Komunikat prasowy 3183. posiedzenie Rady Sprawy zagranicznePobieranie 211 Kb.
Strona2/2
Data24.02.2019
Rozmiar211 Kb.
1   2
Partnerstwo Wschodnie

Rada dokonała przygotowań do posiedzenia ministerialnego ze wschodnimi partnerami UE, które odbyło się po posiedzeniu Rady.

Chiny

Wysoki Przedstawiciel przekazał ministrom informacje dotyczące trzeciej rundy dialogu strategicznego wysokiego stopnia między UE a Chinami, który odbył się w dniach 9 i 10 lipca w Pekinie.

Polityka energetyczna i zagraniczna

Podczas obiadu ministrowie wymienili poglądy na temat sposobów, w jakie polityka zagraniczna UE może wspierać zewnętrzną politykę energetyczną UE; w debacie uczestniczył komisarz ds. energii, Günther Oettinger.

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY ZAGRANICZNE

Proces kończenia transformacji w Somalii

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„1. Przypominając o swoich konkluzjach z 14 maja 2012 r. Rada wzywa somalijskich przywódców i wszystkie inne zainteresowane strony do realizacji ich zobowiązań dotyczących zakończenia obecnej transformacji 20 sierpnia 2012 r. i pokazania, że działają w interesie narodu somalijskiego traktowanego jako całość. UE z zadowoleniem przyjmuje porozumienie sygnatariuszy planu działania dla Somalii osiągnięte w Nairobi 22 czerwca 2012 r. w sprawie ostatecznego projektu tymczasowej konstytucji, który zostanie przekazany Narodowemu Zgromadzeniu Konstytucyjnemu; wyraża jednak obawę, że ciągłe dostosowywanie harmonogramów i przekraczanie terminów grozi zakwestionowaniem przejrzystości i legalności procesu politycznego zapoczątkowanego na podstawie zasad z Garowe. Przedłużenie mandatu tymczasowych instytucji federalnych nie zostanie zaakceptowane, a próby przeszkodzenia w przeprowadzeniu prawdziwej reformy w Somalii spotkają się ze stosowną reakcją.2. Zgodnie ze zobowiązaniami powziętymi przez sygnatariuszy planu działania, UE wzywa Radę Starszych, by sprawnie wybrała członków Nowego Parlamentu Federalnego – z pomocą Technicznego Komitetu Selekcyjnego – i podkreśla potrzebę powołania skutecznego organu ustawodawczego, który będzie sprawował niezależną kontrolę nad organem wykonawczym. UE wzywa do natychmiastowego zwołania Narodowego Zgromadzenia Konstytucyjnego w celu przeprowadzenia głosowania nad przyjęciem projektu tymczasowej konstytucji do czasu, gdy Somalijczycy będą mogli wypowiedzieć się w referendum. Wzywa, by zakończyć ten proces poprzez dokonanie przez Nowy Parlament Federalny wyboru prezydenta i przewodniczących/zastępców, oraz zwraca się do przywódców Somalii, by działali w pełni przejrzyście i informowali opinię publiczną do końca tego okresu. UE podkreśla wagę realizacji zobowiązania dotyczącego 30%-owego udziału kobiet w nowych instytucjach federalnych.

3. UE podkreśla też, jak ważne jest to, by nowe instytucje federalne określiły kluczowe nierozstrzygnięte kwestie i zajęły się nimi; do kwestii takich należy m.in. tymczasowa konstytucja. Wzywa też te instytucje do czynienia postępów w procesie wspierania i pojednania, w kwestii przejrzystości i odpowiedzialności, skutecznych struktur zarządzania i praworządności, sprawiedliwości i praw człowieka oraz podstawowych wolności w całym kraju, w tym na obszarach, do których niedawno uzyskano dostęp. UE zwraca się zatem do nowego rządu o wyznaczenie w planie pracy priorytetów w ciągu sześćdziesięciu dni od jego powołania, jak ustalono na posiedzeniu międzynarodowej grupy kontaktowej w Rzymie w dniach 2–3 lipca 2012 r. W oparciu o ocenę postępów poczynionych w kierunku wdrażania tego planu pracy UE określi swoje poparcie dla nowych instytucji federalnych”.

Liban

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„1. UE potwierdza swoje zdecydowane i niezmienne zaangażowanie na rzecz jedności, stabilności, niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Libanu.

2. UE z zadowoleniem przyjmuje i wspiera działania podejmowane przez libański rząd, by przezwyciężyć podziały i propagować jedność narodową i pokój. Z zadowoleniem odnosi się zwłaszcza do inicjatywy, z którą wystąpił prezydent, dotyczącej ożywienia dialogu narodowego, a także do postępów już osiągniętych w ramach jej realizacji, zwłaszcza deklaracji z Baabdy. UE popiera zamiar, by prowadzić dialog na zasadzie ciągłości i udziału wszystkich zainteresowanych, i zachęca wszystkich przywódców politycznych do uczestnictwa, tak by udało się wypracować trwałe i konstruktywne rozwiązania najważniejszych kwestii związanych z jednością narodową.

3. UE apeluje do wszystkich Libańczyków o powstrzymanie się od przemocy, zachowanie spokoju i działania na rzecz rozładowania napięć. UE przyjmuje z zadowoleniem kroki podjęte w tym celu przez libańskie władze i zachęca je do dalszych działań w celu utrzymania bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez wyraźne zaznaczenie, że rozprzestrzenianie broni, działania przestępcze i wszelkie formy przemocy są nie do przyjęcia.

4. UE wyraża uznanie libańskim władzom za ich starania, by nieść pomoc osobom uciekającym przed przemocą w Syrii, i zachęca rząd Libanu do dalszego wywiązywania się z jego obowiązków w tym zakresie. UE potwierdza swą gotowość do dalszego wspierania Libanu w radzeniu sobie z tym obciążeniem.

5. UE zdecydowanie potępia niedawne naruszenia granic i inne przypadki zagrożenia bezpieczeństwa, które miały miejsce na pograniczu Libanu i Syrii, a wskutek których z rąk oddziałów syryjskich śmierć ponieśli, zostali ranni lub uprowadzeni cywile. Wszelkie przypadki naruszenia suwerenności i integralności terytorialnej Libanu są nie do przyjęcia i stanowią pogwałcenie rezolucji RB ONZ 1559 i 1680.

6. UE podkreśla, że istotne jest, by rząd Libanu był nadal zaangażowany na rzecz pełnego wywiązywania się z międzynarodowych zobowiązań tego państwa, w tym wynikających z rezolucji RB ONZ 1559, 1680, 1701 i 1757. UE z zadowoleniem przyjmuje fakt, że libański rząd wniósł przypisany mu wkład w budżet Specjalnego Trybunału ds. Libanu na rok 2012, tym samym dotrzymując swoich zobowiązań, i ma nadzieję, że Liban nadal będzie w pełni współpracował z tym trybunałem.

7. UE podkreśla, jak istotne dla przyszłości Libanu są silne, niezależne, bezstronne i demokratyczne instytucje publiczne, i wspiera działania libańskiego rządu w tym zakresie. Poparcie dla takich instytucji zarówno ze strony libańskiego społeczeństwa, jak i jego przywódców, jest nieodzowne i należy dążyć do jego zachowania. Dotyczy to także libańskich sił bezpieczeństwa, w szczególności libańskich sił zbrojnych, które muszą stać na straży praworządności i zapewnić wszystkim obywatelom ochronę przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, z poszanowaniem praw człowieka. UE jest zdecydowana dalej wspierać libańskie siły bezpieczeństwa w wywiązywaniu się z tego zadania.

8. UE zachęca libańskie władze do dalszych postępów w zakresie kluczowych zagadnień związanych z rządzeniem wymagających jak najszybszego rozwiązania, w tym co się tyczy przyjęcia budżetu, wyznaczenia osób do sprawowania urzędów publicznych, reformy wyborczej z myślą o wyborach parlamentarnych w 2013 roku oraz skutecznego wdrożenia strategicznych polityk sektorowych, tak by można było zaspokoić gospodarcze i społeczne potrzeby ludności, a tym samym przyczynić się do stabilności państwa.

9. UE potwierdza, że wielkie znaczenie przywiązuje do wzmocnienia swojego partnerstwa z Libanem w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa”.

Zimbabwe

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„1. Unię Europejską napawają nadzieją obserwowane postępy w realizacji globalnego porozumienia politycznego przez rząd jedności narodowej w Zimbabwe. Z zadowoleniem przyjmuje ona konstruktywny dialog, który został nawiązany w ramach odbudowy relacji UE ze wszystkimi stronami wchodzącymi w skład tego rządu, w tym dzięki majowemu spotkaniu między wysoką przedstawiciel Catherine Ashton a reprezentującymi Zimbabwe członkami ministerialnego komitetu ds. odbudowy relacji. UE z zadowoleniem przyjmuje też niezmienne zaangażowanie Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) na rzecz wsparcia realizacji globalnego porozumienia politycznego, które SADC wyraziła podczas swojego niedawnego nadzwyczajnego szczytu w Luandzie.

2. Działania podjęte przez rząd jedności narodowej, by poprawić wolność i dobrobyt ludności Zimbabwe, uzasadniają niezwłoczne zawieszenie środków dotąd stosowanych na mocy art. 96 umowy z Kotonu. Dzięki temu UE będzie mogła bezpośrednio współpracować z tym rządem przy opracowywaniu nowych programów pomocy na rzecz ludności Zimbabwe, które zostaną uruchomione w ramach kolejnego Europejskiego Funduszu Rozwoju.

3. UE z zadowoleniem przyjmuje wizytę, którą niedawno na zaproszenie rządu jedności narodowej odbył w Zimbabwe Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka. Wizyta ta dowodzi poprawy w zakresie sytuacji praw człowieka, choć wciąż wiele kwestii budzi poważne zaniepokojenie.

4. Jak wspomniano w lutym tego roku i zgodnie z przyjętym przez siebie podejściem stopniowym, UE będzie dalej dostosowywać swoją politykę, by uwzględniać postępy czynione przez strony w Zimbabwe w realizacji planu działania opracowanego przez SADC. UE zgadza się, że przeprowadzone w spokojnej atmosferze i wiarygodne referendum konstytucyjne stanowiłoby ważny etap w przygotowaniach do demokratycznych wyborów, które uzasadniałyby zawieszenie większości z wszystkich unijnych środków ograniczających ukierunkowanych na osoby i podmioty.

5. UE potwierdza swoje partnerstwo z ludnością Zimbabwe. Apeluje do wszystkich stron, by wykorzystały sprzyjający klimat i zakończyły realizację globalnego porozumienia pokojowego w ramach przygotowań do przyszłorocznych wyborów”.

Konwencja o zakazie broni biologicznej i toksycznej

Rada postanowiła przyznać 1,7 mln EUR na wsparcie Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej z przeznaczeniem na projekty propagujące upowszechnianie tej konwencji oraz wspierające jej wdrożenie i skuteczność. Decyzja ta umożliwia praktyczne zastosowanie niektórych elementów strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

Projekty obejmują regionalne warsztaty mające zwiększyć świadomość w zakresie wdrożenia konwencji oraz określić potrzeby i wymogi w zakresie jej wdrożenia na szczeblu krajowym; rozszerzone programy wspierające wdrożenie konwencji na szczeblu krajowym, a także opracowywanie narzędzi i działań umożliwiających zwiększenie skuteczności wdrażania konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej na szczeblu krajowym.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej.

Stosunki z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii

Rada przyjęła wspólne stanowisko w związku z dziewiątym posiedzeniem Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – była jugosłowiańska republika Macedonii, które ma się odbyć w dniu 24 lipca w Brukseli.

Stosunki z Izraelem

Rada przyjęła stanowisko UE na jedenaste posiedzenie rady stowarzyszenia UE–Izrael, które ma się odbyć w dniu 24 lipca w Brukseli.

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych

Rada zatwierdziła priorytety UE na 67. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w wersji przedstawionej w 11424/12.

Współpraca z Radą Europy

Rada uzgodniła priorytety UE w zakresie współpracy z Radą Europy na lata 2012–2013 w wersji przedstawionej w 12412/12.

Stosunki z Jordanią

Rada zezwoliła na podpisanie dodatkowego protokołu do układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie z Jordańskim Królestwem Haszymidzkim. Protokół ustala ramy udziału Jordanii w programach UE. Będzie on tymczasowo stosowany od dnia jego popisania. Rada zwróciła się także do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na zawarcie tego protokołu.

Bliski Wschód wolny od broni masowego rażenia

Rada przydzieliła 352 000 EUR z budżetu UE na wsparcie przygotowań do konferencji dotyczącej ustanowienia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni jądrowej i wszelkich innych rodzajów broni masowego rażenia. Działania te będą obejmować zorganizowanie wydarzenia nawiązującego do seminariów Unii z 2008 i 2011 roku, opracowanie dokumentów przygotowawczych i stworzenie specjalnej strony internetowej.

Zwalczanie rozprzestrzeniania rakiet balistycznych

Rada przydzieliła 930 000 EUR z budżetu UE na sfinansowanie działań wspierających wprowadzanie w życie haskiego kodeksu postępowania przeciwko proliferacji rakiet balistycznych oraz, bardziej ogólnie, na szereg działań prowadzących do zwalczania rozprzestrzeniania rakiet balistycznych. Planowane działania obejmują działania informacyjne ukierunkowane na państwa niestosujące kodeksu postępowania, a także seminaria mające zwiększyć świadomość w kwestiach rozprzestrzeniania rakiet i związanych z tym badań.

Strategia UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Rada zatwierdziła sprawozdanie półroczne z postępów w realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia dotyczące działań prowadzonych w drugiej połowie 2012 roku.

Zapobieganie nielegalnemu handlowi bronią strzelecką i lekką

Rada zatwierdziła dokument roboczy UE dotyczący wyników konferencji przeglądowej (2012 rok) programu działania ONZ na rzecz zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią strzelecką i lekką, zwalczania i eliminowania go we wszystkich aspektach. Ma on być podstawą stanowiska, które UE zajmie na zbliżającej się drugiej konferencji przeglądowej programu działania ONZ w zakresie broni strzeleckiej i lekkiej; konferencja ta ma się odbyć w dniach 27 sierpnia – 7 września 2012 r. Ten dokument roboczy pokazuje, że UE jest trwale zaangażowana w realizację wspomnianego programu działania ONZ oraz że stosuje kompleksowe podejście do nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką.

WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

Współdziałanie z Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia

Rada zatwierdziła ustalenie administracyjne między Europejską Agencją Obrony a Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR) ustanawiające współpracę między tymi podmiotami. Jednocześnie Rada zezwoliła na podpisanie i zawarcie umowy między OCCAR a UE o ochronie informacji niejawnych.

Umowy o statusie misji

Rada upoważniła Wysokiego Przedstawiciela UE do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umów w sprawie statusu kilku misji UE w dziedzinie WPBiO w krajach przyjmujących:


  • misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania regionalnych zdolności morskich w Rogu Afryki (EUCAP NESTOR);

  • misji UE w ramach WPBiO w Nigrze (EUCAP SAHEL Niger); oraz

  • misji UE w dziedzinie WPBiO dotyczącej ochrony lotnictwa w Sudanie Południowym (EUAVSEC–South Sudan).

WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA

Realokacja środków w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju

Rada przyjęła stanowisko UE na posiedzeniu Komitetu Ambasadorów AKP–UE popierające decyzję o przesunięciu kwoty 195 mln EUR z nieprzydzielonych zasobów 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) do puli środków przeznaczonych na współpracę między państwami AKP. Umożliwi to finansowanie działań opartych na istniejących priorytetach zarówno UE, jak i państw AKP, w tym zasilenie Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce kwotą w wysokości 100 mln EUR. Instrument na rzecz Pokoju w Afryce umożliwia UE wspieranie działań Unii Afrykańskiej i organizacji regionalnych ukierunkowanych na pokonywanie w całej Afryce problemów związanych z bezpieczeństwem.

Wkłady finansowe na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju

Rada przyjęła decyzję w sprawie wkładów wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju w 2012 roku. Więcej szczegółów: 12344/12.

Konwencja o wsparciu żywnościowym

Rada zezwoliła na podpisanie w imieniu UE Konwencji o wsparciu żywnościowym; konwencja ta mogłaby bowiem pomóc w osiągnięciu celów w dziedzinie pomocy humanitarnej, o których mowa w art. 214 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

Pomoc finansowa dla Hiszpanii

Rada przyjęła decyzję dostosowującą wytyczne polityki gospodarczej dla Hiszpanii zgodnie z protokołem ustaleń zatwierdzonym w dniu 20 lipca, w którym określono warunki udzielania pomocy finansowej ze środków Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

UE–Ukraina – wydawanie wiz

Rada podjęła decyzję w sprawie podpisania zmienionej umowy między Unią Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz (11044/12).

Zmiany dotyczą m.in. odstąpienia od pobierania opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego w odniesieniu do pewnych grup obywateli Ukrainy, a także zasady i opłaty mające zastosowanie w przypadku, gdy państwo członkowskie współpracuje z usługodawcą zewnętrznym, mając na względzie wydawanie wiz. Inne zmiany umożliwiają na przykład wydawanie wiz wielokrotnego wjazdu. Wizy takie mogą być ważne przez maksymalnie pięć lat w odniesieniu do kilku kategorii osób lub przez rok – w przypadku niektórych innych kategorii.

Pierwotna umowa o ułatwieniach w wydawaniu wiz między UE a Ukrainą weszła w życie w dniu 1 stycznia 2008 r.

12800/1/12 REV 1PL


Pobieranie 211 Kb.

Share with your friends:
1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna