Lokalna strategia rozwoju


Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład ciała decyzyjnego LGDPobieranie 10.52 Mb.
Strona4/20
Data30.10.2017
Rozmiar10.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład ciała decyzyjnego LGD

W załączniku nr 11 do wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju zaprezentowano kwalifikacje i doświadczenie pierwszego składu Rady - organu decyzyjnego Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” wybranego przez Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 18 kwietnia 2008 r. W skład Rady wchodzi 25 członków – wszyscy posiadają udokumentowana wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader (ukończone szkolenie).

22 Radnych przedstawiło oświadczenie o 3 letnim zameldowaniu na pobyt stały na obszarze LSR, co stanowi 95% składu.

  1. Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji

W Załączniku nr 17 do wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawiono dotychczasowe doświadczenie członków LGD „RAZEM” w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz innych programów operacyjnych.

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” jest nowoutworzoną LGD, dlatego też nie posiada doświadczenie w realizacji operacji ze środków krajowych i UE. Doświadczeniem tym mogą się jednak wykazać członkowie LGD „RAZEM”. W tabelce znajdującej się w ww. załączniku przedstawiono wybrane operacje realizowane przez gminy: Kłoczew, Łuków, Krzywda, Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Serokomla, Stanin . Wśród tych operacji znajduje się 9 projektów o zakresie podobnym do operacji, które mogą być realizowane w ramach działań osi 3 i 4 PROW lub projektów, które były realizowane w ranach II Schematu Pilotażowego Programu Leader + SPO „Restrukturyzacja...”, oraz 9 innych projektów realizowanych na obszarach wiejskich.


 1. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI
  1. Wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” obejmuje swym zasięgiem 10 gmin powiatu łukowskiego (1 gmina miejska: Stoczek Łukowski, 9 gmin wiejskich: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska, Soczek Łukowski) oraz 2 gminy wiejskie należące do powiatu ryckiego: Kłoczew i Nowodwór. Obszar działania LGD obejmuje 1 573,4 km2, co stanowi 6,3% powierzchni województwa lubelskiego.


Tabela 7. Obszar LGD – podstawowe informacje (stan na 31.12.2007r.)

Gmina

Powierzchnia

Liczba ludności

Gęstość zaludnienia (os/km2)

km2

% powierzchni obszaru LGD

Osoby

% ludności obszaru LGD

m. Stoczek Łukowski

9

0,6

2703

3,0

300,3

Adamów

99

6,3

5759

6,4

58,2

Kłoczew

143

9,1

7426

8,2

51,9

Krzywda

161

10,2

10522

11,7

65,4

Łuków

307

19,5

16844

18,7

54,9

Nowodwór

72

4,6

4298

4,8

59,7

Serokomla

77

4,9

4280

4,7

55,6

Stanin

161

10,2

9854

10,9

61,2

Stoczek Łukowski

173

11,0

8540

9,5

49,4

Trzebieszów

141

9,0

7662

8,5

54,3

Wojcieszków

109

6,9

7044

7,8

64,6

Wola Mysłowska

121

7,7

5272

5,8

43,6

Razem

1573

100

90204

100

57,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR GUS


  1. Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe

Obszar LGD położony jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego. Od wschodu graniczy z powiatem bialskim (gmina Międzyrzec Podlaski) oraz powiatem radzyńskim (gminy: Kąkolewnica Wschodnia, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Borki) od południa z powiatem lubartowskim (gminy: Kock, Jeziorzany), od zachodu z powiatem garwolińskim (gminy Trojanów, Żelechów, Miastków Kościelny, Borowie), natomiast od północy z powiatem siedleckim (gminy Wodynie, Domanice, Wiśniew, Zbuczyn).Dane związane z powierzchniami poszczególnych gmin, liczba ludności oraz gęstość zaludnienia przedstawione są w Tabeli nr 8.


Mapa 1. Granice administracyjne LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”


   1. Pobieranie 10.52 Mb.

    Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu