Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów


SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE ROZLICZENIA I SPRZEDAŻ KOMERCYJNĄPobieranie 0.94 Mb.
Strona9/14
Data15.02.2018
Rozmiar0.94 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE ROZLICZENIA I SPRZEDAŻ KOMERCYJNĄ

ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI I CENNIKAMI

496.

System umożliwia definiowanie umów:

 • na świadczenie usług w ramach medycyny pracy,

 • na opiekę zdrowotną pracowników,

 • na opiekę zdrowotną pracowników i ich członków rodzin,

 • z firmami ubezpieczeniowymi,

 • indywidualnych umów na opiekę zdrowotną.

497.

System umożliwia wprowadzanie danych umów w następującym Zakresie:

 • rodzaj klienta (korporacyjny, indywidualny),

 • okres obowiązywania Umowy,

 • data podpisania, aktywacji, wejścia w życie, rozwiązania, wygaśnięcia,

 • przedmiot umowy,

 • informacje o raportach związanych z daną umową,

 • automatyczne generowanie numerów umów.

498.

Definiowanie zakresu usług realizowanych w ramach umowy. Umowa budowana jest z pakietów usług. Dla każdego z pakietów usług istnieje możliwość zdefiniowania:

 • indywidualnej nazwy handlowej,

 • okresu dostępności pakietu usług w ramach umowy,

 • sposobu rozliczania umowy (ryczałt, cennik standardowy, cennik indywidualny),

 • rabatów, procentowego udziału płatności pacjenta,

 • dostępności umowy dla pacjentów (wszyscy pacjenci, zamknięta lista beneficjentów, otwarta lista).

499.

Definiowanie pakietów usług dla członków rodzin pracowników. Dla każdego z pakietów istnieje możliwość określenia osób uprawnionych przez podanie:

 • stopnia pokrewieństwa,

 • przedziału wieku,

 • liczby osób.

500.

Przechowywanie informacji o aneksach do umów w następującym zakresie:

 • numer aneksu,

 • data podpisania ,

 • data wejścia w życie,

 • data końcowa,

 • opis zmian.

501.

System posiada mechanizm blokowania realizacji umowy na wybrany okres czasu z podaniem powodu blokady, skutkującym brakiem możliwości odnotowania wykonania usługi w ramach umowy.

502.

System posiada funkcję określania zasad fakturowania Umowy. Zasady fakturowania określają sposób rozliczania umowy. Każda z zasad precyzuje:

 • sposób płatności - abonament, ryczałt, płatne, wykonania cyklu badań,

 • stawka,

 • formę płatności,

 • termin płatności,

 • okres rozliczeniowy,

 • termin wystawienia faktury,

 • czas obowiązywania zasady fakturowania,

 • pakiet usług, którego dotyczy – istnieje możliwość zdefiniowania różnych zasad dla różnych pakietów usług umowy.

503.

Przechowywanie informacji o osobach kontaktowych po stronie kontrahenta w następującym zakresie:

 • imię, nazwisko,

 • telefon, Fax, e-mail,

 • stanowisko,

 • zakres kontaktów,

 • okres obowiązywania.

504.

Prowadzanie informacji o opiekunach umowy:

 • opiekun umowy,

 • opiekun sprzedaży.

 • Prowadzenie słownika opiekunów.

505.

Określenie terenów opieki Umowy, określających placówki objęte umową.

506.

System posiada mechanizm kontroli realizacji umowy i pakietu usług w umowie poprzez limitowanie, tj. :

 • możliwość ograniczenia liczby wykonań usług w danym okresie (tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, rocznym),

 • mechanizm liczenia limitów całkowitych i proporcjonalnych,

 • możliwość definiowania różnych rodzajów limitów ( wykonań, kwotowych, liczby osób),

 • możliwość określenia bazy liczenia limitu ( na osobę, na pakiet usług),

 • rejestrowanie informacji o sposobie rozliczania wykonań ponad limit,

 • określanie okresu obowiązywania limitów.

507.

Przypisywanie osób uprawnionych do korzystania z Umowy – beneficjentów:

 • poprzez wprowadzenie indywidualnego beneficjenta,

 • poprzez import z pliku csv w określonym w Systemie formacie.

508.

Możliwość przypisania następujących cech beneficjentowi:

 • dostępne pakiety usług z umowy,

 • cechy VIP skutkującą dodatkowymi uprawnieniami do korzystania z dedykowanych grafików,

 • numeru karty,

 • dla członków rodzin wskazanie głównego beneficjenta z możliwością określenia stopnia pokrewieństwa,

 • głównej miejscowości opieki, skutkującej możliwością przyporządkowania kosztów pacjenta do centrum kosztowego.

509.

Istniej możliwość definiowania tzw. pakietów usług otwartych, czyli bez konieczności podania listy beneficjentów.

510.

Możliwość tworzenia umów na bazie innych, wcześniej zdefiniowanych – kopiowanie umów.

FAKTUROWANIE W OPARCIU O ZDEFINIOWANE UMOWY

ZARZĄDZANIE CENNIKAMI

511.

System prowadzi rejestr cenników usług, o następujących cechach:

 • nazwa, kod cennika,

 • grupy placówek

 • okres obowiązywania,

 • typ cennika,

 • cennik świąteczny, obowiązujący w dni robocze, soboty (System udostępnia funkcję zarządzającą dniami wolnymi),

 • godziny obowiązywania cennika (np. dzienne, nocne)

512.

System umożliwia definiowanie różnych cenników dla różnych placówek.

513.

System posiada mechanizm walidowania cenników, zabezpieczający przed zdefiniowaniem dwóch różnych cenników dla danej usługi obowiązujących jednocześnie w jednej placówce.

514.

System posiada możliwość definiowania indywidualnych cenników dla wybranych lekarzy.

515.

System posiada możliwość definiowania indywidualnych cenników dla wybranych umów z klientami.

516.

Możliwość tworzenia cenników na bazie innych, wcześniej zdefiniowanych – kopiowanie cenników.

517.

Możliwość importu/eksportu cennika z/do pliku xls,csv.

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM/PAKIETEM USŁUG

518.

System posiada funkcję zarządzania produktami medycznymi / pakietami usług.

519.

Grupowania usług medycznych w produkty, z których konstruuje się Umowy.

520.

Budowanie produktu medycznego na podstawie zdefiniowanych usług medycznych lub grup usług medycznych.

521.

Możliwość tworzenia pakietów usług na bazie innych, wcześniej zdefiniowanych – kopiowanie pakietów usług / produktów.

522.

Możliwość importu/eksportu cennika z/do pliku xls, csv.

ZARZĄDZANIE LISTĄ KONTRAHENTÓW

523.

Przeglądanie i filtrowanie listy kontrahentów.

524.

Zarządzanie kontrahentami korporacyjnymi. System zbiera następujące informacje:

 • nazwa firmy,

 • adres,

 • grupa kapitałowa,

 • oddziały firmy,

 • NIP,

 • REGON,

 • KRS,

 • branża,

 • numer dłużnika.

525.

Zarządzanie kontrahentami indywidualnymi

 • imię i nazwisko,

 • adres,

 • NIP,

 • numer dłużnika.

ZARZĄDZANIE CENNIKAMI

526.

System prowadzi rejestr cenników usług, o następujących cechach:

 • nazwa, kod cennika,

 • grupy placówek

 • okres obowiązywania,

 • typ cennika,

 • cennik świąteczny, obowiązujący w dni robocze, soboty (System udostępnia funkcję zarządzającą dniami wolnymi),

 • godziny obowiązywania cennika (np. dzienne, nocne)

527.

System umożliwia definiowanie cenników dziennych, nocnych, świątecznych.

528.

System umożliwia definiowanie różnych cenników dla różnych placówek.

529.

System posiada mechanizm walidowania cenników, zabezpieczający przed zdefiniowaniem dwóch różnych cenników dla danej usługi obowiązujących jednocześnie w jednej placówce.

530.

System posiada możliwość definiowania indywidualnych cenników dla wybranych lekarzy lub urządzeń.

531.

System posiada możliwość definiowania indywidualnych cenników dla wybranych umów z klientami.

532.

Możliwość tworzenia cenników na bazie innych, wcześniej zdefiniowanych – kopiowanie cenników.

MODUŁ EXPORTU FAKTUR SPRZEDAŻY DO FK

533.

System udostępnia funkcję umożliwiającą eksport faktur do systemu finansowo księgowego.

534.

Możliwość eksportu wybranych dokumentów finansowych.

535.

Możliwość selektywnego wyboru dokumentów finansowych do eksportu.

536.

Możliwość zdefiniowania okresów rozliczeniowych do eksportu.

537.

Możliwość przeglądania i zmiany statusu eksportowanych dokumentów finansowych.

538.

Możliwość cofnięcia niezaksięgowanego pakietu eksportu dokumentów finansowych.

539.

Możliwość wyszukiwania eksportowanych dokumentów według różnych kryteriów (data, status, okres rozliczeniowy).


Poz. 2 - System e-rejestracja


L.p.

WYMAGANIA

1.

Możliwość rejestracji wizyty w poradni on-line;

2.

Sprawdzenie dostępności wizyt według podanych kryteriów we wszystkich udostępnionych grafikach z systemu NZOZ

3.

Sprawdzenie listy planowanych wizyt i pobytów stacjonarnych

4.

Możliwość potwierdzenia planowanej wizyty lub świadczenia

5.

Możliwość zrezygnowania z planowanej wizyty lub świadczenia

6.

Możliwość zarezerwowania wizyty pierwszej i kolejnych

7.

Moduł automatycznie zintegrowany z modułami medycznymi systemu w NZOZ, w tym modułami ruchu chorych i prowadzonych w nim kolejkach (e-Kolejka) oraz grafikach dostępności, których poziom dostępności dla pacjentów rejestrujących się przez Internet jest sterowany między innymi przez określenie procentowej części podziału danego grafika do wykorzystania przez e-Rejestrację i rejestrację tradycyjną prowadzoną elektronicznie w systemie.

8.

Możliwość powiadamiania pacjentów o planowanej wizycie/ świadczeniu zdrowotnym poprzez SMS lub email


Zakres II – Oprogramowanie PACS i RIS do aparatu RTG wraz ze sprzętem do jego obsługi
Poz. 1 - Oprogramowanie RIS (Radiologiczny System Informacyjny) do aparatu RTG wraz z integracją


L.p.

WYMAGANIA
WYMAGANIA OGÓLNE

1.

Dostęp do systemu z użyciem przeglądarki internetowej, obsługa min. Chrome, Firefox w dwóch ostatnich wersjach wydań dla systemów operacyjnych Windows i MacOS

2.

Możliwość nieodpłatnej rozbudowy systemu do obsługi min. 5 dodatkowych pracowni diagnostycznych

3.

Możliwość obsługi systemu na dowolnym komputerze z dostępem do sieci Zamawiającego

4.

Konfiguracja systemu dla potrzeb pracowni RTG i USG

5.

Konfiguracja systemu do pracy z użyciem infrastruktury lokalnej oraz zewnętrznego Centrum Danych w przypadku awarii/niedostępności lokalnej infrastruktury sprzętowej

6.

W okresie wsparcia i gwarancji zapewniony nieopłatny dostęp do zewnętrznych zasobów sprzętowych i infrastruktury sieciowej Centrum Danych umożliwiającej dostęp do systemu RIS/PACS w przypadku niedostępności lokalnego serwera

7.

W okresie wsparcia i gwarancji zapewniony nieopłatny dostęp do zewnętrznych zasobów sprzętowych i infrastruktury sieciowej umożliwiającej archiwizację i kopię bezpieczeństwa danych DICOM do 1,5 TB danych / rok w zewnętrznym Centrum Danych

8.

W okresie wsparcia i gwarancji zapewniony dostęp do zewnętrznych zasobów sprzętowych i infrastruktury sieciowej w zewnętrznym Centrum Danych, spełniającym wymogi min.:

 • Tier III,

 • stały monitoring i ochrona,

 • certyfikat bezpieczeństwa danych ISO 27001,

 • wymogi określone w normie ANSI/TIA-942

9.

W okresie wsparcia i gwarancji – 24/7 zdalny nadzór nad infrastrukturą lokalną i zewnętrzną, monitoring systemu i helpdesk

10.

Po okresie wsparcia i gwarancji praca systemu RIS/PACS z użyciem lokalnej infrastruktury sprzętowej i sieciowej z zapewnieniem lokalnego dostępu do kompletu danych

11.

Możliwość korzystania z systemu w kilku niezależnych fizycznych lokalizacjach

12.

Wbudowana i dostępna z poziomu RIS przeglądarka referencyjna HTML5 obrazów DICOM

13.

Szyfrowany przesył danych między stacją roboczą, a serwerem RIS/PACS

14.

Bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych możliwość dodania do systemu:

 • nowych użytkowników

 • stacji roboczych

 • węzłów DICOM

 • nowych pracowni (np. USG 1 , USG 2)

15.

Obsługa polskich znaków diakrytycznych.

16.

Wdrożenie i prace instalacyjne systemu

REJESTRACJA NA BADANIA

17.

Możliwość rejestracji badań w oparciu o zewnętrzne zlecenia/skierowania HL7

18.

Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ

19.

Możliwość oznaczenia pacjenta jako cudzoziemca, wraz ze wskazaniem kraju

20.

Możliwość zarejestrowania badania z oznaczeniem priorytetu badania (min. Bardzo pilny, Pilny, Planowy)

21.

Możliwość rejestracji dokumentów uprawniających do świadczeń, w tym obsługa przypadków:

 • Ubezpieczony

 • Decyzja wójta / burmistrza / prezydenta

 • Nieubezpieczeni uprawnieni do świadczeń - dzieci i młodzież < 18 r.ż.

 • Nieubezpieczeni uprawnieni do świadczeń - ciąża, poród, połóg

 • Nieubezpieczeni uprawnieni do świadczeń - uchodźcy - dzieci i młodzież < 18 r.ż.

 • Nieubezpieczeni uprawnieni do świadczeń - uchodźcy - ciąża, poród, połóg

 • Uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji UE

 • Umowy międzynarodowe

 • Nieubezpieczeni uprawnieni - osoby uzależnione od narkotyków

 • Nieubezpieczeni uprawnieni - osoby uzależnione od alkoholu

 • Nieubezpieczeni uprawnieni - chorzy psychicznie

 • Nieubezpieczeni uprawnieni - chorzy zakaźnie

 • Nieubezpieczeni uprawnieni - zgodnie z art. 12 ustawy pkt 5

 • Karta Polaka

 • osoby, którym przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 67 ustawy ust 4

 • osoby, którym przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 67 ustawy ust 5

 • osoby, którym przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 67 ustawy ust 6

 • osoby, którym przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 67 ustawy ust 7

 • eWUŚ

 • świadczeniobiorca, któremu udzielono świadczenia w sytuacjach, o których mowa w art. 50 ust. 11 ustawy

 • osoba nieposiadająca prawa do świadczeń opieki zdrowotnej lub osoba, która utraciła to prawo w trakcie udzielania świadczenia trwającego dłużej niż jeden dzień i poinformowała o tym świadczeniodawcę

 • osoba posiadająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez inny podmiot niż Fundusz

 • osoba znajdująca się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego mająca prawo do medycznych czynności ratunkowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

22.

Wyszukiwarka w formularzu rejestracji umożliwiająca wyszukiwanie pacjentów min. wg numeru PESEL, innego numeru identyfikacyjnego, imienia i nazwiska

23.

Możliwość zdefiniowania własnych słowników procedur, grupowania procedur w oparciu o tagi słowne i przypisania ich poszczególnym pracowniom

24.

Wbudowane narzędzia wyszukiwania procedur w oparciu o tagi, fragment nazwy procedury, modalność

25.

Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania.

26.

Możliwość skanowania skierowań i innej dokumentacji papierowej do systemu

27.

W trakcie rejestracji walidacja poprawności numeru PESEL oraz zabezpieczenie przed ponownym wprowadzeniem pacjenta z już istniejącym w systemie numerem PESEL

28.

Automatycznie uzupełnianie: płci i daty urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL

29.

Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem minimum następujących danych:

 • imię i nazwisko

 • drugie imię

 • identyfikator główny pacjenta, w tym: PESEL, Seria i numer dowodu osobistego, Numer paszportu, PIN UE

 • Pacjent NN, Inny dokument

 • osoby powiązane/upoważnione

 • imię i nazwisko matki

 • imię ojca

 • rodzaj i nr dokumentu tożsamości,

 • telefon kontaktowy

 • data, godzina oraz minuta urodzenia

 • płeć

 • adres wraz z rozgraniczeniem w osobnych polach: miasta, ulicy, kodu pocztowego, numeru domu, numeru lokalu

 • numer telefonu do powiadomień SMS

 • adres mailowy do powiadomień e-mail

30.

Możliwość oznaczenia płatnika badania i konfiguracji listy płatników

31.

Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem wbudowanego słownika lekarzy zlecających

32.

Możliwość dodawania i edycji słownika lekarzy zlecających, wyszukiwania lekarzy zlecających podczas wprowadzania wg. fragmentu nazwy, fragmentu numeru PWZ

33.

Wbudowany słownik jednostek zlecających na podstawie aktualnej wersji RPWDL z możliwością edycji i dodawania nowych podmiotów

34.

Możliwość wyszukiwania jednostki zlecającej lub komórki organizacyjnej na podstawie fragmentu nazwy, NIP, REGON z poziomu okna rejestracji

35.

Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu.

36.

Możliwość wprowadzania informacji o personelu uczestniczącym w procedurze, w tym min.: lekarzu zlecającym, wykonującym, nadzorującym, lekarzy rezydencie, pielęgniarce, techniku elektroradiologii, dodatkowym personelu

37.

Wbudowany słownik personelu z możliwością szybkiego wyszukiwanie personelu wg. fragmentu nazwiska bądź imienia, funkcji

38.

Dane pacjenta są przechowywane niezależnie od danych badania i mogą podlegać audytowi zmian

39.

Podczas przypisywania danych pacjenta do nowego badania brane są pod uwagę najbardziej aktualne dane pacjenta

40.

Możliwość aktualizacji danych pacjenta powiązanych z badaniem do najbardziej aktualnie istniejącej w systemie wersji danych pacjenta. Zmiany widoczne w badaniu niezwłocznie po ich dokonaniu.

41.

Rejestracja badań z uwzględnieniem min. następujących danych:

 • data skierowania

 • lekarz kierujący

 • jednostka kierująca

 • rozpoznanie z uwzględnieniem ICD10

 • płatnik

 • tryb finansowania

 • tryb (priorytet)

 • pracownia wykonująca

 • rodzaj procedury

 • urządzenie/aparat

 • notatki

42.

Wbudowany słownik kodów ICD10 z możliwością wyszukiwania wg fragmentu kodu lub fragmentu nazwy rozpoznania.

43.

Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w zakładzie.

WYSZUKIWANIE BADAŃ I OBSŁUGA SYSTEMU

44.

Dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących danych pacjenta, opisu i badania

45.

Wyszukiwarka umożliwiająca wyszukiwanie badań min. wg numeru procedury, daty badania

46.

Możliwość wyszukiwania badań pacjenta z użyciem wyszukiwarki oraz na listach badań

47.

Wyszukiwanie w obu typach wyszukiwania zależne od polskich liter.

48.

Możliwość filtracji listy badań wg predefiniowanych przedziałów czasowych (min. bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący dzień, poprzedni dzień).

49.

Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie badania pacjenta według minimum:

 • numeru badania

 • nazwiska pacjenta

 • imienia pacjenta

 • numeru PESEL lub innego identyfikatora pacjenta

50.

Predefiniowane listy robocze (worklisty) zleceń w zależności od roli użytkownika i statusu workflow w tym min. listy:

 • zarejestrowanych badań (dla rejestratorki/technika)

 • badań oczekujących na opis (dla rejestratorki, dla lekarza)

 • badań do wydania (dla rejestratorki)

 • badań wykonanych (dla rejestratorki/technika)

 • badań opisanych (dla lekarza)

 • badań w trakcie opisu (dla lekarza)

 • badań wymagających konsultacji (dla lekarza konsultanta)

51.

Możliwość sortowania i filtrowania badań na listach roboczych oraz w wynikach wyszukiwania

52.

Wyszukiwarka pacjentów i badań dostępna cały czas w głównym oknie programu, niezależnie od etapu rejestracji bądź opisu badania

53.

Możliwość asynchronicznego wyszukiwania badań bez potrzeby zapisu i ryzyka utraty danych w edytowanych równoczasowo zleceniach

54.

Zapisywanie wyników wyszukiwania jako listy wyszukiwania z możliwością późniejszego wykorzystania i odświeżania

55.

Możliwość przypisania uprawnień i ról użytkownikom w zakresie dostępu do akcji workflow oraz poszczególnych modułów systemu w tym min. opisu, rejestracji, statystyk i analiz finansowych

OPIS BADANIA

56.

Blokada edycji opisu badania przez nieuprawniony personel

57.

Możliwość zdefiniowania roli użytkownika w module opisu - lekarz konsultujący, opisujący

58.

Możliwość zdefiniowania workflow w zależności od roli użytkownika w module opisu

59.

Możliwość ograniczenia widoczności badań do opisu w zależności od wcześniej predefiniowanych reguł i roli użytkownika

60.

Możliwość równoczesnej edycji kilku opisów badań w ramach jednego okna przeglądarki bez konieczności ich zamykania i zapisu podczas przełączania się między badaniami

61.

Możliwość otwarcia i pobrania obrazów DICOM na stację roboczą z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym

62.

Możliwość opisywania badań zdalnie z innej niż miejsce wykonania badania fizycznej lokalizacji

63.

Edytor opisu umożliwiający co najmniej:

 • wybór kroju i wielkości czcionki

 • pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie,

 • wycinanie, wklejanie, wyszukiwanie, zastępowanie,

 • wyrównanie tekstu akapitu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie,

 • tworzenie list numerowanych i wypunktowania,

 • cofanie i ponawianie operacji,

64.

Możliwość korzystania z szablonów opisów z określeniem i osadzeniem w treści szablonu opisu:

 • sekcji i segmentów opisu niezbędnych do uzupełnienia,

 • selektorów,

 • automatycznych bloków tekstowych w oparciu o dane DICOM (min. parametry dotyczące dawki i ekspozycji w nagłówek treści opisu)

 • automatycznych bloków tekstowych w oparciu o dane ze skierowania HL7 (min. rozpoznanie ICD10 i dane kliniczne)

65.

Tworzenie własnych wzorców opisów - możliwych do wstawienia predefiniowanych bloków tekstowych z uwzględnieniem formatowania tekstu

66.

Możliwość grupowania i hierarchizacji wzorców opisów w formie drzewa

67.

Możliwość przeglądania zeskanowanych dokumentów przypisanych do badania

68.

Możliwość przeglądania zamieszczonych notatek wewnętrznych przypisanych do badania

69.

Możliwość podglądu danych kontaktowych pacjenta, jednostki i lekarza kierującego oraz jednostki wykonującej przypisanych do badania

70.

Możliwość podpisywania opisu badania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza opisującego lub konsultującego

71.

Aplikacja współpracuje z urządzeniami kryptograficznymi służącymi do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

72.

Obsługa kwalifikowanego i niekwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie PAdES

73.

Wsparcie dla podpisu kwalifikowanego, dostawców min. KIR, Certum

74.

Funkcjonalność podpisu elektronicznego dostępna w systemach Windows oraz Mac OS

75.

Możliwość podpisania cyfrowego od jednego do kilkunastu wyników badań podczas jednej operacji

76.

Funkcja podpisywania opisu badania dostępna dla wszystkich badań opisanych bądź do autoryzacji

77.

Status podpisu cyfrowego wyniku badania prezentowany w formie graficznej na liście badań

78.

Możliwy zapis w systemie dźwiękowych opisów badań z użyciem narzędzi wspomagania dyktowania.

79.

Możliwość umieszczenia na wydruku faksymile lekarza opisującego i/lub konsultującego

80.

Możliwość dostosowania szablonów wydruku wyniku do potrzeb pracowni.

81.

Możliwość umieszczenia na wydruku logo pracowni.

82.

Możliwość zastosowania dowolnego formatowania tekstu w szablonie wydruku wyniku badania.

83.

Wydruk opisu zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

84.

Każda strona wydruku oznaczona co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta.

85.

Automatyczna numeracja stron wydruku wyniku badania.

ODBIÓR I WYDAWANIE WYNIKÓW

86.

Elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie wyników do zleceniodawcy.

87.

W okresie wsparcia i gwarancji zapewniona 24/7 możliwość odbioru wyników badań przez pacjentów z dedykowanego modułu odbioru wyników/portalu dostępnego z sieci publicznej z użyciem zewnętrznej infrastruktury sprzętowej i sieciowej

88.

Powiadamianie pacjentów o możliwości odbioru wyników badania za pośrednictwem kanałów SMS/e-mail

89.

Uproszczone logowanie i autoryzacja do modułu odbioru wyników w oparciu o datę urodzenia i sekretny kod

90.

Dostęp przez pacjenta do wyników badań w formacie PDF oraz możliwości podglądu obrazów w DICOM za pośrednictwem przeglądarki www

91.

W okresie wsparcia i gwarancji zapewniona możliwość odbioru wyników badań i dostępu do danych obrazowych przez min. 20 zewnętrznych podmiotów kierujących z użyciem zewnętrznej infrastruktury sieciowej i sprzętowej zapewnionej przez Wykonawcę

92.

Możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do modułu odbioru wyników dla użytkowników zewnętrznej jednostki kierującej przez lokalnego administratora

INTEGRACJA Z HIS I USŁUGAMI ZEWNĘTRZNYMI

93.

Automatyczny odbiór skierowania elektronicznego z systemu HIS zlecającego wykonanie badania.

94.

Możliwość integracji z systemem HIS z użyciem protokołu HL7 w zakresie:

 • odbieranie zleceń i ich modyfikacji wysyłanych przez system HIS

 • odbieranie anulowania zlecenia wysyłanego przez system HIS

 • odsyłanie do systemu HIS daty i godziny zaplanowania badania

 • odsyłanie do systemu HIS anulowania zlecenia

 • odsyłanie do systemu HIS treści opisu badania wraz z linkiem do oferowanej przeglądarki www obrazów DICOM zapewniającej podgląd wykonanych badań

 • odbieranie z systemu HIS historii choroby i wyników badań dodatkowych, w tym laboratoryjnych

95.

Możliwość zlecania badań radiologicznych do opisu w ramach teleradiologii wewnętrznej jak i zewnętrznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego

96.

Potwierdzona listem intencyjnym możliwość integracja z minimum jednym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi teleradiologiczne

97.

Możliwość świadczenia usług opisowych drogą teleradiologii dla podmiotów zewnętrznych korzystających z systemu RIS tego samego producenta

98.

Integracja z zewnętrznymi usługami/bramkami wysyłania SMS

99.

Możliwość opcjonalnej integracji HL7 z zewnętrznymi jednostkami zlecającymi w zakresie odbierania wyników badań przez HL7

100.

Zintegrowane z systemem usługi transkrypcji głosowych opisów badań świadczone przez producenta systemu RIS bądź podmioty zewnętrzne

101.

Możliwość integracji z usługami rozpoznawania mowy i postprocessingu głosowych opisów badań przez algorytmy machine learning bądź dedykowane systemy rozpoznawania mowy


Pobieranie 0.94 Mb.

Share with your friends:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna