Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, StryszówPobieranie 1.72 Mb.
Strona1/2
Data15.02.2018
Rozmiar1.72 Mb.
  1   2

Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów

Załącznik do Uchwały nr 8/2011/WZ z dnia 27.I.2011 r.

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”

 

  

   


LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

na lata 2007-2015

DLA

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Gościniec 4 żywiołów

 

  

Styczeń 2011 r.

Spis treści


1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR 3

2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 21

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych w ramach, których będą realizowane operacje, zwanych dalej „przedsięwzięciami” 44

Schemat wizji, celów i przedsięwzięć LGD 48

5. Określenie misji LGD 60

6.Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 61

7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 62

8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR 64

9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów. 65

10. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji 71

11. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 74

LSR została zatwierdzona podczas zebrania Walnego Członków Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” w dniu 7.01 2009. 76

12. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 77

13. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 81

14. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 82

15. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 85

16. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 85

17.Informacja o dołączanych załącznikach 86

Pobieranie 1.72 Mb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu