Lokalna strategia rozwoju


Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGDPobieranie 8.66 Mb.
Strona4/23
Data30.10.2017
Rozmiar8.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD

W skład Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” wchodzi


62 członków. W składzie LGD poszczególne sektory są reprezentowane przez:

1) sektor publiczny: 12 członków (wszystkie gminy obszaru LGD),

2) sektor społeczny: 36 członków, w tym organizacje pozarządowe – 12

i osoby fizyczne - 24.

3) sektor gospodarczy: 14 członków, w tym 12 przedsiębiorców i 2 spółdzielnie.

Wykres 1 obrazuje strukturę członków LGD w podziale na sektory.Wykres 1. Struktura członków LGD


Natomiast w tabeli nr 3 przedstawiono strukturę członków w podziale na sektory w układzie gmin członkowskich LGD, wykazując przy tym udział kobiet w LGD reprezentujących poszczególne sektory.
Tabela 3. Struktura członków LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”


Lp


Gmina

Liczba ludności

na 31.12.2006ª

Liczba członków

w tym sektor:

publiczny

społeczny

gospodarczy

1.

Stoczek Łukowski - miasto

2720

2

1

1

-

2.

Łuków

16753

11

1

9

1

3.

Stanin

9936

7

1

5

1

4.

Nowodwór

4345

3

1

2

-

5.

Kłoczew

7473

5

1

2

2

6.

Stoczek Łukowski - gmina

8625

6

1

3

2

7.

Trzebieszów

7695

5

1

3

1

8.

Wojcieszków

7071

5

1

2

2

9.

Wola Mysłowska

5331

4

1

2

1

10.

Krzywda

10521

7

1

4

2

11.

Adamów

5835

4

1

2

1

12.

Serokomla

4279

3

1

1

1

Razem

w tym kobiet:


90 584

62

15 tj. 24,2 %

12

2 tj. 16,7 %

36

12 tj. 33,3 %

14

1 tj. 7,1 %

Struktura w %

x

100%

19,35%

58,06%

22,58%

Źródło: Dane własne LGD

ª liczba ludności według stałego miejsca zameldowaniu stan na 31.12.2006 r. wg GUS Bank Danych Regionalnych

Z kolei tabela nr 4 przedstawia liczbę członków LGD w poszczególnych grupach wiekowychTabela 4. Członkowie LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” według wieku i płci

Płeć

Do 30 lat

30-40 lat

40-50 lat

Pow. 50 lat

Mężczyźni

4

6

23

14

Kobiety

2

-

7

6

Razem

6

6

30

20

Źródło: Dane własne LGD
Charakterystykę członków LGD z określeniem sektora z jakiego pochodzą poszczególni członkowie, rodzaju prowadzonej przez nich działalności i funkcji jaką pełnią w strukturze LGD zawiera załącznik nr 1. Wykaz członków LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” do LSR
Zasady członkostwa w LGD uregulowane zostały w rozdziale III Statutu.

Członkowie Stowarzyszenia LGD „RAZEM” dzielą się na:  1. członków zwyczajnych,

  2. członków wspierających,

  3. członków honorowych.

Kandydat, który wyraża chęć wstąpienia do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny , składa do LGD deklarację członkowską.

Nabycie członkostwa następuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.

LGD zakłada rozszerzanie swojego składu przez przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i pozyskiwanie członków wspierających.

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” posiada plan działania w zakresie rozszerzania swojego składu (załącznik nr 18 do wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju). Plan ten przewiduje rozwój partnerstwa zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym.    1. Pobieranie 8.66 Mb.

      Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu