Lokalna strategia rozwoju


OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSRPobieranie 8.66 Mb.
Strona17/23
Data30.10.2017
Rozmiar8.66 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA I KONSULTOWANIA LSRPrzeprowadzone konsultacje społeczne
Prace nad przygotowaniem LSR rozpoczęły się na początku czerwca 2008 r, wówczas zainicjowano prace nad regulaminami władz Stowarzyszenia i opisem obszaru objętego strategią. Proces konsultacji rozpoczął się od spotkania informacyjnego (w trakcie, którego została zaprezentowana i przekonsultowana diagnoza i analiza SWOT obszaru objętego strategią), które odbyło się 10 września 2008r. Na to spotkanie przybyło 56 osób wśród których znalazły się władze samorządów gminnych, przedstawiciele instytucji kultury, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy z obszaru LGD „RAZEM”.

Uczestników spotkania poproszono o wypełnienie ankiety nr 1 identyfikującej główne bariery i szanse rozwoju LGD oraz cele strategiczne LSR. Wzór ankiety oraz opracowanie jej wyników ankiety znajduje się z Załączniku nr 6. do niniejszego dokumentu.

Następnie w dniu 25 września 2008r. odbyły się trzy warsztaty tematyczne, w trakcie których można było przedyskutować możliwości rozwoju LGD w zakresie: lokalnej gospodarki, kapitału ludzkiego i społecznego oraz kultury i turystyki. W spotkaniu uczestniczyło około 24 osób z sektora publicznego, 32 z sektora społecznego i 7 osób z sektora gospodarczego. W trakcie spotkania zostały rozdane ankiety nr 2 identyfikujące projekty realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju. Wzór ankiety znajduje się w Załączniku nr 6.

W okresie od września do listopada odbyły się spotkania w poszczególnych (12) gminach Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (w których uczestniczyło ok. 390 osób) mające na celu zebranie uwag podsumowujących końcowa wersję strategii oraz identyfikacje projektów możliwych do realizacji w ramach LSR (poproszono uczestników o wypełnienie ankiety nr 2).

22 stycznia 2009 r. w siedzibie LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” odbyło się spotkanie podsumowujące proces opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na którym Walne Zebranie Członów Stowarzyszenia LGD „RAZEM” przyjęło ww. dokument do realizacji przez LGD.

Proces konsultacji społecznych będzie przeprowadzany przynajmniej raz do roku w celu aktualizacji dokumentu i poznania oczekiwań i aspiracji mieszkańców.

Mieszkańcy Lokalnej Grupy Działania powiadamiani byli o terminie poszczególnych spotkań w następujący sposób:


 • Członkowie LGD – listownie,

 • pozostali mieszkańcy – przez stronę internetową LGD i Gminy Łuków, przez lokalną prasę i ogłoszenia w pozostałych Urzędach Gmin.

Na spotkania zaproszeni zostali także eksperci zewnętrzni, którzy moderowali dyskusję na poruszane tematy.

W każdym urzędzie gminy wyznaczona została osoba do kontaktów z władzami stowarzyszenie. Jej zadaniem było przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami i informowanie ich o zadaniach LGD.


Opis procedury przygotowania LSR

Dane statystyczne do opracowania LSR uzyskano z Banku Danych Regionalnych Urzędu Statystycznego oraz z Urzędów Gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. A także z takich dokumentów jak: gminne i powiatowe programy ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego i Koncepcja Programowo-Przestrzenna Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Województwie Lubelskim. Poza tym źródłem informacji były dane przekazywane w formie ustnej i pisemnej przez uczestników spotkań konsultacyjnych.

Nad dokumentem pracowali zarówno eksperci zewnętrzni jak także władze i mieszkańcy LGD.

 1. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR

Istotnym wymogiem, stawianym takim dokumentom jak Lokalna Strategia Rozwoju jest wewnętrzny system monitorowania i ewaluacji postępów we wdrażaniu oraz osiąganiu założonych celów, a w konsekwencji osiągnięcie stanu zakładanego w misji. Gromadzenie i interpretacja danych dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju pozwala na bieżące korekty działań podmiotów wdrażających LSR w razie wystąpienia nieprawidłowości.


Rys. 6. Schemat funkcjonowania systemu wdrażania i monitorowania

Sposób wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Ze względu na zintegrowane podejście LSR jej wdrażanie będzie wymagało dużej aktywności władz LGD. Należy przy tym pamiętać, że dokument LSR może ewoluować


w zależności od zmieniających się uwarunkowań.

Beneficjentami części planowanych operacji będą podmioty-członkowie LGD, jednak znaczna część operacji powinna być realizowana przez podmioty nieposiadające członkostwa. Aby zaangażować te podmioty LGD będzie popularyzowała LSR oraz swoją działalność. Najbardziej przemawiającą formą jest pokazywanie dobrych praktyk, czyli przykładów operacji zrealizowanych przez mieszkańców z terenu LGD i wskazanie ich efektów zarówno dla realizującego daną operację, jak i dla społeczności lokalnej.

W celu zachęcenia do włączenia się do współpracy będą wykorzystywane różne kanały informacji:


 • na stronie internetowej LGD na bieżąco będą się ukazywały uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. Stworzona zostanie zakładka, do której na bieżąco będą wprowadzane dane dotyczące realizowanych operacji, a raz w roku będzie opracowany i udostępniony na stronie WWW raport z wdrażania LSR.

 • w prasie lokalnej ukazywać się będą informacje o funkcjonowaniu LGD, opisy wybranych operacji oraz wywiady z beneficjentami.

 • władze LGD będą prowadziły rozmowy indywidualne z osobami, których działalność byłaby pożądana dla zrealizowania założeń danego przedsięwzięcia.

 • wydawane i rozdawane będą foldery i ulotki informujące o podejmowanych ostatnio i planowanych w najbliższym czasie działaniach LGD.

 • członkowie LGD będą brać udział w spotkaniach z mieszkańcami. Spotkania mogą być organizowane przez LGD, albo przez władze gmin czy organizacji pozarządowych, gdzie informacje nt. wdrażania LSR będą dodatkowym punktem spotkania.

 • Biuro LGD będzie prowadziło „bank pomysłów”. Będą to zarówno pomysły osób, które chcą skorzystać z dofinansowania w ramach podejścia LEADER (będą to dane poufne, wykorzystywane do ewentualnych zmian zapisów LSR lub „powiązania” pomysłu z innym, komplementarnym) oraz osób, które dostrzegają potrzebę lub sposób rozwiązania danego problemu, ale same nie mogą się zaangażować w realizację operacji (będą to informacje podawane do opinii publicznej, do realizacji przez chętne instytucje i osoby).Sposoby i procedury aktualizacji lub zmian LSR
Konieczność zmian dokumentu może pojawić się na skutek:

 • zmian prawa uniemożliwiających realizację operacji bądź otwierających nowe możliwości ich realizacji;

 • większego niż deklarowane na wstępie zainteresowania którymś z działań, co może mieć wpływ na zmianę tabeli finansowej;

 • konieczności wprowadzenia nowych przedsięwzięć czy operacji, wywołanych zmieniającymi się preferencjami turystów;

 • realizacji projektów z innych instrumentów (RPO WL, programy sektorowe w tym PROW poza osią 4) i związanych z tym przesunięć w harmonogramie realizacji operacji w celu zapewnienia większej komplementarności;

 • wniosków wynikających z przeprowadzonej ewaluacji własnej.

W procesie aktualizacji LSR bardzo ważna będzie opinia mieszkańców LGD na temat realizowanych działań. Swoje uwagi mieszkańcy będą mogli kierować na adres Biura LGD oraz specjalny adres e-mail. Łącznikami pomiędzy mieszkańcami a LGD będą również członkowie LGD, którzy będą zbierać i przekazywać do Biura LGD opinie mieszkańców.

Na podstawie wniosków i opinii mieszkańców oraz własnych obserwacji Zarząd LGD formułuje wniosek o przystąpieniu do aktualizacji LSR. Wniosek jest przegłosowywany przez Walne Zebranie Członków. W przypadku decyzji pozytywnej Zarząd LGD zamieszcza na stronie internetowej Biura oraz w prasie lokalnej stosowną informację. Podaje się w niej zakres zmian (których części LSR będą dotyczyć) oraz kalendarz spotkań, na których omawiane będą propozycje zmian. O spotkaniach mieszkańcy są również informowani poprzez ogłoszenia rozwieszane w każdej miejscowości. Ostateczny tekst LSR, po uwzględnieniu zmian wynikających z konsultacji społecznych, zatwierdzany jest przez Walne Zebranie Członków LGD i podawany do publicznej wiadomości ze wskazaniem daty, od której obowiązują zmiany.

W wyjątkowych sytuacjach (np. wprowadzenie zmian do umowy o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju lub inne poprawki wynikające z procesu aplikowania i oceny LSR) proces konsultacji społecznych może zostać ograniczony do niezbędnego minimum.
Podmioty biorące udział w procesie wdrażania i aktualizacji/zmian LSR
W procesie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju biorą udział wszystkie podmioty, które mogą uzyskać wsparcie na realizację swoich projektów w ramach wdrażania LSR oraz władze Lokalnej Grupy Działania.

Głównym podmiotem, w gestii którego będzie podejmowanie decyzji o wprowadzaniu zmian do LSR jest Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”. W szczególności decyzje te dotyczyć mogą: zmian w obrębie przedsięwzięć zapisanych w strategii, uruchomienia procesu konsultacyjnego związanego z wprowadzeniem zmian w celach strategii lub kluczowych zmian w przedsięwzięciach zawartych w LSR.

Decyzję o rozpoczęciu procesu aktualizacji podejmuje Walne Zebrania Członków na wniosek Zarządu LGD po zasięgnięciu opinii wśród mieszkańców i podmiotów zainteresowanych. Zmiany wprowadzone wymagają zaakceptowania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Proces aktualizacji będzie każdorazowo odpowiednio promowany, a w jego trakcie będą wykorzystywane właściwe narzędzia konsultacyjne (rozmowy, spotkania, ankiety, warsztaty). 1. Pobieranie 8.66 Mb.

  Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu