Język polski kryteria oceniania z przedmiotu język polskiPobieranie 1.1 Mb.
Strona1/8
Data09.05.2018
Rozmiar1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

JĘZYK POLSKI
Kryteria oceniania z przedmiotu język polski, szczegółowe wymagania edukacyjne,
jak i formy sprawdzania umiejętności, znajdują się na stronie wydawnictwa Nowa Era
(patrz: program nauczania)
Ocena niedostateczna (1)

Uczeń:


    nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej;

    nie interesuje się przebiegiem zajęć;

    nie uczestniczy w lekcji;

    opuszcza prace klasowe;

    nie przygotowuje zadań domowych;

    nie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych.Ocena dopuszczająca (2)

Uczeń:


    ma fragmentaryczną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie programowej;

    pobieżnie zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;

    czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go z pomocą nauczyciela;

    rozpoznaje podstawowe związki przyczynowo - skutkowe;

    sytuuje w czasie i przestrzeni tylko najważniejsze wydarzenia literackie;

    rozpoznaje przybliżony czas powstania wskazanego tekstu kultury na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej;

    odszukuje najważniejsze informacje w źródle pisanym;

    wykorzystuje z pomocą nauczyciela znalezione informacje;

    posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;

    dostrzega niektóre typy błędów językowych;

    przedstawia przy pomocy nauczyciela wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;

    redaguje z pomocą nauczyciela teksty własne;

    aktywnie słucha wykładu i określa jego tematykę.

Ocena dostateczna (3)

Uczeń:


    ma niepełną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie programowej;

    zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;

    czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie przeprowadza chociaż fragmentaryczną jego interpretację;

    wiąże elementarne fakty w łańcuchy przyczynowo - skutkowe;

    selekcjonuje podstawowe wydarzenia literackie;

    przyporządkowuje wcześniej poznany tekst kultury (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) określonej epoce literackiej;

    odnajduje najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach pisanych, dokonuje ich wspólnej analizy porównawczej;

    wykorzystuje znalezione informacje;

    przeprowadza analizę źródeł informacji;

    posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;

    dostrzega różne typy błędów językowych;

    przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;

    redaguje teksty własne i cudze;

    aktywnie słucha wykładu i potrafi go streścić;

    odróżnia fakty od opinii.

Ocena dobra (4)

Uczeń:


    ma podstawową wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się nimi w typowych sytuacjach;

    dobrze zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;

    czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go;

    sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo - skutkowe;

    hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie;

    rozpoznaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas powstania wskazanego tekstu kultury oraz określa jego powiązania z kontekstem historycznym;

    samodzielnie dokonuje analizy wskazanego tekstu kultury;

    znajduje i porównuje informacje zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach;

    przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;

    sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;

    rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, rozpoznaje
i poprawia różne typy błędów językowych;

    określa podstawowe funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną – w tym perswazyjną);

    samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;

    sprawnie redaguje teksty własne i cudze;

    aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy;

    odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie.Ocena bardzo dobra (5)

Uczeń:


    ma pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się nimi w różnych sytuacjach problemowych;

    szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;

    czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie go interpretuje;

    sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo - skutkowe i wyciąga wnioski;

    hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór;

    sprawnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas powstania wskazanego tekstu kultury oraz jego powiązania


z kontekstami: historycznym, filozoficznym i artystycznym;

    samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji określonego tekstu kultury;

    odszukuje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach, samodzielnie je interpretuje;

    zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury;

    samodzielnie ocenia wydarzenia kulturalne;

    przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;

    sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;

    rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności


i stosowności wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;

    określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną −


w tym perswazyjną, poznawczą, komunikacyjną i społeczną);

    samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;

    sprawnie redaguje teksty własne i cudze;

    aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy;

    odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami;

    aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji.Ocena celująca (6)

Uczeń:


    ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową, posługuje się nimi w różnych trudnych sytuacjach problemowych;

    szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;

    czyta ze zrozumieniem trudny tekst literacki i samodzielnie go interpretuje;

    sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo - skutkowe i wyciąga wnioski;

    hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór;

    bezbłędnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas powstania wskazanego tekstu kultury oraz jego powiązania


z kontekstami: historycznym, filozoficznym i artystycznym;

    zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury i je ocenia;

    samodzielnie dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji wskazanego tekstu kultury;

    zna literaturę dotyczącą sztuki i wydarzeń kulturalnych, stosuje tę wiedzę


w różnych sytuacjach problemowych;

    odnajduje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach, samodzielnie je interpretuje;

    przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;

    sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;

    rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności
i stosowności wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;

    określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną −


w tym perswazyjną, poznawczą, komunikacyjną i społeczną);

    samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej, stosując zróżnicowane formy wypowiedzi;

    sprawnie redaguje teksty własne i cudze;

    aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy i ich uzasadnienie;

    odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami, wyciąga wnioski;

    samodzielnie rozwija swoje zainteresowania;

    potrafi swoją wiedzą zainteresować innych;

    aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i na zajęciach pozaszkolnych.JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

K r y t e r i a o c e n z a w y p o w i e d ź u s t n ą

Ocena celująca za: bezbłędne zrozumienie tekstu i polecenia nauczyciela, wypowiedź płynną, swobodną, umiejętność zabierania głosu w dyskusji, w negocjacjach, bogactwo leksykalne i różnorodność struktur wykraczające poza program, całkowitą poprawność językową ( intonacja, wymowa, struktury gramatyczne i leksykalne ), bezbłędne oraz spontaniczne reakcje językowe i naturalne reagowanie w sytuacjach dnia codziennego, dużą swobodę i bogactwo struktur leksykalnych i gramatycznych w dialogach z kolegami
i z nauczycielem.

Ocena bardzo dobra za: pełne zrozumienie obcego tekstu, wypowiedź płynną, bez zawahań, dopuszczalne są drobne błędy gramatyczne i leksykalne, które nie zakłócają komunikacji, po-prawność fonetyczną i intonacyjną, bezbłędne i spontaniczne reagowanie w sytuacjach dnia codziennego, zrozumienie uczuć, intencji i reakcji mówiącego kolegi lub nauczyciela, swobodę używania i bogactwo struktur leksykalno-gramatycznych w dialogach ( dopuszcza się nieliczne błędy gramatyczne i niepoprawne użycie wyrazu, gdy to nie zakłóca komunikacji).

Ocena dobra za: dopuszczalne drobne nieścisłości w zrozumieniu tekstu, słownictwo odpowiednie do zadania czy polecenia nauczyciela, wymowę i intonację ogólnie poprawną, które nie zakłócają możliwości porozumiewania się, nieznaczne błędy gramatyczne
i leksykalne, poprawne reagowanie w sytuacjach dnia codziennego, względną poprawność sformułowanych wypowiedzi na tematy przewidziane przez program, łatwość wypowiedzi
w dialogu nawiązanym z nauczycielem - dopuszczalne są błędy nie zakłócające komunikacji.

Ocena dostateczna za: zrozumienie kluczowych informacji z tekstu, słownictwo proste, mało urozmaicone, problemy z doborem właściwych słów i poprawnym użyciem struktur, rozróż-nianie dźwięków, błędy w wymowie, intonacji i akcentowaniu utrudniające pełne zrozumienie wypowiedzi, częściowo błędne reagowanie na określone programem sytuacje dnia codziennego, trudności w nawiązaniu dialogu z kolegami lub nauczycielem, ograniczone umiejętności prowadzenia rozmowy oraz liczne błędy leksykalno-gramatyczne
w nieznacznym stopniu zakłócające komunikację.

Ocena dopuszczająca za: fragmentaryczne rozumienie tekstu, ubogie słownictwo, rozróżnia-nie dźwięków, błędy w wymowie i akcentowaniu, lecz mimo licznych potknięć leksykalnych

i gramatycznych zachowana jest komunikacja w ograniczonym zakresie, utrudnioną umiejętność samodzielnego nawiązywania rozmowy z nauczycielem lub kolegami z klasy, słabą umiejętność poprawnego prowadzenia rozmowy, gdy umiejętnie naprowadza na nią nauczyciel, stąd jakakolwiek wymiana zdań sprowadza się właściwie do poprawnych reakcji ucznia na pytania i sugestie nauczyciela, ograniczony zakres stosowanego słownictwa, liczne błędy gramatyczne utrudniające w znacznym stopniu komunikację w klasie, niespójną merytorycznie wypowiedź na tematy przewidziane w programie.Ocena niedostateczna za: niezrozumienie tekstu, brak znajomości podstawowych struktur gramatycznych i umiejętności budowania zdań, brak podstawowego słownictwa, wymowę uniemożliwiająca zrozumienie, trudności w rozumieniu zadawanych pytań i poleceń, brak umiejętności przekazywania informacji, popełnianie w poleceniach gramatycznych o wiele więcej niż 40% błędów, brak poprawnej reakcji na krótkie sytuacje językowe, nieumiejętność zbudowania kilku prostych zdań, błędnie stosowane konstrukcje gramatyczne objęte programem nauczania, brak merytorycznych wiadomości związanych z tematyką wypowiedzi.

K r y t e r i a o c e n z a w y p o w i e d ź p i s e m n ą

Ocena celująca za: wypowiedź całkowicie zgodną z tematem lub poleceniem nauczyciela,
w pełni zrozumiałą, z dużym bogactwem myśli i argumentów, umiejętność cytowania lub oparcia się na lekturze fragmentów tekstów z danego obszaru językowego, przestrzeganie
w wypowiedzi określonej konwencji gatunku literackiego lub poleceń nauczyciela, logiczność, planowość czyli konsekwentnie zrealizowany pomysł, wypowiedź zachowaną
w granicach limitu słów określonych przez nauczyciela, wypowiedź nie zawierającą żadnych błędów gramatycznych i leksykalnych, interpunkcję poprawną, a styl dostosowany do wypowiedzi, wykazanie się w wypowiedzi pisemnej dużym zróżnicowaniem struktur językowych, bogactwem słownictwa i frazeologią, precyzją w doborze słownictwa, wypowiedź nie zawierającą powtórzeń oraz charakteryzującą się różnymi sposobami łączenia zdań.

Ocena bardzo dobra za: wypowiedź całkowicie zgodną z tematem lub poleceniem nauczyciela oraz w pełni zrozumiałą z dużym bogactwem przemyśleń i argumentacji, wypowiedź logiczną, planowaną, harmonijną i spójną, wielostronnie analizującą temat posługując się typowymi przykładami, wypowiedź nie wykraczającą poza limit słów określony przez nauczyciela, pracę pisemną zawierającą drobne błędy gramatyczne
i leksykalne, które nie zakłócają komunikacji, dopuszczalne są drobne błędy w pisowni, jeśli nie zmieniają znaczenia wyrazu, styl dostosowany do wypowiedzi, interpunkcję całkowicie poprawną, stosowanie dość urozmaiconego słownictwa, względnie wyrażeń idiomatycznych lub przysłów.

Ocena dobra za: wypowiedź zgodną z tematem lub poleceniem nauczyciela nie wyczerpującą wszystkich argumentów i implikacji, wypowiedź w znacznej mierze komunikatywną, z nieznacznie zachwianą hierarchią informacji, a zatem za zmniejszoną przejrzystość pracy, ze schematycznymi, ale poprawnymi myślami, wypowiedź zawierającą ogólną orientację bez pogłębiania wiedzy, wypowiedź zgodną z założoną formą,
z niewielkimi uchybieniami i odstępstwami, w zasadzie spójną, logiczną, z nieznacznie przekroczonymi granicami limitu naznaczonymi przez nauczyciela, błędy w doborze słów częściowo utrudniające zrozumienie, nieliczne błędy gramatyczne, ortograficzne, które jednak nie zmieniają znaczenia wyrazu, poprawną interpunkcję, możliwe do zaakceptowania drobne odstępstwa stylu, pracę zawierającą zróżnicowanie konstrukcji gramatycznych, sporadyczne posługiwanie się idiomami.

Ocena dostateczna za: pracę nie wyczerpującą tematu lub polecenia nauczyciela lub pomijanie istotnych elementów dla zrozumienia tematu, wypowiedź wprawdzie ogólnie zrozumiałą, ale niespójną i alogiczną, treść przedstawioną infantylnie, pracę nie zawierającą wniosków, przemyśleń, tylko częściowo zgodną z założoną formą, wypowiedź posiadającą znacznie przekroczony ( ok. 20% ) limit słów zalecany przez nauczyciela, niewłaściwie dobrane słowa utrudniające tym samym dostateczną komunikację, pracę zawierającą liczne błędy ortograficzne, gramatyczne i interpunkcyjne, niewłaściwy dobór konstrukcji gramatycznych, poważne braki w frazeologii ( według programu nauczania ), słownictwo
i konstrukcje gramatyczne na poziomie podstawowym.

Ocena dopuszczająca za: wypowiedź tylko częściowo zgodną z tematem lub poleceniem nauczyciela, ogólnikową, jednostronnie ujmującą temat, zawierającą liczne braki argumentacji, niespójną i niekonsekwentną, której objętość nie jest zgodna z limitem słów ustalonych przez nauczyciela ( nawet do 50% ), pracę zawierającą wyraźne błędy rzeczowe
i słabą orientację w realiach, słownictwo i struktury gramatyczne na poziomie podstawowym, pracę zawierającą liczne powtórzenia, słowa zupełnie niewłaściwie użyte, które zakłócają komunikację, wypowiedź zawierającą dość liczne błędy gramatyczne, leksykalne
i ortograficzne.

Ocena niedostateczna za: znaczne odstępstwa od tematu lub polecenia nauczyciela lub pracę całkowicie nie na temat, za pracę bez myśli przewodniej lub nawiązania do tematu pracy,
w której rzuca się w oczy brak zgodności z założoną formą w większości owej pracy oraz rażące uchybienia formalne, objętość limitu słów wyznaczonych przez nauczyciela poniżej 50 procent, wypowiedź mającą liczne błędy rzeczowe, wyróżniającą się ubogim słownictwem utrudniającym przekazywanie myśli, stosowanie bardzo licznych powtórzeń leksyki i składni, bardzo wąski zakres stosowanych struktur gramatycznych, pracę zawierającą rażące błędy gramatyczne, leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne, przypadkowo dobrane słownictwo lub styl, nie mający związku z wymogami poleceń nauczyciela, brak umiejętności budowania prostych zdań w języku obcym.

P u n k t a c j a s p r a w d z i a n ó w l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n y c h o r a z d y k t a n d

Bardzo dobry - 100 - 90 % poprawnych form

Dobry - 89 - 75 % poprawnych form

Dostateczny - 74 - 55 % poprawnych form

Dopuszczający - 54 - 40 % poprawnych form

Niedostateczny - 39 lub mniej % poprawnych formWarunki poprawiania ocen i zaliczania nieobecności na sprawdzianach

 1. Uczeń ma prawo w terminie do dwóch tygodni zaliczyć sprawdzian pisemny, na którym był nieobecny. Termin zaliczenia wyznacza nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z uczniem. W szczególnym przypadku ( dłuższa choroba ) termin zaliczania sprawdzianu może zostać przez nauczyciela przedłużony.

 2. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej ocena z zaliczenia sprawdzianu wpisywana jest zamiast oceny 0.

 3. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej ocena z zaliczenia sprawdzianu wpisywana jest obok oceny 0. Ocena 0 brana jest pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej.

 4. Uczniowie zagrożeni oceną niedostateczną wystawianą w wyniku klasyfikacji wstępnej czy semestralnej mają prawo do poprawy oceny.

 5. Poprawa oceny niedostatecznej wystawionej w wyniku klasyfikacji wstępnej lub semestralnej może mieć formę pisemną lub ustną. Decyzję podejmuje nauczyciel przedmiotu w uzgodnieniu z uczniem, wychowawcą klasy lub rodzicami ucznia.

 6. Warunkiem umożliwiającym uzyskanie rocznej oceny wyższej od przewidywanej jest wykorzystanie wszystkich możliwości poprawy oceny. W ciągu 7 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie, uczeń deklaruje u nauczyciela j. obcego chęć podwyższenia oceny. Podwyższenie oceny może mieć formę pisemną lub ustną. Ocena może być podwyższona tylko o jeden stopień. Uzyskana według tej procedury ocena nie może być niższa od przewidywanej.

Zasady udostępniania do wglądu prac pisemnych

 1. Uczeń ma prawo przeanalizować ocenę otrzymaną z pracy pisemnej w dniu, w którym zostaje poinformowany o wynikach sprawdzianu.

 2. Nauczyciel ma obowiązek - na prośbę ucznia - uzasadnić wystawioną ocenę.

Zasady nagradzania ucznia poprzez podniesienie oceny

Nauczyciel może podnieść ocenę nawet o jeden stopień uczniom, którzy wyróżniają się aktywnością na lekcjach, rozwiązują dodatkowe problemy, wykazują inicjatywę w nad-

obowiązkowych pracach, mają wiedzę ponad program, biorą udział w różnych konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, a także pomagają uczniom słabszym w nauce.

WIEDZA O KULTURZE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. Pobieranie 1.1 Mb.

  Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna