KostenauflösungPobieranie 133.03 Kb.
Data29.10.2017
Rozmiar133.03 Kb.

Zadania do przedmiotu Podstawy controllingu z 6

Rozdzielenie kosztów

Zaplanuj koszty energii w miejscu powstawania kosztów (MPK) „Wydział produkcji”. Dostępne są następujące dane: trzy produkty A, B i C obrabiane są na maszynach I i II, gdzie odpowiadające im czasy produkcji aij (w minutach) są następujące:


I

II

A

5

12

B

20

8

C

15

15

Planowany program produkcji w okresie obejmuje 100 szt. wyrobu A, 150 szt. wyrobu B oraz 250 szt. wyrobu C. Maszyna I wykazuje zużycie energii 5 kWh, a maszyna II 15 kWh na godzinę produkcji. Utrzymanie gotowości produkcyjnej wymaga zużycia energii zgodnie z planem 100 kWh w analizowanym okresie. Koszty energii wynoszą 0,10 €/kWh plus koszty utrzymania gotowości wynoszące 500 € na okres planowania. Zdolność produkcyjna maszyny I (II) wynosi 140 h (120 h) w okresie. Jako wielkości odniesienia przyjęto godziny produkcji.

 1. Wyznacz planowane zatrudnienie (niem. Planbeschäftigung).

 2. Ile wynosi stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych przy planowanym zatrudnieniu?

 3. Ile będą wynosiły koszty, jeśli zatrudnienie będzie wynosiło 0%, 50%, 90% lub 100% planowanego zatrudnienia? Dokonaj wyodrębnienia kosztów proporcjonalnych i stałych, jak również kosztów użytecznych i pustych (przestojów)


Stopień zatrudnienia [%]


0

50

90

100

110

Godziny produkcji

245,66

Kprop.

235,59

Kstałe

510,-

Kcałk.

745,59

Kużyt.

717,46

Kpuste

28,13Planowanie programu produkcji

Przedsiębiorstwo „Fusel-AG“ przerabia czysty alkohol na napoje „Familienschluck“ (F), „Alte Dame“ (A) oraz „Junggeselle“ (J). Z państwowego monopolu „Fusel-AG“ może zakupić w rozpatrywanym okresie 12.000 l alkoholu, który w tym samym okresie zostaje przerobiony i sprzedany. Możliwości rozlewcze wynoszą 90.000 butelek na okres. Przedsiębiorstwo pracuje wykorzystując koszty zmienne o stałej wartości na jedną butelkę. Jakie ilości powinny zostać wyprodukowane w tym okresie?
Produkt

F

A

J

kvar [€/butelkę]

10,-

8,-

9,-

p [€/butelkę]

12,-

9,50

10,40

Zapot. na alkohol [l/butelkę]

0,5

0,3

0,7

xA,max [butelek/okres]

30.000

20.000

20.000

Analiza Break-Even I

Przedsiębiorstwo „Profit” sp. z o. o. zamierza podjąć działalność w nowym segmencie rynku sprzedając produkt o nazwie „Break-Through“. Wg szacunków działu marketingu, oczekiwać można przychodów netto w wysokości 70 €/szt. Przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych wytworzyć można 100.000 szt. produktu. Dla określonego okresu zaplanowano produkcję 75.000 szt. (ilość wyprodukowana = ilość sprzedana). Planowane koszty w okresie to:

Koszty materiałów bezpośrednich 500.000 €
Płace bezpośrednie (robocizna) 600.000 €
Koszty amortyzacji 300.000 €
Pozostałe koszty ogólne produkcji 400.000 €
Koszty zarządu 600.000 €
Koszty sprzedaży 500.000 €

Koszty zarządu i sprzedaży mają w pełni charakter stały. Koszty amortyzacji mają udział kosztów zmiennych w wysokości 200.000 €. Koszty rodzajowe „pozostałe koszty ogólne produkcji” mają w 50 % charakter zmienny.

Wyznacz punkt Break-Even oraz współczynnik bezpieczeństwa.

Analiza Break-Even II

Przedsiębiorstwo wytwarza trzy produkty, których produkowane i sprzedawane ilości wykazują relatywnie stały stosunek wynoszący 1:3:7. Planowane koszty stałe wynoszą 100.000 € na okres. Planowane przychody netto na sztukę oraz planowane zmienne koszty własne na sztukę są stałe i wynoszą:Produkt

Przychód

kv – koszty zmienne

db – marża pokrycia

1

20

10

10

2

50

35

15

3

30

5

25

 1. Opracuj analizę Break-Even

 2. Przedstaw graficznie wyniki w postaci diagramu zysk – obrót zakładając, że produktu 1 zostało wyprodukowane i sprzedane 1.000 szt. Rozpocznij od produktu, który wykazuje największy stosunek marży pokrycia na sztukę do przychodów netto na sztukę (profit-volume-ratio).
Planowanie ceny minimalnej

Przedsiębiorstwo „Profit” sp. z o.o. staje przed pytaniem, czy powinno przyjąć dodatkowe zlecenie obejmujące 100 sztuk standardowego produktu ZBG 1000. Controlling produkcji ma zadanie dostarczenie kierownictwu odpowiednich informacji w celu podjęcia prawidłowej decyzji.

Do dyspozycji są następujące informacje:


Plan. koszty materiałów bezp.

200 €/szt.

Plan. proporcjonalne koszty produkcji:
MPK Produkcja I:

1.105 €/zlecenie
(plan. prop. koszty: 65 €/F-h)
MPK Produkcja II:

3.230 €/zlecenie
(plan. prop. koszty: 85 €/F-h)
MPK Produkcja III:

4.000 €/zlecenie
(plan. prop. koszty: 80 €/F-h)

gdzie F-h to godziny produkcji.

Dodatkowo ustalono prowizję od sprzedaży w wysokości 5,60 €/szt., wypacaną po zafakturowaniu zlecenia. Wyroby gotowe musiałyby być magazynowane jeszcze przez okres 5 tygodni. Niestety w przedsiębiorstwie brak jest miejsca i magazyn musi zostać wynajęty. Czynsz za wynajęcie wynosi 600 € miesięcznie, przy minimalnym trzy miesięcznym okresie wynajmu.

Maksymalne zdolności produkcyjne wynoszą dla stanowisk wytwórczych I, II, III odpowiednio: 2.000, 1.800, 1.500 godzin. Wykorzystanie zdolności w aktualnym okresie wynosi odpowiednio 90 %, 97 %, 98 %. W miejscach produkcji I i III można krótkookresowo zwiększyć zdolności produkcyjne o 40 godzin poprzez wykorzystanie starszych maszyn. Powoduje to jednak powstanie kosztów produkcji wyższych o 10%, jak również nadgodzin, które powodują także dodatkowo o 20% większe koszty produkcji. Prace wykonywane w miejscu produkcji II mogą zostać zlecone na zewnątrz. Wielkość partii to 50 szt. przy kosztach w wysokości 1.700 €/partię.

Wyznacz krótkookresową cenę minimalną.

Planowanie górnej granicy ceny I

Przedsiębiorstwo „Profit” sp. z o. o. przyjęło zlecenie i wynegocjowało cenę całkowitą w wysokości 40.075 €. Niestety dla jednego z ważniejszych materiałów R 123 wystąpiły trudności z dostawami. Materiał ten wchodzi do wyrobu gotowego w ilości 10 kg i zaplanowane jednostkowe koszty bezpośrednie na sztukę wynoszą 85 €.Wyznacz krótkookresową górną granicę ceny dla materiału R 123.

Planowanie górnej granicy ceny II

Przedsiębiorstwo „Profit” sp. z o. o. rozszerza swój program produkcji. Dodatkowo do 100 szt. ZBG 1000 planuje się produkcję i sprzedaż 80 szt. ZBG 2000 oraz 50 szt. ZBG 3000. Do dwóch nowych modeli zużywany jest materiał R 123 w ilość odpowiednio 2 kg lub 5 kg. Planowana marża pokrycia kosztów dla tych produktów wynosi 20 € lub 220 €. Niestety występujące wąskie gardła w dostawach materiału R 123 nie zostały jeszcze przezwyciężone.Wyznacz krótkookresową górną granicę ceny dla materiału R 123.
Planowanie ilości wielkości odniesienia

Przedsiębiorstwo „Salzburger Maschinenbau” sp. z o. o. produkuje trzy rodzaje wałów (typ A, B, C). Dla nadchodzącego okresu planowania została wykonana następująca prognoza sprzedaży: 1.500 szt. produktu A, 2.000 szt. produktu B i 7.000 szt. produktu C. Do celów wewnątrzzakładowych potrzebne jest po 10 szt. produktu A, B i C. Na magazynie znajduje się jeszcze 50 szt. produktu A i po 100 szt. produktu B i C. Stan bezpieczeństwa powinien zostać zaplanowany na poziomie 20 szt. Ponieważ w MPK „Wiertarnia”, z względu na zmienną wielkość serii produkcyjnych, występuje heterogeniczna przyczyna powstawania kosztów, zostają zastosowane dwie wielkości odniesienia: czas produkcji i czas przygotowawczy (obie w godzinach). Planowana wielkość serii produkcyjnej wynosi dla wszystkich produktów 10 szt., planowany czas przygotowawczy na jedną operacje wynosi 131 sekund.MPK


Odlewnia

Frezarnia

Wiertarnia

Wielkość odniesienia WO


kg Material

szt..

WO 1: F-h
WO 2: R-h

Całkowita zdolność
produkcyjna


28 t

12.000 szt.

WO 1: 600 F-h
WO 2: 50 R-h

Typ A

4,5 kg/szt.

1 szt.

8 F-min/szt.

Typ B

3,0 kg/szt.

1 szt.

2 F-min/szt.

Typ C

1,8 kg/szt.

1 szt.

1 F-min/szt. 1. Jakie istnieją metody planowania zatrudnienia?

 2. Zaplanuj ilości każdej wielkości odniesienia w produkcyjnych MPK wg poszczególnych metod oraz wyznacz stopień wykorzystania MPK.

Planowanie kosztów i przychodów

Stolarnia produkuje różne rodzaje mebli. Produkcja wygląda następująco: drewno jest cięte, heblowane, następuje montaż oraz lakierowanie. Właściciel stolarni, pan Müller chce zaplanować koszty swoich mebli i w tym celu wyodrębnia tzw. główne MPK: „Cięcie”, „Montaż”, „Lakiernia” oraz „Zarząd” i „Sprzedaż”. Następnie definiuje pomocnicze MPK „Energia”, które świadczy usługi trzem działom produkcyjnym (zużycie energii elektrycznej w dziale zarządu i sprzedaży jest znikomo małe i zostało pominięte). 10 % zużycia energii w poszczególnych działach produkcyjnych, przy założonym zatrudnieniu, ma charakter stały. W MPK „Zarząd” i „Sprzedaż” jako pośrednią wielkość odniesienia zastosowano sumę proporcjonalnych kosztów materiałowych i produkcji (koszty graniczne wytworzenia). Müller planuje dla poszczególnych MPK następujące wartości:MPK


Energia

Cięcie

Montaż

Lakierowanie

Zarząd/

sprzedaż
pierwotnych KO

360 €

1.310 €

1.000 €

794 €

2.451 €
- Kprop

200 €

1.110 €

800 €

664 €

1.451 €
- Kstałe

160 €

200 €

200 €

130 €

1.000 €
Podział zużycia energii50%

30%

20%

0 %
Planowany zatrudnienie
100 m

14 h

50 m2

Graniczne koszty wytworzenia

Pan Müller chce wiedzieć, jakie powstaną dodatkowe koszty w wyniku produkcji jednego dodatkowego stołu (A). Stół składa się z 1 m2 drewna (ucięte mb drewna: 3 m) oraz wymaga 0,5 h prac montażowych. Zaplanowano 50 € bezpośrednich kosztów materiałowych. Przy wytworzeniu jednego stołu A powstają w MPK „Cięcie” bezpośrednie koszty produkcji w wysokości 10 €, w MPK „Montaż” - 25 € i w MPK „Lakiernia” - 15 €.
 1. Wyznacz koszty graniczne zatrudnienia dla każdego MPK
  wychodząc od planowanych kosztów bezpośrednich wynoszących 4.500 € w okresie.
MPK

Energia

Cięcie

Montaż

Lakiernia

Zarząd/Sprzedaż
prop.

stałe

całk.

prop.

stałe

całk.

prop.

stałe

całk.

prop.

stałe

całk.

prop.

stałe

całk.

Suma pierwotnych kosztów ogólnych


Koszty wtórne

Wtórne koszty energii(A:B:C = 50:30:20)


Suma kosztów ogólnych


Plan. zatrudnienie
Plan. stawka kosztów


b) Wyznacz koszty graniczne na nośnika kosztów - stół.

 1. Pan Müller produkuje obok stołu A jeszcze dwa rodzaje mebli B i C. Wyznacz planowany wynik przedsiębiorstwa w okresie,
  jeśli przyjmiemy następujące dane:
Produkty

A

B

C
Plan.gran.koszty własne/szt.

s. o.

170 €

320 €
Plan. przychód netto/szt.

250 €

220 €

470 €
Plan. wielkość sprzedaży

20 szt.

15 szt.

10 szt.

\

(c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra 2004

Pobieranie 133.03 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna