Kalkulacja kosztów – metoda podziałowa prostaPobieranie 344.85 Kb.
Strona6/7
Data28.10.2017
Rozmiar344.85 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Zadanie 13


Firma produkująca sprzęt elektroniczny wytwarza, między innymi, mag­netofony "Aria" i magnetowidy „Sonry”. 100 sztuk magnetofonów i 200 sztuk magnetowidów obejmuje zamówienie spółki handlowej "Player". Odbiorca uzależnił wpłatę zaliczki w wysokości 50% kosztów zamówienia od przedstawienia szczegółowej kalkulacji.

Firma, stosująca procesowy rachunek kosztów (ABC), planuje w kwartale, w którym ma być realizowane zamówienie poniesienie następujących kosztów pośrednich: • zaopatrzenia 60 000 zł (200 zamówień),

 • magazynowych 44 000 zł (2 200 operacji magazy­nowych),

 • przygotowania produkcji 130000 zł (650 pozycji w planach),

 • napraw maszyn produkcyjnych 28 000 zł (1400 maszynogodzin),

 • energii elektrycznej 82000 zł (41000 kWh),

 • kontroli technicznej 30 000 zł (600 kontroli),

 • formowania partii do wysyłki 10 000 zł (50 partii).

Dane dotyczące zamówienia są następujące:

Pozycja kalkulacyjna

"Aria"

„Sonry”

koszt materiałów bezpośrednich (zł/szt.)

200

330

koszt płac bezpośrednich (zł/szt.)

100

180

Na zamówienie, obejmujące 100 szt. magnetofonów i 200 szt. magnetowidów, przypada:Procesy

"Aria"

„Sonry”

zamówień materiałów

8

12

operacji magazynowych

20

15

pozycji w planach

40

60

maszynogodzin

100

160

kWh

1300

2100

operacji kontrolnych

35

67

partii do wysyłki

2

3

Na podstawie przedstawionych danych, stosując procesowy rachunek kosztów:

 • ustalić planowany koszt jednostkowy magnetofonu i magnetowidu,

 • określić przewidywany łączny koszt zamówienia.


Zadanie 14

Firma może otrzymać zlecenie na wykonanie partii 1000 sztuk wyrobów pod warunkiem przeprowadzenia kalkulacji za pomocą rachunku kosztów pełnych i procesowego rachunku kosztów. Dane potrzebne do obliczeń są następujące. Firma spodziewa się poniesienia następujących kosztów: • materiały bezpośrednie 40 000 zł

 • płace bezpośrednie 22 000 zł

 • koszty wydziałowe 13 200 zł

Według szacunków 40% kosztów bezpośrednich przypada na zlece­nie. W rachunku kosztów pełnych koszty wydziałowe są rozliczane pro­porcjonalnie do liczby maszynogodzin. W nadchodzącym okresie przewiduje się zaangażowanie 800 maszynogodzin, z czego 30% przypadnie na zle­cenie.

W wypadku stosowania procesowego rachunku kosztów struktura kosztów wydziałowych będzie następująca: • koszty przygotowania produkcji 5 400 zł (10 cykli produkcyjnych, w tym 4 dotyczą zlecenia),

 • koszty utrzymana maszyn 2 800 zł (70 roboczogodzin, w tym 20 roboczo­godzin przypada na zlecenie),

 • koszty nadzoru jakości 2 900 zł (200 kontroli, w tym 80 dotyczy zlecenia),

 • koszty przemieszczeń materiałów 2100 zł (300 przemieszczeń, w tym 120 przypada na zlecenie).

Na podstawie przedstawionych danych ustalić, który wariant rachunku kosztów jest korzystniejszy dla firmy, jeżeli cena jednego wyrobu wynosi 34,50 zł.
Analiza progu rentowności
Zadanie 15

Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje wyroby po jednostkowej cenie sprzedaży w wysokości 80 zł za sztukę. Zmienne koszty jednostkowe wyrobu wynoszą 50 zł, natomiast koszty stałe w skali roku - 15 000 zł. Roczna planowana sprzedaż wyrobów kształtuje się na poziomie 750 sztuk.

Na podstawie powyższych danych obliczyć:

1) przy jakich rozmiarach produkcji jest zapewniona rentowność,

2) ile wyrobów gotowych należy sprzedać, aby osiągnąć zysk w kwocie 3 000 zł,

3) o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby przy 10% podwyżce cen sprzedaży osiągnąć zysk w kwocie 3 000 zł,

4) jaki będzie próg rentowności, jeżeli koszty stałe wzrosną o 10%,

5) co jest korzystniejsze dla firmy:

a) wynagradzanie sprzedawców w systemie prowizyjnym, w którym pro­wizja wynosi 10 zł od sprzedanej sztuki wyrobu (zawiera się ona obecnie w jednostkowym koszcie zmiennym),

b) wynagradzanie sprzedawców w systemie czasowym, w którym łączny koszt wynagrodzeń wynosiłby 4 000 zł, jednostkowy koszt zmienny zostałby zmniejszony o 10 zł, natomiast koszty stałe wzrosłyby o 4 000 zł.


Zadanie 16

W przedsiębiorstwie przemysłowym część kosztów stałych wyodrębniono dla poszczególnych asortymentów wyrobów, natomiast pozostała część tych kosztów dotyczy całości przedsiębiorstwa. Obliczyć wartość punktu krytycz­nego, jeżeli wybrane dane o produkowanych wyrobach są następujące:


Wyrób A

Wyrób B

- jednostkowa cena sprzedaży (zł/sit.)

40

30

- jednostkowy koszt zmienny (zł/sit.)

20

18

- koszty stałe wyrobów (zł)

8 000

6 000

- koszty stałe przedsiębiorstwa.

5 000


Zadanie 17

W przedsiębiorstwie przemysłowym wykorzystuje się wielostopniowy ra­chunek kosztów zmiennych. Ustalić próg rentowności według analizy segmen­towej wykorzystując dane przedstawione w tabeli:Wyszczególnienie

Asortyment wyrobów

A

B

C

D

Jednostkowa cena sprzedaży (c)

15

20

10

30

Jednostkowy koszt zmienny (Kz)

11

14

7

22

Jednostkowa marża brutto (mb)

4

6

3

8

Koszty stałe asortymentu (KSa)

2000

5000

4000

2000

Koszty stałe przedsiębiorstwa (KSp)

8000


Zadanie 18

W ubiegłym miesiącu marża bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie "KOME­TA" wynosiła 30%, natomiast stopa marży brutto 40%. Próg rentowności wyrażony wartościowo wynosił 10000 zł.

Na podstawie przedstawionych danych obliczyć osiągnięte w ubiegłym miesiącu:


 1. przychody ze sprzedaży,

 2. koszty stałe,

 3. koszty zmienne,

 4. zysk.


Zadanie 19

Spółka z o.o. wytwarza cztery podstawowe rodzaje wyrobów. Informacje o produkowanych wyrobach są przedstawione w tabeliWyszczególnienie

M

N

O

P

Cena sprzedaży (zł/szt.)

40

50

30

150

Jednostkowy koszt zmienny (zł/szt.)

30

35

20

100

Współczynnik struktury sprzedaży (%)

20

40

30

10

Koszty stałe w danym okresie wynosiły 10 000 zł. Na podstawie powyższych danych:

 1. obliczyć wielkość sprzedaży poszczególnych wyrobów w progu rentowności,

 2. ustalić wartość przychodów ze sprzedaży zapewniających uzyskanie punktu krytycznego.


Zadanie 20

W przedsiębiorstwie "TARTAK" zestawiono następujące informacje dla ustalenia progu rentownościWyszczególnienie

Asortyment wyrobu

X

Y

Z

Sprzedaż

200

300

100

Jednostkowa cena sprzedaży (zł/szt.)

80

60

120

Jednostkowy koszt zmienny (zł/szt.)

50

40

80

Koszty stałe (zł)

15 000

Na podstawie przedstawionych danych ustalić:

 1. punkt rentowności w wyrażeniu wartościowym,

 2. strefę bezpieczeństwa,

 3. koszty zmienne w punkcie krytycznym,

 4. aktualną stopę marży brutto.


Zadanie 21

Spółka z o.o. wytwarza jeden asortyment wyrobów. Posiada zdolności produkcyjne pozwalające wytworzyć miesięcznie 8000 sztuk wyrobów gotowych. Miesięcznie produkuje i sprzedaje 5 000 sztuk wyrobów, których cena sprze­daży wynosi 110 zł za sztukę. Zmienne jednostkowe koszty wytwarzania kształtują się na poziomie 40 zł, natomiast koszty stałe w danym miesiącu wynosiły 300 000 zł.

Analiza rynku wykazała, że przy obniżeniu ceny o 10% możliwe byłoby zwiększenie sprzedaży o 1500 sztuk. Badania kosztów stałych udowodniły, że można je zmniejszyć o 10000 zł w wypadku utrzymania dotychczasowego poziomu produkcji i sprzedaży. Nie jest to jednak możliwe w sytuacji wzrostu produkcji.

Na podstawie przedstawionych założeń ustalić, co byłoby bardziej opłacalne: 1. obniżenie ceny i zwiększenie produkcji,

 2. utrzymanie produkcji na dotychczasowym poziomie, ale przy obniżeniu kosztów stałych.

Analizując przedstawiony problem decyzyjny należy obliczyć w obu wy­padkach:

  • jednostkową marżę brutto wyrobu,

  • próg rentowności,

  • przychód i zysk przedsiębiorstwa.


Zadanie 22

Przedsiębiorstwo państwowe produkuje jeden rodzaj wyrobów. Według danych rachunku kosztów, jednostkowy koszt zmienny wynosi 20 zł za sztukę, natomiast koszty stałe w skali kwartału - 12000 zł, w tym amortyzacja ­2 000 zł. Jednostkowa cena sprzedaży wynosi 30 zł.

Na podstawie przedstawionych danych ustalić:

1) próg rentowności (kosztowy),

2) pieniężny próg rentowności,

3) próg rentowności zapewniający uzyskanie zysku netto w kwocie 1500 zł, jeżeli stawka podatku dochodowego wynosi 40% (dla uproszczenia).Zadanie 23

Spółka z o.o. "KINGA" wytwarza jeden rodzaj wyrobów, którego cena sprzedaży wynosi 47 zł za sztukę, natomiast jednostkowy koszt zmienny ­27 zł za sztukę. Koszty stałe w skali miesiąca wynoszą 28 000 zł, w tym amortyzacja - 3 000 zł.

Na podstawie przedstawionych danych ustalić:

1) pieniężny próg rentowności,

2) próg rentowności w wyrażeniu ilościowym, jeżu firma zakłada osiągnięcie zysku netto w kwocie 3 000 zł, a stawka podatku dochodowego wynosi 40%.
Zadanie 24

Spółka z o.o. "Gama" wykonuje usługi przewozowe. Dane związane z ich produkcją i kosztami przedstawia tabelaMiesiąc

Produkcja w tkm

Koszty w zł

Styczeń

1200

18 000

Luty

1350

19 200

Marzec

1500

20 200

Kwiecień

1800

22 200

Maj

1650

21200

Na podstawie przedstawionych danych:

  • ustalić koszty stałe i zmienne metodą najwyższego i najniższego punktu,

  • obliczyć punkt rentowności w wyrażeniu ilościowym, jeżeli planowana cena sprzedaży jednego tonokilometra (tkm) wynosi 15 zł.Zadanie 25

Centrala Produktów Naftowych handluje, między innymi, etyliną 98, etyliną bezołowiową oraz olejem napędowym. Dane związane z handlem tymi towarami w ciągu miesiąca przedstawia tabela
Pozycje danych

Etylina 98

Etylina bezołowiowa

Olej napędowy

1. Popyt w litrach

10000

35000

11000

2. Pojemność magazynowa(w litrach)

12000

30000

10000

3. Cena sprzedaży(w zł/l)

1.5

1,6

1

4. Jednostkowy koszt zmienny (w zł/l)

1,2

1,2

0,8

Koszty stałe w skali miesiąca wynoszą 13 600 zł.

Na podstawie przedstawionych danych ustalić dla poszczególnych towarów próg rentowności w wyrażeniu ilościowym.
Pobieranie 344.85 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna