Lokalna strategia rozwoju


WSKAZANIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ LUB OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSRPobieranie 10.52 Mb.
Strona16/20
Data30.10.2017
Rozmiar10.52 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

WSKAZANIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ LUB OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR


Ideą Leadera (osi 4) jest wszechstronny rozwój obszarów wiejskich objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Możliwe to będzie dzięki środkom przyznanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (w ramach osi 4 Leader) oraz innych funduszy tj. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” planuje szereg operacji, które będą realizowane w ramach innych niż PROW programów na obszarze opisywanej Lokalnej Strategii Rozwoju. LGD będzie miała jednocześnie na uwadze to że operacje planowane do realizacji w ramach środków z innych programów niż PROW będą miały charakter komplementarny z realizowanymi w ramach tego programu.

Ponieważ jednak może tutaj zaistnieć niebezpieczeństwo podwójnego finansowania działań (nakładania się pomocy), należy na początek określić rodzaj zabezpieczeń przed taką sytuacją. Przed nakładaniem się pomocy w ramach PROW i innych programów, LGD stosować będzie następujące mechanizmy zabezpieczające: • LGD do realizacji działań pochodzących z innych programów niż PROW zatrudniać będzie oddzielnych koordynatorów, zapoznając ich jednocześnie z opisem linii demarkacyjnej,

 • z każdą osobą zatrudnioną przez LGD zawarta zostanie umowa precyzująca zakres obowiązków i zadań, w której będzie wyraźnie wskazany program, na rzecz którego te zadania i obowiązki będą wykonywane oraz podana wysokość wynagrodzenia finansowanego ze środków tego programu w przypadku finansowania pracy zatrudnianych pracowników z różnych źródeł, w ramach danego etatu przewiduje się prowadzenie kart pracy, odpowiednio dla każdego programu, z którego refundowane będzie wynagrodzenie,

 • przewiduje się prowadzenie osobnych subkont dla każdej pozyskanej dotacji,

 • księgowość LGD będzie prowadzona w sposób umożliwiający wyodrębnienie wszystkich wydatków refundowanych z różnych źródeł,

 • każdy dokument przedstawiany do refundacji ze środków publicznych opisany będzie w sposób umożliwiający identyfikację dokładnych wartości finansowanych z danego źródła finansowania,

 • Zarząd LGD zapewni dobry przepływ informacji między zespołami realizującymi różne programy, organizując raz na miesiąc spotkania z udziałem pracowników.

Działania, które LGD planuje podjąć w ramach innych programów mają za zadanie przede wszystkim pomóc w realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju. Trudno jednak w tym momencie wskazać konkretnie, z jakich działań skorzysta Stowarzyszenie LGD „RAZEM”, gdyż zależy to np. od harmonogramu ogłaszanych w ramach innych programów konkursów, czy kryteriów naboru.

Na obecny czas można jedynie ogólnie wskazać, że będą to działania wpisujące się w takie programy jak:


 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W ramach programu PO KL realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu:

- poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie,

- wsparcia oraz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

- inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich,

- oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


 1. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH

Opis wpływu realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich należy oprzeć na przedstawionych w strategii celach, przedsięwzięciach i misji.

Dzięki realizacji LSR LGD „RAZEM” ma szanse stać się regionem w którym lepiej się żyje jego mieszkańcom i który jest niezwykle atrakcyjny dla turystów.

Poniżej przedstawiono efekty realizacji celów szczegółowych:

- Cel szczegółowy 1.1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju turystyki i rekreacji - przyczyni się do: podniesienie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez promocje obszaru LGD „Razem”, oznakowania szlaków przyrodniczych i kulturowych oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej (a co się z tym wiąże wzrostu liczby turystów).

- Cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie dochodów gospodarstw rolnych i zapewnienie odpowiedniej obsługi rolnictwa oraz ludności – przyczyni się do: rozwoju i wzrostu atrakcyjności gospodarczej poprzez rozwój działalności pozarolniczej w tym wszystkich usług potrzebnych do odpowiedniego funkcjonowania gospodarstwa rolnego oraz różnicowania działalności rolniczej w zakresie produkcji lub usług.

- Cel szczegółowy 2.1. Zachowanie tradycyjnego krajobrazu wsi – przyczyni się do wzrostu atrakcyjności i poprawy wrażenia estetycznego wsi poprzez: renowację obiektów kultu religijnego, budynków o tradycyjnej architekturze oraz budowę obiektów będących miejscem spotkań dla mieszkańców.

- Cel szczegółowy 2.2. Pobudzenie oddolnych inicjatyw i większa integracja mieszkańców przyczyni się do wzrostu integracji społecznej i aktywności mieszkańców, poprzez m. in. organizowanie wycieczek dzieci i młodzieży, cyklicznych imprez kulturalnych, itp.


Osiągnięcie powyższych celów LSR przyczyni się do realizacji założeń podejścia „LEADER”, jak i pośrednio do realizacji celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 1. INFORMACJA O DOŁĄCZONYCH DO LSR ZAŁĄCZNIKACHSpis załączników


 1. Wykaz członków Stowarzyszenia LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

 1. Wzór deklaracji członkowskiej

 1. Skreślony

 2. Karta do oceny zgodności operacji z LSR

 3. Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów

 4. Proces przygotowania i konsultacji LSR

 5. Mapa „Szlak Ziemi Łukowskiej”

 6. Wykaz obiektów zabytkowych na obszarze LSR

 7. Mapa 2. Główne walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe

 8. Mapa 3. Główne elementy sfery gospodarczej

 9. Mapa 4. Powiązania komunikacyjne


Załącznik nr 1. Wykaz członków Stowarzyszenia LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
Załącznik nr 1. Wykaz członków Stowarzyszenia LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” wg stanu na 10.03.2011 r.

Lp.

Nazwisko i imię

(nazwa osoby prawnej)

Data przyjęcia do Stowarzyszenia

SektorMiasto Stoczek Łukowski

18.04.2008

Członek założyciel

sektor publicznyKaczor Piotr

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społeczny

Stoczkowskie Towarzystwo Sportowe „AVES”

12.12.2011

sektor społecznyMiejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

12.12.2011

sektor publicznyGmina Łuków

18.04.2008

Członek założyciel

sektor publicznyOchotnicza Straż Pożarna w Szczygłach Górnych

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyJezierski Janusz Dariusz

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyRolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krynce

18.04.2008

Członek założyciel

sektor gospodarczyLudowy Zespół Sportowy „TUR” Turze Rogi

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyStowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej

Gmina Nade Wszystko18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyOchotnicza Straż Pożarna w Gołaszynie

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyBijata Grażyna Agnieszka

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznySobolewski Wojciech

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyŚwierczewski Piotr

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyZborowski Dariusz

16.11.2009

sektor społecznyZaleski Adam

10.03.2010

sektor społecznyGoławska Kazimiera

17.12.2010

sektor społecznyGminny Ośrodek Kultury w Łukowie

30.03.2011

sektor publicznyŁukowskie Stowarzyszenie „Razem dla Przyszłości”

12.12.2011

sektor społecznyGmina Stanin

18.04.2008

Członek założyciel

sektor publicznyWiąckiewicz Radosław Hubert

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyNiebrzegowska Ewa

18.04.2008


Członek założyciel

sektor społecznyStowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROMESA

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyPrzedsiębiorstwo Handlowe

Grudzień Wiesław18.04.2008

Członek założyciel

sektor gospodarczyRosłoń Mariola

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyOstrysz Anna

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyLidia Pawlak

25.04.2012

sektor społecznySprzedaż Hurtowa Mięsa Danuta Świętochowska

25.04.2012

sektor gospodarczyGmina Nowodwór


18.04.2008

Członek założyciel

sektor publicznyJabłoński Jerzy

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyGągała Janusz Marek

18.04.2008


Członek założyciel

sektor społecznyGmina Kłoczew

18.04.2008

Członek założyciel

sektor publicznySpółdzielnia „POLFRAMET” w Kłoczewie

18.04.2008

Członek założyciel

sektor gospodarczySyczewska – Syroka Irena

18.04.2008


Członek założyciel

sektor społecznyUbojnia z Masarnią

Tomasz Koryś18.04.2008

Członek założyciel

sektor gospodarczyKasprzak Adam

17.12.2010

sektor społecznyGminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie

14.03.2012

sektor publicznyStowarzyszenie Na Rzecz Tradycji i Rozwoju Gminy Kłoczew

14.03.2012

sektor społecznyGmina Stoczek Łukowski

18.04.2008

Członek założyciel

sektor publicznyRosa Wojciech

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyStowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich w Starych Kobiałkach

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyKlub Sportowy „Gmina Stoczek Łukowski”

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyPPUH „SUGUS” Hanna Drosio

18.04.2008

Członek założyciel

sektor gospodarczyMOTOR 1 ONE Antoni Kempka

18.04.2008

Członek założyciel

sektor gospodarczyGmina Trzebieszów

18.04.2008

Członek założyciel

sektor publicznySulej Wiesław

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyZakład Obuwniczy „NIK” Nurzyński Jan

18.04.2008

Członek założyciel

sektor gospodarczyZdanowski Marek

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyZdanowski Adam

31.05.2012

sektor społecznyGmina Wojcieszków

18.04.2008

Członek założyciel

sektor publicznyTowarzystwo Przyjaciół Wojcieszkowa

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyMazur Zofia

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyPycka Jarosław

18.04.2008

Członek założyciel

sektor gospodarczyFirma Handlowo-Usługowa „AGROSTAR” Barszcz Piotr

18.04.2008

Członek założyciel

sektor gospodarczyGmina Wola Mysłowska

18.04.2008


Członek założyciel

sektor publicznyKoślacz Krzysztof

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyOchotnicza Straż Pożarna w Starej Hucie

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyPrzemiał Zbóż – Młyn Żelechów

18.04.2008

Członek założyciel

sektor gospodarczyStowarzyszenie Rozwoju Gminy Wola Mysłowska

12.12.2011

sektor społecznyGmina Krzywda

18.04.2008

Członek założyciel

sektor publicznyPrządka Małgorzata

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznySobiech Rafał

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Cegliński „Jurcel”

18.04.2008

Członek założyciel

sektor gospodarczyF.U.H. Jerzy Gajownik

18.04.2008

Członek założyciel

sektor gospodarczyLudowy Zespół Sportowy „Unia” Krzywda

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyUczniowski Ludowy Klub Sportowy Radoryż Smolany

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznySklep Ogólno-Przemysłowy Krasuska Wiesława

10.03.2010

sektor gospodarczyGmina Adamów

18.04.2008

Członek założyciel

sektor publicznyWolski Włodzimierz

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyOsiński Tadeusz

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyZakład Usługowo-Handlowy UNITRON Chadaj Marek

18.04.2008

Członek założyciel

sektor gospodarczyKlub Biegacza V-MAX Adamów

12.12.2011

sektor społecznyRobert Baran

12.12.2011

sektor społecznyGminne Centrum Kultury w Adamowie

14.03.2012

sektor publicznyLucyna Saran

25.04.2012

sektor społecznyTeresa Świder

25.04.2012

sektor społecznyGmina Serokomla

18.04.2008

Członek założyciel

sektor publicznyOchotnicza Straż Pożarna w Serokomli

18.04.2008

Członek założyciel

sektor społecznyZakład Tartaczno-Stolarski i Usługi Pogrzebowe „Sarkofag” – Leszek Stolarczyk

16.11.2009

sektor gospodarczyStowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla

31.05.2010

sektor społeczny

Załącznik nr 2. Wzór deklaracji członkowskiej
Osoby prawne

Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”ul. Świderska 12, 21-400 Łuków
Deklarujemy przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Oświadczamy, że: 1. działamy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – deklarujmy chęć działania na rzecz

rozwoju obszarów wiejskich.

 1. zapoznaliśmy się z treścią Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” i zobowiązujmy się przestrzegać jego zapisów.
Pełna nazwa osoby prawnejNr KRS lub innego rejestru


NIP


REGON


Adres


Numer telefonu stacjonarnego
Faks
E-mailReprezentowany sektor (publiczny, społeczny, gospodarczy)
Osoba upoważniona do reprezentowania w LGD
Telefon kontaktowy

W załączeniu uchwała o przystąpieniu do Stowarzyszenia LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Stowarzyszenia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. , ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).
…………………………… ……………………………………..

(Miejsce i data) Pieczęć firmowa osoby prawnej,

czytelny podpis lub podpis nieczytelny

z imienną pieczęcią


Osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą
Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”


Ja niżej podpisany(a) niniejszym deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w charakterze członka zwyczajnego.

Oświadczam, że: 1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie jestem pozbawiony (a) praw

publicznych,

 1. działam na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – deklaruję chęć działania na rzecz

rozwoju obszarów wiejskich.

 1. zapoznałem(am) się z treścią Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” i zobowiązuję się przestrzegać jego zapisów.
Nazwisko i imięData i miejsce urodzeniaSeria i nr dowodu osobistego
REGONAdres zamieszkaniaNumer telefonu

stacjonarnego/komórkowego


E-mailReprezentowany sektor

(publiczny, społeczny, gospodarczy)

Nazwa przedsiębiorstwa (dot. działalności gospodarczej)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Stowarzyszenia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. , ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).

Łuków 16.06.2008 r. ……………………………………..

(Miejsce i data) Czytelny, własnoręczny podpis

Załącznik nr 4. Karta do oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
Wniosek nr: ……………… złożony przez …………………………………………
Tytuł operacji: ..............................................................................................................
Działanie PROW:

 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 - Odnowa i rozwój wsi

 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty
1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego LSR?

- w celu 1: Większe zróżnicowanie działalności gospodarczej

 tak  nie

- w celu 2: Atrakcyjna przestrzeń dla aktywnych mieszkańców

 tak  nie

2. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego LSR?

- celu 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych, historycznych

i kulturowych

 tak  nie

- celu 1.2 Rozwój działalności pozarolniczej i tworzenie nowych miejsc pracy

 tak  nie

- celu 2.1 Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej

 tak  nie

- celu 2.2 Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

 tak  nie

3. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR?

- przedsięwzięciem 1.1.1 Tworzymy Szlak Ziemi Łukowskiej

 tak  nie

- przedsięwzięciem 1.2.1 Rozwój działalności pozarolniczej

 tak  nie

- przedsięwzięciem 2.1.1 Budowa, remont i wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej

 tak  nie

- przedsięwzięciem 2.2.1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej

 tak  nie

Uzasadnienie zgodności operacji z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR (w uzasadnieniu należy m.in. wskazać, że ocenianą operację można uznać za operację rekomendowaną w ramach LSR):

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Głosuję za uznaniem/nieuznaniem* operacji za zgodną z LSR (*niepotrzebne skreślić)

…………………… ……..............................................Data czytelny podpis członka Rady

Instrukcja wypełnienia karty

W odniesieniu do każdego celu i przedsięwzięcia wyszczególnionego w punktach 1, 2 i 3, należy wybrać i zaznaczyć odpowiedź „tak” lub odpowiedź ”nie” przez postawienie znaku X w odpowiednim polu.

Operację można uznać za zgodną z LSR, gdy z odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w punktach 1, 2 i 3 wynika, że jej realizacja przyczyni się do osiągnięcia jednego z celów ogólnych i należącego do niego celu szczegółowego LSR oraz przedsięwzięcia w ramach tego celu szczegółowego.

Załącznik nr 5. Karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów

Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów

dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Wniosek nr ……………………… złożony przez ……………………………………………………

Tytuł operacji: …………………………………………………………………………………………
Działanie PROW

Lokalne kryteria oceny operacji

Przyznana ocena

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Powierzchnia gospodarstwa, które posiada lub w którym pracuje wnioskodawca:

  1. 1- 15 ha - 2 pkt.

  2. 16 –50 ha – 1 pkt.

  3. pow. 50 ha – 0 pkt.Operacja realizowana będzie w miejscowości liczącej:

a) poniżej 500 mieszkańców - 3 pkt

b) od 500 do 1000 mieszkańców - 2 pkt

c) powyżej 1000 mieszkańców – 1pkt


Operacja dotyczy:

  1. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem – 4 pkt.

  2. innych usług dla ludności – 3 pkt

  3. tworzenia punktów skupu i przechowywania surowców rolnych – 2 pkt

  4. inne - 1 pktDziałalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego:

  1. tak – 1 pkt.

  2. nie – 0 pkt
SUMA PUNKTÓWMinimalna ilość punktów niezbędna do wyboru operacji


3,0

………………. ………………………………..........

data czytelny podpis członka Rady
Instrukcja wypełnienia karty:
Oceniając operację, należy przyznać punkty dla każdego kryterium i według podanej ilości punktów lub skali oceny. Przyznane dla poszczególnych kryteriów punkty wpisać należy w kolumnie „Przyznana ocena”. Po wpisaniu punktów dla wszystkich kryteriów sumujemy je i wpisujemy w dolnej części kolumny „Przyznana ocena” w wierszu „Suma punktów”. Następnie wpisujemy datę oraz czytelnie podpisujemy kartę w oznaczonych miejscach. Kartę należy wypełniać czytelnie piórem, długopisem lub cienkopisem.

Głos jest ważny jeżeli zostały wypełnione wszystkie rubryki zawarte w tabeli.Karta oceny operacji wg kryteriów lokalnych

dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Wniosek nr: ................. złożony przez .....................................................................................

Tytuł operacji: ...........................................................................................................................


Działanie PROW

Lokalne kryteria oceny operacji

Przyznana ocena

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Ilość utworzonych miejsc pracy wynosi:

a/ 3 miejsca pracy - 3 pkt

b/ 2 miejsca pracy - 2 pkt

c/ 1 miejsce pracy - 1 pkt


Operacja realizowana będzie w miejscowości liczącej:

a) poniżej 500 mieszkańców - 3 pkt

b) od 500 do 1000 mieszkańców - 2 pkt

c) powyżej 1000 mieszkańców – 1 pkt


Wnioskodawca :

a/rozpoczyna działalność gospodarczą - 3 pkt

b/ prowadzi działalność gospodarczą do 3 lat – 2 pkt.

c/prowadzi działalność gospodarczą pow. 3 lat - 1 pkt.

Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego.

a/ tak – 1 pkt.

b/ nie - 0 pkt.

SUMA PUNKTÓW

Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru operacji


4,0

…………………… ……………………………………………..

data czytelny podpis członka Rady
Pobieranie 10.52 Mb.

Share with your friends:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu