Konferencja Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych I Europejskich Parlamentów Unii Europejskiej


Wzmacnianie świadomości europejskiejPobieranie 0.6 Mb.
Strona7/8
Data28.10.2017
Rozmiar0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Wzmacnianie świadomości europejskiej


W dokumencie (Contribution) przyjętym przez uczestników XXXIII spotkania COSAC (17-18 maja 2005 r. w Luksemburgu) zwrócono się do Sekretariatu COSAC z prośbą o „przedstawienie informacji o postępach poczynionych przez parlamenty narodowe w związku z deklaracją w sprawie roli parlamentów narodowych w zakresie wzmacniania świadomości europejskiej na poziomie narodowym, dla potrzeb ewentualnej debaty na ten temat podczas przyszłych obrad plenarnych”.

Prezydencja brytyjska poprosiła o przedstawienie tych informacji w formie rozdziału raportu półrocznego, który zostanie przedstawiony na XXXIV spotkaniu COSAC w Londynie w październiku 2005 roku.


    1. Geneza koncepcji


Deklaracja w sprawie roli parlamentów narodowych w debacie europejskiej: "Wzmacnianie świadomości europejskiej na poziomie narodowym” (Raising national European awareness) pojawiła się w dokumencie przedstawionym Konwentowi ds. Przyszłości Europy przez René van der Lindena i Fransa Timmermansa (CONV 834/03, 24 lipca 2003 r.). Dokument ten został podpisany wspólnie przez pięćdziesięciu innych członków Konwentu i ich zastępców. Stwierdza on, że wszystkie parlamenty narodowe UE powinny przeprowadzić jednoczesne debaty na temat rocznego planu legislacyjnego i prac Komisji Europejskiej w tym samym tygodniu, na który ta debata została zaplanowana w Parlamencie Europejskim. Sprawa ta była przedmiotem dyskusji na XXXII spotkaniu COSAC w Hadze w listopadzie 2004 roku. Dokument (contribution) przyjęty przez COSAC na wspomnianym spotkaniu wzywał Konferencję Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej do „zaproponowania, w porozumieniu z Parlamentem Europejskim, konkretnego tygodnia, w którym wszystkie parlamenty narodowe przedyskutują roczny plan legislacji i program pracy Komisji Europejskiej”.

Budapeszteńska Konferencja Przewodniczących w czerwcu 2005 roku z zadowoleniem przyjęła deklarację w sprawie roli parlamentów narodowych w europejskiej debacie i wezwała parlamenty narodowe „do odbycia dorocznej debaty, najlepiej podczas sesji plenarnej, na temat rocznego programu legislacyjnego i prac Komisji Europejskiej z należytym uwzględnieniem ich własnych programów prac, ram prawnych i tradycji.” Konferencja Przewodniczących zwróciła się do Danii – mającej wkrótce przewodniczyć Konferencji – o „przeprowadzenie koniecznych konsultacji w celu ustalenia odpowiednich terminów wprowadzenia deklaracji w życie i uzyskania przez Konferencję informacji o przebiegu tego procesu”.


    1. Co dalej? Duńska prezydencja Konferencji Przewodniczących


Duński parlament rozpoczął już fazę konsultacji dotyczącej jego prac. W dniu 12 lipca 2005 r. rozesłał krótki kwestionariusz do wszystkich parlamentów narodowych, podejmując próbę ustalenia dogodnego terminu wprowadzenia deklaracji w życie.

Po przeprowadzeniu analizy odpowiedzi otrzymanych od parlamentów narodowych oraz rozważeniu informacji zawartych w niniejszym rozdziale raportu półrocznego COSAC, duński parlament skonsultuje się z trojką Konferencji Przewodniczących w dniu 12 października 2005 roku. Następnie duński parlament prześle do wszystkich parlamentów narodowych propozycję terminu rozpoczęcia projektu, mając na celu zainicjowanie pierwszej debaty przed następnym posiedzeniem Konferencji Przewodniczących w czerwcu 2006 roku. Ponadto Dania przygotuje raport na posiedzenie Konferencji planowane na czerwiec 2006 roku w sprawie przebiegu wprowadzania deklaracji w życie.Tabela 3. Związane z deklaracją inicjatywy podejmowane w parlamentach narodowych i w Parlamencie Europejskim

Państwo członkowskie

Inicjatywy związane z deklaracją

Austria

- Rada NarodowaWprowadzono zmiany do regulaminu, umożliwiające odbywanie własnych posiedzeń w sprawie programu prac każdej prezydencji Rady oraz programów prac Rady, Komisji lub Parlamentu Europejskiego.

Austria

- BundesratBrak informacji

Belgia

- Izba Deputowanych i SenatW dniu 1 marca 2005 r. Izba Deputowanych i Senat zorganizowały oddzielne publiczne przesłuchania na temat rocznego programu legislacyjnego i prac KE w ramach posiedzeń Federalnej Komisji Doradczej do Spraw Europejskich i Komisji Spraw Zewnętrznych. Debaty obejmowały wymianę poglądów ze Stałym Przedstawicielem Belgii przy Unii Europejskiej. Belgijscy deputowani do Parlamentu Europejskiego mogą uczestniczyć w publicznych przesłuchaniach. Sprawozdania informacyjne z tych spotkań są sporządzane i publikowane jako dokumenty parlamentarne (udostępniane w witrynach internetowych obu izb).

Cypr

Brak informacji

Czechy

- Izba DeputowanychBrak informacji

Czechy

- Senat


W dniu 6 kwietnia 2005 r. odbyła się debata na temat rocznego programu legislacyjnego i prac Komisji Europejskiej w komisji spraw europejskich Senatu. Przesłuchanie obejmowało debatę nad strategicznymi celami na lata 2005-2009. Przedstawiciele rządu przedstawili priorytety Czech na nadchodzący rok i stanowisko rządu w sprawie przewidywanych ważnych projektów aktów prawnych.

Dania

Duński parlament prowadzi konsultacje mające na celu ustalenie odpowiedniego terminu wprowadzenia deklaracji w życie i złoży Konferencji Przewodniczących stosowne sprawozdanie w czerwcu 2006 roku.

Estonia

Brak informacji

Finlandia

Przewidywano, że fiński parlament podejmie decyzję o swoim programie obrad po letniej przerwie wakacyjnej. W tym samym czasie mogłaby zostać zorganizowana dyskusja nad programem prac Komisji, podobnie jak w innych parlamentach narodowych. W przypadku Finlandii byłoby to jednak niemożliwe w styczniu, ponieważ parlament przerywa prace na Boże Narodzenie i wznawia je dopiero na początku lutego.

Francja

- Zgromadzenie Narodowe i SenatBrak informacji o konkretnych inicjatywach w Zgromadzeniu Narodowym; nie podjęto dotychczas debaty związanej z deklaracją na posiedzeniu plenarnym Senatu. Francuski rząd jest odpowiedzialny za ustalenie planu sesji plenarnych obu izb.

Grecja

Brak informacji

Hiszpania

- Kongres i SenatBrak informacji

Irlandia

- izby OireachtasOireachtas nie dokonał żadnych konkretnych ustaleń dotyczących deklaracji. Jednak propozycja ta była rozważana przez Wspólną Komisję do Spraw Unii Europejskiej i została przekazana do wszystkich klubów parlamentu narodowego. Przewodniczący izby niższej zwrócił się do Konferencji Przewodniczących w 2005 roku, opowiadając się za działaniami na rzecz debaty plenarnej w parlamentach narodowych nad sprawami europejskimi.

Senat debatował nad Konstytucją Unii Europejskiej i w debacie tej mogli uczestniczyć irlandzcy deputowani do Parlamentu Europejskiego. Była to nowa inicjatywa, ponieważ z reguły deputowani do Parlamentu Europejskiego nie mają prawa uczestniczenia w obradach.Litwa

Komisja do Spraw Unii Europejskiej dotychczas zorganizowała dwa „tygodnie europejskie” (30 kwietnia - 9 maja 2004 r. oraz 1 maja - 9 maja, przedłużony do 3 czerwca). Wyspecjalizowane komisje parlamentarne zorganizowały jawne debaty (np. nad perspektywą finansową na lata 2007-2013) z udziałem przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych, ekspertów, deputowanych do Parlamentu Europejskiego i publiczności.

Luksemburg

Dotychczas nie odbyła się żadna debata związana z deklaracją.

Łotwa

Brak oficjalnych propozycji i decyzji na ten temat w parlamencie. Z reguły dyskusje nad sprawami unijnymi na posiedzeniach plenarnych są organizowane regularnie z udziałem premiera lub upoważnionego członka rządu.

W maju 2005 roku Komisja do Spraw Unii Europejskiej odbyła spotkanie z komisarzem Piebalgsem (z Łotwy), który przedstawił roczny program legislacyjny i prac Komisji Europejskiej.Malta

Brak informacji

Niderlandy

- Izba Druga i SenatKomisja Stała do Spraw Organizacji Współpracy Europejskiej niderlandzkiego Senatu przygotowuje na koniec 2005 roku debatę z niderlandzkim rządem na temat rocznego programu legislacyjnego i prac Komisji Europejskiej.

Wspólna komisja Senatu i Izby Drugiej do spraw stosowania mechanizmu pomocniczości zaleciła odbycie wspólnej debaty plenarnej na temat rocznego programu legislacyjnego i prac.Niemcy

- BundestagBrak informacji

Niemcy

- BundesratDeklaracja była dyskutowana w Komisji do Spraw Unii Europejskiej Bundesratu. Komisja zwróciła uwagę, że „Program” mógłby być przedmiotem dyskusji w komisji na poziomie politycznym w zakresie systemu wczesnego ostrzegania, szczególnie w celu ustalenia najważniejszych propozycji, tak aby były one monitorowane dokładniej od innych.

Polska

- Sejm i SenatDotychczas nie odbyła się żadna debata związana z deklaracją. Przewiduje się, że takie inicjatywy zostaną wysunięte w następnej kadencji, po wyborach w październiku 2005 roku.

Portugalia

Brak informacji

Słowacja

Brak informacji

Słowenia

- Zgromadzenie NarodoweW dniu 7 lutego 2005 r. Zgromadzenie Narodowe zorganizowało debatę pod auspicjami Komisji do Spraw Europejskich na temat rocznego programu legislacyjnego i prac Komisji Europejskiej z udziałem komisarza Potocnika i przewodniczących wszystkich komisji stałych.

W dniach 10-13 maja 2005 r. Zgromadzenie Narodowe zorganizowało tydzień europejski – trzy dni obrad przy „okrągłym stole”, poświęconych na przykład Traktatowi Konstytucyjnemu, strategii lizbońskiej i polityce strukturalnej, po których nastąpiło podsumowanie i wspólna debata ze słoweńskimi deputowanymi do Parlamentu Europejskiego.

W dniu 8 lipca 2005 r. Komisja do Spraw Europejskich zorganizowała debatę na temat aktualnego stanu spraw europejskich, z udziałem słoweńskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego, przewodniczących komisji stałych i członków Komisji do Spraw Europejskich.


Słowenia

- Rada NarodowaBrak informacji

Szwecja

W dniu 18 marca 2005 r. parlament odbył pierwszą debatę na temat rocznego programu legislacyjnego i prac Komisji Europejskiej. Taka debata jest planowana co roku, z reguły pod koniec roku lub w styczniu. Dotychczas nie podjęto jednak żadnej formalnej decyzji.

Węgry

Brak informacji

Włochy

- Izba Deputowanych i SenatBrak informacji

Zjednoczone Królestwo

- Izba GminSpeaker Izby Gmin stwierdził, że wprowadzenie propozycji w życie powoduje istotne problemy natury praktycznej w Izbie Gmin. W znacznej mierze jest tak dlatego, że to rząd Zjednoczonego Królestwa, a nie speaker, odpowiada za ustalenie i zaproponowanie przyszłego programu sesji plenarnych Izby Gmin.

Komisja Kontroli Spraw Europejskich opublikowała raport o programie prac Komisji na 2005 rok w dniu 1 kwietnia 2005 roku. W dniu 20 lipca 2005 r. Komisja opublikowała raport dotyczący rocznej strategii polityki Komisji na 2006 rok.Zjednoczone Królestwo

- Izba LordówRealizacja deklaracji powoduje w Izbie Lordów podobne problemy natury praktycznej związane z sesjami plenarnymi, jak w Izbie Gmin.

Komisja do Spraw Unii Europejskiej analizuje program prac Komisji co rok, w tym roku wprowadziła praktykę wysłuchiwania opinii na temat programu spoza parlamentu.Parlament Europejski

W celu wzmocnienia wymiaru parlamentarnego Unii Europejskiej Parlament Europejski zorganizował w ciągu 2005 roku trzy wspólne posiedzenia parlamentarne (strategia lizbońska, perspektywy finansowe, ład gospodarczy) pod przewodnictwem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i współprzewodnictwem przewodniczącego parlamentu narodowego, reprezentującego parlament państwa członkowskiego przewodniczącego Unii Europejskiej, deputowanych do Parlamentu Europejskiego, deputowanych do parlamentów narodowych, członków Komisji oraz przedstawicieli Rady. Ponadto Parlament Europejski zorganizował kilka wspólnych posiedzeń komisji z inicjatywy poszczególnych komisji parlamentarnych PE, które zaprosiły kolegów z odpowiednich komisji parlamentów narodowych.
  1. Pobieranie 0.6 Mb.

    Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna