Kod przedmiotu


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.12Pobieranie 2.25 Mb.
Strona77/77
Data24.02.2019
Rozmiar2.25 Mb.
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   77

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.12


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w handlu i usługach

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Monika Klemke-Pitek

  Przedmioty wprowadzające

  Zarządzanie projektami

  Wymagania wstępne

  Znajomość cyklu życia projektów, umiejętność planowania przebiegu i zasobów projektu oraz zasad budżetowania.

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

10

10

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

Po zakończeniu przedmiotu student nabędzie wiedzę w zakresie możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej zgodnie z zagadnieniami programowych określonymi w treściach kształcenia.

Umiejętności

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi przeprowadzić analizę potrzeb i problemów wybranej grupy docelowej, umie sformować problem oraz określić cele w ramach zaplanowanych działań skierowanych na rozwiązanie problemu danej grupy.

Posiada umiejętność wyboru funduszu, programu i określenie działania w kontekście zdefiniowanych źródeł finansowania projektu.

Umie zaprojektować wniosek o dofinansowanie projektu z budżetem i harmonogramem.


Postawy

Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy w kwestiach możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Wykazuje się kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań wybranych problemów organizacji. Jest chętny do współpracy z wieloma interesariuszami projektu oraz jest otwarty na nowatorskie rozwiązania zdefiniowanych problemów.
 1. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, dyskusja, prelekcja, metoda przypadków

 2. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  przygotowanie i przedstawienie projektu oraz jego publiczna obrona według karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu

 3. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Projekt – istota i cechy. Cykl życia projektu według metodyki PCM. Dokumenty programujące wsparcie z Unii Europejskiej. Logika interwencji w projekcie. Struktura wniosku o dofinansowanie projektu. Kwalifikowalność wydatków. Ocena formalna i merytoryczna wniosku. Wybrane obowiązki Beneficjentów w zakresie wdrażania projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Zidentyfikowanie problemów wybranej grupy docelowej. Analiza celów projektu oraz zaplanowanie działań w projekcie.

  Określenie produktów i rezultatów oraz sposobu ich monitorowania. Weryfikacja logiki interwencji projektu w matrycy logicznej. Sporządzenie harmonogramu realizacji projektu na wykresie Ganta. Zaplanowanie wykorzystania zasobów w ramach sporządzania budżetu projektu. Prezentacje projektów i ich ocena. 4. LITERATURA

Literatura podstawowa


Zarządzanie projektem europejskim, Michał Trocki, Bartosz Grucza, Krzysztof Ogonek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

M. Szwabe, Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych, Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Warszawa 2007.

Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydawnictwo MRR, Warszawa 2006.Literatura uzupełniająca


P. Wróblewski, Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania, Wydawnictwo: One Press , Warszawa 2009.

Trevor L. Young, Skuteczne zarządzanie projektami, Wydawnictwo: One Press, Warszawa 2006.

Dokumenty i wytyczne MRR ze strony www.mrr.gov.pl 1. Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.13


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  SEMINARIUM DYPLOMOWE

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia niestacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w handlu i usługach

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  Dr hab. G. Adamczyk-Łojewska, prof. UTP

  Przedmioty wprowadzające

  Przedmioty podstawowe i kierunkowe realizowane na 1. i 2. roku studiów

  Wymagania wstępne

  Umiejętność przygotowania projektów i referatów tematycznych realizowanych w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Seminaria

Ćwiczenia projektowe

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(S)

(P)

(T)

ECTS

V


204

VI


2010

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi określić kryteria formalne i merytoryczne jakie powinny spełniać prace dyplomowe typu licencjackiego, a także etapy realizacji zadania związanego z napisaniem pracy.

  Umiejętności

  Student potrafi sformułować problem badawczy, opracować koncepcję pracy dyplomowej oraz ją zrealizować zgodnie z obowiązującymi kryteriami.

  Postawy

  Student jest zdolny do samodzielnego i zorganizowanego działania związanego z realizacją pracy dyplomowej.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Omawianie treści programowych przez prowadzącego; dyskusja; referaty i prezentacje dyplomantów

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Przygotowanie koncepcji metodycznej badań własnych i planu pracy przez poszczególnych studentów (semestr V) oraz kolejnych rozdziałów i części pracy (semestr VI)

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Seminaria – semestr V

  Omówienie formalnych i merytorycznych wymagań dotyczących pracy dyplomowej, w tym zawartych w „Wytycznych i zaleceniach w sprawie przygotowania prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania UTP
  w Bydgoszczy”.

  Zwrócenie uwagi na elementy uwzględniane przy ocenie pracy przez recenzenta, takie jak: zgodność tematu z treścią; układ i struktura pracy, kompletność tez; jakość merytoryczna; elementy nowości i oryginalności; dobór i wykorzystanie literatury i innych źródeł; strona formalna: poprawność językowa, technika pisania, tabele, wykresy, przypisy, spisy itp.

  Określenie harmonogramu prac związanych z przygotowaniem koncepcji metodycznej badań i planu pracy oraz realizacji kolejnych etapów przygotowania części pracy (teoretycznej i badawczej).

  Problemy wyboru problematyki i tematu pracy oraz promotora; Określanie założeń metodycznych: zakresu problemowego, celów i hipotez badawczych, zakresu przedmiotowego i czasowego, a także metod badań, charakteru źródeł danych itp., w tym na przykładzie przygotowywanych konkretnych prac.

  Ogólne zasady budowania struktury pracy dyplomowej, jej składowe elementy, ich kolejność, podział na rozdziały, podrozdziały i punkty – ogólnie oraz w odniesieniu do projektowanych prac.

  Opracowanie roboczych planów pracy.  Seminaria – semestr VI

  Zasady zbierania materiałów badawczych i studiowania literatury. Poszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza materiałów pod kątem przydatności dla realizacji celów badawczych. Gromadzenie
  i porządkowanie informacji w grupy problemowe zgodnie z przyjętymi założeniami metodycznymi (zakresami) i planem.

  Opracowywanie części teoretycznej prac i prezentacja wniosków z nich wynikających, a także weryfikacja i uszczegóławianie planu pracy po pierwszej fazie studiów literatury i badań własnych.

  Prezentacja fragmentów prac, dyskusja i ewentualna korekta błędów merytorycznych i formalnych. Złożenie pracy.


 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Pułło A., prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, LexisNexis, Warszawa 2003.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław 2001.

Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych
z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Wotters Kluwer polska OFICYNA, Warszawa 2009.


Literatura uzupełniająca


Kamiński T. Szmigielska T., Poradnik dla prowadzącego i dla piszącego pracę dyplomową, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2000.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.


Pobieranie 2.25 Mb.

Share with your friends:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   77
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna