Lokalna strategia rozwojuPobieranie 2.46 Mb.
Strona16/23
Data26.10.2017
Rozmiar2.46 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

Ocena zgodności operacji z LSRZgodnie z zapisem PROW wnioski o pomoc, kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach osi 4 LEADER, a więc we wszystkich możliwych w ramach tej osi działaniach, mogą dotyczyć tylko i wyłącznie projektów zgodnych z LSR, przyjętą przez LGD „Ziemia Pszczyńska” i zatwierdzoną wcześniej do dofinansowania przez Samorząd Województwa Śląskiego. Zgodność danego projektu z LSR jest więc podstawowym i jednocześnie niezmiennym kryterium warunkującym dalszą ocenę wniosku o dofinansowanie projektu przez Radę LGD w oparciu o lokalne kryteria wyboru, czy też późniejsze rozpatrywanie spełnienia wymogów formalnych na poziomie właściwej IW.
Biorąc pod uwagę strukturę LSR określoną przez IZ (zakładającą sformułowanie celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć) najwłaściwszą metodą oceny zgodności danego projektu z LSR będzie zbadanie przez członków Rady LGD czy proponowana operacja nawiązuje (jest zgodny czy też ma szanse przyczynić się do realizacji) przynajmniej jednego celu ogólnego LSR, przynajmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz przynajmniej jednego przedsięwzięcia zapisanego w LSR.
Projekt będzie mógł zostać uznany za zgodny z LSR tylko w przypadku pozytywnej odpowiedzi na wszystkie 3 powyższe pytania. Przy ustalaniu stanowiska całej Rady LGD odnośnie zgodności konkretnego projektu przyjmowana będzie zasada, iż projekt zyskuje status zgodnego z LSR, jeżeli co najmniej 50 % + 1 z członków Rady (tzw. większość bezwzględna) zaznaczy jego zgodność z LSR na indywidualnych kartach oceny. Przykład takiej indywidualnej karty oceny przedstawia załącznik nr 3.
Lokalne kryteria wyboru operacji
Ze względu na różne cele i charakter poszczególnych działań (odnowa wsi, różnicowanie, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe projekty) stosowane będą różne zestawy lokalnych kryteriów wyboru operacji. W poniższych tabelach oprócz opisu/uzasadnienia poszczególnych kryteriów wyboru pokazano adekwatność kryteriów do konkretnych czynników analizy SWOT obszaru Ziemi Pszczyńskiej.
Tabele z zestawami kryteriów zostały poprzedzone krótkimi, ogólnymi opisami charakteru poszczególnych działań – ich szczegółowe zakresy regulują z jednej strony stosowne rozporządzenia, z drugiej preferowane typy operacji opisane przy poszczególnych przedsięwzięciach.

Małe projekty
Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 - Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (np. w ramach działania odnowa i rozwój wsi), pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru, określonych w rozporządzeniu regulującym Wdrażanie LSR i niniejszej strategii.
Tabela 25 Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania „Małe projekty”

L.p.

Kryterium wyboru operacji

Opis/Uzasadnienie

Przykładowa punktacja

Adekwatność do SWOT

0

Uzasadnienie realizacji operacji

Nie dotyczy

2ptk- uzasadnienie jest wystarczające i rzetelne
0 ptk –uzasadnienie jest niewystarczające i nierzetelnew przypadku, gdy uzasadnienie jest niewystarczjace
i nierzetelne operacja nie podlega dalszej ocenie

1.

Udział partnerów w realizacji operacji

Preferuje operacje realizowane z większa liczbą partnerów

3 pkt – więcej niż 2 partnerów

2 pkt – 2 partnerów

1 pkt – 1 partner

0 pkt – brak partnerówS1., S13., W1., W16, T15., T23.

2.

Zasięg obszarowy oddziaływania operacji

Preferuje operacje mające wpływ na większy obszar w ramach obszaru objętego LSR3 pkt – wpływa na więcej niż 1 gminę

2 pkt – wpływa na 1 gminę

1 pkt – wpływa na więcej niż 1 miejscowość


S13., W8., W.16, T15.

3.

Stopień wykorzystywania zasobów wewnętrznych obszaru

Preferuje wykorzystanie większej ilości i różnorodności zasobów wewnętrznych obszaru objętego LSR, w szczególności zasobów przyrodniczych, historyczno-kulturowych, tradycji produkcji rolnej

od 0 do 5 pkt – wykorzystuje aktywność społeczną lub gospodarczą mieszkańców oraz zasoby przyrodnicze lub zasoby historyczno - kulturowe oraz tradycje produkcji rolnej

S4., S5., S6., S10., O6., O7, O8., T5.

4.

Wpływ na poprawę sytuacji w dziedzinach uznanych w LSR za priorytetowe


Preferuje próbę poprawy sytuacji w kilku priorytetowych dziedzinach określonych w LSR, tj. rozwój gospodarczy w oparciu o lokalny potencjał przyrodniczy i kulturowy; inicjatywy mieszkańców na rzecz wzmacniania wyróżników pszczyńskiej wsi; tworzenie sieci współpracy na obszarze; wzmacnianie kompetencji cywilizacyjnych mieszkańców

2 pkt – działalności innowacyjne, turystyka, rekreacja i i sport, tradycyjne uprawy i hodowle, produkty kulturalne i edukacyjne, rzemiosło i rękodzielnictwo, kuchnia lokalna,
S4., S5., S6., S10., W16., O2., O8., T11.

5.

Poziom dofinansowania operacji

Preferuje operacje, o wskazanych wartościach dofinansowania

2 pkt – do 10.000 zł

1pkt – od 10.000 zł do 20.000 zł

0 pkt – powyżej 20.000zł


T8.

6.

Innowacyjność operacji

Operacja jest innowacyjna w świetle LSR rozdział 8-uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć

2pkt – operacja jest innowacyjna

0 pkt – operacja nie jest innowacyjna


7.

Status wnioskodawcy w LGD

Preferuje wnioskodawców będących członkami LGD przez okres co najmniej 1 roku poprzedzającego moment złożenia wniosku o dofinansowanie operacji

1 pkt – spełnia warunek

0 pkt – nie spełnia warunku


Źródło: Opracowanie własne

Odnowa i rozwój wsi
Realizacja działania tworzy warunki do aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Działanie odnowa i rozwój wsi wpływa na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Tabela 26 Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania „Odnowa i rozwój wsi”


L.p.

Kryterium wyboru operacji

Opis/Uzasadnienie

Przykładowa punktacja

Adekwatność do SWOT

0

Uzasadnienie realizacji operacji

Nie dotyczy

2ptk- uzasadnienie jest wystarczające i rzetelne
0 ptk –uzasadnienie jest niewystarczające i nierzetelnew przypadku, gdy uzasadnienie jest niewystarczjace
i nierzetelne operacja nie podlega dalszej ocenie

1

Zasięg obszarowy oddziaływania operacji

Preferuje operacje mające wpływ na większy obszar w ramach obszaru objętego LSR3 pkt – wpływ na cały obszar objęty LSR

2 pkt – wpływa na więcej niż 1 gminę
S13., W8., W.16, T15.

2

Stopień wykorzystywania zasobów wewnętrznych obszaru

Preferuje wykorzystanie większej ilości i różnorodności zasobów wewnętrznych obszaru objętego LSR, w szczególności zasobów przyrodniczych, historyczno-kulturowych, tradycji produkcji rolnej

od 0 do 5 pkt – wykorzystuje aktywność społeczną lub gospodarczą mieszkańców oraz zasoby przyrodnicze lub zasoby historyczno - kulturowe oraz tradycje produkcji rolnej

S4., S5., S6., S10., O6., O7, O8., T5.

3

Wpływ na poprawę sytuacji w dziedzinach uznanych w LSR za priorytetowe


Preferuje próbę poprawy sytuacji w kilku priorytetowych dziedzinach określonych w LSR, tj. rozwój gospodarczy w oparciu o lokalny potencjał przyrodniczy i kulturowy; inicjatywy mieszkańców na rzecz wzmacniania wyróżników pszczyńskiej wsi; tworzenie sieci współpracy na obszarze; wzmacnianie kompetencji cywilizacyjnych mieszkańców

od 0 do 3 pkt – działalności innowacyjne, turystyka, rekreacja i i sport, produkty kulturalne i edukacyjne, rzemiosło i rękodzielnictwo, kuchnia lokalna,
S4., S5., S6., S10., W16., O2., O8., T11.

4

Przedmiotowy zakres operacji

Preferuje określone rodzaje inwestycji realizowanej w ramach operacji

3 pkt – zagospodarowanie centrum wsi, obiekty społeczno-kulturalne

2 pkt – infrastruktura turystyczna, obiekty sportowe, rekreacyjne

1 pkt – urządzanie terenów zielonych, place zabaw


S5., S8., W12., W14.,

5.

Innowacyjność operacji

Operacja jest innowacyjna w świetle LSR rozdział 8-uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć

2pkt – operacja jest innowacyjna

0 pkt – operacja nie jest innowacyjna


6.

Status wnioskodawcy w LGD

Preferuje wnioskodawców będących członkami LGD przez okres co najmniej 1 roku poprzedzającego moment złożenia wniosku o dofinansowanie operacji

1 pkt – spełnia warunek

0 pkt – nie spełnia warunku

Źródło: Opracowanie własneRóżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Realizacja działania tworzy warunki dla wspierania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Stowarzyszenia „Ziemia Pszczyńska” przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Różnicowanie działalności rolniczej ma szanse wpłynąć na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na tym obszarze.
Tabela 27 Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ”

L.p.

Kryterium wyboru operacji

Opis/Uzasadnienie

Przykładowa punktacja

Adekwatność do SWOT

0

Uzasadnienie realizacji operacji

Nie dotyczy

2ptk- uzasadnienie jest wystarczające i rzetelne
0 ptk –uzasadnienie jest niewystarczające i nierzetelnew przypadku, gdy uzasadnienie jest niewystarczjace
i nierzetelne operacja nie podlega dalszej ocenie

1

Rodzaj planowanej działalności nierolniczej

Preferuje operacje, których celem jest różnicowanie działalności nierolniczej w sektorach priorytetowych w LSR, tj. działalnościach innowacyjnych, turystyce, rekreacji i sportu, tradycyjnych upraw i hodowli, produktach kulturalnych i edukacyjnych, rzemiośle i rękodzielnictwie, kuchni lokalnej,

0-5 pkt – uznaniowo

S4., S5., S10., W4., W5., W12., W13., O2., O3., O4., O5., O7.,

2

Powierzchnia gospodarstwa rolnego wnioskodawcy

Preferuje operacje realizowane przez wnioskodawców posiadających niewielkie gospodarstwa rolne, lub w których pracują lub są domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu rolniczym

3 pkt – do 5 ha

2 pkt – powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha

1 pkt – powyżej 10 ha


W5.

3

Poziom dofinansowania operacji

Preferuje operacje o wskazanym poziomie dofinansowania

3 pkt – do 30 tys. Zł

2 pkt – więcej niż 30 tyś. i mniej niż 50 tys. zł

1 pkt – powyżej 50 tys. złT8.

4

Wykorzystywanie rozwiązań informatycznych

Preferuje operacje wykorzystujące rozwiązanie/technologie informatyczne

2 pkt – wykorzystuje technologie/rozwiązania informatyczne, w tym przewiduje utworzenie strony www

1 pkt - wykorzystuje technologie/rozwiązania informatyczne

0 pkt – nie wykorzystuje


O17., T.24

5

Wiek wnioskodawcy

Preferuje wnioskodawców w określonym przedziale wiekowym

2 pkt - wiek wnioskodawcy zawiera się w przedziale od 18 do 30 lat lub powyżej 55 roku życia

0 pkt – wiek wnioskodawcy zawiera się w przedziałach 31 do 54 latW1.

6

Status wnioskodawcy w LGD

Preferuje wnioskodawców będących członkami LGD przez okres co najmniej 1 roku poprzedzającego moment złożenia wniosku o dofinansowanie operacji

1 pkt – spełnia warunek

0 pkt – nie spełnia warunku


7.

Innowacyjność operacji

Operacja jest innowacyjna w świetle LSR rozdział 8-uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć

2pkt – operacja jest innowacyjna

0 pkt – operacja nie jest innowacyjna


Źródło: Opracowanie własne

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Ma szansę przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszaru Stowarzyszenia „Ziemia Pszczyńska”, rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy.
Tabela 28 Lokalne kryteria wyboru operacji dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”


L.p.

Kryterium wyboru operacji

Opis/Uzasadnienie

Przykładowa punktacja

Adekwatność do SWOT
Uzasadnienie realizacji operacji

Nie dotyczy

2ptk- uzasadnienie jest wystarczające i rzetelne
0 ptk –uzasadnienie jest niewystarczające i nierzetelnew przypadku, gdy uzasadnienie jest niewystarczjace
i nierzetelne operacja nie podlega dalszej ocenie

1

Rodzaj planowanej działalności mikroprzedsiebiorstwa

Preferuje operacje, których celem jest rozpoczęcie lub rozwój działalności w sektorach priorytetowych w LSR, tj. działalnościach innowacyjnych, turystyce, rekreacji i sportu, tradycyjnych upraw i hodowli, produktach kulturalnych i edukacyjnych, rzemiośle i rękodzielnictwie, kuchni lokalnej,

od 0 do 5 pkt – uznaniowo

S4., S5., S10., W4., W5., W12., W13., O2., O3., O4., O5., O7.,

2

Liczba nowych miejsc pracy

Preferuje projekty tworzące większą liczbę miejsc pracy w przeliczeniu na pełny etat średniorocznie

5 pkt – więcej niż 3

3 pkt – 2 lub 3

1 pkt – 1

3

Poziom dofinansowania operacji

Preferuje operacje, o wskazanym poziomie dofinansowania

5 pkt – do 50 tys. Zł

2 pkt – więcej niż 50 tyś. i mniej niż 80 tys. zł

0 pkt – powyżej 80 tys. zł


T8.

4

Wykorzystywanie rozwiązań informatycznych

Preferuje operacje wykorzystujące rozwiązanie/technologie informatyczne

2 pkt – wykorzystuje technologie/rozwiązania informatyczne, w tym przewiduje utworzenie strony www

1 pkt - wykorzystuje technologie/rozwiązania informatyczne

0 pkt – nie wykorzystuje


O17., T24.

5

Okres prowadzenia działalności gospodarczej

Preferuje wnioskodawców rozpoczynających działalność gospodarczą

3 pkt – rozpoczyna działalność

2 pkt – działa krócej niż 1 rok

1 pkt – działa dłużej niż 1 rok


6

Stopień wykorzystywania zasobów wewnętrznych obszaru

Preferuje wykorzystanie większej ilości i różnorodności zasobów wewnętrznych obszaru objętego LSR, w szczególności zasobów przyrodniczych, historyczno-kulturowych, tradycji produkcji rolnej

od 0 do 5 pkt – wykorzystuje aktywność społeczną lub gospodarczą mieszkańców oraz zasoby przyrodnicze lub zasoby historyczno - kulturowe oraz tradycje produkcji rolnej

S4., S5., S6., S10., O6., O7, O8., T5.

7

Status wnioskodawcy w LGD

Preferuje wnioskodawców będących członkami LGD przez okres co najmniej 1 roku poprzedzającego moment złożenia wniosku o dofinansowanie operacji

1 pkt – spełnia warunek

0 pkt – nie spełnia warunku


8.

Innowacyjność operacji

Operacja jest innowacyjna w świetle LSR rozdział 8-uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć

2pkt – operacja jest innowacyjna

0 pkt – operacja nie jest innowacyjna


Źródło: opracowanie własne

Dofinansowanie otrzymają projekty, których średnia ilość punktów wynosi więcej niż 50% maksymalnej liczby punktów przyznawanych w ramach kryteriów wyboru operacji dla określonego działania. Poniższa tabela przedstawia minimalną liczba punktów dla poszczególnych działań uprawniających do rekomendowania operacji do dofinansowania.


Tabela 25. Minimalna liczba punktów uprawniająca do wskazania operacji do dofinansowania


Nazwa działania

Maksymalna liczba punktów zgodnie
z kryterium wyboru operacji


Wymagana

minimalna liczba punktów

Małe projekty

18

9

Odnowa i rozwój wsi

19

10

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

20

10

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

30

15

Źródło : Opracowanie własne

Ocena operacji dokonywana będzie indywidualnie przez członków Rady na imiennych kartach oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru (wzór załącznik nr 5) Miejsce operacji na liście rankingowej określi średnia arytmetyczna wszystkich indywidualnych ocen. W przypadku równej liczby punktów dofinansowaniem objęte będą operacje, które;

1. W przypadku działań „Małe projekty”, zyskają większą liczbę punktów w kryterium nr. 3, „Stopień wykorzystywania zasobów wewnętrznych obszaru”.

2. W przypadku działania „Odnowa i rozwój wsi”, w pierwszej kolejności dofinansowaniem objęte będą operacje, które zyskały większą liczbę punktów w kryterium nr 2 „Stopień wykorzystania zasobów wewnętrznych obszaru”, a w przypadku dalszej równości punktów, kryterium nr 3 „Wpływ na poprawę sytuacji w dziadzinach uznanych w LSR za priorytetowe”.

3. W przypadku działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, w pierwszej kolejności dofinansowaniem objęte będą operacje, które zyskały większą liczbę punktów w kryterium nr 1 „Rodzaj planowanej działalności nierolniczej”.

4. W przypadku działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, w pierwszej kolejności dofinansowaniem objęte będą operacje, które zyskały większą liczbę punktów w kryterium nr 1 „Rodzaj planowanej działalności mikroprzedsiębiorstwa”.
We wszystkich wyżej wymienionych działaniach w przypadku dalszej równości punktów, decydować będzie data i godzina wpłynięcia wniosku do miejsca przyjmowania wniosku.


Directory: ckfinder -> userfiles -> files
files -> Załącznik nr 1 … … r. (miejscowość I data) (dane składającego ofertę) Formularz ofertowy
files -> Załącznik nr 1 … … r. (miejscowość I data) (dane składającego ofertę) Formularz ofertowy
files -> Określenie celów ogólnych I szczegółowych lsr oraz wskazanie planowanych w ramach lsr przedsięwzięć
files -> Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” lokalna strategia rozwoju na lata 2009-2015
files -> „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
files -> Materiały dla ucznia kl. IV-VI na konkurs wiedzy o janie pawle II
files -> Zarząd Stowarzyszenia
files -> Projekt regulamin rady lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”
files -> „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
files -> Materiały dla ucznióW kl. IV-VIII i III gim. Na konkurs wiedzy o janie pawle II

Pobieranie 2.46 Mb.

Share with your friends:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu