Lokalna strategia rozwojuPobieranie 2.46 Mb.
Strona4/23
Data26.10.2017
Rozmiar2.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Tabela 2 Członkowie Stowarzyszenia „Ziemia Pszczyńska – osoby prawne

L.p.

Nazwisko i imię osoby reprezentującej

Nazwa

Sektor

Rodzaj prowadzonej działalności

Funkcja w strukturze LGD

1.

Placha Gabriela

Gmina Goczałkowice-Zdrój

Sektor publiczny

JST

Członek Rady

2.

Lubański Eugeniusz

Gmina Kobiór

Sektor publiczny

JST

Członek Rady

3.

Szromczyk Roman

Gmina Miedźna

Sektor publiczny

JST

Członek Rady

4.

Cyganek Beata

Gmina Pawłowice

Sektor publiczny

JST

Członek Rady5.

Pająk-Figula Sylwia

Gmina Pszczyna

Sektor publiczny

JST

Członek Rady – Wice rzewodnicząca6.

Łukasz Majorowski

Gmina Suszec

Sektor publiczny

JST

Członek Rady

7.

Pudełko Michał

Powiat Pszczyński

Sektor publiczny

JST

Członek Zarządu

8.

Szendera Katarzyna

Fundacja „Kamojowa”

Sektor społeczny

Organizacja Pozarządowa

Członek Stowarzyszenia

9.

Zachraj Aleksandra

„Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Karola Miarki”

Sektor społeczny

Organizacja Pozarządowa

Prezes Stowarzyszenia

10.

Jadwiga Zatłoka

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich”

Sektor społeczny

Organizacja Pozarządowa

Członek Stowarzyszenia

11.

Maria Ożarowska

Towarzystwo Społeczno Gospodarcze „Inicjatywa”

Sektor społeczny

Organizacja PozarządowaCzłonek Stowarzyszenia

12.

Marek Lehman

Plessiana- Fundacja na rzecz kultury

Sektor społeczny

Organizacja pozarządowa

Członek Stowarzyszenia

13.

Jerzy Sodzawiczny

Ochotnicza Straż Pożarna

Sektor społeczny

Organizacja PozarządowaCzłonek Stowarzyszenia
Dariusz Skrobol

Gmina Pszczyna

Sektor publiczny

JST

Członek Stowarzyszenia
Damian Galusek

Gmina Pawłowice

Sektor publiczny

JST

Członek Stowarzyszenia

Członkowstwo w Stowarzyszeniu może ustać na skutek (§ 14 Statutu Stowarzyszenia „Ziemia Pszczyńska”): dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu; wykluczenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy, lub z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, lub ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia; utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu; śmierci członka lub utraty osobowości prawnej. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwykłych i wspierających Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.Tabela 3 Reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie członków LGD

L.p.

Sektor

Liczba członków LGD

%
składu LGD


1.

Sektor publiczny

7

10,60

2.

Sektor społeczny

56

84,85

3.

Sektor gospodarczy

3

4,55
ŁĄCZNIE__66__100%___Tabela_4'>ŁĄCZNIE

66

100%


Tabela 4 Reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie członków LGD

L.p.

Sektor

Liczba członków LGD

%
składu LGD


1.

Sektor publiczny

6

7,79

2.

Sektor społeczny

70

90,91

3.

Sektor gospodarczy

1

1,3
ŁĄCZNIE

77

100%


Struktura Rady - organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanym dalej „organem decyzyjnym”

Rada LGD to najważniejszy organ Stowarzyszenia z punktu widzenia podejmowania decyzji co do wsparcia konkretnych operacji (projektów) w ramach posiadanego budżetu LGD. Liczebny skład Rady LGD „Ziemia Pszczyńska” został ustalony na poziomie 13 członków. Zgodnie z jedną z głównych zasad podejścia LEADER Rada składa się w co najmniej 50% z członków będących przedstawicielami podmiotów społecznych i gospodarczych, działających na obszarze, dla którego jest opracowana niniejsza LSR lub którego dotyczy LSR, przy czym w składzie Rady nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40% mężczyzn. Dodatkowo przynajmniej jeden z członków Rady musi posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu projektów finansowanych przez Unię Europejską. Rada zwołuje się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące w zależności od aktualnie prowadzonych konkursów na dofinansowanie operacji.Do kompetencji Rady zgodnie z § 21 Statutu należy: opiniowanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia; opiniowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR, celem ich zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków; zatwierdzanie projektów, które maja zostać objęte dofinansowaniem w ramach realizacji LSR. Uchwały Rady podejmowane są zgodnie z regulaminem Rady z dnia 05.01.2009r. zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby jej członków uprawnionych do głosowania.
Tabela 5 Skład Rady LGD „Ziemia Pszczyńska”

L.p.

Nazwisko i imię

Nazwa podmiotu delegującego

Gmina

Reprezentowany sektor

1

Gabriela Placha

Gmina Goczałkowice-Zdrój

Gmina Goczałkowice-Zdrój

Sektor publiczny

2

Marian Waliczek

Firma Wielobranżowa „Marco” Handlowo-Usługowo-Produkcyjna  Marian Waliczek

Gmina Goczałkowice-Zdrój

Sektor gospodarczy

3

Eugeniusz Lubański

Gmina Kobiór

Gmina Kobiór

Sektor publiczny

4

Ewelina Królikowska

Osoba fizyczna

Gmina Kobiór

Sektor społeczny

5

Marian Pawlas

Gmina Suszec

Gmina Suszec

Sektor publiczny

6

Waldemar Szendera

„Żywokost” s.c. Centrum Usług Środowiskowych

Gmina Suszec

Sektor gospodarczy

7

Jarosław Galusek

Osoba fizyczna

Gmina Pawłowice

Sektor społeczny

8

Beata Cyganek

Gmina Pawłowice

Gmina Pawłowice

Sektor publiczny

9

Łucja Krętak

Osoba fizyczna

Gmina Miedźna

Sektor społeczny

10

Roman Szromczyk

Gmina Miedźna

Gmina Miedźna

Sektor publiczny

11

Sylwia Pająk-Figula

Gmina Pszczyna

Gmina Pszczyna

Sektor publiczny

12

Paweł Sadza

Osoba fizyczna

Gmina Pszczyna

Sektor społeczny

13

Grzegorz Mola

Osoba fizyczna

Gmina Goczałkowice-Zdrój

Sektor społeczny
L.p.

Nazwisko i imię

Nazwa podmiotu delegującego

Gmina

Reprezentowany sektor

1

Gabriela Placha

Gmina Goczałkowice-Zdrój

Gmina Goczałkowice-Zdrój

Sektor publiczny

2

Marian Waliczek

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą/ sektor gospodarczy

Gmina Goczałkowice-Zdrój

Sektor społeczny

3

Eugeniusz Lubański

Gmina Kobiór

Gmina Kobiór

Sektor publiczny

4

Sławomir Staszak

Osoba fizyczna

Gmina Kobiór

Sektor społeczny

5

Łukasz Majorowski

Gmina Suszec

Gmina Suszec

Sektor publiczny

6

Waldemar Szendera

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Gmina Suszec

Sektor społeczny

7

Mariusz Owczarek

Osoba fizyczna

Gmina Pawłowice

Sektor społeczny

8

Magdalena Przybyła

Gmina Pawłowice

Gmina Pawłowice

Sektor publiczny

9

Łucja Krutak

Osoba fizyczna

Gmina Miedźna

Sektor społeczny

10

Roman Szromczyk

Gmina Miedźna

Gmina Miedźna

Sektor publiczny

11

Dorota Zywert

Osoba fizyczna

Gmina Pszczyna

Sektor publiczny

12

Katarzyna Hasik

Osoba fizyczna

Gmina Pszczyna

Sektor społeczny

13

Grzegorz Mola

Osoba fizyczna

Gmina Goczałkowice-Zdrój

Sektor społeczny

Źródło: opracowanie własne


Struktura składu organu decyzyjnego - Rady LGD „Ziemia Pszczyńska” przedstawia się następująco:Tabela 6 Udział poszczególnych sektorów w Radzie

Udział poszczególnych sektorów w RadzieLp.

%sektor publiczny

6

46,1%

sektor społeczny

5

38,5%

sektor gospodarczy

2

15,4%
SUMA

13

100,0


Tabela 7 Udział poszczególnych sektorów w Radzie

Udział poszczególnych sektorów w RadzieLp.

%sektor publiczny

6

46,15%

sektor społeczny

7

53,85%

sektor gospodarczy

0

0%
SUMA

13

100,0

Directory: ckfinder -> userfiles -> files
files -> Załącznik nr 1 … … r. (miejscowość I data) (dane składającego ofertę) Formularz ofertowy
files -> Załącznik nr 1 … … r. (miejscowość I data) (dane składającego ofertę) Formularz ofertowy
files -> Określenie celów ogólnych I szczegółowych lsr oraz wskazanie planowanych w ramach lsr przedsięwzięć
files -> Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” lokalna strategia rozwoju na lata 2009-2015
files -> „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
files -> Materiały dla ucznia kl. IV-VI na konkurs wiedzy o janie pawle II
files -> Zarząd Stowarzyszenia
files -> Projekt regulamin rady lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”
files -> „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
files -> Materiały dla ucznióW kl. IV-VIII i III gim. Na konkurs wiedzy o janie pawle II

Pobieranie 2.46 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu