Lokalna strategia rozwoju


Protokół przekazania dokumentacji konkursowejPobieranie 2.46 Mb.
Strona23/23
Data26.10.2017
Rozmiar2.46 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Protokół przekazania dokumentacji konkursowej

WZÓR


PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ

Potwierdzam odbiór w dniu (data odbioru) dokumentacji konkursowej dotyczącej konkursu nr (nr konkursu) dotyczącej działania (nazwa działania) PROW 2007-2013.Wykaz przekazywanej dokumentacji

Lp. Nazwa dokumentu Liczba stron Uwagi

……………………………. …………………………….

Podpis zdającego Podpis odbierającego

Załącznik nr 11 WZÓR DEKLARACJI POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI
DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI
Imię i nazwisko oceniającego:
Instytucja organizująca konkurs: LGD „Ziemia Pszczyńska”
Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rady LGD „Ziemia Pszczyńska”1. nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z wnioskodawcą/jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie dofinansowania. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady LGD „Ziemia Pszczyńska” i wycofania wstrzymania się od głosowania nad oceną danej operacji,

2. przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia niniejszego posiedzenia Rady nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą ani nie byłem/łam członkiem władz osoby prawnej ubiegającej się o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Radu LGD „Ziemia Pszczyńska” i wycofania wstrzymania się od głosowania nad oceną danej operacji
3. nie pozostaję z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Radu LGD „Ziemia Pszczyńska” i wycofania wstrzymania się od głosowania nad oceną danej operacji
- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,
- zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.
- jestem świdomy/-a, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą podlega odpowiedzialności karnej.
dnia .......-..........- 20…. r.

PODPIS (miejscowość) ...............................Załącznik 12. Wskaźniki służące pomiarowi realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Tabela 33. Wskaźniki służące pomiarowi realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Cel ogólny
Wskaźnik oddziaływania

Źródło danych/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Na dzień 31.12.20092

Wartość docelowa
CO1. Przedsiębiorcze, innowacyjne, respektujące zasady rozwoju zrównoważonego wykorzystywanie przyrodniczego i kulturowego potencjału obszaru na rzecz rozwoju gospodarczego

-liczba


zarejestrowanych w rejestrze REGON podmiotów gospodarczych
-liczba osób korzystających z noclegu
-liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

-dane PKD w BDL GUS

-dane BDL GUS

-dane BDL GUS

9616 jednostek gospodarczych

17 668 osób

8011 osób

Cele szczegółowe

Wskaźniki rezultatu

Źródło danych/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość docelowaCS1.1 Wzbogacenie lokalnej struktury gospodarczej o nowe działalności pozarolnicze

-liczba osób korzystających z infrastruktury rekreacyjnej , turystycznej, sportowej mierzona liczba osób korzystających z noclegów
-liczba rolników i domowników rolników, którzy podejmą nierolnicza działalność

-liczba dofinansowanych mikroprzedsiębiorstw, które podejmą i rozwiną działalność w ramach zrealizowanych operacji


-liczba wydarzeń organizowanych przy wykorzystaniu zrealizowanej infrastruktury rekreacyjnej , turystycznej i okołoturystycznej

-dane BDL GUS

-dane gmin

-dane beneficjentów


-dane beneficjentów


17 688 osób

Brak danych

43

0Przedsięwzięcia

Wskaźnik produktu

Źródło pomiaru/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość końcowaP1. Wspomaganie powstawanie i rozwój działalność gospodarczych

-liczba zrealizowanych operacji

Dane LGD


0

2 ( w tym jeden projekt w ramach aktywizacji i nabywania umiejętności)P2. Rozwijanie otoczeni a turystyki, rekreacji i sportu

-liczba zrealizowanych operacji


Dane LGD

0

20 ( w tym jeden projekt w ramach aktywizacji I nabywania umiejętności
Cel szczegółowe

Wskaźniki rezultatu

Źródło danych/sposób

pomiaru

Wartość początkowa

Wartość docelowaCS1 .2 Przywracanie i rozwijanie działalności gospodarczych bazujących na lokalnych potencjałach i doświadczeniach
-rzemiosło, kuchnia lokalna


-liczba gospodarstw zajmujących się tradycyjnymi uprawami i hodowla
-liczba wydarzeń promujących tradycyjne uprawy, hodowle I tradycyjna kuchnia obszaru,
-liczba uczestników wydarzeń promujących tradycyjne uprawy, hodowle i tradycyjna kuchnia obszaru (szacunkowo)
-liczba podmiotów wytwarzających produkty lokalne4
-ilość sprzedawanych produktów lokalnych-dane gmin

-dane gmin i starostwa, dane LGD, dane beneficjentów

-dane gmin i starostwa, dane LGD, dane beneficjentów

-własne badanie LGD


-własne badanie LGD
Do ustalenia

155


15006

Brak danychBrak danych

Przedsięwzięcia

Wskaźnik produktu

Źródło pomiaru/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość końcowaP 3. Wspieranie działań nakierowanych na zachowanie i gospodarcze wykorzystanie tradycyjnych upraw i hodowli

-liczba zrealizowanych operacji

Dane LGD

0

52 , w 2 w ramach Ai UP4. Zachowanie i popularyzowanie wśród mieszkańców tradycji rękodzielniczych I kulinarnych oraz ich gospodarcze wykorzystanie

-liczba zrealizowanych operacji

Dane LGD

0

45, w tym 4 w ramach aktywizacji I nabywania umiejętności
Cele szczegółowe

Wskaźniki rezultatu

Źródło danych/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość docelowaCS1. 3 Rozwój przedsiębiorczych postaw mieszkańców, w szczególności ludzi młodych

-liczba mikroprzedsiębiorstw

-dane BDL GUS

3850 przedsiębiorstw

Przedsięwzięcia

Wskaźnik produktu

Źródło pomiaru/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość końcowaP5. Podwyższanie przedsiębiorczych kompetencji mieszkańców

-liczba zrealizowanych operacji

Dane LGD

0

12, w tym 4 w ramach aktywizacji i nabywania umiejetnosci
Cele szczegółowe

Wskaźniki rezultatu

Źródło danych/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość docelowaCS1.4 Konsolidacja działalności lokalnych przedsiębiorstw podwyższająca ich konkurencyjność i poszerzająca możliwości realizacji nowych przedsięwzięć

-liczba turystów odwiedzających obszar mierzona liczba osób korzystających z noclegów-dane BDL GUS


17 668 osób

Przedsięwzięcia

Wskaźnik produktu

Źródło pomiaru/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość końcowaP6. Tworzenie wspólnej oferty turystycznej lokalnych podmiotów

-liczba zrealizowanych operacji

Dane LGD

0

3 (wszystkie działania w ramach nabywania umiejętności i aktywizacji)
Cele szczegółowe

Wskaźniki rezultatu

Źródło danych/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość docelowaCS1.5 Równoważenie rynku pracy-dostosowanie kwalifikacji mieszkańców do potrzeb zmieniającej się struktury gospodarczej obszaru

-liczba osób dostępnych na lokalnym rynku pracy posiadających nowe kwalifikacje (wartości szacowane)

-dane PUP

-dane gmin i starostwa


Przedsięwzięcia

Wskaźnik produktu

Źródło pomiaru/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość końcowaP7. Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców w zakresie świadczenia usług turystycznych i rozwijania produktów lokalnych

-liczba zrealizowanych operacji

Dane LGD

0

3 ( w ramach nabywania umiejętności i aktywizacji)

Cel ogólny
Wskaźnik oddziaływania

Źródło danych/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość docelowa
CO2. Rozwijająca się aktywność podmiotów lokalnych ukierunkowana na eksponowanie i wzmacnianie pozytywnych wyróżników pszczyńskiej wsi
-liczba zakładanych firm i budowanych domów/mieszkań na terenie Ziemi Pszczyńskiej


-poprawa ładu przestrzennego (mierzonego opinia mieszkańców i osób odwiedzających)-dane gmin


-badanie własne LGD ( ankieta)

-Brak danych


Cele szczegółowe

Wskaźniki rezultatu

Źródło danych/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość docelowaCS2.1 Inicjowanie i realizowane przez mieszkańców akcje wydarzenia sportowo-rekreacyjne, kulturowo-rozrywkowe i edukacyjne opierające się na wykorzystaniu lokalnych atutów kulturalno-historycznych i przyrodniczych

-liczba mieszkańców biorących udział w wydarzeniach promujących lokalne dziedzictwo, kulturalne, historyczne, środowiskowe
-szacunkowe liczba mieszkańców użytkujących obiekty dziedzictwa kulturowego, środowiskowego, historycznego oznakowanych  lub odtworzonych w ramach zrealizowanych przez przedsięwzięć

-dane gmin

-dane gmin, dane beneficjentów
Przedsięwzięcia

Wskaźnik produktu

Źródło pomiaru/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość końcowaP8. Wspieranie działań zorientowanych na podwyższenie świadomości mieszkańców na temat walorów obszarów

-liczba zrealizowanych operacji


Dane LGD

0

18 ( w tym 4 w ramach A I NU)
Cele szczegółowe

Wskaźniki rezultatu

Źródło danych/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość docelowaCS2.2 Aktywne zainteresowanie mieszkańców ochrona dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz wspólna dbałość o ład przestrzenny

-liczba podmiotów zaangażowanych w organizowanie działań promujących rozwój zrównoważony wśród mieszkańców
-powierzchnie zdewastowanych
-liczba realizacji architektonicznych nawiązujących do tradycyjnych wzorców

-powierzchnia terenu objętego działaniami porządkowymi związanymi z aktywizacja terenu I nadawaniem mu nowych funkcji,

-liczba dzikich wysypisk śmieci


-dane gmin

-dane gmin


-badanie LGD zrealizowane na podstawie wywiadu telefonicznego w Gminach i Starostwie Powiatowym
-dane gmin

Przedsięwzięcia

Wskaźnik produktu

Źródło pomiaru/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość końcowaP9. Wspieranie działań chroniących lokalna kulturę i przyrodę oraz pielęgnujących historię obszaru

-liczba zrealizowanych operacji

Dane LGD

0

46P10. Wspieranie projektów społeczności lokalnych zmierzających do podnoszenia jakości przestrzeni publicznych

-liczba zrealizowanych operacji

Dane LGD

0

30

Cele ogólne
Wskaźnik oddziaływania

Źródło danych/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość docelowa
CO3. Wzmacnianie współpracy pomiędzy podmiotami lokalnymi i partnerstwa międzysektorowego oraz budowanie kapitału zaufania
-wzrost poziomu aktywności obywatelskie mieszkańców mierzony liczba wolontariuszy i członków działających w NGO
-wzrost poziomu znajomości historii i walorów Ziemi Pszczynskiej przez jej mieszkańców

-badanie LGD (dane szacunkowe na podstawie wywiadu telefonicznego)
-badanie LGD (ankieta)

Brak danych

Brak danych
Cel szczegółowy

Wskaźniki rezultatu

Źródło danych/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość docelowaCS3.1 Wzrost aktywności organizacji i liczby działających w nich mieszkańców

-liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
-wielkość wsparcia finansowego pozyskiwanego przez organizacje pozarzadowe z zewnętrznych źródeł
-liczba organizacji pozarządowych działających na terenie obszaru
-liczba osób objętych działaniami organizacji pozarządowych

-dane NGO, dane gmin

-dane NGO uzyskane na podstawie badanie przeprowadzonego przez LGD

-dane gmin

-dane NGO uzyskane na podstawie badania przeprowadzonego przez LGD


Przedsięwzięcia

Wskaźnik produktu

Źródło pomiaru/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość końcowaP11. Poprawa materialnych i niematerialnych warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych

-liczba zrealizowanych operacji

Dane LGD

0

5 , w tym 4 w ramach AiNU


P12. Nowe inicjatywy organizacji pozarządowych

-liczba zrealizowanych operacji

Dane LGD

0

36
Cele szczegółowe

Wskaźniki rezultatu

Źródło danych/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość docelowaCS3.2 Silne środowiska liderskie inicjujące projekty jednoczące społeczności lokalne

-liczba projektów zrealizowanych w partnerstwie,
-liczba mieszkańców zaangażowanych w organizacje wydarzeń i realizacje inicjatyw

-dane gmin i NGO

-dane gmin I NGOPrzedsięwzięcia

Wskaźnik produktu

Źródło pomiaru/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość końcowa


P13. Inicjowane przez mieszkańców działania przyczyniające się do nawiązania dialogu miedzy różnymi grupami społecznymi i jednoczenia mieszkańców wokół najważniejszych wartości obszaru

-liczba zrealizowanych operacji

Dane LGD

0

36

Cel ogólny
Wskaźnik oddziaływania

Źródło danych/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość docelowa
CO4. Wzmacnianie kompetencji cywilizacyjnych mieszkańców Ziemi Pszczynskiej
-wskaźnik migracji
-liczba osób uczestniczących w lokalnych inicjatywach
-liczba członków organizacji pozarządowych-dane gmin
-dane NGO i gmin

-dane NGO
Cele szczegółowe

Wskaźniki rezultatu

Źródło danych/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość docelowaCS4.1 Dostępność podmiotów lokalnych do aktualnej, wiarygodnej i użytecznej informacji

-liczba osób korzystających z nowoczesnych narzędzi komunikacji
-własne badanie LGD (ankiety) przy współpracy w gminami
Przedsięwzięcia

Wskaźnik produktu

Źródło pomiaru/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość końcowaP14. Poprawa dostępności do informacji w wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji

-liczba zrealizowanych operacji

Dane LGD

0

5 wszystkie w ramach AiNU
Cele szczegółowe

Wskaźniki rezultatu

Źródło danych/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość docelowaCS4.2 Wysoki udział mieszkańców we wspołzarządzaniu rozwojem obszaru

-liczba osób uczestniczących w spotkaniach mieszkańców
-liczba przedsięwzięć konsultowanych z mieszkańcami, których nie dotyczy ustawowy obowiązek konsultacji


-dane gmin

-dane gminPrzedsięwzięcia

Wskaźnik produktu

Źródło pomiaru/sposób pomiaru

Wartość początkowa

Wartość końcowaP15. Stworzenie mechanizmów konsultacyjnych i partycypacyjnych na rzecz włączenia mieszkańców obszaru w proces decyzyjny

-liczba zrealizowanych operacji

Dane LGD

0

5  wszystkie w ramach AiNU


SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1 Powiat Pszczyński – Ziemia Pszczyńska w województwie śląskim……………...19

SPIS TABEL
Tabela 1 Członkowie Stowarzyszenia „Ziemia Pszczyńska” – osoby fizyczne…………..…...8

Tabela 2 Członkowie Stowarzyszenia „Ziemia Pszczyńska – osoby prawne………………..11

Tabela 3 Reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie członków LGD…….….12

Tabela 429 Skład Rady LGD „Ziemia Pszczyńska”………………………………….…………....13

Tabela 5 Udział poszczególnych sektorów w Radzie ………………………………..………...14

Tabela 6 Macierz stanowisk, wymagań i odpowiedzialności w Biurze LGD…………… ..….15

Tabela 7 Warunki funkcjonowania biura LGD……………… …………………………………..16

Tabela 8 Gminy wchodzące w skład LGD…………………………………………………….... 19

Tabela 9 Obszary chronione………………………………………………………………… ..….22

Tabela 10 Ochrona dóbr kultury na obszarze LGD……………………………………………...23

Tabela 11 Miejscowości w poszczególnych gminach…………………………………………...26

Tabela 12 Struktura ludności w poszczególnych gminach. …………………………………....26

Tabela 13 Struktura ludności i charakterystyka zatrudnienia ………………………………….27

Tabela 14 Stopa bezrobocia……………………………………………………………...………..28

Tabela 15 Bezrobotni zarejestrowani – stan na 31.12.2006r…………………………………..28

Tabela 16 Liczba i średnia wielkości gospodarstw rolnych……………………………………..28

Tabela 17 Liczba podmiotów gospodarczych w poszczególnych gminach…………………..29

Tabela 18 Cele ogólne i cele szczegółowe LGD Ziemi Pszczyńskiej…………………………43

Tabela 19 Cele LSR i przedsięwzięcia…………………………………………………………...45

Tabela 20 Spójność celów LSR z potencjałami i walorami obszaru………………………….59

Tabela 21 Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania „Małe projekty”…………………....69

Tabela 30 Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania „Odnowa i rozwój wsi”……………71

Tabela 23 Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ”………………………………………………………………70

Tabela 24 Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”…………………………………………………………..…………….72

Tabela 25. Minimalna liczba punktów uprawniająca do wskazania operacji do dofinansowania……………………………………………………………………………….…73

Tabela 26 Całkowity budżet LGD na lata 2009-2015……………………………………………75

Tabela 27 Podział środków działania „Wdrażanie LSR” w latach 2009-2015………………..75

Tabela 28 Szczegółowy Budżet LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2009-2015…………..... 76

Tabela 29 Proces wdrażania LSR…………………………………………………………………80

Tabela 30 Mierniki efektywności wdrażania LSR………………………………………………..82

Tabela 31 Korelacja wybranych celów szczegółowych LSR z wybranymi celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego………………..85

Tabela 32 Korelacja wybranych celów szczegółowych LSR z wybranymi celami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki………………………………………………………….85

Tabela 33 Przykład przedsięwzięć realizowanych z pozostałych źródeł finansowych………87

Tabela 34 Wskaźniki służące pomiarowi realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju..................118

 w oznaczeniu celów szczegółowych pierwsza cyfra oznacza numer celu ogólnego, do którego cel szczegółowy się odnosi.

1 Do niniejszego punktu mają zastosowanie definicje podmiotów sektora publicznego, społecznego i gospodarczego zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 roku Dz.U. Nr 103 poz. 659 par 3 punkt 2.

2 Za wartosc poczatkowa przyjeto rok rozpoczecia wdrazania Lokalnej Strategii Rozwoju 2009-2015

3 Wartosc poczatkowa pochodzi z wrzesnia 2010, po ogloszeniu przez LGD pierwszego konkursu w ramach dzialania « Tworzenie i rozwoj mikroprzedsiobiorstw ».

4 Produkt lokalny oznacza wyrób, z którym utożsamiają się mieszkańcy danego obszaru. Charakteryzuje się on kilkoma cechami: ma  być wytwarzany  w sposób nie masowy z surowców lokalnie dostępnych. Wytwarzanie lokalnego produktu wpływa korzystnie na lokalną przedsiębiorczość. Społeczność staje się zaangażowana w jego wyrób a produkcja stanowi dodatkowe źródło dochodu dla mieszkańców.

5 Wartosc poczatkowa dotyczy tylko wydarzen promujacych organizowanych przew Gminy i Starostwo

6
Directory: ckfinder -> userfiles -> files
files -> Załącznik nr 1 … … r. (miejscowość I data) (dane składającego ofertę) Formularz ofertowy
files -> Załącznik nr 1 … … r. (miejscowość I data) (dane składającego ofertę) Formularz ofertowy
files -> Określenie celów ogólnych I szczegółowych lsr oraz wskazanie planowanych w ramach lsr przedsięwzięć
files -> Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” lokalna strategia rozwoju na lata 2009-2015
files -> „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
files -> Materiały dla ucznia kl. IV-VI na konkurs wiedzy o janie pawle II
files -> Zarząd Stowarzyszenia
files -> Projekt regulamin rady lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”
files -> „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
files -> Materiały dla ucznióW kl. IV-VIII i III gim. Na konkurs wiedzy o janie pawle II

Pobieranie 2.46 Mb.

Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu