Lp. Zgłoszony postulat Akt normatywny


§ 5 rozporządzenia Ministra PracyPobieranie 1.03 Mb.
Strona8/14
Data15.02.2018
Rozmiar1.03 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
§ 5 rozporządzenia Ministra Pracy

i Polityki Społecznej

z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychZgłaszający swój postulat uzasadnia tym, iż osoby niepełnosprawne często wnioskują o dofinansowanie na sprzęt relaksacyjny. W związku z tym zasadnym byłoby wprowadzenie zapisu, mówiącego o aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej przy użyciu sprzętu. Karencja w przyznawaniu dofinansowań do sprzętu rehabilitacyjnego dla podmiotów wynika z jednej strony z ograniczonych środków PFRON, jak również z dążenia do ujednolicenia okresu karencji występującej w innych zadaniach – kompleksowe dofinansowanie dla jednego podmiotu raz na trzy lata.

120.

Postulat dodania w § 12 ust. 6 w brzmieniu:

„6. Postępowanie w sprawie rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON jest postępowaniem cywilnoprawnym i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.”Zgłaszający swój postulat uzasadnia tym, iż „osoby niepełnosprawne z uwagi na brak przyznania dofinansowania często składają odwołania zarzucając jednocześnie, że nie mogą się odwołać w trybie wynikającym z KPA. Proponowany zapis ostatecznie wyeliminowałby tę kwestię.”

§ 12 rozporządzenia Ministra Pracy

i Polityki Społecznej

z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


W ocenie PFRON wprowadzenie proponowanego zapisu jest zbędne. Brak jakiegokolwiek odniesienia do stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – brak zatem możliwości wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.


121.

Postulat zwiększenia środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przekazywanych algorytmem przez PFRON samorządom powiatowym. Rada Miejska w Słupsku uważa, że środki te zostały zmniejszone. Proponuje zwiększenie wagi liczby osób z niepełnosprawnościami w algorytmie wykorzystywanym do obliczenia wysokości środków Funduszu dla samorządu powiatowego, poprzez wykorzystanie danych lepiej odzwierciedlających aktualną liczbę osób z niepełnosprawnościami w powiatach np. dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Ponadto stosunkowo duża waga liczby bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami oraz poszukujących pracy we wspomnianym algorytmie obarczona jest pewnym ryzykiem. Osoby z niepełnosprawnościami mogą mieć problem z podjęciem decyzji o zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy ze względu na wymaganą deklarację gotowości do podjęcia każdej pracy. Udzielenie takiej deklaracji w pewnym momencie życia może być jedyną bariera dla osoby z niepełnosprawnością. RM w Słupsku wskazuje, iż konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków na prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej, która umożliwi przełamanie obaw przed wejściem na rynek pracy. W jej ocenie proces specjalistycznego wsparcia powinien zaczynać się przed podjęciem decyzji o gotowości do podjęcia pracy, trudno więc środki na ten cel uzależniać od liczby zarejestrowanych bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami. Organ samorządu wnosi o uwzględnienie w pracach legislacyjnych konieczności lepszego dostosowania wysokości środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazywanych samorządom powiatowym do potrzeb lokalnych społeczności.

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 13 maja
2003 r. w sprawie
algorytmu

przekazywania środków


Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom
wojewódzkim i
powiatowym.

PFRON pismem z dnia 30.09.2016 r. znak: ZRP.2285.16 przekazał Radzie Miejskiej w Słupsku stanowisko w przedmiotowej sprawie. Fundusz wyjaśnia, iż „przedstawione propozycje mają charakter postulatów i nie zawierają propozycji zmian konkretnych przepisów. Waga liczby osób niepełnosprawnych unormowana została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym i wynika z danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne samorządowe osoby prawne są zobowiązane do przekazywania lub udostępniania nieodpłatnie służbom statystyki publicznej zgromadzonych danych administracyjnych. Zgodnie z art. 20 ustawy o statystyce publicznej badanie statystyczne statystyki publicznej prowadzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego lub inna instytucja w ustalonym przez Radę Ministrów na wniosek Rady Statystyki programie badań statystycznych. W takim wypadku postulat zwiększenia wagi osób niepełnosprawnych oraz wykorzystywania danych zgromadzonych przez ZUS i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jest niezgodny z ustawą o statystyce publicznej, ponieważ instytucje te nie są organami statystyki publicznej. Rada Ministrów może zezwolić innym instytucjom niż GUS na prowadzenie badań statystycznych. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej Rada Ministrów może ustalić w programie badań statystycznych możliwość przeprowadzenia badania statystycznego przez wskazany urząd statystyczny wspólnie z wojewodą albo organem jednostek samorządu terytorialnego na jego wniosek (art. 20 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy). Jednak dane z przeprowadzonego w ten sposób badania statystycznego Fundusz powinien uzyskać od GUS.

122.

Zgłaszający proponuje nowelizację rozporządzenia w zakresie podniesienia kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie aktywności zawodowej. Zmiana ta jest niezbędna dla dalszego prawidłowego prowadzenia przez zakłady rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej najciężej poszkodowanych osób. Związek swoją prośbę uzasadnia wzrostem najniższego wynagrodzenia od roku 2008 do 2016, gdzie koszty w tym zakresie wzrosły o 64%. Roczna kwota dofinansowania określona w roku 2008 (18 500 zł) nie wystarcza na podstawowe obligatoryjne koszty, których w myśl § 8 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej nie można pokryć z innych funduszy. Sytuacji finansowej zakładów aktywności zawodowej nie ratują dodatkowe środki na zadania własne samorządów wojewódzkich przekazywane przez PFRON w trakcie roku budżetowego. Większość samorządów pomija zakłady aktywności zawodowej, wychodząc z założenia, że wiąże ich wyłącznie umowa i wynikająca z przepisów kwota stanowiąca iloczyn kwoty 18 500 zł i liczby niepełnosprawnych pracowników zakładu. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, a przy wyliczeniach opierając się jedynie o wzrost na przestrzeni 9 lat najniższego wynagrodzenia o ponad 60%, uzasadniony byłby wniosek o zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie aktywności zawodowej również o 60% (co daje kwotę 29 600 zł). Po przeprowadzeniu konsultacji z licznymi ZAZ zrzeszonymi w naszym Związku, zwracamy się jednak z prośbą o podniesienie kwoty dofinansowania tylko o 500 zł miesięcznie, co w rezultacie daje kwotę 24 500 zł. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dokonanie w treści rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom.

§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 13 maja

2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim

i powiatowym.Propozycja ma na celu nowelizację wzoru Hw określającego sposób wyliczenia środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej dla województwa. Wzór ten jest następujący:

Hw = Uw x K

Uw liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej, wynikająca z podpisanych umów, których stroną jest województwo w do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm,

K kwota 18 500 zł na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego w zakładzie aktywności zawodowej.

Propozycja zwiększenia kwoty K z 18 500 zł na 24 500 zł jest uzależniona od możliwości finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidzianych w jego budżecie.Ponadto zgłaszający postulat wnosi o coroczną waloryzację tej kwoty. Propozycja ta skutkowałaby corocznym zwiększeniem puli środków finansowych PFRON w jego planie finansowym na kolejny rok.

123.

Zgłaszający proponuje nowelizację § 4 rozporządzenia polegającą na wprowadzeniu nowego wzoru algorytmu określającego wysokość środków Funduszu dla samorządu powiatowego na realizację zadań wymienionych w § 2 pkt 2.

Stowarzyszenie proponuje, aby ze wzoru na kwotę środków Sp przeznaczonych na zadania powiatu, został wyłączony składnik Wp określający środki przeznaczone na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania WTZ dla powiatu p, a wyliczone wg. tego zobowiązania byłyby finansowane z ogólnej kwoty środków Funduszu R.


p-L 1 Bp Np

Sp = (R – Σ Wp) x – x (----------- + -------------) x Wp

p-1 2 p-L p-L

Σ Bp Σ Np

p-1 p-1
gdzie:

Sp  roczna wysokość środków Funduszu dla powiatu p przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które są finansowane ze środków Funduszu,

Wp  środki przeznaczone na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej dla powiatu p wyliczone według wzoru:

Wp = Up x T gdzie:

Up  liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikająca z podpisanych umów przez powiat p do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm,

T  kwota w wysokości 15 996 zł - na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej.

R  kwota środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy powiatowe,

Zgłaszający proponuje, aby kwotę R zastąpić kwotą Rz będącą różnicą ogólnej kwoty środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez samorządy powiatowe i kwoty będącej sumą wszystkich środków
Σ Wp.
Rz = R - Σ Wp
Zgłaszający proponuje, aby pozostałe czynniki wzoru na Sp mnoży się jedynie przez czynnik korygujący Dwp, będący wskaźnikiem określającym dochody własne samorządu powiatowego, przy czym wysokość wskaźnika Dwp należy określić empirycznie na podstawie danych o dochodach wszystkich samorządów za rok poprzedzający rok, na którym jest obliczany algorytm.

Na podstawie tak skonstruowanego algorytmu Zgłaszający postuluje określenie skorygowanej wysokość środków dla poszczególnych powiatów wg wzoru:


Sp = Rz * (B : ΣB + N : ΣN) * Dwp

gdzie (analogicznie jak w poprzednim wzorze):Bp  liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w powiecie p, wyliczona jako średnia z trzech ostatnich miesięcy, według stanu na koniec miesiąca na podstawie dostępnych danych GUS,

L liczba powiatów,

Np  liczba osób niepełnosprawnych w powiecie p,

gdzie: Np = Ndp + NmpNdp liczba osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej w powiecie p,

gdzie: Ndp = Dp x αdαd wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p według dostępnych danych GUS,

Dp liczba osób w wieku 15 lat i więcej w powiecie p na podstawie dostępnych danych GUS,

Nmp  liczba niepełnosprawnych dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p,

gdzie Nmp = Mp x αmMp  liczba dzieci w wieku 0-14 lat w powiecie p, na podstawie dostępnych danych GUS,

αm  wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród dzieci w wieku 0-14 lat w kraju na podstawie dostępnych danych GUS. Stowarzyszenie proponuje, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.§ 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 13 maja

2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim

i powiatowym.W projekcie rozporządzenia w art. 1 (powinien być § 1)
w pkt 1 lit. a zachodzi sprzeczność polegająca na tym, że projektodawca proponuje wyłączenie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej  Wp ze wzoru na kwotę ogółem środków dla powiatów – Sp, natomiast poniżej podaje wzór na Sp zawierający czynnik Wp. Ponadto wyłączenie ze wzoru na Sp zobowiązań Wp i finansowanie ich bezpośrednio z kwoty przewidzianej w planie finansowym Funduszu dla samorządów powiatowych  R, w taki sposób, iż środki na pozostałe zadania dla wszystkich powiatów stanowią różnicę między R i sumą wszystkich Wp, nie wpłynie na wysokość środków dla powiatów na bieżące zadania. Według aktualnie obowiązującego wzoru na Sp w pierwszej kolejności wylicza się wartość Wp dla każdego z powiatów a następnie różnicę między R i sumą wszystkich Wp. Uzyskaną w ten sposób kwotę stosujemy do dalszych wyliczeń z zastosowaniem pozostałych czynników wzoru na Sp. Odnosząc się do proponowanego wzoru Sp = Rz * (B : ∑B + N : ∑N) * Dwp należy zauważyć, że brakuje w nim multiplikatywnego czynnika , ponieważ wyliczenie
(B : ∑B + N : ∑N) z uwzględnieniem wszystkich powiatów równe jest 2, co spowodowałoby, że suma wyliczonych w ten sposób Sp byłaby dwukrotnie większa od R. Ponadto projektodawca nie precyzuje jak wyliczyć czynnik korygujący Dwp i kto miałby udostępnić do tego celu dane. W związku z propozycją Stowarzyszenia, Fundusz proponuje nowelizację § 3 rozporządzenia. Propozycja ta dotyczy sposobu wyliczania liczby osób niepełnosprawnych zamieszkujących poszczególna województwa. Wskaźniki częstości niepełnosprawności dla samorządów wojewódzkich i powiatowych pochodzą z ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i nie ulegają zmianie do czasu kolejnego spisu, a liczba mieszkańców samorządów aktualizowana jest na bieżąco w odstępach półrocznych, co powoduje, że przy użyciu tych samych wskaźników częstości niepełnosprawności liczba osób niepełnosprawnych w województwie wyliczona zgodnie z zapisami rozporządzenia jest różna od sumy liczb osób niepełnosprawnych powiatów danego województwa wyliczonej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie algorytmu. W związku z powyższym Wydział Ekonomiczno-Finansowy Biura PFRON postuluje, aby
§ 3 zawierał wyliczenie liczby osób niepełnosprawnych w województwie jako sumę liczb osób niepełnosprawnych w powiatach danego województwa

- gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest zgodne z § 3 i § 4 rozporządzenia.
124.

Propozycja nowej definicji symbolu Wp oraz jego nowego wzoru.

Wp środki przeznaczone na dofinansowanie zobowiązań dotyczących koszw działalności warsztatów terapii zajęciowej na rok 2017 i lata następne dla powiatu wyliczone według wzoru:

Wp = Up x T x 12 m-cy gdzie:

Up liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikająca z podpisanych umów przez powiat do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na kry jest obliczany algorytm,

T ostatnia płaca minimalna ogłoszona przez

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w roku, na kry jest obliczany algorytm.
Pobieranie 1.03 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna