Lokalna strategia rozwojuPobieranie 10.52 Mb.
Strona2/20
Data30.10.2017
Rozmiar10.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

WPROWADZENIE

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest istotnym elementem planowania rozwoju społeczności lokalnej. Jest to dokument, którego realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m. in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowania powstawania nowych miejsc pracy. Opracowanie to da mieszkańcom obszaru Lokalnej Grupy Działania (LGD) możliwość realizacji projektów mających wpływ na osiągnięcie powyższego celu.

Dobrze zorganizowany proces opracowania lokalnej strategii umożliwia zaangażowanie władz samorządowych, organizacji pozarządowych, liderów lokalnych oraz mieszkańców w planowaniu swojej przyszłości. Natomiast rozbudowany proces konsultacji pozwolił na wypracowanie dokumentu z którym będzie się identyfikować społeczność LGD.

Konieczność posiadania LSR wynika z uregulowań prawnych LGD, zawartych


w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Strategia jest jednym z głównych warunków jakie musi spełnić LGD aby ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w ramach osi 4 Leader).

Założono że LSR będzie dokumentem średniookresowym, a okres jej realizacji przypadnie na lata 2009-2015. Przyjęcie takiego horyzontu czasowego jest zgodne


z zaleceniami planistycznymi oraz pozwala na dostosowanie strategii do wymogów wynikających z obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (2007-2013).

Opracowywana strategia jest dokumentem rozbudowanym, składającym się z wielu rozdziałów opisujących różne aspekty planowanej działalności LGD, a także rozdziałów zawierających opis lokalnej grupy działania, jej struktury i zasad funkcjonowania.

Przy opracowaniu niniejszej strategii przyjęto model ekspercko-partycypacyjny, polegający na możliwie szerokim udziale władz i społeczności lokalnej w pracach nad strategią, przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych, odpowiadających między innymi za zorganizowanie procesu konsultacji społecznych oraz przygotowanie końcowej wersji dokumentu.

Prace nad przygotowaniem lokalnej strategii rozwoju trwały nieco ponad 6 miesięcy


i obejmowały następujące etapy:

 • przygotowanie diagnozy stanu wyjściowego, czyli opisu sytuacji społeczno-gospodarczej lokalnej grupy działania wraz z elementami analizy strategicznej,

 • konsultacje i warsztaty społeczne, służące między innymi weryfikacji analizy strategicznej oraz wypracowaniu wizji rozwoju obszaru działalności lokalnej grupy działania i jego głównych kierunków rozwoju,

 • identyfikacja kluczowych projektów przyczyniających się do realizacji lokalnej strategii rozwoju,

 • przygotowanie ostatecznej wersji strategii oraz jej zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków LGD.

W trakcie prac nad niniejszym dokumentem wzięto pod uwagę inne opracowania planistyczne tj.: strategie rozwoju gmin, powiatów, programy związane z ochroną środowiska
i polityką społeczną. Również ważnym źródłem informacji były dane statystyczne z Banku Danych Regionalnych Urzędu Statystycznego. Przy opracowaniu części diagnostycznej
i strategicznej wykorzystano również wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych
w trakcie organizowania spotkań konsultacyjnych.

 1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)

  1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrzeDane podstawowe

Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego oraz społecznego i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych.


Nazwa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: LGD „RAZEM”.


Status prawny: Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z
dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005) oraz Statutu Stowarzyszenia.
Data i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: Lokalna Grupa Działania została zarejestrowane w dniu 27 maja 2008 roku przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS 0000306857.

  1. Opis procesu budowania partnerstwa

Inicjatywy tworzenia lokalnych grup działania na tym terenie miały miejsce już


w latach 2004 – 2006, kiedy to wdrażany był pilotażowy program Leader +.

Pracownicy samorządowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalni liderzy uczestniczyli w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach i seminariach poświęconych zagadnieniom inicjatywy Leader. Podejście Leader prezentowane było na różnego rodzaju posiedzeniach i spotkaniach z radnymi, sołtysami, organizacjami pozarządowymi


i gospodarczymi. Podjęte w niektórych gminach (Łuków, Kłoczew) działania uczestnictwa
w pilotażowym programie Leader + nie zostały jednak ostatecznie sfinalizowane.

W nowym okresie programowania impulsem do formalnego tworzenia lokalnej grupy działania stał się Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.W dniu 27 lipca 2007 roku w Stoczku Łukowskim z inicjatywy Wójta Gminy Łuków Kazimiery Goławskiej odbyło się spotkanie reprezentantów wszystkich gmin wiejskich
z terenu powiatu łukowskiego oraz Miasta Stoczek Łukowski. Zaproszony na spotkanie przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przybliżył zebranym inicjatywę oraz zasady wyróżniające podejście Leader, a także zaprezentował oś 4. Leader w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W dyskusji wskazywano na wspólne cechy (np. historyczne, geograficzne) Ziemi Łukowskiej. W istocie uformowana została Grupa Inicjatywna, a spotkanie zapoczątkowało proces formalnego tworzenia lokalnej grupy działania. W poszczególnych gminach wyznaczeni zostali koordynatorzy, a koordynację całego przedsięwzięcia powierzono Kazimierze Goławskiej – Wójtowi Gminy Łuków.

Tabela 1. Wykaz koordynatorów

Lp.

Gmina (Miasto)

Imię i nazwisko koordynatora

1.

Adamów

Marta Kołodziejczyk

2.

Kłoczew

Grażyna Pyl

3.

Krzywda

Rafał Sobiech

4.

Łuków

Andrzej Małek

5.

Nowodwór

Stanisław Stachurski

6.

Serokomla

Aneta Mazur

7.

Stanin

Radosław Wiąckiewicz

8.

Stoczek Łukowski

Wojciech Rosa

9.

Miasto Stoczek Łukowski

Hanna Domańska-Celej

10.

Trzebieszów

Ewa Przybysz

11.

Wojcieszków

Marcin Kurek

12.

Wola Mysłowska

Zofia Mikusek

W sierpniu 2007 roku rozpoczęto prace nad wstępną wersją statutu, a uczestnicy spotkania w Stoczku Łukowskim zadeklarowali współpracę w aktywizacji obszarów wiejskich parafując „Deklarację wspólnego działania”.


W dniu 17 września 2007 roku ww. deklarację podpisali wójtowie 9 gmin wiejskich powiatu łukowskiego : Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz Miasta Stoczek Łukowski, a także Gminy Kłoczew z powiatu ryckiego. Miesiąc później 17 października 2007 dołączyła Gmina Nowodwór z powiatu ryckiego. Spotkania 17 września i 17 października 2007 roku poświęcone były omówieniu przygotowań do zebrania założycielskiego: tworzeniu partnerstwa trójsektorowego, zasad reprezentacji poszczególnych gmin i sektorów na zebraniu założycielskim i we władzach stowarzyszenia itp., a także dyskusji nad nazwą tworzonej LGD i omówieniu kolejnych wersji projektu statutu. Przyjęto, że na zebraniu założycielskim jeden członek założyciel powinien przypadać na ok.1500 mieszkańców.
Tabela 2. Liczba uczestników zebrania założycielskiego:

Lp.

Gmina

Liczba ludnościª

% udział ludności

Liczba uczestników zebrania założycielskiego

1.

Adamów

5835

6,44

4

2.

Kłoczew

7473

8,25

5

3.

Krzywda

10521

11,61

7

4.

Łuków

16753

18,49

11

5.

Nowodwór

4345

4,80

3

6.

Serokomla

4279

4,72

3

7.

Stanin

9936

10,97

7

8.

Stoczek Łukowski

8625

9,52

6

9.

Trzebieszów

7695

8,49

5

10.

Wojcieszków

7071

7,81

5

11.

Wola Mysłowska

5331

5,89

4

12.

Miasto Stoczek Łukowski

2720

3,00

2

Razem LGD

90 584

100,00

62

Źródło: Dane własne LGD

ª liczba ludności według stałego miejsca zameldowania stan na 31.12.2006 r. wg GUS Bank Danych Regionalnych
W drugiej połowie listopada 2007 roku Grupa Inicjatywna na stronach internetowych ww. gmin zwróciła się z apelem do partnerów społecznych i gospodarczych o zgłaszanie zainteresowania działaniem na rzecz lokalnej społeczności w tworzonym stowarzyszeniu LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. Również w lokalnej gazecie „Wspólnota Łukowska” Nr 48 (153) 28.11 – 04.12.2007 znalazła się informacja o tworzeniu lokalnej grupy działania. Wcześniej (21.09.2007) z inicjatywą tworzenia lokalnej grupy działania zapoznani zostali uczestnicy Łukowskiego Forum Gospodarczego.

W dniu 05 lutego 2008 roku w Łukowie odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”,


w którym uczestniczyło 56 członków założycieli. Zebranie podjęło uchwały o powołaniu Stowarzyszenia, przyjęciu Statutu oraz dokonało wyboru władz Stowarzyszenia. Wniosek
o rejestrację złożony został w Sądzie w dniu 12.02.2008 r. Jednakże w wyniku uchybień
w treści Statutu oraz udziału w zebraniu kilku podmiotów nieposiadających osobowości prawnej Sąd wydał w dniu 01 kwietnia 2008r. postanowienie wzywające do usunięcia tych nieprawidłowości w ciągu 21 dni od daty odbioru postanowienia (08 kwietnia). Realizując postanowienie Sądu ponowne Zebranie Założycielskie odbyło się 18 kwietnia 2008 roku.
W powtórzonym Zebraniu Założycielskim uczestniczyły 62 osoby reprezentujące lokalną społeczność z terenu 12 gmin.

Stosowne dokumenty zostały złożone w Sądzie Rejonowym – Sądzie Gospodarczym w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin


w dniu 24 kwietnia 2008 roku. Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 27.05.2008 roku.

Podrozdział 1.3 Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD

W dacie utworzenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” liczyła 62 członków założycieli.Poszczególne sektory reprezentowane były przez :

 1. sektor publiczny: 12 członków (wszystkie gminy obszaru LGD),

 2. sektor społeczny: 36 członków, w tym organizacje pozarządowe -12 i osoby fizyczne -24,

 3. sektor gospodarczy: 14 członków, w tym 12 przedsiębiorców i 2 spółdzielnie.

Na dzień 06.12.2012 r. Stowarzyszenie liczyło 80 członków, a reprezentacja poszczególnych sektorów przedstawiała się następująco:

 1. sektor publiczny: 16 członków,

 2. sektor społeczny: 48 członków,

 3. sektor gospodarczy: 16 członków.

Wykres 1 obrazuje strukturę członków LGD w podziale na sektory wg stanu na 06.12.2012 r..
Wykres 1. Struktura członków LGD


Natomiast w tabeli nr 3 przedstawiono strukturę członków w podziale na sektory w układzie gmin członkowskich LGD:Tabela 3. Struktura członków LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”Liczba i struktura członków na tle liczby ludności w poszczególnych gminach członkowskich LGD "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI"

L.p.

Gmina

Liczba ludności wg stanu na 31 grudnia 2006 r.*

Liczba członków zwyczajnych (wg. stanu na 06.12.2012r.)

W tym sektor:

publiczny

społeczny

gospodarczy

1

Adamów

5835

9

2

6

1

2

Kłoczew

7473

7

2

3

2

3

Krzywda

10521

8

1

4

3

4

Łuków

16753

15

2

12

1

5

Nowodwór

4345

3

1

2

0

6

Serokomla

4279

4

1

2

1

7

Stanin

9936

9

1

6

2

8

gm. Stoczek Łukowski

8625

6

1

3

2

9

Trzebieszów

7695

5

1

3

1

10

Wojcieszków

7071

5

1

2

2

11

Wola Mysłowska

5331

5

1

3

1

12

m. Stoczek Łukowski

2720

4

2

2

0

Razem LGD

90584

80

16

48

16

* Liczba ludności wg miejsca zameldowania stan na 31.12. 2006 r. na podstawie danych BDR GUS
Z kolei tabela nr 4 przedstawia liczbę członków LGD wg płci (stan na 06.12.2012 r.)


Tabela 4. Członkowie LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” według wieku i płciŹródło: Dane własne LGD
Wykaz członków LGD z określeniem sektora z jakiego pochodzą poszczególni członkowie zawiera Załącznik nr 1. Wykaz członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (stan na 06.12.2012 r.).
Zasady członkostwa w LGD uregulowane zostały w rozdziale III Statutu.

Członkowie Stowarzyszenia LGD „RAZEM” dzielą się na: 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

Kandydat, który wyraża chęć wstąpienia do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny , składa do LGD deklarację członkowską.

Nabycie członkostwa następuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.

LGD zakłada rozszerzanie swojego składu przez przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i pozyskiwanie członków wspierających.

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” posiada plan działania w zakresie rozszerzania swojego składu (załącznik nr 18 do wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju). Plan ten przewiduje rozwój partnerstwa zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym.
  1. Pobieranie 10.52 Mb.

   Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu