Lokalna strategia rozwoju


ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY (EWALUACJI) WŁASNEJPobieranie 10.52 Mb.
Strona15/20
Data30.10.2017
Rozmiar10.52 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY (EWALUACJI) WŁASNEJ

Podstawowym zadaniem ewaluacji jest zbieranie danych i przedstawienie wniosków, które pozwolą poprawić wdrażanie LSR.

Przeprowadzony proces ewaluacji ma służyć przede wszystkim władzom LGD w podejmowaniu decyzji dotyczących zmian lokalnej strategii rozwoju, ale również wszystkim członkom stowarzyszenia w poprawie jakości współpracy.

Celem ewaluacji będzie: • sprawdzenie stopnia osiągnięcia założonych celów LSR;

 • ocena postępu realizacji oraz efektów wdrażanych przedsięwzięć;

 • zidentyfikowanie ewentualnych problemów we wdrażaniu LSR i zaproponowanie środków usprawniających ten proces;

 • ocenienie sprawności działania LGD jako jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie LSR i budowanie partnerstwa;

 • ocena atmosfery współpracy pomiędzy członkami.

Analizie zostaną poddane:

 • dokument LSR (wskazane w niej cele i przedsięwzięcia),

 • baza danych operacji i beneficjentów końcowych,

 • dokumentacja projektowa (wnioski o dofinansowanie, sprawozdania końcowe
  z realizacji operacji),

 • dane statystyczne.

Oprócz analizy danych ilościowych zostaną przeprowadzone badania jakościowe (np. wywiady badające odczucia mieszkańców, zauważalność zmian).

Z przeprowadzonych analiz zostanie sporządzony raport, zawierający opis problemów zjawisk oraz wnioski i rekomendacje. Raport zostanie przedstawiony Zarządowi LGD i podany na stronie internetowej LGD. Skrót raportu zawierający rekomendacje i wnioski zostanie przedstawiony członkom LGD oraz społeczności lokalnej.

Wyniki ewaluacji będą służyć jako:


 • podstawa lub jedna z przesłanek do podjęcia przez władze LGD decyzji o aktualizacji LSR,

 • wskazówki do poprawy funkcjonowania Biura LGD (zmiana regulaminu organizacyjnego, nowe funkcje i zadania, zmiany w sposobie przekazywania informacji, itp.),

 • podejmowania działań w celu podniesienia sprawności działania beneficjentów-realizatorów operacji (zwiększenie wysiłków na rzecz zaangażowania partnerów do realizacji operacji, w sytuacji gdy przedsięwzięcia nie są realizowane kompleksowo, wspieranie doradcze beneficjentów realizujących operacje),

 • podejmowania działań zacieśniających współpracę pomiędzy partnerami. 1. OKREŚLENIE POWIĄZAŃ LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „RAZEM” są komplementarne z celami i priorytetami innych dokumentów planistycznych zarówno tych na poziomie kraju, województwa jak i tych na poziomie gminy.

Do dokumentów krajowych, w które wpisuje się niniejsza strategia można zliczyć: Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju założenia wpisują się w Strategię Rozwoju Kraju i przyczyniają się do realizacji między innymi priorytetu 5. Rozwój obszarów wiejskich.

Drugim istotnym dokumentem planistycznym są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, których celem jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Realizacja LSR dla Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” będzie powiązana bezpośrednio z realizacją wyżej wymienionego celu.

Niewątpliwie niniejszy dokument jest powiązany z Krajowym Planem Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich, który stanowi podstawę dla realizacji działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w tym także osi 4 Leader).

Lokalna Strategia Rozwoju jest zgodna także ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego i wpisuje się w następujące cele:


 1. Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolność do tworzenia miejsc pracy.

 2. Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego.

Cele niniejszego dokumentu wpisują się również w cele Strategie Rozwoju Powiatów Łukowskiego i Ryckiego oraz w strategie rozwoju wszystkich gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Ponadto cele szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Dziania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” wpisują się w cele i priorytety takich programów operacyjnych jak PO Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka. Poniżej przedstawiono tabelkę obrazującą powiązanie LSR z wymienionymi programami operacyjnymi.Tabela 15. Przedstawiająca powiązania celów szczegółowych LSR z celami Programów Operacyjnych: Kapitał Ludzki, Infrastruktura i środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka
Cele Szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Cel strategiczne programów operacyjnych

Cel 1.1 Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju turystyki i rekreacji

Cel 1.2 Zwiększenie dochodów gospodarstw rolnych i zapewnienie odpowiedniej obsługi rolnictwa oraz ludności

Cel 2.1 Zachowanie tradycyjnego krajobrazu wsi

Cel 2.2 Pobudzenie oddolnych inicjatyw i większa integracja mieszkańców

PO Kapitał Ludzki

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego

Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce

Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.

Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa

Wzrost spójności terytorialnej.

PO Infrastruktura i Środowisko

Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.

Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu.

Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.

Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.

Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy.

Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.


PO Innowacyjna Gospodarka

Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw

Wzrost konkurencyjności polskiej nauki

Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym

Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,

Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.


 1. Pobieranie 10.52 Mb.

  Share with your friends:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu