Lokalna strategia rozwojuPobieranie 2.46 Mb.
Strona12/23
Data26.10.2017
Rozmiar2.46 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23
Przedsięwzięcie 4

Zachowanie i popularyzowanie wśród mieszkańców tradycji rękodzielniczych i kulinarnych oraz ich gospodarcze wykorzystywanie.

Zakładana liczba operacji w ramach działań:

Min zakładana liczba operacji

Zakładany łączny koszt operacji w zł

Odnowa i rozwój wsi

0

0

Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym:

3

300 0000

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

0

0

Małe projekty:

38

927 200

Aktywizacja i nabywanie umiejętności:

4

120 000

SUMA

45

1 347 000

Opis przedsięwzięcia/preferowane typy operacji:

 • Warsztaty rękodzielnictwa i rzemiosła.

 • Działania nakierowane na naukę rzemiosła i przekazywanie tradycji rzemieślniczych następnym pokoleniom.

 • Opracowywanie produktów opartych na tradycjach rękodzielniczych i kulinarnych oraz ich komercjalizacja.

 • Opracowania na temat kuchni regionalnej.

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia w kontekście analizy SWOT:

S2., W16., O7., T20Innowacyjność przedsięwzięcia:

Powiązanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem lokalnych potencjałów

Działanie niestosowane wcześniej na omawianym obszarze

Możliwość stosowania zaprezentowanych rozwiązań na innych obszarach

+

-

+

Potencjalne grupy beneficjentów:

Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru), mikroprzedsiebiorstwa, jednostki kultury, przedstawiciele instytucji publicznych, organizacje pozarządoweWskaźniki produktu:

- liczba zrealizowanych operacji

- liczba szkoleń, warsztatów na temat tradycyjnego rzemiosła i kuchni lokalnej oraz liczba ich uczestników, w tym liczba osób młodych objętych szkoleniami i warsztatami,

- opracowanie lokalnego znaku towarowego przyznawanego lokalnym produktom rzemieślniczym i kulinarnym ,

- opracowania na temat lokalnej kuchni i lokalnego rzemiosła – liczba opracowań, nakład, poziom dystrybucji wydawnictwa,

- liczba wydarzeń i liczba ich uczestników promujących lokalną kuchnię i rzemiosło,


Wskaźniki rezultatu:

- liczba podmiotów i produktów uzyskujących lokalny znak towarowy,

- liczba podmiotów gospodarczych zajmujących się wytwarzaniem i sprzedażą tradycyjnych lokalnych wyrobów rękodzielniczych, rzemieślniczych, kulinarnych,

- liczba organizacji pozarządowych zajmujących się promowaniem i podtrzymywaniem lokalnych tradycji rękodzielniczych, rzemieślniczych, kulinarnych,Wskaźniki oddziaływania:

- liczba osób odwiedzających obszar,

- liczba osób znajdujących zatrudnienie w sferze tradycyjnego rękodzieła, rzemiosła, gastronomii,

- szacunkowy poziom sprzedaży lokalnych produktów rękodzielniczych i kulinarnych o charakterze tradycyjnym, w szczególności posiadających lokalny znak towarowy,


Przedsięwzięcie 5

Podwyższanie przedsiębiorczych kompetencji mieszkańców.

Zakładana liczba operacji w ramach działań:

Min zakładana liczba operacji

Zakładany łączny koszt operacji w zł

Odnowa i rozwój wsi

0

0

Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym:

3

459 000

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

2

200 000

Małe projekty:

0

0

Aktywizacja i nabywanie umiejętności:

7

170 800

SUMA

12

829 800

Opis przedsięwzięcia/preferowane typy operacji:

 • Tworzenie programów związanych z promowaniem przedsiębiorczych postaw.

 • Powstawanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych.

 • Doradztwo i szkolenia z zakresie rozwoju własnej działalności.

 • Organizacja szkoleń z zakresu przedsiębiorczości

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia w kontekście analizy SWOT:

S1., S5., W12., O2., O5.,Innowacyjność przedsięwzięcia:

Powiązanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem lokalnych potencjałów

Działanie niestosowane wcześniej na omawianym obszarze

Możliwość stosowania zaprezentowanych rozwiązań na innych obszarach

+

-

+

Potencjalne grupy beneficjentów:

Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru), mikroprzedsiebiorstwa, jednostki kultury, przedstawiciele instytucji publicznych, organizacje pozarządoweWskaźniki produktu:

- liczba zrealizowanych operacji,

- liczba szkoleń i warsztatów podwyższających przedsiębiorcze kompetencje mieszkańców oraz liczba ich uczestników,

- liczba dzieci i młodzieży objętych programami i projektami wspierania postaw przedsiębiorczych,

- liczba osób zakładających działalność gospodarczą oraz początkujących przedsiębiorców objętych doradztwem biznesowym,

- liczba nowo zakładanych firm objętych wsparciem lokalowym, finansowym, sprzętowym, informatycznym,

- liczba i nakład wydawnictw edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości,

- liczba portali internetowych związanych z prowadzeniem edukacji przedsiębiorczej oraz liczba odwiedzających portal,


Wskaźniki rezultatu:

- liczba mikroprzedsiębiorstw powstających w działalnościach o charakterze turystycznym, gastronomicznym, rekreacyjnym, kulturalnym,

- liczba nowo zakładanych firm upadających w pierwszych dwóch latach działalności (wskaźnik minimalizowany),


Wskaźniki oddziaływania:

- udział sektora mikroprzedsiębiorstw w lokalnym zatrudnieniu,


Przedsięwzięcie 6

Tworzenie wspólnej oferty turystycznej lokalnych podmiotów.

Zakładana liczba operacji w ramach działań:

Min zakładana liczba operacji

Zakładany łączny koszt operacji w zł

Odnowa i rozwój wsi

0

0

Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym:

0

0

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

0

0

Małe projekty:

0

0

Aktywizacja i nabywanie umiejętności:

3

120 000

SUMA

3

120 000


Opis przedsięwzięcia/preferowane typy operacji:

 • Informacyjna i promocyjna współpraca lokalnych podmiotów w dziedzinie turystyki.

 • Wspólna organizacja wydarzeń o wysokiej atrakcyjności turystycznej przez lokalne podmioty.

 • Tworzenie kompleksowych, dobrze wyprofilowanych, adresowanych do wyraźnie określonych segmentów klientów pakietów ofertowych dla turystów: oferta noclegowa + oferta gastronomiczna + oferta spędzania czasu wolnego.

 • Tworzenie sieci placówek gastronomicznych oferujących potrawy regionalne.

 • Przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych na temat bazy turystycznej obszaru – miejsca noclegowe, gastronomia, ciekawe miejsca i wydarzenia – łączących różne atrakcje w całościową ofertę dla turystów o różnych wymaganiach i oczekiwaniach.

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia w kontekście analizy SWOT:

S3., S4., S5., S6., S13., W 12., W16., O2., O11Innowacyjność przedsięwzięcia:

Powiązanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem lokalnych potencjałów

Działanie niestosowane wcześniej na omawianym obszarze

Możliwość stosowania zaprezentowanych rozwiązań na innych obszarach

+

-

+

Potencjalne grupy beneficjentów:

Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru), mikroprzedsiebiorstwa, jednostki kultury, przedstawiciele instytucji publicznych, organizacje pozarządoweWskaźniki produktu:

- liczba zrealizowanych operacji,

- liczba zawiązanych, usankcjonowanych umowami partnerstw biznesowych i sieci kooperacji,

- liczba zorganizowanych partnerskich wydarzeń, liczba ich uczestników,

- liczba i nakład wydawnictw zawierających wspólną ofertę lokalnych podmiotów gospodarczych tworzona w oparciu o lokalne potencjały środowiskowe, kulturalne i tradycje gospodarcze,

-liczba partnerskich ofert turystycznych stworzonych przez podmioty lokalne, integrujących atrakcje obszaru, gminy obszaru, świadczeniodawców usług turystycznych,

- liczba portali internetowych zawierających partnerskie oferty turystyczne lokalnych podmiotów oraz liczba osób korzystających z portali,

- liczba podmiotów lokalnych łączonych w ramach podejmowanych operacji,


Wskaźniki rezultatu:

- liczba turystów odwiedzających obszar (osoby odwiedzające obszar, korzystające z noclegów),

- poziom dochodów ze sprzedaży produktów turystycznych


Wskaźniki oddziaływania:

- udział turystyki i rekreacji w strukturze gospodarczej obszaru mierzony liczba zatrudnionych,


Przedsięwzięcie 7

Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców w zakresie świadczenia usług turystycznych i rozwijania produktów lokalnych.

Zakładana liczba operacji w ramach działań:

Min zakładana liczba operacji

Zakładany łączny koszt operacji w zł

Odnowa i rozwój wsi

0

0

Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym:

0

0

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

0

0

Małe projekty:

0

0

Aktywizacja i nabywanie umiejętności:

3

120 000

SUMA

3

120 000

Opis przedsięwzięcia/preferowane typy operacji:

 • Organizacja – we współpracy z lokalnym biznesem – praktycznych kursów i warsztatów podwyższających kwalifikacje mieszkańców w dziedzinie obsługi ruchu turystycznego i wytwarzania produktów lokalnych.

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia w kontekście analizy SWOT:

S1,S4 ,S5.S6, W12,W13,W16.,T3,T8,O11,O23,O5Innowacyjność przedsięwzięcia:

Powiązanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem lokalnych potencjałów

Działanie niestosowane wcześniej na omawianym obszarze

Możliwość stosowania zaprezentowanych rozwiązań na innych obszarach

+

-

+

Potencjalne grupy beneficjentów:

Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru), mikroprzedsiebiorstwa, jednostki kultury, przedstawiciele instytucji publicznych, organizacje pozarządoweWskaźniki produktu:

- liczba zrealizowanych operacji

- liczba różnych form edukacyjnych realizowanych na temat świadczenia usług turystycznych i wytwarzania produktów lokalnych,

- liczba osób objętych formami edukacyjnymi na temat świadczenia usług turystycznych i wytwarzania produktów lokalnych,

- liczba osób objętych doradztwem na temat świadczenia usług turystycznych i wytwarzania produktów lokalnych,Wskaźniki rezultatu:

- liczba osób dostępnych na lokalnym rynku pracy o określonych kwalifikacjach, poświadczanych w obiektywny sposób, związanych ze świadczeniem usług turystycznych i wytwarzaniem produktów lokalnych,Wskaźniki oddziaływania:

- udział osób zatrudnionych w sektorze turystyki i w działalnościach związanych z wytwarzaniem i sprzedażą produktów lokalnych,

Directory: ckfinder -> userfiles -> files
files -> Załącznik nr 1 … … r. (miejscowość I data) (dane składającego ofertę) Formularz ofertowy
files -> Załącznik nr 1 … … r. (miejscowość I data) (dane składającego ofertę) Formularz ofertowy
files -> Określenie celów ogólnych I szczegółowych lsr oraz wskazanie planowanych w ramach lsr przedsięwzięć
files -> Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” lokalna strategia rozwoju na lata 2009-2015
files -> „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
files -> Materiały dla ucznia kl. IV-VI na konkurs wiedzy o janie pawle II
files -> Zarząd Stowarzyszenia
files -> Projekt regulamin rady lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”
files -> „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
files -> Materiały dla ucznióW kl. IV-VIII i III gim. Na konkurs wiedzy o janie pawle II

Pobieranie 2.46 Mb.

Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu