Lp. Zgłoszony postulat Akt normatywnyPobieranie 1.03 Mb.
Strona4/14
Data15.02.2018
Rozmiar1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

38.

Fundusz proponuje, aby sprzedający mógł przekazywać informację miesięczną o informacjach o kwocie obniżenia w formie teletransmisji danych. Brzmienie tego przepisu mogłoby być następujące:

„10a. Sprzedający przekazuje miesięczne informacje o których mowa w ust. 10 pkt 3, poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.Art. 22 ustawy

o rehabilitacji (dodanie ust. 10a)Proponowana zmiana ma na celu wyłączne przesyłanie informacji w formie elektronicznej tak jak w przypadku dokonywania przez pracodawców wpłat , gdzie deklaracje miesięczne i roczne są składane Zarządowi Funduszu poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji). Również pracodawcy lub jednostki organizacyjne wskazane w art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji przekazują informacje do Funduszu przez teletransmisję danych w formie elektronicznej (art. 22 ust. 2f1 ustawy o rehabilitacji).

39.

Propozycja, aby sprzedający przesyłał do Funduszu informację INF-U i INF-I-u w formie elektronicznej.

Rozporządzenie

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia


Proponowana zmiana ma na celu wyłączne przesyłanie informacji w formie elektronicznej tak jak w przypadku dokonywania przez pracodawców wpłat, gdzie deklaracje miesięczne i roczne są składane Zarządowi Funduszu poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego. Ewentualna zmiana rozporządzenia może skutkować nowelizacją art. 22 (w ocenie Funduszu w ust. 10) ustawy o rehabilitacji do wpisania do jego treści przekazywania przez sprzedającego Zarządowi Funduszu informacji poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.

40.

Uchylenie lub nowelizacja art. 23 ustawy o rehabilitacji. Jeżeli pracownik stał się niepełnosprawny na skutek choroby lub wypadku, nie zawsze pracodawca będzie w stanie zorganizować mu inne stanowisko pracy. Kierowca pracujący w firmie transportowej, który stracił wzrok, czy fryzjerka, która utraciła sprawność rąk, raczej nie będą mogli zostać w dotychczasowym miejscu pracy. Karanie za to pracodawcy wpłatą na PFRON w wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia może doprowadzić do bankructwa firmy i odebrania pracy innym.

Art. 23 ustawy

o rehabilitacjiPropozycja jest korzystna dla pracodawców, którzy mogą z taką osobą rozwiązać stosunek pracy w przypadku, jeśli nie zorganizuje takiego stanowiska. Nie jest korzystna dla pracownika który stał się osobą niepełnosprawną. Uchylenie lub nowelizacja przepisu może skutkować tym, iż z osobami niepełnosprawnymi które mogą pracować u pracodawcy na innym stanowisko niż zajmowane przed powstaniem niepełnosprawności, może zostać rozwiązany stosunek pracy. Centrum nie wskazało zakresu nowelizacji.

Propozycja wymaga analizy przez MRPiPS.41.

W obecnym systemie prawnym osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą opłaca składki na ubezpieczenia społeczne a następnie składa wniosek do PFRON o ich refundację. Postulat, aby osoby niepełnosprawne nie płaciły składek, a ich rozliczanie dokonywałby PFRON i ZUS.

1. Art. 25a, 25c ustawy o rehabilitacji.

2. Ustawa z dnia 13

października 1998 r.

o systemie ubezpieczeń społecznych.Postulat wymaga analizy przez PFRON i MRPiPS.

Zgodnie z art. 25a ust. 1a ustawy o rehabilitacji, wysokość refundacji jest uzależniona od zaliczenia osoby niepełnosprawnej do stopnia niepełnosprawności. W ocenie Funduszu taki system rozliczania nie mógłby dotyczyć wszystkich osób niepełnosprawnych, ponieważ 100% refundacja przysługuje osobom niepełnosprawnym zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności (art. 25a ust. 1a pkt 1).42.

art. 25c ust. 1 proponuje się nadanie nowego brzmienia:

„1. Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa Funduszowi wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanego wniosku”.Art. 25c ust. 1 ustawy o rehabilitacji

Dążenie do cyfryzacji obiegu dokumentów.

43.

Do zwrotu kosztów utworzenia i wyposażenia stanowiska pracy powinni mieć prawo także pracodawcy niezatrudniający niepełnosprawnego pracownika poprzez urząd pracy. Nie każdy niepełnosprawny jest zarejestrowany w PUP. Osoby pobierające rentę często nawet nie wiedzą, że mogą się zarejestrować jako poszukujące pracy. Co prawda mogą to zrobić w każdej chwili, ale rejestracja znacznie wydłuża cały proces. Gdy pracodawca pilnie poszukuje pracownika, raczej nie będzie czekał aż osoba się zarejestruje, lecz zatrudni inną. Poza tym wielu niepełnosprawnych znajduje pracę bez pośrednictwa PUP, np. dzięki projektowym stażom. Zatrudniających ich pracodawców nie powinno się pozbawiać możliwości otrzymania środków na utworzenie stanowiska pracy. Dotyczy to także pracodawców, którzy dostosowują stanowisko pracy, gdy pracownik stał się osobą niepełnosprawną.

Art. 25c ust. 3 ustawy

o rehabilitacjiArt. 25c normuje wypłatę refundacji składek dla osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą, a ust. 3 jest uchylony.

44.

PFRON proponuje w art. 25c ust. 5a nadanie nowego brzmienia:

„5a. W przypadku nieterminowego przekazania przez Fundusz kwoty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty należnej nalicza się odsetki, na wniosek osoby niepełnosprawnej w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, chyba że opóźnienie nastąpiło z powodu okoliczności niezależnych od Funduszu”.Art. 25c ust. 5a ustawy

o rehabilitacjiFundusz nie powinien ponosić kosztów w postaci odsetek za niezawinione być przez siebie opóźnienie w wypłacie refundacji, zwłaszcza gdyby naruszenie terminu do wypłaty refundacji nastąpiło z powodu uprawnionego jego wstrzymania.

45.

art. 25c ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Do postępowań kończących się decyzją, o której mowa w ust. 6 nie stosuje się art. 10 § 1, art. 61 § 4, art. 78, art. 79 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”Art. 25c dodanie ust. 6a ustawy

o rehabilitacjiW toku postępowań w sprawie wstrzymania wypłaty refundacji beneficjenci często zarzucają Funduszowi, że wstrzymuje wypłatę przed wydaniem decyzji o jej wstrzymaniu, choć podlega ona wykonaniu dopiero z dniem wydania. Wydanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty refundacji wymaga jednak przeprowadzenia postępowania administracyjnego, w którym stronę należy m. in. zawiadomić o wszczęciu postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się w sprawie. Powyższe uprawnienia strony (przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego) powodują, że zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji wstrzymującej wypłatę refundacji nie jest możliwe w ciągu 14 dni, które Fundusz ma na wypłatę refundacji. W związku z tym, aby zapobiec wypłacie nienależnych środków, Fundusz powinien mieć możliwość natychmiastowego wydania decyzji wstrzymującej wypłatę refundacji. Należy podkreślić, że powyższa propozycja jest bezpieczna dla beneficjentów, którym Funduszu wstrzyma wypłatę – jeżeli bowiem decyzja Funduszu zostanie uchylona – stronie będą przysługiwać stosowne odsetki. Rozwiązanie takie zabezpieczy także Fundusz z punktu widzenia dbałości o finanse publiczne.

46.

art. 25c ust. 7 – nadanie nowego brzmienia:

„7. W przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje refundacja, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres wskazany w decyzji, o której mowa


w ust. 6”.

Art. 25c ust. 7 ustawy

o rehabilitacjiDotychczasowa praktyka wskazuje, że przy rozpatrywaniu spraw za ostatni okres sprawozdawczy danego roku, obecny termin jest zbyt krótki i nie umożliwia wydania decyzji o wstrzymaniu. Brzmienie tego artykułu sugeruje, że warunkiem wydania decyzji o odmowie wypłaty refundacji jest uprzednie wydanie decyzji o jej wstrzymaniu. Tymczasem, skoro termin na złożenie wniosku Wn-U-G za grudzień mija właśnie z dniem 31 stycznia, to wydanie do tego dnia decyzji o wstrzymaniu refundacji jest zasadniczo niemożliwe. Zmiana taka byłaby także korzystna dla beneficjentów, którzy w obecnym stanie prawnym często tracą prawo do refundacji za grudzień, gdyż z powodu słabej znajomości przepisów nie zdążają ze spłatą zaległości do 31 stycznia, tym bardziej, jeśli do tego dnia Fundusz nie zdąży ich poinformować o wstrzymaniu refundacji.

47.

art. 25d ust. 2 – nadanie nowego brzmienia:

„2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i art. 25c ust. 6-8, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia do Prezesa Zarządu Funduszu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.”Art. 25d ust. 2 ustawy

o rehabilitacjiFundusz proponuje, aby w przypadku wydawanych przez Prezesa Zarządu Funduszu decyzji administracyjnych środek zaskarżenia w postaci odwołania zastąpić innym środkiem przewidzianym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego – wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Powyższe rozwiązanie skróci czas postępowań, odciąży ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz przeniesie ryzyko związane z kosztami przegranych spraw sądowych na Fundusz.

48.

Postulat wprowadzenia ulg w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dla najmniejszych podmiotów. Firmy zatrudniające od 1 do 5 pracowników w przypadku zatrudnienia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności ponosiłyby tylko 2% kosztów pracy osoby niepełnosprawnej, a resztę kosztów pokrywałby PFRON.

Art. 26a ust. 1 pkt 1, ust. 1b ustawy

o rehabilitacjiUstawa o rehabilitacji określa kwotę 1800 zł dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych w przypadku zaliczenia do znacznego stopnia niepełnosprawności. Może być ona zwiększona o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Postulat do rozważenia po uwzględnieniu wysokości środków przeznaczanych przez Fundusz. Art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej podaje definicję mikroprzedsiębiorcy. Jest nim przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników

  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

49.

art. 26a w ust. 1a1 pkt 3 nadanie nowego brzmienia:

3) jeżeli miesięczne koszty płacy związane z opłacaniem wszystkich składek na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni”.

Art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy

o rehabilitacjiDoprecyzowanie treści art. 26a ust. 1a¹ pkt 3 w kwestii ponoszenia kosztów płacy za osoby niepełnosprawne, przepis powinien wprost wskazywać czy wnioskodawca aby otrzymać dofinansowanie musi opłacić wszystkie składki ZUS czy tylko za osoby niepełnosprawne.

50.

art. 26a ust. 1b nadanie nowego brzmienia:

„1b Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz choroby narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.”.Art. 26a ust. 1b ustawy

o rehabilitacjiW art. 2 ustawy o rehabilitacji brak wyjaśnienia dla sformułowania "niewidomy". Na orzeczeniach brak stosowania nazewnictwa "niewidomy". W tym zakresie funkcjonuje jedynie interpretacja Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z którą z punktu widzenia orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, za osoby niewidome można uznać osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, natomiast osoby będące w posiadaniu orzeczenia ustalającego inny stopień niepełnosprawności niż znaczny, można uznać za niedowidzące w zależności od stopnia upośledzenia wzroku. Jednakże mając na uwadze ograniczenia funkcjonalne, które napotykają w procesie rehabilitacji zawodowej osoby z poważnymi dysfunkcjami narządu wzroku oraz cel, jaki przyświecał ustawodawcy przy wprowadzeniu rozwiązania zawartego w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji, to jest zapewnienie wyższego poziomu wsparcia na zatrudnienie osób niepełnosprawnych mających istotne trudności w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy – należy przyjąć, iż określenie osób z dysfunkcją narządu wzroku wyrażone w przedmiotowym przepisie za pomocą potocznego sformułowania "osoba niewidoma" obejmuje swoim zakresem osoby z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.

51.

Propozycja nadania nowego brzmienia w art. 26a ust. 1a1 pkt 1 i 3,

„1a. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:

1) na pracowników, którzy mają ustalone prawo do emerytury z wyłączeniem wcześniejszej emerytury z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem; (…)

3) na niepełnosprawnego pracownika, jeżeli miesięczne koszty jego płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.”Art. 26a ust. 1a1 pkt 1 i 3 ustawy

o rehabilitacjiAd art. 26a ust. 1a1 pkt 1

Otrzymywanie dofinansowania na osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności posiadających emeryturę powoduje, że osoby najciężej poszkodowane mają możliwość podjęcia pracy natomiast inne osoby niepełnosprawne nie mają takiej możliwości. Pracująca osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadająca wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem posiada prawo do 7 godzinnego dnia pracy, dodatkowego 10 dniowego urlopu oraz dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy. Natomiast pracodawca zatrudniający taką osobę nie może wystąpić o dofinansowanie do jej wynagrodzenia. Po śmierci dziecka, na którego była przyznana dożywotnia emerytura, osoba otrzymująca taką emeryturę zmuszona jest do podjęcia pracy z powodu niskiego świadczenia tej emerytury, a brak dofinansowania do wynagrodzenia zmniejsza jej szansę na znalezienie pracy.

Ad art. 26a ust. 1a1 pkt 3

Konieczność sporządzenia korekty kosztów płacy pojedynczej osoby niepełnosprawnej lub osób pełnosprawnych czy zleceniodawców nie może skutkować cofnięciem uprawnienia do dofinansowania za wszystkich pracowników niepełnosprawnych.52.

art. 26a ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Do postępowań kończących się decyzją, o której mowa w ust. 8 nie stosuje się art. 10 § 1, art. 61 § 4, art. 78, art. 79 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego”.
Art. 26a ustawy

o rehabilitacji (dodanie ust. 8)W toku postępowań w sprawie wstrzymania wypłaty miesięcznego dofinansowania pracodawcy często zarzucają Funduszowi, że wstrzymuje wypłatę przed wydaniem decyzji o jej wstrzymaniu, choć podlega ona wykonaniu dopiero z dniem wydania. Wydanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty dofinansowania wymaga jednak przeprowadzenia postępowania administracyjnego, w którym stronę należy m. in. zawiadomić o wszczęciu postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się w sprawie. Powyższe uprawnienia strony (przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego) powodują, że zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji wstrzymującej wypłatę miesięcznego dofinansowania nie jest możliwe do terminu, który Fundusz ma na wypłatę miesięcznego dofinansowania. W związku z tym, aby zapobiec wypłacie nienależnych środków, Fundusz powinien mieć możliwość natychmiastowego wydania decyzji wstrzymującej wypłatę miesięcznego dofinansowania. Należy podkreślić, że powyższa propozycja jest bezpieczna dla pracodawców, którym Funduszu wstrzyma wypłatę – jeżeli bowiem decyzja Funduszu zostanie uchylona – stronie będą przysługiwać stosowne odsetki. Rozwiązanie takie zabezpieczy także Fundusz z punktu widzenia dbałości o finanse publiczne.

53.

dodanie w art. 26a ust. 9 nowego brzmienia:

„9. W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 marca roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 8”.
Art. 26a ust. 9 ustawy o rehabilitacji

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że przy rozpatrywaniu spraw za ostatni okres sprawozdawczy danego roku, termin jest zbyt krótki i nie umożliwia wydania decyzji o wstrzymaniu. Brzmienie tego artykułu sugeruje, że warunkiem wydania decyzji o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania jest uprzednie wydanie decyzji o jego wstrzymaniu. Tymczasem, skoro termin na złożenie wniosku Wn-D za grudzień mija z dniem 25 stycznia, to wydanie do 31 stycznia decyzji o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania jest zasadniczo niemożliwe. Zmiana taka byłaby także korzystna dla beneficjentów, którzy w obecnym stanie prawnym często tracą prawo do dofinansowania za grudzień, gdyż z powodu słabej znajomości przepisów nie zdążają ze spłatą zaległości do 31 stycznia, tym bardziej, jeśli do tego dnia Fundusz nie zdąży ich poinformować o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania.

54.

w art. 26a po ust. 9b dodanie ust. 9ba w brzmieniu:

„9ba. Wyniki postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ust. 9b przedstawiane są pracodawcy w formie pisma, bezpośrednio po przeprowadzeniu czynności”.Art. 26a ustawy

o rehabilitacji (dodanie ust. 9ba)Obecnie częstym zarzutem pracodawców jest brak otrzymania wyniku czynności sprawdzających.

55.

art. 26a ust. 9c nadanie nowego brzmienia:

„9c. W przypadku podjęcia postępowania sprawdzającego dotyczącego złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania termin, o którym mowa w art. 26c ust. 3, ulega przedłużeniu o okres niezbędny do przeprowadzenia tego postępowania, nie dłużej jednak niż o 30 dni”.Art. 26a ustawy

o rehabilitacji (dodanie ust. 9ba)Propozycja wynika z praktyki Funduszu. Trudnym jest zachowanie czternastodniowego terminu, o którym mowa w obecnym brzmieniu przepisu.


56.

art. 26a ust. 12 – nadanie nowego brzmienia:

„Od decyzji, o których mowa w ust. 8-9a i 11, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia do Prezesa Zarządu Funduszu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy”.Art. 26a ust. 12 ustawy

o rehabilitacjiFundusz proponuje, aby w przypadku wydawanych przez Prezesa Zarządu Funduszu decyzji administracyjnych środek zaskarżenia w postaci odwołania zastąpić innym środkiem przewidzianym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego – wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Powyższe rozwiązanie skróci czas postępowań, odciąży ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz przeniesie ryzyko związane z kosztami przegranych spraw sądowych na Fundusz. Powyższa instytucja stosowana jest w przypadku decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej.

57.

Propozycja dodania w art. 26a po ustępie 1b ustępu 1c w brzmieniu:

„1c. Kwoty, o których mowa w ust. 1 podlegają corocznej waloryzacji o wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek minimalnego wynagrodzenia do najniższego wynagrodzenia”.Art. 26a ust. 1 ustawy o rehabilitacji

Propozycja ma na celu urealnienie otrzymywanego wsparcia w stosunku do wzrastających kosztów płacy.

58.

W punkcie tym wymienieni są pracodawcy, którym nie przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika. Jeśli nadal nie przysługuje także budżetówce, należy to dopisać.

Art. 26c ustawy

o rehabilitacjiArt. 26c normuje obowiązek informacyjny pracodawcy. Natomiast art. 26a ust. 1a wskazuje podmioty, którym nie przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Przepis ten wyklucza z możliwości udzielenia dofinansowania każdego pracodawcę w tym tego należącego do sektora finansów publicznych. Zgodnie z tym przepisem „1a Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.”


Pobieranie 1.03 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna