Lokalna strategia rozwoju


Uwarunkowania geologiczno-morfologicznePobieranie 2.46 Mb.
Strona6/23
Data26.10.2017
Rozmiar2.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Uwarunkowania geologiczno-morfologiczne

Pod względem usytuowania fizyczno-geograficznego w klasyfikacji J. Kondrackiego, analizowany obszar Ziemi Pszczyńskiej zajmuje graniczne położenie pomiędzy Podobszarem Stare Góry i Wyżyny Europy Zachodniej (4), prowincją Wyżyna Małopolska (46) podprowincją Wyżyna Śląsko-Krakowska (461), makroregion Wyżyna Śląska (461.1), mezoregion Płaskowyż Rybnicki (461.15), a Podobszarem Młode Góry i Obniżenia Podgórskie Europy Zachodniej (5), Prowincją Karpaty (56), podprowincją Podkarpacie Północne (571), makroregion Kotlina Oświęcimska (571.2). z dwoma mezoregionami Równina Pszczyńska (571.21), Dolina Wisły (571.22).Klimat

Klimat Ziemi Pszczyńskiej kształtuje napływ mas powietrza o różnych cechach. Obszar ten charakteryzuje się klimatem przejściowym z sezonowymi wpływami klimatu kontynentalnego i atlantyckiego. Ukształtowanie terenu sprzyja napływowi atlantyckich mas powietrza. Z kolei południkowa rozciągłość obszaru ułatwia napływ ciepłych mas powietrza przez Bramę Morawską z południa Europy. Region cechuje wysoki udział mgieł i wysoka wilgotność powietrza w dolinach rzecznych i okolicach zbiorników wodnych. Obszar ten charakteryzuje się opadami w granicach 650-750 mm rocznie, z wyjątkiem obszarów położonych w tzw. cieniu opadowym, gdzie opady są znacznie niższe. Okres wegetacji trwa tu 210-230 dni. Średnia roczna temperatura powietrza 7,5oC. Minimum termiczne jest osiągane w styczniu, natomiast maksimum w lipcu. Przeważają wiatry z sektora zachodniego W, SW. W analizowanym regionie występuje najkrótszy w województwie śląskim okres zalegania pokrywy śnieżnej (50 - 90 dni).Bogactwa naturalne

Teren Ziemi Pszczyńskiej leży na południowym obrzeżu aglomeracji górnośląskiej w obszarze występowania złóż węgla kamiennego. Są to złoża węgla wysokoenergetycznego i koksującego (Jastrzębska Spółka Węglowa: kopalnie Pniówek w Pawłowicach, Krupiński w Suszcu oraz kopalnie Piast w Miedźnej Woli i Silesia w Czechowicach Dziedzicach). W pradolinach rzecznych zalegają złoża torfu przejściowego i borowiny jodobromowej – eksploatowanej w celach zdrowotnych np.: uzdrowiska Goczałkowice Zdrój i dawniej Jastrzębie Zdrój. W dolinie Wisły występują złoża glinek ceramicznych (cegielnie: Stara Wieś, Łąka), na północy Wysoczyzny Pszczyńskiej występują złoża wapienia triasowego, poprzedzone złożami piasku. Złoża piasku są pozostałością wydmy brzegowej śródlądowego zbiornika triasowego zwanego Morzem Tetydy (dawne piaskownie w Suszcu). Poniżej złóż piasku na północy i pod złożami torfu na całej Wysoczyźnie Pszczyńskiej na głębokości 100 - 150 m występują nie eksploatowane złoża żwirów. W zachodniej części Ziemi Pszczyńskiej w dorzeczu górnej Odry występują złoża soli kamiennej. Na całym terenie występują złoża gazu ziemnego, a na głębokości poniżej 5000 m stwierdzono występowanie złóż ropy naftowej ze zbiornika karpackiego. Na całym obszarze ZP występują złoża rudy darniowej eksploatowanej w przeszłości.


Uwarunkowania hydrologiczne i gospodarka wodna

Obszar ZP leży w południowej części zlewni Morza Bałtyckiego w dorzeczu górnej Wisły i Odry. Głównymi rzekami obszaru w dorzeczu Wisły są od południa I i II rzędowe, lewostronne dopływy Wisły: przed J. Goczałkowickim: Pawłówka, i za


J. Goczałkowickim:
Pszczynka z Brynicą (potok Branicki - Kanar), Dokawą, Studzionką i Korzeńcem oraz I, II i III rzędowe, prawostronne dopływy w dorzeczu Odry: Pielgrzymówka (dopływ Piotrówki i dalej Olzy), oraz rzeka Ruda (obszar źródliskowy w Rudziczce w gminie Suszec). Sieć rzeczna we wszystkich gminach ZP jest mniej więcej jednakowa na całym obszarze i wynosi 0,7 km na km2. Poza ciekami zarządzanymi przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, na całym terenie Ziemi Pszczyńskiej istnieje gęsta siec rowów odwadniających i melioracyjnych zarządzanych przez Gminne Spółki Wodne. Gospodarka wodna została na tym terenie uporządkowana w latach 1860 – 90 na zlecenie Książąt Hohberg na Pszczynie.
Zbiorniki wodne

Teren Ziemi Pszczyńskiej od południa oparty jest o największy w południowej Polsce zbiornik wodny – Jezioro Goczałkowickie w niedalekiej odległości znajduje się kolejny zbiornik Jezioro Łąckie, które stanowią część niezrealizowanego pomysłu budowy „południowej dogi wodnej” łączącej górną Wisłę z górną Odrą w celach żeglugowych poprzez „Kanał Śląski”. W Kobiórze na Korzeńcu odtworzony został zbiornik na Żorku. Na terenie ZP są liczne stawy o przeznaczeniu hodowlanym. Największa ich koncentracja występuje w gminie Goczałkowice. Należą do nich: Staw Maciek, Staw Zabrzeszczok, Staw Rontok, w Suszcu Staw Godziek, Staw Farski (Farszczok), Stawy Krupczok, w Brzeźcach Staw Brzeszczok, w gminie Pawłowice Stawy nad Pielgrzymówką, Stawy Leśne, w gminie Miedźna Staw na Woli. Na całym terenie ZP spotykane są ponadto formy naturalnej retencji w postaci starorzeczy, mniejszych stawów hodowlanych i zbiorników małej retencji. Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego gmin Ziemi Pszczyńskiej największe znaczenie mają wielofunkcyjne, duże zbiorniki wodne: Jezioro Goczałkowice, Jezioro Łąka, Zbiornik Kobiór (na Żorku), Staw Maciek, Stawy w dolinie Pielgrzymówki.Zasoby wód podziemnych: Na większości obszaru wody podziemne występują w kilku poziomach wodonośnych. Największe znaczenie ma zbiornik triasowych wód szczelinowo-krasowych. Głównym zbiornikiem wód tego typu jest w południowej części analizowanego obszaru GZWP zbiornik Górnej Wisły, a w północnej - GZWP Gliwice Zbiornik Gliwice. Mniejsze znaczenie mają wody czwartorzędowe, o charakterze porowym (głównie w dolinach rzecznych – Rudy, dolnym biegu Olzy).

W Golasowicach jest czynna studnia wód podziemnych, która zaopatruje południową część gminy Pawłowice. Ponadto wzdłuż drogi krajowej (Cieszyn-Katowicach) biegnie główny dział wód.Zanieczyszczenie środowiska

Największym zagrożeniem dla środowiska naturalnego jest nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa na terenach gmin powiatu pszczyńskiego. Znaczącym problemem jest także nieuporządkowany system depozycji odpadów stałych, a także nie ekologiczne kotły grzewcze, szczególnie uciążliwe w sezonie zimowym. Problem stanowią ponadto śmieci „przywożone” przez turystów jak i nielegalnie deponowane w miejscach odludnych przez mieszkańców.

System zbierania i oczyszczania ścieków bytowych jest w trakcie realizacji – stan zawansowania budowy sieci kanalizacyjnych wynosi od 20 do 50 %, oczyszczalni - 60%.
Elementy przyrody

Najważniejszym bogactwem naturalnym Ziemi Pszczyńskiej są lasy. Powierzchnia leśna w analizowanych gminach zajmuje obecnie około 13811 ha – 138,11 km2. Stanowi to 29,9% powierzchni badanego obszaru. Najwyższą lesistością charakteryzują się gminy Kobiór (80,0 %) i Suszec (42,6%). Najniższy wskaźnik lesistości mają gminy: Pawłowice (9%) i Goczałkowice (4%).

Powierzchnia użytków rolnych analizowanego obszaru wynosi 248,47 km2, co stanowi średnio 52,6% powierzchni Ziemi Pszczyńskiej.
Obszary chronione

Obszar Ziemi Pszczyńskiej pomimo sąsiedztwa dużych aglomeracji miejskich jest obszarem o stosunkowo czystym środowisku i mnogości różnorodnych form przyrody. Blisko 4% powierzchni obszaru jest objęte prawną ochroną prawną. Na terenach tych występuje ponad 100 drzew, pomników przyrody. Ze względu na unikatowy charakter założeń leśnych na północnych granicach ZP został utworzony park krajobrazowy: Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Ponadto ustawowej ochronie podlegają 2 rezerwaty przyrody: Rezerwat Żubrowisko, Rezerwat Babczyna Dolina.


Tabela 11 Obszary chronione

Rezerwat

Gmina

Ochrona

Rezerwat Żubrowisko

Pszczyna

Zachowawcza półotwarta hodowla żubra nizinnego

Rezerwat Babczyna Dolina

Suszec

naturalne stanowisko zbiorowisk boru bagiennego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z poszczególnych gmin.

Uwarunkowania kulturowe

Teren Ziemi Pszczyńskiej wyróżnia się bogatym dziedzictwem kulturowym. Dotyczy to zarówno sfery kultury materialnej (obiekty i miejsca historyczne oraz wytwory sztuki ludowej) jak i duchowej (folklor, tradycja, podania i legendy). W rozwoju różnorodnych form kultury współpracują zarówno instytucje samorządowe (muzea, izby regionalne, ośrodki kultury, świetlice oraz biblioteki publiczne) jak i stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe (Kółka Rolnicze - Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, chóry, zespoły folklorystyczne, orkiestry dęte, Teatry Ludowe i Amatorskie, Zespoły Kabaretowe, Szkolne Orkiestry i Zespoły Śpiewacze jak i nowe organizacje pozarządowe działające w dziedzinie ochrony dziedzictwa kultury Ziemi Pszczyńskiej, a także kościoły z cennymi instrumentami muzycznymi np.: organy w kościele w Brzeźcach jak i chóry i schole oraz zespoły muzyki kościelnej. Zainteresowany upowszechnianiem kultury jest także sektor lokalnego biznesu.

Jak dowodzą doświadczenia z krajów europejskich dziedzictwo kulturowe (materialne i duchowe) może stać się ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego i wzrostu dobrobytu miejscowych społeczności. Człowiek wykorzystując zasoby przyrodnicze środowiska dla swych potrzeb gospodarczych kształtuje przestrzeń. Ale kształtuje przy tym także zwyczaje i wzory zachowań oparte na tradycjach i wartościach kulturowych. To z kolei wpływa na mentalność i zachowania, na sposób pracy i stosunek do otoczenia.

Wraz ze wzrostem gospodarczego wykorzystania środowiska i w miarę wzrostu potrzeb zmienia się ocena wartości lokalnej przestrzeni. Działania LGD powinny się koncentrować na podtrzymaniu harmonii pomiędzy potrzebami społecznymi a walorami otoczenia. Należy szukać możliwości kompromisu pomiędzy wzrastającymi wymaganiami a cennym, aczkolwiek ograniczonym potencjałem naturalnym i kulturowym Ziemi Pszczyńskiej.Directory: ckfinder -> userfiles -> files
files -> Załącznik nr 1 … … r. (miejscowość I data) (dane składającego ofertę) Formularz ofertowy
files -> Załącznik nr 1 … … r. (miejscowość I data) (dane składającego ofertę) Formularz ofertowy
files -> Określenie celów ogólnych I szczegółowych lsr oraz wskazanie planowanych w ramach lsr przedsięwzięć
files -> Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” lokalna strategia rozwoju na lata 2009-2015
files -> „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
files -> Materiały dla ucznia kl. IV-VI na konkurs wiedzy o janie pawle II
files -> Zarząd Stowarzyszenia
files -> Projekt regulamin rady lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”
files -> „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
files -> Materiały dla ucznióW kl. IV-VIII i III gim. Na konkurs wiedzy o janie pawle II

Pobieranie 2.46 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu