Listownik 1967


MODUŁ IV ORGANIZACJA SYSTEMÓW OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJPobieranie 0.55 Mb.
Strona4/4
Data30.10.2017
Rozmiar0.55 Mb.
1   2   3   4


MODUŁ IV
ORGANIZACJA SYSTEMÓW OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ


Treści szczegółowe


    1. Organizacja systemu ochrony zdrowia:

 1. główne założenia i kierunki reformy systemu ochrony zdrowia: organizacja i funkcjonowanie systemu podstawowej opieki zdrowotnej; miejsce i rola pielęgniarki w systemie podstawowej opieki zdrowotnej i jej zadania w rozpoznawaniu i realizacji potrzeb osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych; organizacja lecznictwa szpitalnego – zakres świadczeń; opieka długoterminowa – perspektywy rozwoju różnych form opieki,

 2. zakład opieki zdrowotnej – organizacja, rodzaje, status prawny, finansowanie, rodzaje świadczeń zdrowotnych,

 3. system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - finansowanie opieki długoterminowej

 4. świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielęgniarkę – formy organizacji i finansowania, zakres i rodzaje usług na rynku usług zdrowotnych;

 • akty prawne regulujące funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Polsce. (modyfikacja zgodnie ze stanem prawnym w czasie realizacji szkolenia)

 • konstrukcja i hierarchia aktów prawnych regulujących funkcjonowanie opieki zdrowotnej

 • ustawy jako regulacje ogólne

 • akty wykonawcze wydawane przez ministerstwo właściwe dla zdrowia (rozporządzenia, zarządzenia, obwieszczenia)

 • prawne podstawy funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 17 marca 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 202, poz. 1956) oraz Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391)

  • system finansowania podmiotów świadczących usługi medyczne – wiadomości ogólne

 • system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

 • reforma powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego– istota, cele,

 • zakres współdecydowania ogółu społeczeństwa o skali nakładów na zdrowie, o zakresie dostępnych świadczeń , skali dopłat,

 • dostępność świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,

 • NFZ – jako dysponent środków,

 • zakres świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

 • metody i sposoby opłacania świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 • podstawowej opieki zdrowotnej (w ramach ubezpieczenia),

 • lecznictwa zamkniętego (preferencje I,II,III – różne źródła finansowania),

 • ambulatoryjnego lecznictwa stacjonarnego – w ramach ubezpieczenia,

 • stomatologii (ograniczone usługi w ramach ubezpieczenia, dopłacanie, pełna odpłatność),

 • pomocy doraźnej,

 • świadczeń zakładów leczniczo - opiekuńczych, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów (w zależności od stanu pacjenta może być pełna oferta w ramach ubezpieczenia lub za częściową dopłatą odbiorcy usług),

 • lecznictwa sanatoryjnego (współpłacenie w ramach ubezpieczenia lub pełna odpłatność),

 • zalety i wady sposobów wdrażanego systemu finansowania świadczeń zdrowotnych:

 • dostępność świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,

 • dostępność a współpłacenie za usługę,

 • współpłacenie a jakość usług,

 • czas oczekiwania na usługi w ramach ubezpieczenia a czas oczekiwania na usługi prywatne.

 • perspektywa zmian w zakresie sposobów finansowania świadczeń medycznych

 • rachunek kosztów

 • analiza ekonomiczna działalności zakładu opieki zdrowotnej.

 • podstawowe zasady rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej

 • praktyczne wykorzystanie danych o kosztach jednostkowych badań i zabiegów.

 • kalkulacja kosztów leczenia pacjentów/jednostek chorobowych wg ICD-10,

 • analiza i kontrola kosztów na różnych szczeblach zarządzania zakładem opieki zdrowotnej.

 • wdrażanie rachunku kosztów procedur medycznych.

 • problemy związane z wdrażaniem nowego systemu,

 • "efekty uboczne" wdrożenia rachunku kosztów,

  • formy organizacyjne opieki długoterminowej w Polsce

   • stacjonarna opieka długoterminowa

   • formy działania

 • zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

 • zakład opiekuńczo-leczniczy

 • zakład opiekuńczo - leczniczy dla dzieci

 • zakład opiekuńczo-leczniczy lub pielęgnacyjno-opiekuńczy dla psychicznie chorych

 • zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

   • cele działania

   • zadania stacjonarnych zakładów opieki długoterminowej – zakres i realizacja

   • źródła finansowania: − NFZ − pacjent i/lub jego rodzina − współfinansowanie przez: − organy założycielskie publicznych i niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej − samorządy terytorialne − organizacje pozarządowe, kościelne − osoby prawne i fizyczne − inne (np. PFRON, pomoc społeczna).

   • procedury pielęgniarskie i lekarskie wykonywane w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym i opiekuńczo- leczniczym

   • procedury wykonywane przez innych członków zespołu terapeutycznego (fizjoterapeutę (rehabilitanta), psychologa)

   • opieka paliatywna

 • oddział medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarne

 • hospicjum domowe

   • zadania opieki paliatywnej

   • warunki objęcia chorego opieką paliatywną

   • finansowanie opieki paliatywnej

   • system kierowania chorego do opieki paliatywnej

   • pielęgniarska opieka długoterminowa
  • cele pielęgniarskiej opieki długoterminowej

  • zadania pielęgniarskiej opieki długoterminowej

  • zasady rozliczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej


 • system kierowania chorego do pielęgniarskiej opieki długoterminowej

 • świadczenia pielęgniarskie w ramach domowej opieki długoterminowej

 • własne wyposażenie pielęgniarskie do świadczenia opieki i pielęgnacji
  • dokumentacja chorych


   • kwalifikacje zawodowe pielęgniarki uprawniające do świadczeń w zakresie opieki długoterminowej (wymagania standaryzowane przez NFZ)
    1. Organizacja systemu pomocy społecznej:

       1. polityka społeczna – przedmiot, cele i założenia,

 • nurty polityki społecznej (wg S.Rychlińskiego):

   • socjalno-bytowy (polityka społeczna koncentruje się na poprawie warunków pracy i życia ludności)

   • socjologiczno-strukturalny,

   • społeczno-ekonomiczny (powiązanie polityki społecznej z polityką gospodarczą),

   • psychologiczno-społeczny (polityka społeczna jako działalność zmierzająca do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa),

 • zakres polityki społecznej jako katalog potrzeb uznawanych za ważne i wymagających zaspokojenia przez zorganizowaną akcję państwa i innych podmiotów społecznych (potrzeby przedmiotowe: praca zgodna z kwalifikacjami, odpowiedni dochód z pracy, bhp, ochrona zdrowia i pomoc w chorobie, odpowiednie warunki mieszkaniowe, możliwość wypoczynku i kulturalne spędzanie czasu wolnego od pracy),

       1. miejsce i zadania pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia socjalnego,

 • bezpieczeństwo socjalne – zabezpieczenie społeczne – ubezpieczenie społeczne

 • system zabezpieczeń społecznych

   • ubezpieczenia,

   • ochrona zdrowia,

   • pomoc społeczna,

   • rehabilitacja niepełnosprawnych,

   • pomoc socjalna dla młodzieży uczącej się.

 • zasady zabezpieczenia społecznego – technika ubezpieczeniowa, zaopatrzeniowa i opiekuńcza,

 • techniki zabezpieczenia społecznego:

   • technika ubezpieczeniowa,

   • technika zaopatrzeniowa,

   • technika opiekuńcza.

 • system ubezpieczeń społecznych w Polsce i rodzaje świadczeń

   • krótkookresowe – zasiłki okresowe

   • opiekuńcze, wyrównawcze, wychowawcze, świadczenia rehabilitacyjne;

   • jednorazowe – zasiłki jednorazowe,

   • długookresowe – emerytury i renty.

 • zadania pomocy społecznej i rodzaje przyznawanych świadczeń

 • rodzaje świadczeń,

 • powody przyznawania świadczeń pomocy społecznej

    • prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasady udzielania pomocy),

    • świadczenia objęte międzynarodowymi normami zabezpieczenia społecznego

    • niepełnosprawność jako podstawa do udzielania pomocy społecznej

    • epidemiologia przyczyn i rodzajów niepełnosprawności

    • rozmiary i struktura niepełnosprawności w Polsce – tendencja narastająca

    • rehabilitacja jako działanie pomocowe – rodzaje, formy i efekty procesów rehabilitacyjnych

   • rehabilitacja lecznicza,

   • przygotowanie do pracy – formy przygotowania zawodowego inwalidów, szkolenia przyzakładowe i przywarsztatowe,

   • zatrudnienie – opieka nad pracującymi inwalidami,

   • rehabilitacja społeczna – przygotowanie do życia w środowisku społecznym.
       1. instytucje opiekuńcze, domy pomocy społecznej, opieka środowiskowa – zasady działania, zadania,

 • regionalne ośrodki polityki społecznej,

 • powiatowe centra pomocy rodzinie,

 • ośrodki pomocy społecznej,

 • domy pomocy społecznej,

   • opieka z powodu wieku lub choroby

   • zakres usług świadczonych przez ośrodki pomocy społecznej: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach
    i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb i umożliwiające korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

   • typy domów opieki społecznej

   • ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

   • mieszkania chronione,

   • ośrodki wsparcia,

   • ośrodki interwencji kryzysowej.       1. rodzaje świadczeń społecznych w środowisku i instytucjach opiekuńczych: poradnictwo, interwencja środowiskowa, interwencja społeczna, grupy samopomocy – organizowanie i współpraca, współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami samorządowymi, pozarządowymi

 • zadania miejskich ośrodków pomocy społecznej,

 • świadczenia społeczne

   • pomoc finansowa i rzeczowa,

   • pomoc usługowa w domu u osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych,

   • praca socjalna w środowiskach,

   • porady specjalistyczne: prawne, psychologiczno-pedagogiczne, psychiatryczne,

   • kluby pracy dla bezrobotnych. Interwencja w sytuacjach kryzysowych,

   • grupy wsparcia

 • zakres świadczeń a potrzeby społeczne,
    1. Rola i zadania instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych w zabezpieczaniu i koordynacji świadczeń społecznych:

       1. zadania instytucji rządowych w realizacji polityki społecznej państwa,

 • podmioty polityki społecznej (organy, instytucje i organizacje, których zadaniem jest realizacja celów polityki społecznej)

   • Sejm (jako organ uchwalający i wydający akty prawne regulujące m. in. zasady polityki społecznej, ustalający budżet państwa itp.),

   • resorty wykonawcze w stosunku do Sejmu,

   • Komisja Planowania przy Radzie Ministrów,

   • Ministerstwo Zdrowia (jako organ zajmujący się ochroną zdrowia, pomocą społeczną, rehabilitacją niepełnosprawnych),

   • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (nadzór nad ZUS, polityka zatrudnienia i płac, ubezpieczeń społecznych),

   • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,

   • Ministerstwo Sprawiedliwości (w tym również dział Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych),

   • ZUS,

   • policja (tworzenie izb małego dziecka, pomoc w walce z patologią społeczną),

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako główny koordynator świadczeń społecznych

   • pomoc społeczna jako obszar działań MPiPS

   • działania na rzecz osób niepełnosprawnych

   • Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – zadania
       1. kompetencje i zadania statutowe województwa, powiatu, gminy w zakresie świadczeń zdrowotnych i społecznych,

 • lokalny system opieki społecznej,

 • cele i zadania lokalnych organów pomocy społecznej,

 • zakres zadań własnych realizowanych przez gminę,

 • zakres zadań własnych realizowanych przez powiat,

 • finansowanie powiatowych i gminnych ośrodków wsparcia
       1. udział organizacji pozarządowych i innych instytucji w zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych i społecznych obywateli

 • pojęcie „organizacja pozarządowa”,

   • fundacja,

   • stowarzyszenie,

   • wolontariat,

 • inne instytucje realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej

   • związki zawodowe,

   • kościół,

   • samorządy mieszkaniowe,

   • spółdzielczość,

 • regulacje prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych - Ustawa z dnia 29 maja 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873, 874 z późn. zmianami),

 • przegląd zadań publicznych organizacji pozarządowych powiązanych z pomocą społeczną,

 • zakres realizacji potrzeb społecznych na przykładzie analizy programów funkcjonowania organizacji pozarządowych.Biuro Projektu:

Mediator Group S.A.

ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica, tel. 74/ 856 11 20, fax. 74/ 856 11 29

caritas@mediator.pl, www.mediator.pl
Pobieranie 0.55 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu