Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu Dane uczestnikaPobieranie 174 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar174 Kb.


Karta Kwalifikacyjna

Uczestnika Obozu
Dane uczestnika
IMIĘ I NAZWISKO ...................................................................................
DATA I MIEJSCE URODZENIA ................................................................................................
Nr PESEL ..............................................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA ............................................................................................................

NAZWA I ADRES SZKOŁY………………………………………………………….. KLASA……..


e-mail…………………………. wzrost /rozmiar koszulki…………….


Dane Rodziców / Opiekunów

Mama / opiekunka
IMIĘ I NAZWISKO ............................................
ADRES ZAMIESZKANIA ............................................
TELEFON DOMOWY, KOM ............................................
TELEFON PRACA ............................................


Tata/ opiekun
IMIĘ I NAZWISKO ............................................
ADRES ZAMIESZKANIA ............................................
TELEFON DOMOWY, KOM ............................................
TELEFON PRACA ............................................
,


Firma Rekreacyjno Handlowa

Swim-Sport Krzysztof Bury

43-384 Jaworze, ul. Zaciszna 215/11

NIP 9372297337 REG 072811478

Tel. 691126565
Zgłaszam chęć uczestnictwa dziecka w:
Obóz sportowo-rekreacyjny w terminie 25.06.2016-08.07.2017r. Stanica Wodna Dźwirzyno ul. Krasickiego 44, 78-138 Dźwirzyno: cena 1800zł ( zaliczka 800 zł)
(promocja: zniżka 100 zł wpłata zaliczki do 10.04.2017, zniżka: 50 zł wpłata zaliczki do 01.05.2017)

zajęcia rowerowo-żeglarskie: cena 480zł

Paintball i manewry wojskowe połączone z biwakiem
zajęcia rowerowo-windsurfingowe: cena 480zł

Paintball i manewry wojskowe połączone z biwakiem

zajęcia rowerowe cena 340zł

Paintball i manewry wojskowe połączone z biwakiem


zajęcia rowerowo-piłkarskie cena 380zł

Paintball i manewry wojskowe połączone z biwakiem

zajęcia rowerowo-konne: cena 480zł

Paintball i manewry wojskowe połączone z biwakiem


Transport roweru w cenie programów dodatkowy
dla osób bez roweruwycieczka na poligon wojskowy Kajtur z programem „Paintball i manewry wojskowe połączone z biwakiem” - koszt 180 zł

Obóz stacjonarny SwimSport Beskidy Camp Lato 2017 w terminie 10-15.07.2017 cena: 690zł (zaliczka 300 zł)(promocja: zniżka 100 zł wpłata zaliczki do 10.04.2017, zniżka 50 zł wpłata zaliczki do 01.05.2017)

Codzienny dowóz i przywóz dziecka z okolic Bielska-BiałejDopłata: 100 zł

Obóz sportowo-rekreacyjny w terminie 16.07.2016-27.07.2017r. Ustronie Morskie Ośrodek Kolonijny „Janosik cena 1880zł ( zaliczka 800 zł)(promocja: zniżka 100 zł wpłata zaliczki do 10.04.2017, zniżka 50 zł wpłata zaliczki do 01.05.2017)


Informacja Rodziców/ Opiekunów o stanie zdrowia dziecka


 1. Przebyte choroby (proszę podać w którym roku życia) :

□ odra….., ospa …..,różyczka ……,świnka ……,szkarlatyna …,astma…….,

□ padaczka……., żółtaczka zakaźna….. inne………………………………………………
 1. Czy u Dziecka występowały w ostatnim roku lub występują obecnie; drgawki,
  utraty przytomności, zaburzenia równowagi, omdlenia, częste bóle głowy,
  lęki nocne, trudności w zasypianiu, tiki, moczenie nocne, częste bóle brzucha, wymioty, krwawienie nosa, duszności, bóle stawów, szybkie męczenie się, jąkanie, niedosłuch, przewlekły kaszel

Inne:………………………………………………………………………………………………… 1. Dziecko: jest nieśmiałe, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów, nadpobudliwe,
 1. inne informacje o zachowaniach dziecka:……………………………………. 1. Dziecko jest uczulone TAK NIE

Jeśli tak to podać na co:………………………………………………………………………….
 1. Jazdę samochodem znosi ŹLE DOBRZE.
 1. Inne uwagi o zdrowiu dziecka…………………………………………………......................

..............................................................................................................................................


Oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów ew. szkód i zniszczeń powstałych w ośrodku kolonijnym z winy mojego dziecka, zgodnie z protokołem sporządzonym na miejscu w którym określona będzie wartość szkody.

Oświadczam, że podałam(em) wszystkie informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie kolonii (obozu); w razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.

Podpis rodziców ………………………………………..

Informacje pielęgniarki o szczepieniach
( lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień)
Szczepienia ochronne (podać rok); tężec….. błotnica…… dur…….inne:…………………
…………………………… ………………………………
Data Podpis pielęgniarki

Informacja wychowawcy klasy o dziecku

(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy wypełnia rodzic lub opiekun)


………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………… ………………………………

Data Podpis wychowawcy

Informacja o stanie dziecka od lekarza 1. Po zbadaniu dziecka stwierdzam (rozpoznanie)…………………………………………
 1. Dziecko może być uczestnikiem………………………………………………………….. 1. Zalecenie dla wychowawcy………………………………………………………………..Miejscowość, data Podpis lekarza

Informacja o stanie dziecka w czasie pobytu w placówce wypoczynku

(dane o zachowaniach, urazach, leczeniu, itp.)


………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………… ………………………………

Miejscowość, data Podpis lekarza lub pielęgniarki placówki

wypoczynku
8. REGULAMIN i WARUNKI OBOZU

A. Uczestnik obozu ma prawo:

- do udziału we wszystkich zajęciach programowych,

- wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy

- do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców

B. Uczestnik obozu zobowiązany jest:

- przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka, oraz stosować się do poleceń wychowawców.

- zabrać ze sobą – legitymację szkolną.

- uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych

zajęć, przez wychowawcę lub lekarza.

- punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć

- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu

- mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób

- przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąpieli, ciszy, informować kadrę kolonii o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.

C. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za

wyrządzone szkody przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie

D. Firma SwimSport nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika

E. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.

Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy

F. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców, opiekunów. W takim wypadku Osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz.

G. Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej po wpłaceniu zaliczki w wysokości 800 zł obozy nad morzem i 300 zł w przypadku obozu stacjonarnego na numer konta. Pozostała część kwoty powinna być wpłacona do 30 maja 2017 r. Niedokonanie w/w wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem Uczestnika ze stałej listy obozu.

H. Niewykorzystanie przez klienta z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem obozu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystanie świadczenia. Firma SwimSport zastrzega sobie zmianę programu

I. Opiekun zobowiązuje się do wypełnienia i przesłania karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu na adres firmy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem obozu. (karta kwalifikacyjna na stronie www.swimsport.pl lub u organizatora)

J. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Organizatora.

K. Koszty rezygnacji z obozu: do 30 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest 25% ceny, od 30 do 20 dni – 50%, przy rezygnacji krótszej niż 20 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.

L. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 14 dni po zakończeniu obozu.

M. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej z firmą F.R.H. Swim-Sport Krzysztof Bury. Ja niżej podpisany akceptuję powyższe warunki uczestnictwa na obozie.

Konto nr BZ WBK 05 1090 1740 0000 0001 0978 8804ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki na wyżej wymieniony obóz, akceptuję program

imprezy oraz regulamin obozu.

Wyrażam zgodę na przechowywanie moich (dziecka) danych osobowych oraz zdjęć i filmów dla potrzeb firmy F.R.H. Swim-Sport zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz.883).


Podpis rodziców Podpis uczestnika


Pobieranie 174 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna