Lokalna strategia rozwojuPobieranie 2.46 Mb.
Strona11/23
Data26.10.2017
Rozmiar2.46 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

Tabela 22 Cele ogólne i cele szczegółowe LGD Ziemi Pszczyńskiej

Cele ogólne

Cele szczegółowe

 1. Przedsiębiorcze, innowacyjne, respektujące zasady rozwoju zrównoważonego wykorzystywanie przyrodniczego i kulturowego potencjału obszaru na rzecz rozwoju gospodarczego

  1. Wzbogacenie lokalnej struktury gospodarczej o nowe działalności pozarolnicze.

  2. Przywracanie i rozwijanie tradycyjnych działalności gospodarczych bazujących na lokalnych potencjałach i doświadczeniach – rzemiosło, kuchnia lokalna.

  3. Rozwój przedsiębiorczych postaw mieszkańców, w szczególności wzrost poziomu przedsiębiorczości ludzi młodych.

  4. Konsolidacja działalności lokalnych przedsiębiorstw podwyższająca ich pozycję konkurencyjną i poszerzająca możliwości realizacji nowych przedsięwzięć.
   Zwiększenie

  5. Równoważenie rynku pracy – dostosowanie kwalifikacji mieszkańców do potrzeb zmieniającej się struktury gospodarczej obszaru.

 1. Rozwijająca się aktywność podmiotów lokalnych ukierunkowana na eksponowanie i wzmacnianie pozytywnych wyróżników pszczyńskiej wsi.

   1. Inicjowane i realizowane przez mieszkańców akcje i wydarzenia sportowo-rekreacyjne, kulturalno-rozrywkowe i edukacyjne opierające się na wykorzystaniu lokalnych atutów kulturalno-historycznych i przyrodniczych.

   2. Aktywne zainteresowanie mieszkańców ochroną dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz wspólna dbałość o ład przestrzenny.

 1. Wzmacnianie współpracy pomiędzy podmiotami lokalnymi i partnerstwa międzysektorowego oraz budowanie kapitału zaufania.

    1. Wzrost aktywności organizacji pozarządowych i liczby działających w nich mieszkańców.

    2. Silne środowiska liderskie inicjujące projekty jednoczące społeczności lokalne.

 1. Wzmacnianie kompetencji cywilizacyjnych mieszkańców Ziemi Pszczyńskiej.

     1. Dostępność podmiotów lokalnych do aktualnej, wiarygodnej i użytecznej informacji.

     2. Wysoki udział mieszkańców we współzarządzaniu rozwojem obszaru.

Źródło: Opracowanie własne
Planowane w ramach LSR przedsięwzięcia

W poniższej tabeli zaprezentowano przedsięwzięcia wdrażające cele szczegółowe i ogólne LSR.Tabela 23 Cele LSR i przedsięwzięcia

Cel szczegółowy

Przedsięwzięcie

 1. Przedsiębiorcze, innowacyjne, respektujące zasady rozwoju zrównoważonego wykorzystywanie przyrodniczego i kulturowego potencjału obszaru na rzecz rozwoju gospodarczego

 1. Wzbogacenie lokalnej struktury gospodarczej o nowe działalności pozarolnicze

P1. Wspomaganie powstawania i rozwoju działalności gospodarczych.

P2. Rozwijanie otoczenia turystyki, rekreacji i sportu.

 1. Przywracanie i rozwijanie tradycyjnych działalności gospodarczych bazujących na lokalnych potencjałach i doświadczeniach – rzemiosło, kuchnia lokalna, hodowla, ogrodnictwo, rolnictwo.

P3. Wspieranie działań nakierowanych na zachowywanie i gospodarcze wykorzystywanie tradycyjnych upraw i hodowli.

P4. Zachowanie i popularyzowanie wśród mieszkańców tradycji rękodzielniczych i kulinarnych oraz ich gospodarcze wykorzystywanie.

 1. Rozwój przedsiębiorczych postaw mieszkańców, w szczególności wzrost poziomu przedsiębiorczości ludzi młodych.

P5. Podwyższanie przedsiębiorczych kompetencji mieszkańców.

 1. Konsolidacja działalności lokalnych przedsiębiorstw podwyższająca ich pozycję konkurencyjną i poszerzająca możliwości realizacji nowych przedsięwzięć.

P6. Tworzenie wspólnej oferty turystycznej lokalnych podmiotów.

 1. Równoważenie rynku pracy – dostosowanie kwalifikacji mieszkańców do potrzeb zmieniającej się struktury gospodarczej obszaru.

P7. Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców w zakresie świadczenia usług turystycznych i rozwijania produktów lokalnych.

 1. Rozwijająca się aktywność podmiotów lokalnych ukierunkowana na eksponowanie i wzmacnianie pozytywnych wyróżników pszczyńskiej wsi.

  1. Inicjowane i realizowane przez mieszkańców akcje i wydarzenia sportowo-rekreacyjne, kulturalno-rozrywkowe i edukacyjne opierające się na wykorzystaniu lokalnych atutów kulturalno-historycznych i przyrodniczych.

P8. Wspieranie działań zorientowanych na podwyższanie świadomości mieszkańców na temat walorów obszaru.

  1. Aktywne zainteresowanie mieszkańców ochroną dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz wspólna dbałość o ład przestrzenny.

P9. Wspieranie działań chroniących lokalną kulturę i przyrodę oraz pielęgnujących historię obszaru.

P10. Wspieranie projektów społeczności lokalnych zmierzających do podnoszenia jakości przestrzeni publicznych.

 1. Wzmacnianie współpracy pomiędzy podmiotami lokalnymi i partnerstwa międzysektorowego oraz budowanie kapitału zaufania

 1. Wzrost aktywności organizacji pozarządowych i liczby działających w nich mieszkańców.

P11. Poprawa materialnych i niematerialnych warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych.

P12. Nowe inicjatywy organizacji pozarządowych.

 1. Silne środowiska liderskie inicjujące projekty jednoczące społeczności lokalne.

P13. Inicjowane przez mieszkańców działania przyczyniające się do nawiązywania dialogu między różnymi grupami społecznymi i jednoczenia mieszkańców wokół najważniejszych wartości obszaru.

 1. Wzmacnianie kompetencji cywilizacyjnych mieszkańców Ziemi Pszczyńskiej

 1. Dostępność podmiotów lokalnych do aktualnej, wiarygodnej i użytecznej informacji.

P.14 Poprawa dostępności do informacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji.

 1. Wysoki udział mieszkańców we współzarządzaniu rozwojem obszaru.

P.15 Stworzenie mechanizmów konsultacyjnych i partycypacyjnych na rzecz włączenia mieszkańców obszaru w proces decyzyjny.

Źródło: Opracowanie własne
Opis poszczególnych przedsięwzięć
W poniższych tabelach przedstawiono sumaryczny opis poszczególnych przedsięwzięć, pod kątem uzasadnienia ich realizacji i powiązania z analizą SWOT, wskazaniem innowacyjności, potencjalnymi grupami beneficjentów, wskaźnikami oraz preferowanym zakresem operacji, które w ramach przedsięwzięć będzie można realizować.


Przedsięwzięcie 1

Wspomaganie powstawania i rozwoju działalności gospodarczych

Zakładana liczba operacji w ramach działań:

Min zakładana liczba operacji

Zakładany łączny koszt operacji w zł

Odnowa i rozwój wsi

0

0

Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym:

1

90 000

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

4

612 000

Małe projekty:

10

500 000

Aktywizacja i nabywanie umiejętności:

1

100 000

SUMA

16

1 302 000

Opis przedsięwzięcia/preferowane typy operacji:

-zakładanie nowych działalności gospodarczych,

-wspieranie istniejących przedsiębiorstw


Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia w kontekście analizy SWOT:

S1., S4., S5., W12., O2., O5.,Innowacyjność przedsięwzięcia:

Powiązanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem lokalnych potencjałów

Działanie niestosowane wcześniej na omawianym obszarze

Możliwość stosowania zaprezentowanych rozwiązań na innych obszarach

+

-

+

Potencjalne grupy beneficjentów:

Beneficjenci wskazanych wyżej działań w ramach których przewidziano realizację operacji, w szczególności: osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru), osoby prawne, rolnicy i domownicy rolników, mikroprzedsiebiorcy, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarcząWskaźniki produktu:

- liczba zrealizowanych operacji

Wskaźniki rezultatu:

- liczba rolników i domowników rolników, którzy podejmą nierolniczą działalność gospodarczą

- liczba dofinansowanych mikroprzedsiębiorstw, którzy rozpoczną lub rozwiną działalność

- liczba nowych miejsc pracyWskaźniki oddziaływania:

- wzrost dochodów z działalności gospodarczej

- wzmocnienie wizerunku obszaru jako innowacyjnego i aktywnego mikroregionu


Przedsięwzięcie 2

Rozwijanie otoczenia turystyki, rekreacji i sportu.

Zakładana liczba operacji w ramach działań:

Min zakładana liczba operacji

Zakładany łączny koszt operacji w zł

Odnowa i rozwój wsi

1

700 000

Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym:

2

200 000

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

6

1 574 000

Małe projekty:

10

500 000

Aktywizacja i nabywanie umiejętności:

1

100 000

SUMA

20

3 074 000


Opis przedsięwzięcia/preferowane typy operacji:

 • Rozwój szlaków i ścieżek łączących atrakcje turystyczne obszaru (atrakcje przyrodnicze, architektoniczne, historyczne, rekreacyjno-rozrywkowe, itp.) dostępnych dla turystów o różnych zainteresowaniach i różnym stopniu sprawności, w tym ścieżki edukacyjne.

 • Uzupełnienie infrastruktury obsługującej ruch turystyczny – w szczególności infrastruktura sanitarna i komunikacja dla turystów.

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia w kontekście analizy SWOT:

S5., W12., O2.Innowacyjność przedsięwzięcia:

Powiązanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem lokalnych potencjałów

Działanie niestosowane wcześniej na omawianym obszarze

Możliwość stosowania zaprezentowanych rozwiązań na innych obszarach

+

-

+

Potencjalne grupy beneficjentów:

Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru), mikroprzedsiebiorstwa, jednostki kultury, przedstawiciele instytucji publicznych, organizacje pozarządoweWskaźniki produktu:

- liczba zrealizowanych operacji,

- długość nowych szlaków turystycznych,

- długość szlaków turystycznych zmodernizowanych lub wyremontowanych,

- liczba i wartość zrealizowanych urządzeń o znaczeniu turystycznym i rekreacyjnym,Wskaźniki rezultatu:

- liczba osób i liczba grup zorganizowanych korzystających z infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i około turystycznej,

- liczba wydarzeń i liczba uczestników wydarzeń organizowanych przy wykorzystaniu zrealizowanej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i około turystycznej,


Wskaźniki oddziaływania:

- liczba nowych firm działających w sferze turystyki,

- liczba osób zatrudnionych w branży turystycznej,


Przedsięwzięcie 3

Wspieranie działań nakierowanych na zachowywanie i gospodarcze wykorzystywanie tradycyjnych upraw i hodowli.

Zakładana liczba operacji w ramach działań:

Min zakładana liczba operacji

Zakładany łączny koszt operacji w zł

Odnowa i rozwój wsi

1

700 000

Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym:

5

450 000

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

9

1 862 523

Małe projekty:

35

2 000 000

Aktywizacja i nabywanie umiejętności:

2

150 000

SUMA

52

5 162 523

Opis przedsięwzięcia/preferowane typy operacji:

 • Przywracanie tradycyjnych upraw i hodowli (w tym rybołówstwa) charakterystycznych dla obszaru.

 • Opracowywanie produktów opartych na tradycyjnych uprawach i hodowli oraz ich komercjalizacja.

 • Produkcja żywności ekologicznej i promocja ekologicznej marki obszaru.

 • Wspieranie niekonwencjonalnych działalności rolniczych: uprawy ekologiczne, hodowla koni itp.

 • Organizacja i udział w targach promujących lokalne produkty.

 • Promocja produktów regionalnych.

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia w kontekście analizy SWOT:

S10., W5., O3., O4., T11Innowacyjność przedsięwzięcia:

Powiązanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem lokalnych potencjałów

Działanie niestosowane wcześniej na omawianym obszarze

Możliwość stosowania zaprezentowanych rozwiązań na innych obszarach

+

-

+

Potencjalne grupy beneficjentów:

Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru), mikroprzedsiebiorstwa, jednostki kultury, przedstawiciele instytucji publicznych, organizacje pozarządoweWskaźniki produktu:

- liczba zrealizowanych operacji,

- powierzchnia nowych upraw właściwych dla przedsięwzięcia,

- zmiany w liczbie inwentarza zaliczanego do tradycyjnych hodowli,

- wykreowanie marki produktów żywnościowych Ziemi Pszczyńskiej oraz lokalnego znaku towarowego,Wskaźniki rezultatu:

- liczba gospodarstw zajmujących się tradycyjnymi uprawami i hodowlą,

- liczba osób zarejestrowanych w stowarzyszeniach hodowców tradycyjnego inwentarza,

- liczba wydarzeń i liczba uczestników wydarzeń promujących tradycyjne uprawy, hodowlę i tradycyjną kuchnię obszaru,

- liczba opracowanych produktów lokalnych opracowanych w oparciu o tradycyjne uprawy i tradycyjna hodowlę dostępnych w placówkach handlowych i gastronomicznych na terenie LGD, posiadających lokalny znak towarowy,


Wskaźniki oddziaływania:

- zmiany w strukturze upraw i hodowli mierzone powierzchnią, liczbą gospodarstw, zatrudnieniem,

- liczba osób odwiedzających obszar,


Directory: ckfinder -> userfiles -> files
files -> Załącznik nr 1 … … r. (miejscowość I data) (dane składającego ofertę) Formularz ofertowy
files -> Załącznik nr 1 … … r. (miejscowość I data) (dane składającego ofertę) Formularz ofertowy
files -> Określenie celów ogólnych I szczegółowych lsr oraz wskazanie planowanych w ramach lsr przedsięwzięć
files -> Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” lokalna strategia rozwoju na lata 2009-2015
files -> „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
files -> Materiały dla ucznia kl. IV-VI na konkurs wiedzy o janie pawle II
files -> Zarząd Stowarzyszenia
files -> Projekt regulamin rady lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”
files -> „Wzrost potencjału rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
files -> Materiały dla ucznióW kl. IV-VIII i III gim. Na konkurs wiedzy o janie pawle II

Pobieranie 2.46 Mb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu