Lokalna strategia rozwojuPobieranie 10.52 Mb.
Strona12/20
Data30.10.2017
Rozmiar10.52 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

Ocena wniosków

 1. Członkowie Rady przystępując do oceny wniosków zobowiązani są złożyć swój podpis na deklaracji poufności i bezstronności zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu organizacyjnego Rady.

 2. Na prośbę Przewodniczącego Rady protokolant sporządza listę osób-członków Rady, które stwierdziły możliwość złamania zasady bezstronności wraz z odnotowaniem, którego wniosku dotyczy ten fakt.

 3. Każdy wniosek jest oceniany przez wszystkich członków Rady uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem sytuacji złamania zasady bezstronności).

 4. LGD dokonuje wyboru operacji, które mają być finansowane w ramach strategii:

 1. spośród operacji:

  1. które :

   • są zgodne z LSR;

   • zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem LGD, wniosków o przyznanie pomocy;

  1. których zakres tematyczny jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w informacji, o możliwości składania, za pośrednictwem LGD, wniosków o przyznanie pomocy, o ile w tej informacji został wskazany tematyczny zakres operacji.

  2. na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji określonych w LSR.

 1. do wysokości limitu dostępnych środków wskazanego w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem LGD, wniosków o przyznanie pomocy;

 1. W przypadku gdy informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni, LGD wybiera operacje do wysokości 120% limitu dostępnych środków wskazanego w informacji.

 2. Ocenie zgodności z LSR poddawane są wszystkie wnioski, natomiast ocenie na podstawie lokalnych kryteriów wyboru tylko te, które pomyślnie przeszły ocenę zgodności z LSR.

 3. Aby operacja została wybrana musi spełniać minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji przez LGD, tj. uzyskać w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji minimum:

  1. 3 punkty w przypadku działań:

 • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

 • „ Odnowa i rozwój wsi” ,

 • „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty”;

  1. 4 punkty w przypadku działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

 1. W stosunku do każdej operacji Rada podejmuje oddzielną uchwałę.

 2. W odrębnym głosowaniu podejmowana jest uchwała w sprawie listy rankingowej wybranych operacji.

Szczegóły dotyczące sporządzania list ocenionych operacji i dalszego z nimi postępowania oraz inne wymogi proceduralne będą zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.”
Tabela 11. Przedstawiająca procedurę oceny wniosków

OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU
I KRYTERIAMI LOKALNYMI


Etap oceny

Podmiot realizujący

Stanowisko/ Funkcja

Zadanie


1

Samorząd Województwa

-

Ogłoszenie konkursu

2

Biuro

Specjalista ds. organizacji i koordynacji projektów

Nabór wniosków

3

Biuro

Specjalista ds. organizacji i koordynacji projektów

Sporządzenie zestawienia wniosków

4

Zarząd

Prezes/Wiceprezes/Członek Zarządu

Poinformowanie Przewodniczącego Rady o zakończeniu naboru wniosków

5

Rada

Przewodniczący Rady

Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia

6

Biuro

Specjalista ds. organizacji i koordynacji projektów

Przygotowanie posiedzenia od strony technicznej

7

Rada

Ocena wniosku

Protokolant posiedzenia


Sporządzenie listy osób-członków Rady, które stwierdziły możliwość złamania zasady bezstronności wraz z odnotowaniem, którego wniosku dotyczy ten fakt

Radni

Ocena zgodności operacji z LSR

Protokolant posiedzenia


Wyniki głosowania nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Rada

Ocena zgodności z kryteriami lokalnymi (tylko wnioski, które pomyślnie przeszły ocenę zgodności z LSR.)

Protokolant posiedzenia


Zliczenie kart z głosem pozytywnym i negatywnym

Protokolant posiedzenia


Sporządzenie listy rankingowej pozytywnie rozpatrzonych wniosków

8

Biuro

Specjalista ds. organizacji i koordynacji projektów

Informacja o wynikach konkursu (wysłanie do wnioskodawców pisma informującego o wynikach konkursu i możliwości odwołania od wyników oceny)

9

Biuro

Specjalista ds. organizacji i koordynacji projektów

Przyjęcie odwołania

10

Rada

Przewodniczący Rady

Zwołanie posiedzenia Rady

11

Rada

Rada

Rozpatrzenie odwołań

12

Biuro

Specjalista ds. organizacji i koordynacji projektów

Wyniki procedury odwoławczej (wysłanie do odwołujących się pisma informującego
o rezultacie odwołania)

13

Biuro

Specjalista ds. organizacji i koordynacji projektów

W przypadku zmiany listy rankingowej w wyniku odwołań: wysłanie do wnioskodawców pisma informującego o wynikach konkursu uwzględniającego rozpatrzone odwołania

14

Zarząd


Prezes/Wiceprezes Zarządu

Zakończenie procedury oceny wniosków (przesłanie informacji o wybranych wnioskach do samorządu województwa)


 1. Ocena zgodności operacji z LSR

Przy ocenie zgodności operacji z LSR nie przyznaje się punktów, lecz stwierdza zgodność operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przewidywanymi przedsięwzięciami.

W tym celu członkowie Rady wypełniają Kartę oceny zgodności operacji z LSR, stanowiącą

załącznik 4 do LSR.

Ocena zgodności operacji z LSR odbywa się w dwóch etapach.


 1. Ocena indywidualna członka Rady

Operację uznaje się za zgodną z LSR (ocena pozytywna) jeśli jej realizacja przyczyni się do osiągnięcia jednego z celów ogólnych i należącego do niego celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia w ramach tego celu szczegółowego.

Wypełnione karty oceny przekazywane są protokolantowi posiedzenia.
B. Ocena zbiorcza
Protokolant posiedzenia oblicza liczbę kart z oceną pozytywną oraz negatywną.

Jeśli większość członków Rady uprawnionych do głosowania wydała ocenę negatywną operację uznaje się za niezgodną z LSR i wniosek nie zostaje wybrany do dalszej oceny.

Jeśli większość członków Rady (zwykła większość głosów) uprawnionych do głosowania wydała ocenę pozytywną operację uznaje się za zgodną z LSR i przechodzi ona do następnego etapu oceny. Do następnego etapu oceny przechodzą tylko wnioski (operacje) uznane za zgodne z LSR.

2. Ocena operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi

Przy ocenie zgodnie z lokalnymi kryteriami za każde spełnione kryterium przyznawane są punkty przewidziane dla danego kryterium. Członkowie Rady uprawnieni do głosowania wypełniają karty oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi (załącznik nr 5 do LSR) i sumują przyznane za poszczególne kryteria punkty. Wypełnione karty są przekazywane protokolantowi posiedzenia.

Protokolant sumuje liczbę punktów przyznanych danej operacji przez wszystkich oceniających i dzieli tak otrzymaną sumę przez liczbę oceniających. Tak wyliczona liczba stanowi ocenę operacji.

Poniżej przedstawiono schemat procedury oceny wniosków.


Rys. 4. Schemat procedury oceny wniosków

Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz spełniania lokalnych kryteriów wyboru, lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD sporządza listę ocenionych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny i przekazuje ją wnioskodawcom, informując na piśmie o: 1. zgodności operacji z LSR albo jego niezgodności z LSR – wskazując przyczyny niezgodności;

 2. liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych

operacji;

3) możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną

w LSR.

Listy te zawierają dane umożliwiające identyfikację operacji i wnioskowaną kwotę pomocy.


Procedura odwołania się wnioskodawcy od rozstrzygnięć organu decyzyjnego
W przypadku, gdy wnioskodawca nie zgadza się z wynikiem oceny może w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania pisma informującego o wynikach oceny, złożyć odwołanie. Odwołanie skierowane jest do Rady.

Odwołania składane są w Biurze LGD. W ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia napływu pism odwoławczych Biuro sporządza listę tych odwołań. Lista ta przekazywana jest następnie Zarządowi, który informuje Przewodniczącego Rady


o konieczności zwołania posiedzenia Rady. Rada rozpatruje odwołanie w ciągu 7 od daty zakończenia składania odwołań.

Rada, po przyjrzeniu się wnioskowi oraz uzasadnieniu odwołania dyskutuje nad każdym wnioskiem. Jeżeli odwołanie nie dotyczy stwierdzenia niezgodności operacji z LSR lub oceny punktowej operacji Rada może uznać odwołanie za niezasadne i rozpatrzyć go negatywnie. Jest to równoznaczne z nie przyznaniem rekomendacji do dofinansowania danej operacji.Rada może uznać odwołanie za zasadne i pozytywnie rozpatrzyć, wówczas kieruje je do ponownej oceny. Przy ponownej ocenie wniosku obowiązują te same zasady co podczas pierwszej oceny (tj. z zachowaniem zasady bezstronności). Pierwotna decyzja Rady może ulec zmianie (co jest równoznaczne z przyznaniem rekomendacji do dofinansowania) lub zostać podtrzymana (brak przyznania rekomendacji do dofinansowania). W każdym przypadku uzasadnienie decyzji jest przesyłane niezwłocznie po odbyciu posiedzenia Rady beneficjentowi odwołującemu się i Zarządowi LGD do wiadomości. Niniejsza procedura przedstawiona jest na Rys. 5.

Ryc. 5. Schemat procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego

Postępowanie po zakończeniu oceny operacji


 1. W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD sporządza listy:

 1. operacji, które zostały wybrane, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji ,

 2. operacji, które nie zostały wybrane,

- uwzględniając wyniki oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań.

Listy, o których mowa w pkt 1) i 2) zawierają: 1. dane umożliwiające identyfikację operacji i wnioskowaną kwotę pomocy,

 2. wskazanie operacji, które mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków,

 3. wskazanie operacji , które w wyniku oceny pod względem zgodności z LSR zostały uznane za:

- zgodne z LSR,

- niezgodne z LSR

d) wskazanie operacji, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania za pośrednictwem LGD, wniosków o przyznanie pomocy.

2. Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji wraz ze wszystkimi złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy, LGD przekazuje się w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy do właściwego organu Samorządu Województwa Lubelskiego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w zależności od rodzaju działania).

3. LGD publikuje listę operacji, które zostały wybrane, w kolejności według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji, na swojej stronie internetowej nie później niż w dniu jej przekazania do Samorządu Województwa Lubelskiego.

4. LGD w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy do właściwego organu Samorządu Województwa Lubelskiego (ARiMR) informuje na piśmie wnioskodawcę o:

1) wybraniu operacji albo jej nie wybraniu, wskazując przyczyny niewybrania,

2) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji lub miejscu na liście operacji , które zostały wybrane wskazując również, czy projekt ten mieści się w ramach limitu dostępnych środków.


Kryteria oceny

Kryteria oceny zgodności operacji z LSR (załacznik nr 4) i kryteria lokalne przedstawione zostały w kartach oceny (załącznik nr 5).

Kryteria merytoryczne zawarte w kartach oceny są obiektywne i mają na celu wybrać operacje, które będą realizować cele Lokalnej Strategii Rozwoju.

Są to kryteria zarówno ilościowe jak i jakościowe.


Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR i kryteriów lokalnych wyboru operacji

1. O zmianę kryteriów zgodności operacji z LSR i/lub kryteriów lokalnych wyboru operacji występuje do Walnego Zebrania Członków: 1. Zarząd z własnej inicjatywy,

b) za pośrednictwem Zarządu:

- Rada LGD,

- grupa członków LGD (w liczbie minimum 10 członków);

2. Zmiana kryteriów obowiązuje dla konkursów ogłaszanych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków.

 1. Pobieranie 10.52 Mb.

  Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu