Kryteria oceny zgodności z lsrorPobieranie 58 Kb.
Data18.12.2019
Rozmiar58 Kb.

Stowarzyszenie LGR Warta-Noteć

Kryteria oceny zgodności operacji z LSROR


stosujące się do oceny operacji polegających na wzmacnianiu konkurencyjności
i utrzymaniu atrakcyjności obszaru objętego LSROR 1. miejscem realizowania operacji jest obszar gmin objętych LSROR

 2. wniosek jest sporządzony na obowiązującym formularzu i ma wypełnione wszystkie pola obowiązkowe

 3. Wnioskodawca wraz z wnioskiem złożył wszystkie wymagane przez LGR dokumenty umożliwiające dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR, zgodnie z wykazem podanym w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem Stowarzyszenia, wniosków o dofinansowanie operacji polegających na wzmacnianiu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszaru objętego LSROR

 4. Wnioskodawca nie uzyskał i nie stara się o uzyskanie dofinansowania na realizację operacji z innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowana z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną

 5. wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 1 000 000 zł

 6. wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 85% kosztów kwalifikowanych operacji

 7. łączna kwota pomocy na operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, uprzednio przyznanej lub wnioskowanej przez Wnioskodawcę, łącznie z pomocą wnioskowaną w ramach ocenianej operacji nie przekracza kwoty 2 000 000 zł

 8. realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego LSROR

 9. operacja, ze względu na charakter i zakres planowanych w jej ramach działań jest zgodna z co najmniej jednym wskazanym w LSROR środkiem, który może uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LSROR


Stowarzyszenie LGR Warta-Noteć

Kryteria oceny zgodności operacji z LSROR


stosujące się do oceny operacji polegających na restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

 1. miejscem realizowania operacji jest obszar gmin objętych LSROR

 2. wniosek jest sporządzony na obowiązującym formularzu i ma wypełnione wszystkie pola obowiązkowe

 3. Wnioskodawca wraz z wnioskiem złożył wszystkie wymagane przez LGR dokumenty umożliwiające dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR, zgodnie z wykazem podanym w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem Stowarzyszenia, wniosków o dofinansowanie operacji polegających na restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

 4. Wnioskodawca nie uzyskał i nie stara się o uzyskanie dofinansowania na realizację operacji z innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowana z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną

 5. Wnioskodawca spełnia jeden z poniższych warunków

 1. prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSROR w zakresie:

  1. chowu lub hodowli ryb i jest uprawnionym do rybactwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, lub jest podmiotem, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub

  2. przetwórstwa, obrotu produktów rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w sektorze rybackim, lub

  3. związanym z obsługą sektora rybackiego, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego prowadzeniu działalności połowowej, lub

 1. jest armatorem statku rybackiego:

 1. o polskiej przynależności,

 2. na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,

 3. którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR, lub

 1. uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1. lub działania 1.2. Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” i zamieszkuje albo posiada siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR, lub

 2. będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego.

 1. wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 300 000 zł

 2. wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 60% kosztów kwalifikowanych operacji

 3. łączna kwota pomocy otrzymanej lub wnioskowanej przez Wnioskodawcę na operacje polegające na restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, uprzednio przyznanej lub wnioskowanej przez Wnioskodawcę, łącznie z pomocą wnioskowaną w ramach ocenianej operacji nie przekracza kwoty 600 000 zł

 4. realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego LSROR

 5. operacja, ze względu na charakter i zakres planowanych w jej ramach działań jest zgodna z co najmniej jednym wskazanym w LSROR środkiem, który może uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LSROR

Stowarzyszenie LGR Warta-Noteć

Kryteria oceny zgodności operacji z LSROR


stosujące się do oceny operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa i rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa


 1. miejscem realizowania operacji jest obszar gmin objętych LSROR

 2. wniosek jest sporządzony na obowiązującym formularzu i ma wypełnione wszystkie pola obowiązkowe

 3. Wnioskodawca wraz z wnioskiem złożył wszystkie wymagane przez LGR dokumenty umożliwiające dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR, zgodnie z wykazem podanym w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem Stowarzyszenia, wniosków o dofinansowanie operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa i rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

 4. Wnioskodawca nie uzyskał i nie stara się o uzyskanie dofinansowania na realizację operacji z innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowana z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną

 5. wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 200 000 zł

 6. Wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 60% kosztów kwalifikowanych operacji

 7. łączna kwota pomocy na operacje polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa i rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, uprzednio przyznanej lub wnioskowanej przez Wnioskodawcę, łącznie z pomocą wnioskowaną w ramach ocenianej operacji nie przekracza kwoty 400 000 zł

 8. realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego LSROR

 9. operacja, ze względu na charakter i zakres planowanych w jej ramach działań jest zgodna z co najmniej jednym wskazanym w LSROR środkiem, który może uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LSROR

Stowarzyszenie LGR Warta-Noteć

Kryteria oceny zgodności operacji z LSROR


stosujące się do oceny operacji polegających na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej


 1. miejscem realizowania operacji jest obszar gmin objętych LSROR

 2. wniosek jest sporządzony na obowiązującym formularzu i ma wypełnione wszystkie pola obowiązkowe

 3. Wnioskodawca wraz z wnioskiem złożył wszystkie wymagane przez LGR dokumenty umożliwiające dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR, zgodnie z wykazem podanym w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem Stowarzyszenia, wniosków o dofinansowanie operacji polegających na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

 4. Wnioskodawca nie uzyskał i nie stara się o uzyskanie dofinansowania na realizację operacji z innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowana z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną

 5. wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 1 000 000 zł

 6. łączna kwota pomocy na operacje polegające na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, uprzednio przyznanej lub wnioskowanej przez Wnioskodawcę, łącznie z pomocą wnioskowaną w ramach ocenianej operacji nie przekracza kwoty 2 000 000 zł

 7. realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego LSROR

 8. operacja, ze względu na charakter i zakres planowanych w jej ramach działań jest zgodna z co najmniej jednym wskazanym w LSROR środkiem, który może uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LSRORPobieranie 58 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna