Kod przedmiotu Pozycja planu: a 1


Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.17Pobieranie 2.95 Mb.
Strona98/98
Data24.02.2019
Rozmiar2.95 Mb.
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   98

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.17


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ORGANIZACJA PRACY KIEROWNICZEJ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  4. Zarządzanie w handlu i usługach

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Iwona Posadzińska

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nauka o organizacji, Zachowania organizacyjne

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstaw zarządzania, zasad zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętność prowadzenia badań, zbierania i weryfikowania danych empirycznych

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

V

15

15

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować podstawowe kategorie i cechy pracy kierowniczej. Objaśniać problemy decyzyjne i organizacyjne. Scharakteryzować atuty i słabości pracy na stanowisku kierowniczym.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować problemy pracy na stanowisku kierowniczym. Kontrolować sposób planowania i wykonania zadań własnych. Korzystać z rozwiązań usprawniających pracę kierowniczą. Wdrażać rozwiązania dotyczące pracy własnej i pracy podwładnych.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest aktywny w rozwijaniu własnych umiejętności i wiedzy na temat zarządzania. Doskonali umiejętności techniczne i społeczne. Jest otwarty na problemy organizacji i otoczenia.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, dyskusja, metoda przypadków

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  zaliczenie pisemne - przygotowanie projektu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  System organizacji kierownictwa - rola systemu, typy struktur organizacyjnych, rozpiętość i zasięg kierowania, szczeble kierowania, kierownicy funkcjonalni i ogólni, zespoły w strukturze zadaniowej. Rola i zadania kierownika - rodzaje ról kierowniczych, umiejętności kierownika na różnych poziomach kierowania, cechy osobowe kierownika, odpowiedzialność w przedsiębiorstwie (służbowa, moralna, materialna). Władza i autorytet. Organizacja pracy własnej kierownika - stanowisko pracy, analiza pracy własnej drogą samofotorgrafii dnia pracy, efektywne gospodarowanie czasem, typowe błędy kierownika w organizowaniu pracy własnej. Krytyczna charakterystyka pracy kierownika - długość dnia pracy, rozczłonkowanie dnia pracy, czas na pracę koncepcyjną, praca kolektywna, planowość pracy, rozszerzanie horyzontów myślowych, wzorzec organizacji pracy kierowników, prezentacja i analiza wyników badań nad pracą kierowniczą. Źródła niesprawności pracy kierowniczej - wewnętrzne źródła niesprawności, zewnętrzne źródła niesprawności. Metody usprawniania organizacji pracy kierowniczej: zaplanowanie "modelu kierownika", modelowe ustawienie proporcji funkcji kierowniczych z podziałem na stopień szczegółowości i w układzie problemowym - zestawienie sfer osobistego zainteresowania kierownika, delegowanie władzy, decentralizacja, planowanie zadań, organizacja zebrań, kształtowanie dobrej atmosfery pracy, pozycja kierownika z systemie informacyjnym. Kierownik sprawny i niesprawny - cechy pozytywne i negatywne.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Przeprowadzenie badania organizacji pracy na wybranym stanowisku kierowniczym.

  1. Formalizacja organizacji i działań kierowniczych(wstępna analiza organizacji i podziału władzy): statut organizacji, regulamin organizacyjny, schemat organizacyjny, system informacyjny, zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na wybranym stanowisku kierowniczym.

  2. Analiza i ocena organizacji na wybranym stanowisku kierowniczym: analiza pracy kierowniczej drogą fotografii dnia pracy (samofotografii dnia pracy), ustalenie terminarzy - porządkowanie pracy, wnioski.


 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Z.Dowgiałło, Praca menedżera, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1999

P.Wachowiak, Profesjonalny menedżer. Umiejętności pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 2002

S.Tokarski, Model interakcyjny efektywności kierownia, OPO TNOiK, Bydgoszcz 2002Literatura uzupełniająca


W.Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997

Z.Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1999B.Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2002 1. Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.18


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

  Poziom studiów

  Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  4. Zarządzanie w handlu i usługach

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Monika Klemke-Pitek

  Przedmioty wprowadzające

  Zarządzanie projektami

  Wymagania wstępne

  Znajomość cyklu życia projektów, umiejętność planowania przebiegu i zasobów projektu oraz zasad budżetowania.

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

VI

15

15

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student nabędzie wiedzę w zakresie możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej zgodnie z zagadnieniami programowych określonymi w treściach kształcenia.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi przeprowadzić analizę potrzeb i problemów wybranej grupy docelowej, umie sformować problem oraz określić cele w ramach zaplanowanych działań skierowanych na rozwiązanie problemu danej grupy.

  Posiada umiejętność wyboru funduszu, programu i określenie działania w kontekście zdefiniowanych źródeł finansowania projektu.

  Umie zaprojektować wniosek o dofinansowanie projektu z budżetem i harmonogramem.


  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy w kwestiach możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Wykazuje się kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań wybranych problemów organizacji. Jest chętny do współpracy z wieloma interesariuszami projektu oraz jest otwarty na nowatorskie rozwiązania zdefiniowanych problemów.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, dyskusja, prelekcja, metoda przypadków

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  przygotowanie i przedstawienie projektu oraz jego publiczna obrona według karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Projekt – istota i cechy. Cykl życia projektu według metodyki PCM. Dokumenty programujące wsparcie z Unii Europejskiej. Logika interwencji w projekcie. Struktura wniosku o dofinansowanie projektu. Kwalifikowalność wydatków. Ocena formalna i merytoryczna wniosku. Wybrane obowiązki Beneficjentów w zakresie wdrażania projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Zidentyfikowanie problemów wybranej grupy docelowej. Analiza celów projektu oraz zaplanowanie działań w projekcie.

  Określenie produktów i rezultatów oraz sposobu ich monitorowania. Weryfikacja logiki interwencji projektu w matrycy logicznej. Sporządzenie harmonogramu realizacji projektu na wykresie Ganta. Zaplanowanie wykorzystania zasobów w ramach sporządzania budżetu projektu. Prezentacje projektów i ich ocena. 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Zarządzanie projektem europejskim, Michał Trocki, Bartosz Grucza, Krzysztof Ogonek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

M. Szwabe, Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych, Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Warszawa 2007.

Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydawnictwo MRR, Warszawa 2006.Literatura uzupełniająca


P. Wróblewski, Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania, Wydawnictwo: One Press , Warszawa 2009.

Trevor L. Young, Skuteczne zarządzanie projektami, Wydawnictwo: One Press, Warszawa 2006.

Dokumenty i wytyczne MRR ze strony www.mrr.gov.pl 1. Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.19


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

A. Podstawowe dane

Nazwa przedmiotu

SEMINARIUM DYPLOMOWE

Poziom studiów

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie)

Forma studiów

Studia stacjonarne

Kierunek

Zarządzanie

Specjalność

4. Zarządzanie w handlu i usługach

Jednostka prowadząca kierunek studiów

Wydział Zarządzania

Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

Dr hab. G. Adamczyk-Łojewska, prof. UTP

Przedmioty wprowadzające

Przedmioty podstawowe i kierunkowe realizowane na 1. i 2. roku studiów

Wymagania wstępne

Umiejętność przygotowania projektów i referatów tematycznych realizowanych w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Seminaria

Ćwiczenia projektowe

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(S)

(P)

(T)

ECTS

V


304

VI


3010

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi określić kryteria formalne i merytoryczne jakie powinny spełniać prace dyplomowe typu licencjackiego, a także etapy realizacji zadania związanego z napisaniem pracy.

  Umiejętności

  Student potrafi sformułować problem badawczy, opracować koncepcję pracy dyplomowej oraz ją zrealizować zgodnie z obowiązującymi kryteriami.

  Postawy

  Student jest zdolny do samodzielnego i zorganizowanego działania związanego z realizacją pracy dyplomowej.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Omawianie treści programowych przez prowadzącego; dyskusja; referaty i prezentacje dyplomantów

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Przygotowanie koncepcji metodycznej badań własnych i planu pracy przez poszczególnych studentów (semestr V) oraz kolejnych rozdziałów i części pracy (semestr VI)

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Seminaria – semestr V

  Omówienie formalnych i merytorycznych wymagań dotyczących pracy dyplomowej, w tym zawartych w „Wytycznych i zaleceniach w sprawie przygotowania prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania UTP
  w Bydgoszczy”.

  Zwrócenie uwagi na elementy uwzględniane przy ocenie pracy przez recenzenta, takie jak: zgodność tematu z treścią; układ i struktura pracy, kompletność tez; jakość merytoryczna; elementy nowości i oryginalności; dobór i wykorzystanie literatury i innych źródeł; strona formalna: poprawność językowa, technika pisania, tabele, wykresy, przypisy, spisy itp.

  Określenie harmonogramu prac związanych z przygotowaniem koncepcji metodycznej badań i planu pracy oraz realizacji kolejnych etapów przygotowania części pracy (teoretycznej i badawczej).

  Problemy wyboru problematyki i tematu pracy oraz promotora; Określanie założeń metodycznych: zakresu problemowego, celów i hipotez badawczych, zakresu przedmiotowego i czasowego, a także metod badań, charakteru źródeł danych itp., w tym na przykładzie przygotowywanych konkretnych prac.

  Ogólne zasady budowania struktury pracy dyplomowej, jej składowe elementy, ich kolejność, podział na rozdziały, podrozdziały i punkty – ogólnie oraz w odniesieniu do projektowanych prac.

  Opracowanie roboczych planów pracy.  Seminaria – semestr VI

  Zasady zbierania materiałów badawczych i studiowania literatury. Poszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza materiałów pod kątem przydatności dla realizacji celów badawczych. Gromadzenie
  i porządkowanie informacji w grupy problemowe zgodnie z przyjętymi założeniami metodycznymi (zakresami) i planem.

  Opracowywanie części teoretycznej prac i prezentacja wniosków z nich wynikających, a także weryfikacja i uszczegóławianie planu pracy po pierwszej fazie studiów literatury i badań własnych.

  Prezentacja fragmentów prac, dyskusja i ewentualna korekta błędów merytorycznych i formalnych. Złożenie pracy.


 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, LexisNexis, Warszawa 2003.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław 2001.

Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych
z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Wolters Kluwer polska OFICYNA, Warszawa 2009.


Literatura uzupełniająca


Kamiński T. Szmigielska T., Poradnik dla prowadzącego i dla piszącego praqcę dyplomową, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2000.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.


Pobieranie 2.95 Mb.

Share with your friends:
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   98
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna