Karta oceny operacjiPobieranie 95.94 Kb.
Data05.12.2017
Rozmiar95.94 Kb.


Załącznik Nr 3/a

do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałaniarealizowanych przez podmioty inne niż LGD


KARTA OCENY OPERACJI

WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD Z WYŁĄCZENIEM

OPERACJI Z ZAKRESU PODEJMOWANIA ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
LP.KRYTRIUM


OPIS KRYTERIUM


PUNKTACJA

ŹRÓDŁO

WERYFIKACJI

UZASADNIENIE

PRZYZNANEJ PUNKTACJI


1.


Zgodność z celami
i przedsięwzięciami LSR oraz przyczyniające się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu
Preferuje się operacje, które wykazują zgodność z większą ilością celów szczegółowych i przedsięwzięć przewidzianych w ocenie zgodności operacji z LSR oraz przyczyniające się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu
i rezultatu

Wymagane uzasadnienie:

Projektodawca wskazuje w jaki sposób jego projekt wpisuje się w realizację celów i w jaki sposób przyczynia się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu
5 pkt – Operacja jest zgodna z więcej niż z dwoma celami

szczegółowymi LSR i więcej niż dwoma
przedsięwzięciami w ramach LSR oraz
przyczyniająca się do
osiągania określonych
w LSR wskaźników produktu i rezultatu

3 pkt - Operacja jest zgodna z jednym celem

szczegółowym LSR i jednym
przedsięwzięciem w ramach LSR oraz
przyczyniająca się do
osiągania określonych
w LSR wskaźników produktu i rezultatu
Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/ karta opisu


projektu
2.Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR LGD „Podbabiogórze”Preferuje się operacje skierowane/realizowane do/przez grupy defaworyzowane zidentyfikowane w LSR


Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać czy realizowana operacja jest skierowana/ realizowana do/przez grupy defaworyzowane wskazane w LSR „Podbabiogórze”6 pkt – Operacja jest realizowana przez i skierowana
do grupy defaworyzowanych zidentyfikowanych


w LSR
4 pkt – Operacja jest realizowana przez grupy
defaworyzowane zidentyfikowane w LSR

2 pkt – Operacja jest skierowana do grup
defaworyzowanych zidentyfikowanych w LSR


0 pkt – Operacja nie jest skierowana/realizowana do/przez
grup(y) defaworyzowanych(e)


zidentyfikowanych(e) w LSR
Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR /


karta opisu

projektu
3.


Innowacyjność

projektu
Preferuje się operacje innowacyjne tj.

1. Procesowy – beneficjent zakłada wdrożenie nowej lub znacząco ulepszonej technologii w procesie produkcji lub świadczenia usługi

i/lub

2. Produktywny- beneficjent zakłada wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi)

i/lub

3. Organizacyjny- beneficjent zakłada zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych

i/lub

4. Marketingowy – beneficjent zakłada zastosowanie nowych technik marketingowych

dotychczas nie znanych/stosowanych na obszarze LSR

5. Społeczny – beneficjent zakłada zastosowanie nowych metod ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniom i promujących współpracę z innymi podmiotami
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać czy operacja jest innowacyjna, a jeśli tak to opisać na czym polega jej innowacyjność
5 pkt – Operacja spełniająca warunki określone

w co najmniej w jednej z definicji określonych
w punktach od 1-5

0 pkt – Operacja nie spełniająca warunków żadnej

z definicji określonych w punktach od 1-5
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR/

karta opisu

projektu
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie uzasadnień wnioskodawcy w dokumentach aplikacyjnych mówiących o innowacyjności operacji oraz danych lokalnych, internetu. Kryterium będzie oceniane na płaszczyźnie terytorialnej tj. Rada na podstawie opisu wnioskodawcy będzie decydować czy operacja jest innowacyjna na skalę sołectwa, gminy, obszaru LGD.4.


Wkład własny
Preferuje się operacje, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza przewidziane minimum w warunkach dostępu


Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać procentową wartość wkładu własnego, wyliczanego od kosztów całkowitych projektu.

Sposób obliczenia wkładu własnego:
(Koszty całkowite – wnioskowana kwota pomocy) X 100% / koszty całkowite = wysokość wkładu własnego
5 pkt – Wkład własny wnioskodawcy powyżej 50 %

minimalnego wymaganego w warunkach dostępu

3 pkt - Wkład własny wnioskodawcy powyżej 30 %
do 50 % minimalnego wymaganego


w warunkach dostępu

1 pkt - Wkład własny wnioskodawcy do 30 %

minimalnego wymaganego w warunkach dostępu

0 pkt - Wkład własny jest równy kwocie minimalnego
wymaganego wkładu w warunkach dostępu
Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/


Karta opisu projektu5.Wielkość

miejscowości przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej


Preferuje się operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.


Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać miejsce realizacji operacji1 pkt – Operacja realizowana w miejscowości zamieszkałej
przez mniej niż 5 tys. mieszkańców

0 pkt – Operacja realizowana w miejscowości zamieszkałej
przez 5 tys. i więcej mieszkańców
Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/


karta opisu

projektu
6.


Trwałość

i cykliczność

operacji
Preferuje się operacje, które wykazują trwałość i/lub cykliczność projektu

Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać czy operacja będzie inwestycyjna i/lub cykliczna.

(operacja trwała – ponad 50 % budżetu przeznacza się na inwestycje/zakupy inwestycyjne.

operacja cykliczna – zakłada cykliczność co najmniej w przeciągu trzech lat)
5 pkt – Operacja inwestycyjna lub zakładająca

cykliczność
0 pkt – Operacja nie inwestycyjna i nie zakładająca
cykliczności


Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/


karta opisu

projektu

7.


Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu


Preferuje się operacje przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu


Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca wskazuje, czy operacja przewidują zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
5 pkt – Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
i stanowi ono powyżej 10 % budżetu projektu

3 pkt – Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
i stanowi ono poniżej 10 % budżetu projektu

0 pkt – Operacja nie przewiduje zastosowanie rozwiązań

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/


karta opisu

projektu


8.


Wykonalność operacji i gwarancja osiągnięcia założonych rezultatów adekwatnych do realizowanej operacjiPreferuje się operacje o wysokiej wykonalności operacji i gwarancji założonych rezultatów adekwatnych do realizowanej operacji

Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać dokumenty lub informacje, na jakim etapie gotowości do realizacji jest składany projekt oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten fakt.


Projekty inwestycyjne:

5 pkt - Operacja posiada dokumentacje techniczną lub
program funkcjonalny oraz prawomocne
pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru
wykonania robót budowlanych
wraz z pismem odpowiedniego organu o braku
sprzeciwu wykonania robót budowlanych


3 pkt - Operacja posiada dokumentację techniczną lub
program funkcjonalny


0 pkt - Operacja w fazie koncepcji

W przypadku operacji, które dotyczą zakupów inwestycyjnych (np. wyposażenia) można uzyskać maksymalnie tylko 4 pktProjekty miękkie:

5 pkt – Operacja posiada opracowaną diagnozę w postaci

dokumentu o nazwie diagnoza potrzeb oraz
program funkcjonalny lub deklaracje uczestnictwa
(np. w przypadku szkoleń) lub wiarygodne
potwierdzenie osiągnięcia zakładanych rezultatów
(np. w przypadku imprez kulturalnych), polegające


na pokazaniu systemu pomiaru osiągania

wskaźników (np. sposób liczenia uczestników,
potwierdzenie nakładów wydawnictw itp.)


3 pkt - Operacja posiada opracowaną i wiarygodną
(udokumentowaną) diagnozę potrzeb w postaci
dokumentu o nazwie diagnoza potrzeb (należy się
powołać na obiektywne dane statystyczne lub
przytoczyć własne badania potrzeb z opisem ich
metodologii), która jest podstawą opracowania
projektu


0 pkt - Operacja w fazie koncepcji
W przypadku projektów mieszanych (zarówno twardych, jak miękkich) przyznaje się punkty związane z finansowo dominującą częścią (albo miękką albo twardą)Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR/

Deklaracja/

Inne dokumenty/

karta opisu

projektu

9.Jakość budżetu adekwatne do realizowanej operacjiPreferuje się operacje wykazujące racjonalność wydatkowania środków, przedstawiające w sposób przejrzysty, szczegółowy oraz logicznie powiązany z zakładanymi rezultatami budżet
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Wnioskodawca jest zobowiązany opisać racjonalność wydatków, uzasadnić koszty uwzględnione w zestawieniu rzeczowo-finansowym
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zestawienia rzeczowo – finansowego, opisu wnioskodawcy oraz dołączonych

do wniosku ofert, kosztorysów

Preferowane są granty, których wydatki wynikające z opisu działań są adekwatne do zakładanych rezultatów, podane koszty są cenami rynkowi i niezbędnymi do realizacji operacji, precyzyjnie określone

oraz zaplanowane w zestawieniu rzeczowo - finansowym

stawki są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w dołączonych

do wniosku ofertach, kosztorysach4 pkt – Budżet operacji racjonalny, przejrzysty,

szczegółowy jasno i logicznie powiązany
z zakładanymi rezultatami

0 pkt – Budżet operacji nieracjonalny, nieprzejrzysty,

nieszczegółowy i niejasno i nielogicznie powiązany

z zakładanymi rezultatami

Wniosek o przyznanie pomocy
w ramach LSR/


karta opisu

projektu


10.

Doradztwo Biura Zarządu LGD


Operacja była konsultowana w Biurze Zarządu LGD na etapie sporządzania wniosku o przyznanie pomocy
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca jest zobowiązany wskazać z jakich form doradztwa skorzystał w Biurze LGD.
5 pkt –Operacja była konsultowana na etapie sporządzania wniosku (nie jest wliczane

doradztwo telefoniczne)
0 pkt –

Operacja nie była konsultowana na etapie

sporządzania wniosku (nie jest wliczane doradztwo telefoniczne)Dokumentacja LGD (np. karta doradztwa, listy obecności ze szkoleń, warsztatów i spotkań informacyjnych, wydruki e-mail
Maksymalnie w ramach kryteriów można uzyskać 46 pkt. Ustala się minimum punktacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej oceny operacji: 50 % maksymalnej liczby punktów w ramach oceny tj. 23 pkt.

Załącznik Nr 4/ado Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania

realizowanych przez podmioty inne niż LGD

KARTA OCENY PREMIUJĄCEJ

OPERACJI

REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD Z WYŁĄCZENIEM

OPERACJI Z ZAKRESU PODEJMOWANIA ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


LP.


KRYTERIUM


OPIS KRYTERIUM


PUNKTACJA

ŹRÓDŁO WERYFIKACJI

UZASADNIENIE

PRZYZNANEJ PUNKTACJI


1.Stopień wykorzystania lokalnych zasobów w operacji
Preferuje się operacje wykorzystujące lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze, historyczne
Wymagane uzasadnienie:

W komentarzu Projektodawca opisuje jakie lokalne zasoby będzie wykorzystywał w projekcie oraz udokumentuje ich wykorzystanie za pomocą np. oświadczenia, deklaracji, umowy, zaświadczenia konserwatora zabytków itp.
Rada ocenia czy operacja wykorzystuje lokalne zasoby tj.:

  1. Zasoby kulturowe – mogą to być różnego rodzaju obrzędy, legendy, stroje ludowe, obiekty zabytkowe i inne

  2. Zasoby przyrodnicze – flora i fauna, parki, rezerwaty i pomniki przyrody, elementy chronione i inne

  3. Zasoby historyczne – mogą być związane z historią miejscowości, wartościami, ludnością


Przez jedne lokalny zasób rozumie się jeden rodzaj w/w zasobów tj. lokalne zasoby kulturowe, przyrodnicze, historyczne

6 pkt – Operacja wykorzystuje trzy lokalne zasoby
4 pkt – Operacja wykorzystuje dwa lokalne zasoby
2 pkt – Operacja wykorzystuje jeden lokalny zasób
0 pkt – Operacja nie wykorzystuje lokalnych zasobów

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR/

Deklaracja/

Inne dokumenty/

karta opisu

projektu

2.Partnerstwo

w realizacji

operacjiPreferuje się operacje wykazujące bezpłatne zaangażowanie partnerów w realizację operacji w zakresie wkładu merytorycznego, promocji projektu, użyczenia sprzętu, użyczenia gruntu.
Wymagane uzasadnienie:

Projektodawca wskazuje partnerów w projekcie, opisuje współpracę z nimi, udawania, że projekt jest skonsultowany ze środowiskiem. Udokumentowaniem współpracy wnioskodawcy z partnerami są umowy partnerskie, i/lub deklaracje współpracy, i/lub porozumienia współpracy i/lub umowy i/lub oświadczenia o współpracy szczegółowo pokazujące jego wkład w realizację projektu
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie umowy partnerskiej, i/lub deklaracji współpracy, i/lub porozumienia współpracy i/lub umowy i/lub oświadczenia o współpracy. Wszystkie w/w dokumenty muszą precyzować podział zadań w projekcie.

6 pkt – Operacja w sposób udokumentowany angażuje co najmniej trzech partnerów
4 pkt – Operacja w sposób udokumentowany angażuje dwóch partnerów
2 pkt – Operacja w sposób udokumentowany angażuje jednego partnera

0 pkt – Operacja nie angażuje żadnego partneraWniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR/ Umowa partnerska/

Deklaracja/

Inne dokumenty/

karta opisu

projektu
3.Wzmocnienie mocnej strony lub osłabienie słabej wskazanej w analizie SWOTPreferuje się operacje mające pozytywny wpływ na cechy zapisane w analizie SWOT
Wymagane uzasadnienie:

Projektodawca uzasadnia w jaki sposób operacja przyczyni się do osłabienia słabych stron i/lub wzmocnienia mocnych stron.
(W sytuacji w której następuje wzmocnienie np. 2 mocnych stron i jednoczesne osłabienie np. 3 słabych stron – wyniki do obliczenia liczby punktów sumują się – np. projekt wzmacnia 2 mocne strony i osłabia 3 słabe = 2 + 3 = 5 – projekt otrzymuje maksymalną liczbę punktów jako że ma pozytywny wpływ na 5 cech zapisanych w analizie SWOT.

4 pkt – Operacja wzmacnia więcej niż dwie mocne strony

/osłabia więcej niż dwie słabe strony wskazane

w analizie SWOT
2 pkt – Operacja wzmacnia więcej niż jedną mocną stronę

/osłabia więcej niż jedną słabą stronę wskazane

w analizie SWOT
0 pkt – Operacja nie wzmacnia żadnej mocnej strony

/nie osłabia żadnej słabej strony wskazane

w analizie SWOTWniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR/

karta opisu

projektu

Pobieranie 95.94 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna