Lokalna strategia rozwoju


INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTYPobieranie 2.46 Mb.
Strona21/23
Data26.10.2017
Rozmiar2.46 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:

Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD, pola białe wypełnia oceniającyPola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności wg. lokalnych kryteriów wyboru

 1. Kartę należy wypełnić piórem lub długopisem

 2. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione.

 3. W punktach od 1.1 do 1.N należy wpisać przyznaną liczbę punktów

 4. Nie wpisanie imienia, nazwiska, miejsca, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty

Załącznik nr 5 Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie operacjiMiejsce na pieczęć LGD

WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU
o dofinansowanie operacji

NUMER WNIOSKU:


IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:NAZWA / TYTUŁ WNIOSKOWANEJ OPERACJI:


DZIAŁANIE PROW 2007-2013
W RAMACH WDRAŻANIA LSR

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 • Odnowa i rozwój wsi

 • Małe projekty

DECYZJA RADY O NIEWYBRANIU PROJKETU ZAPADŁA NA ETAPIE:

 • Oceny zgodności z LSR

 • Oceny projektów wg. lokalnych kryteriów wyboru

UZASADNIENIE DLA WSZCZĘCIA PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ:


ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WNIOSKODAWCYADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli inny niż wskazany powyżej)TELEFON KONTAKTOWY WNIOSKODAWCY:ADRES E-MAIL WNIOSKODAWCY:WNOSZĘ O PONOWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OPERACJI PRZEZ ORGAN DECYZYJNY LGD

MIEJSCE:
DATA:
CZYTELNY PODPIS:
POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU W BIURZE LGD PRZEZ PERSONEL LGD

DATA:
CZYTELNY PODPIS:

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU:

 • Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD

 • Pola białe wypełnia wnioskodawca

Wniosek będzie uznany za poprawnie złożony, tylko w sytuacji wypełnienia wszystkich białych pól, w tym w szczególności uzasadnienia dla wszczęcia procedury odwoławczej.
Załącznik nr 6 Procedura naboru pracowników

W przypadku braku ofert spełniających wymagania konieczne procedurę naboru wszczyna się od nowa. W przypadku braku ofert spełniających wymagania konieczne w dwóch kolejnych konkursach Zarząd LGD może obniżyć wymagania konieczne i ogłosić kolejny konkurs, o krótszym terminie naboru i weryfikacji ofert.


Zarząd może dokonywać zmian na stanowiskach (w tym awansować pracowników) mając na uwadze sprawne funkcjonowanie Stowarzyszenia i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza


1. LGD „Ziemia Pszczyńska” w terminie 2 dni od dokonania oceny zgodności operacji z LSR oraz oceny wg kryteriów wyboru informuje w formie pisemnej wnioskodawców o wynikach oceny Rady w sprawie złożonych wniosków, w szczególności o:


  1. zgodności albo niezgodności operacji z LSR, wskazując przyczyny niezgodności

  2. w odniesieniu do operacji uznanych za zgodne z LSR – o liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru i miejscu na liście operacji podlegających ocenie wraz z określeniem, które operacje mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków, określonego w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na dany rodzaj operacji

  3. możliwości odwołania się od wyników oceny poprzez złożenie w Biurze LGD pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. powiadomienia.

Wzory pism stosowanych do poinformowania wnioskodawców o ocenie Rady zawieraDirectory: ckfinder -> userfiles -> files
files -> Załącznik nr 1 … … r. (miejscowość I data) (dane składającego ofertę) Formularz ofertowy
files -> Załącznik nr 1 … … r. (miejscowość I data) (dane składającego ofertę) Formularz ofertowy
files -> Określenie celów ogólnych I szczegółowych lsr oraz wskazanie planowanych w ramach lsr przedsięwzięć
files -> Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” lokalna strategia rozwoju na lata 2009-2015
files -> „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
files -> Materiały dla ucznia kl. IV-VI na konkurs wiedzy o janie pawle II
files -> Zarząd Stowarzyszenia
files -> Projekt regulamin rady lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”
files -> „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
files -> Materiały dla ucznióW kl. IV-VIII i III gim. Na konkurs wiedzy o janie pawle II

Pobieranie 2.46 Mb.

Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu