Kancelaria Doradztwa Finansowego „tbsolutionPobieranie 38.29 Kb.
Data13.02.2020
Rozmiar38.29 Kb.

ORGANIZATOR

Kancelaria Doradztwa Finansowego „TBSolution”

Al.Jana Pawła II 61/24; 01-031 Warszawa

Tel/fax.:+48 (prefix) 22 636 77 46; +48 600 483 263

www.tbsolution.pl;  e-mail: tbakalarski@tbsolution.pl

NIP: 522-124-28-33

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować program kształcenia zawodowego służb finansowo-księgowych w zakresie rachunkowości i finansów jednostek sektora finansów publicznych w temacie:


Nowe przepisy o sprawozdawczości budżetowej obowiązujące od 2014 roku dla jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego oraz nowe zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowychSzkolenie prowadzone przez P. Barbarę BakalarskąAdresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych finansujących kształcenie zawodowe pracowników w całości ze środków publicznych.Data i miejsce szkolenia:

Zajęcia 19 lutego 2014 roku (środa) od godz. 10.00 do 16.00 (lancz ok. godz. 13.00)

Warszawa, al. Jerozolimskie 44 (dawny biurowiec Uniwersalu, XII piętro)
Łączny koszt szkolenia:

Dla jednostek sektora finansów publicznych finansujących szkolenie w całości ze środków publicznych (wymagane oświadczenie na formularzu zgłoszeniowym):


Cena za jedną osobę: 395 zł

Cena za jedną osobę w przypadku uczestnictwa 2 osób z jednej instytucji: 385 zł

Cena za jedną osobę w przypadku uczestnictwa 3 lub więcej osób z jednej instytucji: 375 zł
Elementy wliczone w cenę:

Materiały szkoleniowe, lancz, serwis kawowy i napoje


Wykładowca:

Barbara Bakalarska – ekonomista, biegły rewident, ekspert w dziedzinie rachunkowości budżetowej specjalizujący się w tworzeniu zasad rachunkowości budżetowej obowiązujących państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze oraz budżet samorządowy.
Członek samorządu zawodowego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wieloletni członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na audytorów wewnętrznych; doświadczony wykładowca na kursach w zakresie rachunkowości i finansów publicznych; autorka wielu publikacji.
Program szkolenia:


 1. Nowe przepisy o sprawozdawczości budżetowej obowiązujące od roku 2014 wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. – zakres dokonanych zmian w porównaniu z dotychczasowymi obowiązkami sprawozdawczymi.

 2. Zmiany w sposobie przekazywania sprawozdań budżetowych – przejście na elektroniczną formę przekazywania sprawozdań budżetowych: sprawozdania przekazywane za pomocą systemu Tresor, sprawozdania przekazywane za pomocą systemu Bestia, sprawozdania przekazywane za pomocą systemu ePUAP.

 3. Zasady podpisywania i przekazywania sprawozdań a osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań budżetowych i terminowe ich przekazanie.

 4. Zmiana definicji „wykonane dochody budżetowe” w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych – nowa definicja „środków w drodze” wprowadzona dla celów sprawozdawczości budżetowej.

 5. Zmiana definicji zaangażowania dla celów sporządzenia sprawozdań budżetowych z wydatków budżetowych państwowych jednostek budżetowych Rb28, wydatków samorządowych jednostek budżetowych Rb28S z wydatków budżetu środków europejskich Rb 28 UE i innych.

 6. Zapewnienie finansowania jako dana sprawozdawcza i zasada kontroli wstępnej wydatków dokonywanej przez głównego księgowego na mocy ustawy o finansach publicznych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 7. Likwidacja niektórych dotychczasowych obowiązków sprawozdawczych.

 8. Wprowadzenie nowych obowiązków sprawozdawczych.

 9. Zmiana definicji terminu złożenia sprawozdania budżetowego.

 10. Zmiana zasad kontroli poprawności sprawozdań budżetowych przez jednostki odbierające sprawozdania budżetowe i Ministerstwo Finansów – zasady poprawiania stwierdzonych błędów a problem ujęcia ich w księgach rachunkowych dla zamkniętych okresów sprawozdawczych – problem naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 11. Odejście od wskazywania kont, z których pozyskuje się dane sprawozdawcze i przejście na opis merytoryczny danych wykazywanych w poszczególnych sprawozdaniach, co praktycznie daje możliwość uzyskania danych sprawozdawczych z innych kont niż do tej pory było to uznawane za obowiązek – problematyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych w tym zakresie po zmianach przepisów sprawozdawczych.

 12. Zmiana częstotliwości sporządzania lub przekazywania sprawozdań poszczególnym odbiorcom.

 13. Zmiany dotyczące wyłącznie sprawozdań jednostek samorządowych: zmiany w zasadach korekty sprawozdań, sprawozdania NDS, sprawozdania o stanach na rachunkach bankowych, sprawozdaniu Rb 30S (m.in. dostosowanie do zmian w księgowaniu amortyzacji).

 14. Zmiana sposobu pozyskiwania danych przez jednostki samorządu terytorialnego o udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, a wymogi ustawy o rachunkowości odnośnie dowodu księgowego.

 15. Zmiany w sprawozdaniach o wydatkach strukturalnych i partnerstwie publiczno prywatnym.

 16. Zmiany wprowadzane do sprawozdań RbZ i RbUZ w zakresie papierów wartościowych i danych mających wpływ na ustalenie limitu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i ich powiązanie z nowymi zasadami sporządzania sprawozdań budżetowych – wyjaśnienie rozbieżności w definicjach .

 17. Zmiany w wykazywaniu danych o depozytach w sprawozdaniu RbN – przesunięcia okresów sprawozdawczych w stosunku do danych księgowych za rok 2013 i 2014 i brak powiązania ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi według nowych zasad.

 18. Nowe dane o zobowiązaniach dotyczące wszystkich jednostek sektora finansów publicznych (umowy nienazwane) i brak porównania ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi według nowych zasad.

 19. Nowe dane o wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych oraz nowy katalog jednostek sprawozdawczych w sprawozdaniach z operacji finansowych.

 20. Nowe zasady sporządzania sprawozdań zbiorczych i łącznych budżetowych i z operacji finansowych jednostek a problematyka wykazywania danych jednostek likwidowanych i przekształcanych w ciągu roku budżetowego – odmienność danych na początek i koniec okresu oraz koniec roku budżetowego.

 21. Typowe błędy w ewidencji należności i zobowiązań dotyczących właściwych okresów sprawozdawczych i ich wpływ na rzetelność sprawozdań finansowych, budżetowych i z operacji finansowych.

 22. Różnice w wykazywaniu i wycenie danych o należnościach i zobowiązaniach jednostki w sprawozdaniach za rok 2013 i rok 2014, po zmianie przepisów o sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

 23. Różnice w definicjach depozytów dla potrzeb księgowości i bilansu, dla nowych sprawozdań z operacji finansowych i dla nowych sprawozdań budżetowych.

 24. Zasady dostosowania polityki rachunkowości jednostki na rok 2014 do zmienionych przepisów o sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych.Pobieranie 38.29 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna