Lp. Kategoria kosztówPobieranie 11.67 Kb.
Data21.05.2018
Rozmiar11.67 Kb.

Załącznik nr 3

………………………………Pieczęć oferenta

Lp.

Kategoria kosztów

Rodzaj kosztów
(opis uwzględniający cenę jednostkową wszystkich składowych danego działania)


Koszt w zł

1.

Nadzór nad realizacją szkolenia.


Koszt rekrutacji uczestników, koszt nadzoru nad przeprowadzeniem szkolenia, koszt przygotowanie sprawozdania, forma sprawozdania, koszt monitoringu (działania podejmowane
w przedmiotowym zakresie, czas i miejsce), ocena efektywności szkoleń (forma oceny efektywności, koszt), wskazać ilość osób odpowiedzialnych za powyższe(wykaz imienny i miejsce zatrudnienia)

2.

Konferencje szkoleniowe
i warsztaty

Ramowy program szkoleń, ilość, czas trwania, koszt jednostkowy konferencji szkoleniowych i warsztatów, koszt wynajęcia sal szkoleniowych, koszt materiałów szkoleniowych, koszty delegacji dla wykładowców tj. koszt noclegu, koszt dojazdu, imienna lista wykładowców (imię, nazwisko i tytuł naukowy) wraz ze wskazaniem wynagrodzeń dla poszczególnych wykładowców i liczbą godzin wykładowych, które będą przeprowadzone przez poszczególnych wykładowców, deklarowana liczba uczestników planowana do przeszkolenia, koszt majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w ramach realizacji zadania objętego konkursem
3.

Koordynacja szkoleń

Koszt, forma wyboru ośrodków współpracujących
w realizacji zadania, koszt opracowania wskaźników monitorowania programu (działania planowane do realizacji w przedmiotowym zakresie, koszt opracowania programu szkolenia oraz wytycznych do przygotowania materiałów szkoleniowych, koszt opracowania multimedialnych prezentacji oraz filmów
z operacji chirurgicznych, wskazać ilość osób odpowiedzialnych za powyższe(wykaz imienny i miejsce zatrudnienia)

RazemOFERTA REALIZACJI PROPONOWANYCH ZADAŃ WRAZ Z PLANEM RZECZOWO – FINANSOWYM NA ROK 2014
Zadeklarowana liczba osób planowanych do przeszkolenia .………………(liczba)

Średni koszt przeszkolenia jednego uczestnika …………….. ...(w zł)

.............................................................. ..................................................

Pieczęć i podpis głównego księgowego / Pieczęć i podpis osoby lub osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe osób uprawnionych do

reprezentowania oferentaData ................................

Pobieranie 11.67 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu