Kontyngenty taryfowe z krajów bałkańskich, tjPobieranie 93.5 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar93.5 Kb.

Kontyngenty taryfowe z Nowej Zelandii (art. 34 RK 2535/2001)


Podstawa prawna

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (ze zm.).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (ze zm.).
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1237 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zasad dotyczących zwalniania i przepadku zabezpieczeń złożonych w odniesieniu do takich pozwoleń, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001, (WE) nr 1342/2003, (WE) nr 2336/2003, (WE) nr 951/2006, (WE) nr 341/2007 i (WE) nr 382/2008 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2390/98, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 376/2008 i (WE) nr 507/2008.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1239 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu pozwoleń na przywóz i wywóz.Ograniczenia ilościowe/ Wysokość cła

Kontyngent roczny otwarty od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia został podzielony na trzy podokresy:

I podokres – od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca,

II podokres – od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia,

III podokres – od dnia 1 października do dnia 31 grudnia.


Stawka celna – 70 EUR/100 kg
Wielkość kontyngentu rocznego – 74 693 ton. Kontyngent został podzielony na dwie części A i B:
Część A – 09.4195 – ex 0405 10 11, ex 0405 10 19 – ilość dostępna w danym podokresie – 20 540,5 t (dla podokresu III nie określono ilości)

Część B – 09.4182 – ex 0405 10 30 – ilość dostępna w danym podokresie –
16 806 t (dla podokresu III nie określono ilości)Kody

produktów


Masło

Kody CN: ex 0405 10 11, ex 0405 10 19, ex 0405 10 30
Opisy do ww. kodów CN znajdują się w Tabeli 1.


Kraje pochodzenia produktów

Nowa Zelandia

Stawka zabezpieczenia

35 EUR/100 kg
Jeżeli kwota zabezpieczenia wynikająca z przeliczenia EUR na złotówki zawiera miejsca po przecinku, należy zaokrąglić ją do pierwszej niższej kwoty w liczbach całkowitych w złotówkach.

Warunki uczestnictwa


Wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego

Wniosek o pozwolenie AGRIM
Uzyskanie pozwolenia uzależnione jest od uzyskania numeru identyfikacyjnego.

Wnioski o nadanie numeru identyfikacyjnego mogą być składane w państwie członkowskim, w którym przedsiębiorca ma siedzibę oraz jest zarejestrowany do celów podatku VAT.Do wniosku o nadanie numeru należy dołączyć dowód potwierdzający przywóz do Unii lub wywóz poza Unię co najmniej 25 ton mleka i/lub przetworów mlecznych objętych Działem 04 Wspólnej Taryfy Celnej w ciągu każdego z dwóch poprzednich lat kalendarzowych.

Wnioski o przyznanie numeru identyfikacyjnego należy składać w KOWR do dnia
31 marca każdego roku
.

Numer identyfikacyjny jest ważny przez okres jednego roku (od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego) i uprawnia przedsiębiorcę do ubiegania się
o pozwolenia na przywóz w ww. okresie.


Dodatkowe informacje na wniosku o pozwolenie


Pole 4 – numer EORI wnioskodawcy;

Pole 7 – kraj wywozu – wpis wymagany; wymagany obligatoryjnie NIE;

Pole 8 – kraj pochodzenia; wymagany obligatoryjnie TAK;

Pole 15 – szczegółowy opis produktu zgodny z załącznikiem III. A do RK (WE)


nr 2535/2001;

Pole 16 – ośmiocyfrowy kod CN poprzedzony przedrostkiem „ex”, gdzie zachodzi taka potrzeba, zgodnie z załącznikiem III. A do RK (WE) nr 2535/2001 lub większą liczbę tych kodów;

Pole 20 – zapisy:


 • Numer kontyngentu,

 • Ważne razem z certyfikatem IMA 1 nr... wydanym dnia....

Jeśli we wniosku o pozwolenie wymieniono więcej niż jeden kod CN, wnioskodawca musi określić ilość odpowiadającą każdemu z nich, ale dla każdego kodu wydaje się odrębne pozwolenie.


Dodatkowe wymagania oraz dokumenty przy wnioskowaniu o pozwolenie

Kontyngenty na masło podzielone zostały na dwie części określone w załączniku III. A do RK nr 2535/2001:

 1. kontyngent nr 09.4195 (zwany dalej częścią A) rozdziela się między importerów unijnych, którzy uzyskali zatwierdzenie zgodnie z przepisami art. 7 ww. rozporządzenia i którzy mogą wykazać, że dokonali przywozu
  w ramach jednego z kontyngentów 09.4195 lub 09.4182 w ciągu 24 miesięcy przed listopadem poprzedzającym rok kontyngentowy,

 2. kontyngent nr 09.4182 (zwany dalej częścią B) jest zarezerwowany dla wnioskodawców, którzy:

  • uzyskali zatwierdzenie zgodnie z przepisami art. 7 ww. rozporządzenia oraz

  • mogą wykazać, że w okresie 12 miesięcy przed listopadem poprzedzającym rok kontyngentowy dokonali przywozu do i/lub wywozu z Unii co najmniej 100 ton mleka i przetworów mlecznych objętych rozdziałem 04 Nomenklatury scalonej w co najmniej 4 odrębnych operacjach. Dowody na działalność handlową są ważne przez obydwa półroczne okresy roku kontyngentowego.

Wnioski o pozwolenia na przywóz, aby zostały rozpatrzone muszą obejmować na każdego wnioskodawcę: 1. w przypadku części A, nie więcej niż 125% ilości przywiezionych przez wnioskodawcę w ramach kontyngentu 09.4195 lub 09.4182 w ciągu 24 miesięcy przed listopadem poprzedzającym rok kontyngentowy,

 2. w przypadku części B, nie mniej niż 20 ton i nie więcej niż 10% ilości dostępnej w podokresie i pod warunkiem, że mogą udowodnić w stopniu zadowalającym właściwy organ odnośnego państwa członkowskiego, że spełniają warunki ustanowione w art. 34a ust. 1 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001.

Dowody, o których mowa wyżej przedstawia się w momencie składania wniosków
o pozwolenie.
Z zastrzeżeniem spełnienia warunków kwalifikowalności, wnioskodawcy mogą równocześnie składać wnioski w ramach obydwu części kontyngentu.

Dla części A i dla części B należy składać odrębne wnioski o pozwolenie.

Wnioski o pozwolenia mogą być złożone tylko w państwie członkowskim wydającym zatwierdzenie i muszą zawierać numer identyfikacyjny importera.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz wnioskodawca załącza dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Terminy składania wniosków o pozwolenie


Wnioski o wydanie pozwolenia mogą być składane:

 • od 20 do 30 listopada do godz. 13.00 ostatniego dnia dla podokresu styczeń – czerwiec następnego roku,

 • od 1 do 10 czerwca do godz. 13.00 ostatniego dnia dla podokresu lipiec – grudzień,

 • od 1 do 10 wrześnie do godz. 13.00 ostatniego dnia dla podokresu październik – grudzień.
Rozpatrywanie wniosków o pozwolenia przez KE

Najpóźniej piątego dnia roboczego następującego po upływie terminu składania wniosków KOWR powiadamia KE:

 • o wnioskowanych ilościach dla każdego numeru kontyngentu i kodu CN,

 • o wnioskodawcach (nazwiska/nazwy i adresy wnioskodawców, w podziale na numery kontyngentów).

W ciągu pięciu dni roboczych po terminie dokonania powiadomienia Komisja podejmuje decyzję o zakresie, w jakim można przyjąć wnioski. Jeżeli ilości, o które złożono wnioski, nie przekraczają dostępnych ilości kontyngentu, KE nie podejmuje decyzji i pozwolenia wydawane są w odniesieniu do ilości, o które złożono wnioski.

Jeżeli wnioski o pozwolenie w odniesieniu do podkontynentu przekraczają dostępne ilości w odnośnym okresie kontyngentowym, KE stosuje jednolity współczynnik przydziału.

Jeżeli w przypadku jednego z podkontynentów wynik zastosowania współczynnika przydziału oznaczałby przydzielenie pozwoleń na mniej niż 20 ton na wnioskodawcę, odpowiednie dostępne ilości przydziela się zainteresowanym państwom członkowskim poprzez przeprowadzenie losowania pozwoleń na 20 ton między wnioskodawcami, którym w wyniku zastosowania współczynnika przydziału przydzielono by mniej niż 20 ton.

Jeżeli w wyniku ustanowienia losowanych partii po 20 ton pozostanie mniejsza niż 20 ton, ilość tę traktuje się jako jedną partię.
Możliwość wycofania wniosku o pozwolenie
po decyzji KE

-

Terminy wydawania pozwoleń


Pozwolenia na przywóz wydawane są nie później niż piątego dnia roboczego po podjęciu decyzji przez KE.


Terminy ważności pozwoleń

Pozwolenia na przywóz/wyciągi z pozwolenia są ważne wyłącznie na podokres, na który zostały wydane.


Możliwość przenoszenia praw do pozwoleń


Prawa wynikające z pozwolenia na przywóz mogą być przeniesione na przedsiębiorcę, który został zatwierdzony zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE)
nr 2535/2001.

W polu 6 wniosku należy wpisać numer EORI przedsiębiorcy, na którego będą przenoszone prawa.

Wniosek o przeniesienie praw do pozwolenia powinien zawierać numer identyfikacyjny przedsiębiorcy, na którego prawa będą przenoszone.


Terminy mające wpływ na kwotę zwalnianego zabezpieczenia


Przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić pozwolenie/wyciąg do KOWR w ciągu
45 dni od wygaśnięcia jego ważności chyba, że zostanie utracone.Dokumenty wymagane przy zwalnianiu zabezpieczenia

Pozwolenie na przywóz z właściwymi adnotacjami organu celnego.

Uwagi dodatkowe

-
Tabela 1. Kody CN masła przywożonego w ramach kontyngentów taryfowych
z Nowej ZelandiiKod CN


Opis

ex 0405 10 11


ex 0405 10 19

Masło, co najmniej sześciotygodniowe, o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 80% masy, ale mniejszej niż 85% masy, wytwarzane bezpośrednio z mleka lub śmietany bez zastosowania materiałów przechowywanych, w jednorazowym, autonomicznym i nieprzerwanym procesie
ex 0405 10 30


Masło, co najmniej sześciotygodniowe, o zawartości tłuszczu nie mniejszej


niż 80% masy, ale mniejszej niż 85% masy, wytwarzane bezpośrednio z mleka lub śmietany bez zastosowania materiałów przechowywanych w jednorazowym, autonomicznym i nieprzerwanym procesie, który może wymagać, aby śmietana przechodziła przez stan koncentracji tłuszczu i/lub frakcjonowanie tego tłuszczu (metoda wskazana jako „Ammix” i „Spreadable”)

Pobieranie 93.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna