Karta oceny operacji wg. Lokalnych kryterióWPobieranie 46.72 Kb.
Data25.10.2017
Rozmiar46.72 Kb.

KARTA OCENY OPERACJI WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW


WNIOSEK NR


IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA WNIOSKODAWCY

Tytuł operacji :Działanie PROW 2007-2013


Małe projekty

Imię i nazwisko Członka Rady LGDLP

Lokalne kryteria oceny operacji

Przyznana ocena

Zgodność z analiza SWOT

1

Wnioskowana kwota

Do 30.000 zł włącznie 3 pkt

Powyżej 30.000 zł 2 pkt


Kryterium mierzalne.

Preferuje się operacje o mniejszej kwocie wnioskowanej, w celu realizacji jak największej liczby operacji na obszarze LGD2

Projekt realizowany będzie przez Wnioskodawcę będącego członkiem Lokalnej Grupy Działania Brama Mazurskiej Krainy

Tak 2 pkt

Nie 0 pkt

Kryterium mierzalne.

Preferuje się te projekty, które będą realizowane przez Wnioskodawców – Członków LGD Brama Mazurskiej Krainy, zapewniając tym samym większą aktywizację organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, które są potencjalnymi beneficjentami tych działań a tym samym wpłynie na sprawniejsze wdrożenie LSR.3

Liczba partnerów uczestniczących w realizacji projektu

Więcej niż 3 partnerów 3 pkt

Od 1partnera do 3 partnerów 2 pkt

Projekt realizowany bez partnera0 pktKryterium mierzalne i adekwatne.

Preferuje się operacje, które będą realizowane z udziałem partnerów. Wyraźne odniesienie do analizy SWOT- słabe strony: niski poziom współpracy przedsiębiorców z innymi sektorami i podmiotami, brak integracji i poczucia wspólnoty.4

Projekt będzie obejmował waloryzację lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych:

Główny cel operacji dotyczy waloryzacji lokalnych zasobów2 pkt

Jeden z celów szczegółowych projektu dotyczy waloryzacji lokalnych zasobów 1 pkt

Projekt nie dotyczy wykorzystania lokalnych zasobów 0 pkt

Kryterium adekwatne.

Preferuje się operacje zakładające jak największe wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych Wyraźne odniesienie do analizy SWOT –mocne strony: Atrakcyjne położenie (jeziora, walory krajobrazowe, rezerwaty przyrody), Charakterystyczna architektura mazurska, Bogactwo zasobów materialnego dziedzictwa kulturowego w szczególności: parki, kościoły, zabytkowe budowle, różnorodność kulturowa, Zasoby niematerialne dziedzictwa kulturowego (legendy, podania). Operacja przyczyni się do realizacji III celu ogólnego LSR5

Projekt przyczyni się do aktywizacji lokalnej społeczności:

główny cel projektu dotyczą aktywizacji społeczności lokalnej2 pkt

jeden z celów szczegółowych projektu dotyczy aktywizacji społeczności lokalnej 1 pkt

projekt nie dotyczy aktywizacji społeczności lokalnej – 0 pkt

Kryterium adekwatne.

Preferuje się projekty przyczyniające się w największym stopniu do aktywizacji lokalnej społeczności. Wyraźne odniesienie do analizy SWOT – słabe strony: Bierność i małe zainteresowanie sprawami społecznymi, publicznymi w znacznej części społeczeństwa, Brak ciekawej oferty dla dzieci i młodzieży wiejskiej, mało ofert zagospodarowania czasu wolnego młodzieży, brak integracji i poczucia wspólnoty, brak zaangażowania napływającej ludności w inicjatywy lokalne, Mała ilość liderów lokalnych, mała ilość organizacji pozarządowych na wsi. Operacja przyczyni się do realizacji II celu ogólnego LSR6

W ramach projektu (max. 5 pkt):

- zostanie uruchomiona działalność turystyczna lub agroturystyczna 5 pkt

lub

- zostaną wytyczone lub oznakowane nowe trasy turystyczne 5 pktlub

- zostaną utworzone punkty sprzedaży wyrobów rękodzielniczych 5 pkt

lub

- powstanie lub zostanie rozwinięta działalność podmiotów gospodarczych5 pkt
Kryterium mierzalne i adekwatne

Preferuje się projekty , które będą wypełniały założenia Strategii. Odniesienie do analizy SWOT: słabe strony: Niski poziom współpracy przedsiębiorców z innymi sektorami i podmiotami, Niewykorzystany potencjał do rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej, Brak miejsc bezpośredniej sprzedaży lokalnych produktów

 Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców, Słaba promocja lokalnych produktów i usług opartych na tradycjach regionalnych,

szanse : Rozwój turystyki i agroturystyki, Tworzenie i rozwój małych firm, Utworzenie i promocja nowych produktów turystycznych, Trendy w zakresie rozwoju turystyki „krótkopobytowej”7

Projekt jest innowacyjny (max. 3 pkt):

- projekt angażuje mieszkańców do współpracy 1 pkt

-projekt buduje kapitał społeczny

1 pkt

- projekt tworzy „wartości dodane”1 pkt
Kryterium adekwatne, odniesienie do analizy SWOT: w słabych stornach określono bierność i małe zainteresowanie mieszkańców sprawami społecznymi, brak integracji i poczucia wspólnoty brak zaangażowania napływowej ludności w inicjatywy lokalne, , mała ilość liderów lokalnych. W szansach wskazano na wzmocnienie umiejętności organizowania się i współpracy oraz innowacyjne projekty aktywizacji mieszkańcówSUMA PUNKTÓW
DATA…………… CZYTELNY PODPIS :
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY OCENY OPERACJI WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW
DZIAŁANIE: Małe projekty


1 .Pola zaciemnione wypełnia biuro LGD przed rozpoczęciem procesu oceny.


2. Pola białe wypełnia Członek Rady biorący udział w ocenie zgodności.
3. Kartę należy wypełnić piórem , długopisem lub cienkopisem.
4. Brak wpisania imienia, nazwiska, daty i czytelnego podpisu skutkuje nieważnością karty.


  1. Ad. 4 kryteria: wnioskodawca wraz z wnioskiem zobowiązany jest złożyć umowę partnerską lub deklarację współpracy podpisaną przez partnerów.
  1. Maksymalna liczba punktów – 20
  1. Minimalna liczba punktów do zakwalifikowania projektu – 11Kiedy operacja jest innowacyjna (dot. pkt. 7 oceny)

Projekt angażuje mieszkańców do współpracy:


- mieszkańcy aktywnie uczestniczą w przygotowaniu i realizacji projektu, nie są tylko odbiorcami działań

- w projekcie zaangażowani są lokalni twórcy, rzemieślnicy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, szkoły, młodzież


Projekt buduje kapitał społeczny:
- tworzony jest program współpracy długofalowej

- tworzone jest lokalne partnerstwo na rzecz …………

- stosowane są różnorodne formy współpracy lokalnej samorządu, organizacji społecznych i biznesu

Wartości dodane:


- powstają nowe organizacje pozarządowe, grupy nieformalne

- inicjowane są nowe projekty partnerskie

- w ramach projektu mieszkańcy zdobywają nowe umiejętności, kompetencje

- powstają nowe wartości materialne i niematerialne (programy, procedury, scenariusze, publikacje, technologie, patenty, etc…)

- pozyskiwane jest wsparcie zewnętrzne (ludzkie, finansowe, materiałowe, usługowe) dla lokalnych inicjatyw

- tworzone są stałe mechanizmy konsultacji społecznych- powstają nowe projekty społeczne


Definicje przyjęte w Strategii:

Produkt turystyczny – złożone, komplementarne dobra materialne i niematerialne oraz usługi, które przeznaczone są do sprzedaży dla turystów. Produkt dla potrzeb i w rozumieniu wskaźników w LSR składać powinien się z minimum trzech elementów: baza turystyczna (nocleg, wyżywienie), atrakcje i usługi (muzea, przyroda, zabytki, wydarzenia, szlak turystyczny, etc.) oraz opisany program.

Każdy produkt powinien mieć także minimum trzy cechy: mieć swoją oryginalną

  • nazwę,

  • opis,

  • cenę.


Atrakcja turystyczna – oryginalne jednostkowe lub powtarzalne wydarzenie, oryginalna usługa turystyczna, ciekawe miejsce przyrodnicze, zjawisko związane z regionem, zabytek, unikalna architektura.
Samopomocowa grupa społeczna – nieformalna grupa mieszkańców wsi, która wspólnie uczestniczy w przygotowaniu i realizacji różnorodnych inicjatyw społecznych.
Partnerstwo lokalne – pisemna forma porozumienia mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli innych środowisk społecznych zawiązanego w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. W partnerstwie powinno uczestniczyć minimum 3 partnerów.
Wydarzenie promocyjnepubliczne wydarzenie, które promuje region, gminę, wioskę, działania organizacji, produkty turystyczne, atrakcje turystyczne. Wydarzeniami promocyjnymi będą wystawy, jarmarki, targi, happeningi. Głównymi cechami wydarzenia promocyjnego w świetle wskaźników LSR będą: publiczny charakter, przedmiot promocji (co promujemy) i nazwa.
Nowe wydarzenie promocyjne – wydarzenie, które dotychczas nie było organizowane i w okresie wdrażania LSR organizowane jest po raz pierwszy. Kolejne, cykliczne wydarzenie, nie będzie miało już waloru „nowego” wydarzenia promocyjnego (np. wprowadzony do kalendarza wydarzeń festiwal jako doroczne wydarzenie, tylko pierwszy raz organizowany będzie „nowym wydarzeniem promocyjnym”).
Publikacja – pisemna – drukowana lub elektroniczna wersja ulotek, folderów, albumów, artykułów, książek.
Impreza rekreacyjna – otwarte wydarzenie o publicznym charakterze przeznaczone dla chętnych mieszkańców i turystów, z elementami występów kulturalnych, pokazów i zawodów sportowych, prezentacji lokalnych produktów, konkursów i zabaw.
Przedsiębiorstwo społeczne – stowarzyszenie lub fundacja prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową, spółdzielnia socjalna, spółka prawa handlowego o statusie non for profit.

Pobieranie 46.72 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna