2. Listę stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały podaje się do wiadomości publicznej poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej: www.prow.lubelskie.pl

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek

Grzegorz Kapusta


Marszałek Województwa

Sławomir Sosnowski


Pobieranie 10.43 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna