Lista3 zadanie 1Pobieranie 97.55 Kb.
Data27.10.2017
Rozmiar97.55 Kb.

LISTA3
ZADANIE 1

Sklasyfikuj podane operacje bilansowe podając oznaczenia: • A - Aktywna,

 • P - Pasywna,

 • APΣ↑ - Aktywno-Pasywne zwiększające sumę bilansową,

 • APΣ↓- Aktywno-Pasywne zmniejszające sumę bilansową:
 1. Na rachunek bankowy wpłynęła należność od odbiorcy 10.000,- zł

 2. Pracownik zakupił z własnych środków materiały do produkcji 1.000,- zł

 3. Zapłacono z rachunku bankowego zobowiązanie wobec dostawcy 15.000,- zł

 4. Jeden ze wspólników wycofał część wkładu w postaci

obligacji 2 letnich 24.000,- zł

 1. Zakupiono akcje jako lokatę kapitału, zapłacono

z rachunku bankowego 30.000,- zł

 1. Zapłacono gotówką czynsz za poprzedni miesiąc

(rachunek otrzymano wcześniej) 800,- zł

 1. Udzielono przelewem długoterminowej pożyczki innemu

podmiotowi 40.000,- zł

 1. Przyjęto do używania maszynę produkcyjną wniesioną

przez nowego wspólnika na pokrycie udziałów 48.000,- zł

 1. Zakończono budowę magazynu i przyjęto go do używania 100.000,- zł

 2. Spłacono zobowiązanie wobec budżetu z otrzymanej

pożyczki krótkoterminowej 12.000,- zł

 1. Zwrócono pracownikowi pieniądze z kasy za zakupione materiały 1.000,- zł

 2. Otrzymano rachunek z przedłużonym terminem płatności

za zakupioną kserokopiarkę 4.000,- zł

 1. Przeznaczono zysk na podwyższenie kapitału zakładowego 60.000,- zł

 2. Wypłacono pracownikowi zaliczkę z kasy 2.000,- zł


ZADANIE 2

Sformułuj treść operacji gospodarczych powodujących poniższe zmiany składników bilansu: 1. Kasa –10.000,- zł, środki trwałe +10.000,- zł.

 2. Materiały +1500,- zł, zobowiązania wobec dostawców +1500,-zł.

 3. Kasa –2.000,- zł, rachunek bankowy –2.000,- zł.

 4. Należności od odbiorców +3.700,- zł, zobowiązania wobec dostawców -3.700,- zł.

 5. Inwestycje długoterminowe +25.000,- zł, rachunek bankowy –25.000,- zł.

 6. Rachunek bankowy +40.000,- zł, kredyt długoterminowy +40.000,- zł.

 7. Kasa –7.000,- zł, zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości –7.000,- zł.

 8. Kredyt krótkoterminowy –8.000,- zł, zobowiązania wobec dostawców –8.000,- zł.

 9. Rachunek bankowy + 4.000,- zł, zobowiązania z tytułu podatku VAT –4.000,- zł.

 10. Należności od odbiorców –1000,- zł, rachunek bankowy +1000,- zł.

Dlaczego nie wszystkie z podanych operacji są możliwe do przeprowadzenia?

Określ typ podanych operacji bilansowych.


ZADANIE 3

Wpisz dla podanych kont bilansowych po której stronie powinien być wprowadzony stan początkowy (saldo początkowe):
Lp.

Nazwa konta

Strona

1.

Kasa
2.

Środki trwałe
3.

Kapitał podstawowy
4.

Zobowiązania wobec budżetu
5.

Środki trwałe w budowie
6.

Wartości niematerialne i prawne
7.

Produkty gotowe
8.

Materiały
9.

Należności od odbiorców
10.

Wynik Finansowy – zysk
11.

Zobowiązania wobec dostawców
12.

Należności od pracowników
13.

Towary
14.

Fundusz rezerwowy
15.

Inwestycje długoterminowe
16.

Należności długoterminowe
17.

Kredyt obrotowy
18.

Zobowiązania wobec pracowników
19.

Wyroby gotowe
20.

Akcje zakupione w celu gry na giełdzie

ZADANIE 4

Oceń, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe:
ZADANIE 5

Na wybranych kontach ujęto stany początkowe i obroty:
Na podstawie powyższych danych:

 1. określić rodzaj konta

 2. podać przykładowe operacje po stronie Wn i Ma

 3. podliczyć na kontach obroty, ustalić salda końcowe oraz określić, czy są one prawidłowe

 4. wyjaśnić znaczenie sald


ZADANIE 6

Przedstaw na kontach operacje z zadania nr 4 z listy 2 zaznaczając symbolem X niezbędne stany początkowe.


ZADANIE 7

Lp.

Strona WN

Strona Ma

Kwota w zł

1.

Środki trwałe

Kapitał podstawowy

4.500,-

2.

Kredyt bankowy

Rachunek bankowy

3.000,-

3.

Kasa

Rachunek bankowy

1.000,-

4.

Materiały

Zobowiązania wobec dostawców

1.870,-


5.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Kasa

1.560,-

6.

Rachunek bankowy

Należności od odbiorców

1.200,-

7.

Środki trwałe

Kredyt bankowy

5.200,-

8.

Zobowiązania wobec budżetu

Rachunek bankowy

2.900,-

9.

Należności od odbiorców

Towary

1.500,-

10.

Inwestycje długoterminowe

Rachunek bankowy

6.700,-

Polecenia:

 1. Podaj treść operacji gospodarczych i je zaksięguj. Na kontach, na których jest taka konieczność, zaznacz symbolem X saldo początkowe.

 2. Określ typ operacji gospodarczych.

 3. Zamknij konta, wyliczając wartość stanów początkowych na wystarczającym poziomie.

/


Pobieranie 97.55 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna