Język Polski – klasa IV


Działania na ułamkach dziesiętnychPobieranie 2.37 Mb.
Strona7/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   50

Działania na ułamkach dziesiętnych


Dopuszczający

Wiadomości:

- zna algorytm dodawania i odejmowania pisemnego ułamków dziesiętnych o tej samej liczbie cyfr po przecinku bez przekroczenia progu dziesiątkowego


Umiejętności:

- pamięciowo i pisemnie dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne o tej samej liczbie cyfr po przecinku bez przekraczania progu dziesiątkowego
Dostateczny

Wiadomości:

- zna algorytm dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych z przekroczeniem jednego progu dziesiątkowego


Umiejętności:

- dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym z przekroczeniem jednego progu dziesiątkowego
Dobry

Wiadomości:

- zna algorytm dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym z przekroczeniem kilku progów dziesiątkowych

- zna algorytm mnożenia dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,....
Umiejętności:

- dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym z przekroczeniem kilku progów dziesiątkowych

- sprawdza poprawność wykonanego odejmowania

- mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10,100,1000...

- rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem poznanych działań na ułamkach dziesiętnych


Bardzo dobry

Umiejętności:

- oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki dziesiętne z uwzględnieniem kolejności działań

- sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe związane z ułamkami dziesiętnymi


Celujący

Umiejętności:

- samodzielnie rozwiązuje nietypowe zadania i problemy związane z działaniami na ułamkach dziesiętnych


Pola figur

Dopuszczający

Wiadomości:

- zna pojęcie kwadratu jednostkowego oraz pole jako liczbę kwadratów jednostkowych

- zna podstawowe jednostki pola
Umiejętności:

- oblicza pole prostokąta i kwadratu podzielonego na kwadraty jednostkowe
Dostateczny

Wiadomości:

- zna algorytm obliczania pola prostokąta i kwadratu

- zna gruntowe jednostki pola
Umiejętności:

- oblicza pole prostokąta i kwadratu

- buduje figury z kwadratów jednostkowych i obliczanie ich pól


Dobry

Wiadomości:

- zna sposób zamiany jednostek długości i jednostek polaUmiejętności:

- oblicza pole prostokąta przy danych długościach boków wyrażonych różnymi jednostkami

- oblicza długości boku prostokąta, gdy dane jest jego pole oraz długość drugiego boku

- oblicza długości boku kwadratu, gdy dane jest jego pole

- zamieniać jednostki pola


Bardzo dobry

Wiadomości:

- zna pojęcie tangramu


Umiejętności:

- sprawnie zamienia jednostki pola

- porównuje pola figur wyrażonych w różnych jednostkach

- układa figury tangramowe

- rysuje figury o danym polu


Celujący

Umiejętności:

- rozwiązuje zadania problemowe

- odkrywa i formułuje własności pola figuryProstopadłościany i sześciany


Dopuszczający

Wiadomości:

- zna pojęcie prostopadłościanu

- zna elementy budowy prostopadłościanu

- zna pojęcie siatki sześcianuUmiejętności:

- wyróżnia prostopadłościany spośród figur przestrzennych.

- wskazuje na modelu sześcianu lub prostopadłościanu ściany, krawędzie, wierzchołki, krawędzie i ściany równoległe

- rozpoznaje siatkę sześcianuDostateczny

Wiadomości:

- zna pojęcie siatki sześcianu i prostopadłościanu

- zna sposób obliczania pola powierzchni sześcianu

- zna pojęcie krawędzi i ścian prostopadłych w prostopadłościanie


Umiejętności:

- rozpoznaje w otoczeniu figury w kształcie prostopadłościanów i sześcianów

- rozpoznaje siatkę prostopadłościanu

- dobiera siatkę do wskazanych modeli

- wskazuje na modelu prostopadłościanu krawędzie i ściany prostopadłe

- rysuje siatki prostopadłościanów i sześcianów

- skleja modele z narysowanych siatek

- oblicza pole powierzchni sześcianu
Dobry

Wiadomości:

- zna sposób obliczania sumy krawędzi prostopadłościanu i sześcianu

- zna sposób obliczania pola powierzchni prostopadłościanu
Umiejętności:

- rysuje sześcian i prostopadłościan w rzucie równoległym na płaszczyźnie

- oblicza sumę krawędzi prostopadłościanu i sześcianu

- oblicza pole powierzchni prostopadłościanu

- projektuje siatki prostopadłościanów

- podaje wymiary prostopadłościanów na podstawie siatek

- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni prostopadłościanów


Bardzo dobry

Wiadomości:

- zna sposób obliczania długości krawędzi sześcianu, znając jego pole

- zna sposób obliczania krawędzi prostopadłościanu, mając sumę wszystkich jego krawędzi oraz długość dwóch pozostałych
Umiejętności:

- wskazuje w prostopadłościanie krawędzie skośne

- oblicza długości krawędzi prostopadłościanu, znając sumę wszystkich krawędzi oraz długość dwóch pozostałych

- oblicza długości krawędzi sześcianów, znając ich pola

- projektuje siatki prostopadłościanów w skali


Celujący

Umiejętności:

- rozwiązuje nietypowe zadania i problemy związane z prostopadłościanami i sześcianami

Matematyka- kl. V

Wymagania na ocenę śródroczną
Liczby naturalne


Ocena

Uczeń:


Dopuszczający

Wiadomości:

- zna pojęcia cyfry i liczby

- zna zasadę zapisywania liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym

- zna nazwy argumentów działań

- zna pojęcie osi liczbowej

- zna kolejność wykonywania działań, gdy nie występują nawiasy

- zna algorytmy czterech działań pisemnych

- zna pojęcie dzielnika i wielokrotności liczby naturalnej

- zna rolę liczb 0 i 1 w dodawaniu i odejmowaniu

Umiejętności:

- zapisuje liczby naturalne cyframi i słowami w zakresie miliona

- odczytuje liczby naturalne zapisane cyframi w zakresie miliona

- zaznacza liczby naturalne na osi liczbowej

- odczytuje liczby naturalne zaznaczone na osi liczbowej

- porównuje liczby naturalne

- pamięciowo dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100

- pamięciowo mnoży liczby jednocyfrowe w zakresie 100

- potrafi pamięciowo mnożyć liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe w zakresie 100

- pamięciowo dzieli liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe lub dwucyfrowe w zakresie 100

- posługuje się liczbami 0 i 1 w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu

- wykonuje dzielenie z resztą

- dodaje i odejmuje liczby sposobem pisemnym bez przekraczania progu dziesiątkowego i z przekraczaniem jednego progu dziesiątkowego

- stosuje algorytmy mnożenia i dzielenia sposobem pisemnym liczb wielocyfrowych przez jednocyfrowe

- podaje dzielniki i wielokrotności liczb naturalnych


Dostateczny

Wiadomości:

- zna kolejność wykonywania działań, gdy występują nawiasy

- zna pojęcie kwadratu i sześcianu liczby

- zna pojęcie liczby pierwszej i złożonej

- zna cechy podzielności liczb przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25 i 100

- zna pojęcie NWD i NWW liczb naturalnych

- zna sposób rozkładu liczby na czynniki pierwsze

Umiejętności:

- porządkuje liczby w kolejności rosnącej lub malejącej

- przedstawia na osi liczbowej liczby naturalne spełniające określone warunki

- dopełnia składniki do określonej sumy

- oblicza odjemną (odjemnik), gdy dane są różnica i odjemnik (odjemna)

- oblicza dzielną (dzielnik), gdy dane są iloraz i dzielnik (dzielna)

- oblicza kwadraty i sześciany liczb

- rozwiązuje zadania tekstowe (jednodziałaniowe) z zastosowaniem działań pisemnych

- dodaje i odejmuje liczby sposobem pisemnym z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych

- stosuje algorytm mnożenia sposobem pisemnym liczb wielocyfrowych

- stosuje algorytm dzielenia sposobem pisemnym liczb wielocyfrowych

- mnoży pisemnie liczby wielocyfrowe zakończone zerami

- dzieli liczby zakończone zerami

- stosuje porównywanie różnicowe i ilorazowe liczb

- określa, czy dane liczby są pierwsze czy złożone

- rozkłada liczby na czynniki pierwsze

- stosuje cechy podzielności liczb w zadaniach

- wskazuje wspólne dzielniki i wielokrotności liczb naturalnych
Dobry

Wiadomości:

- zna pojecie liczb względnie pierwszych

- zna kolejność wykonywania działań, gdy występują nawiasy i potęgi
Umiejętności:

- sprawnie stosuje algorytmy dodawania i odejmowania pisemnego

- sprawnie stosuje algorytm mnożenia sposobem pisemnym przez liczby wielocyfrowe

- stosuje algorytm dzielenia sposobem pisemnym liczb większych od 10 000 przez liczby wielocyfrowe

- sprawdza poprawność wykonanych obliczeń

- oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby naturalne z wykorzystaniem reguł kolejności działań

- rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące porównań różnicowych i ilorazowych

- stosuje prawo przemienności i łączności dodawania

- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań pamięciowych i pisemnych

- rozstrzyga, czy dana liczba jest podzielna przez 3, 4, 9

- sprawnie rozkłada liczby na czynniki pierwsze

- znajduje dzielniki i wielokrotności kilku liczb naturalnych

- znajduje NWD i NWW danych liczb naturalnych


Bardzo dobry

Wiadomości:

- zna dodatkowe cechy podzielności, np. przez 6, 15

- zna prawa działań: przemienności i łączności dodawania, przemienności i łączności mnożenia oraz rozdzielności mnożenia względem dodawania
Umiejętności:

- sprawnie oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby naturalne z wykorzystaniem reguł kolejności działań i praw działań

- oblicza potęgi liczb naturalnych

- sprawnie stosuje algorytmu dzielenia z resztą i sprawdza poprawność wyniku

- rozwiązuje zadania tekstowe wielodziałaniowe z zastosowaniem działań pamięciowych i pisemnych oraz z zastosowaniem kolejności działań

- układa zadania tekstowe do podanych wyrażeń

- stosuje cechy podzielności w zadaniach tekstowych

- zapisuje rozkład liczby na czynniki pierwsze za pomocą potęg

- rozkłada na czynniki pierwsze liczby zapisane w postaci iloczynu

- rozwiązuje zadania tekstowe związane z podzielnością liczb

- oblicza NWD i NWW trzech liczb


Celujący

Umiejętności:

- stosuje symbole literowe do zapisu praw działań

- odtwarza brakujące cyfry w działaniach pisemnych

- tworzy złożone wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i oblicza ich wartości

- rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe dotyczące porównań różnicowych i ilorazowych

- rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące potęg

- rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe z zastosowaniem działań pamięciowych i pisemnych, praw działań i reguł kolejności wykonywania działańUłamki zwykłe


Dopuszczający

Wiadomości:

- zna pojęcie ułamka jako części całości

- zna budowę ułamka zwykłego

- zna pojęcie liczby mieszanej

- zna pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb naturalnych

- zna zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych

- zna algorytm porównywania ułamków o jednakowych mianownikach

- zna algorytm dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach

- zna zasadę dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o różnych mianownikach

- zna algorytmy mnożenia i dzielenia ułamków zwykłych przez liczby naturalne

- zna algorytm mnożenia ułamków zwykłych

- zna pojęcie odwrotności liczby


Umiejętności:

- opisuje części figur lub zbiorów skończonych za pomocą ułamka

- przedstawia ułamek zwykły w postaci ilorazu i odwrotnie

- potrafi skrócić i rozszerzyć ułamek zwykły

- odczytuje ułamki i liczby mieszane zaznaczone na osi liczbowej

- porównuje ułamki o tym samym mianowniku

- dodaje i odejmuje ułamki o tym samym mianowniku

- mnoży i dzieli ułamki przez liczby naturalne

- znajduje odwrotności ułamków zwykłych


Dostateczny

Wiadomości:

- zna pojęcie ułamka właściwego i niewłaściwego

- zna algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

- zna pojęcie ułamka nieskracalnegoUmiejętności:

- zapisuje zaznaczone części figur za pomocą ułamków

- zapisuje ułamek w postaci ilorazu

- rozszerza ułamek do podanego licznika lub mianownika

- sprowadza proste ułamki do wspólnego mianownika

- porównuje ułamki o tym samym liczniku

- mnoży ułamki przez liczby naturalne ze skracaniem

- mnoży liczb mieszanych przez liczby naturalne

- mnoży ułamek przez ułamek

- oblicza kwadratów i sześcianów ułamków zwykłych

- dzieli ułamek przez liczby naturalne

- zapisuje odwrotności ułamków

- dzieli ułamek przez ułamek


Dobry

Umiejętności:

- zapisuje liczby naturalnej w postaci ułamka

- sprowadza ułamki do postaci nieskracalnej

- rozszerza ułamki do mianownika 10, 100, 1000

- zamienia liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy i odwrotnie

- sprowadza ułamki do wspólnego mianownika

- porównuje ułamek i liczbę mieszaną

- dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach

- dodaje i odejmuje ułamki i liczby mieszane z wykorzystaniem praw działań

- oblicza ułamek danej liczby

- mnoży ułamki przez ułamek ze skracaniem

- mnoży ułamki przez liczbę mieszaną

- oblicza kwadraty i sześciany liczb mieszanych

- dzieli ułamek przez liczbę mieszaną

- układa równania do zadań tekstowych


Bardzo dobry

Umiejętności:

- porządkuje ułamki i liczby mieszane

- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.

- dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach w trudniejszych przypadkach

- oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki, w których występuje kilka działań i nawiasy

- przedstawia iloczyn ułamków w postaci nieskracalnej

- rozwiązuje zadania tekstowe związane z obliczaniem ułamka danej liczby


Celujący

- stosuje zapis literowy do przedstawiania algorytmów dodawania i odejmowania ułamków

- odkrywa zależności i prawidłowości dotyczące działań na ułamkach
Figury na płaszczyźnie i pola figur


Dopuszczający

Umiejętności:

- wyróżnia figury płaskie i przestrzenne

- symboliczne opisuje punkty, odcinki i proste

- rozpoznaje elementy kąta

- kreśli proste prostopadłe i równoległe

- rozpoznaje łamaną, jej boki i wierzchołki i oblicza jej długość

- rozpoznaje kąty wierzchołkowe i przyległe

- rozpoznaje w wielokątach boki, wierzchołki i przekątne

- oblicza obwód trójkąta i czworokąta

- oblicza pole kwadratu i prostokąta

- rozpoznaje różne rodzaje trójkątów

- zna twierdzenie o sumie kątów w trójkącie
Dostateczny

Umiejętności:

- symboliczne opisuje kąty

- zna zależności między kątami wierzchołkowymi i przyległymi

- rozpoznaje wielokąty (także wypukłe i wklęsłe)

- kreśli trójkąty równoramienne i równoboczne

- klasyfikuje czworokąty

- rysuje czworokąty, oznacza wierzchołki, wskazuje wysokości, kąty wewnętrzne

- zna twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych czworokąta

- zna wzór na pole trójkąta i stosuje je

- oblicza pole równoległoboku, rombu i trapezu
Dobry

Umiejętności:

- wyróżnia i nazywa różne rodzaje wielokątów

- rysuje wielokąty w skali

- rysuje wysokości w trójkątach

- zna własności przekątnych czworokątów

- oblicza pole rombu przy danych przekątnych

- oblicza pola wielokątów, gdy wielkości dane wyrażone są w różnych jednostkach

- oblicza długości boku trójkąta lub równoległoboku, gdy dane jest jego pole i wysokość
Bardzo dobry

Umiejętności:

- uzasadnia twierdzenia o sumie kątów w trójkącie i czworokącie

- kreśli wysokości w trójkącie rozwartokątnym i równoległoboku

- uzasadnia wzór na pole rombu z zastosowaniem długości przekątnych

- oblicza pola figur będących sumą lub różnicą poznanych figur


Celujący

Umiejętności:

- formułuje twierdzenia oraz stosuje w zadaniach

- rysuje figury na podstawie ich definicji

- formułuje i dowodzi nowych twierdzeń np. o sumie miar kątów pięciokąta, o ilości przekątnych w dowolnym wielokącie

Matematyka- kl. V

Wymagania na ocenę roczną
Ułamki dziesiętne


Dopuszczający

Umiejętności:

- zapisuje ułamki o mianownikach 10, 100, 1000, ... w postaci dziesiętnej

- zapisuje w postaci dziesiętnej ułamki o mianownikach 2, 5, 10

- stosuje algorytmy dodawania i odejmowania sposobem pisemnym ułamków dziesiętnych o tej samej liczbie cyfr po przecinku.

- mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000

- mnoży ułamki dziesiętne przez liczbę naturalną

- stosuje algorytm dzielenia ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym przez liczbę naturalną


Dostateczny

Umiejętności:

- zapisuje ułamki dziesiętne w postaci ułamków zwykłych

- porównuje ułamki dziesiętne

- odczytuje ułamki dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej

- dodaje i odejmuje elementarne ułamki dziesiętne w pamięci

- zapisuje w postaci dziesiętnej ułamki o mianowniku 4, 20, 25

- stosuje algorytmy dodawania i odejmowania sposobem pisemnym ułamków dziesiętnych o różnej liczbie cyfr po przecinku

- stosuje algorytmy mnożenia ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym przez ułamki dziesiętne

- dzieli ułamki dziesiętne przez ułamki dziesiętne w prostych przypadkach

-oblicza ułamek danej liczbyDobry

Umiejętności:

- zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamków dziesiętnych

- przedstawia ułamek dziesiętny w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego

- rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych

- stosuje algorytm dzielenia ułamków dziesiętnych przez ułamek dziesiętny

- oblicza kwadraty i sześciany ułamków dziesiętnych

- oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych z udziałem ułamków dziesiętnych z zastosowaniem reguł kolejności działań

- zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne skończone lub okresowe z wykonaniem dzielenia licznika przez mianownikBardzo dobry

Umiejętności:

- dobiera odpowiednią jednostkę do zaznaczenia ułamków dziesiętnych na osi liczbowej

- zapisuje w postaci dziesiętnej ułamki zwykłe o mianownikach 8, 40, 125

- układa równania do zadań tekstowych

- oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki, w których występuje kilka działań i nawiasy

- sprawnie stosuje algorytm dzielenia ułamków dziesiętnych przez ułamek dziesiętny

- sprawnie wykonuje działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

- zamienia ułamki dziesiętne na procenty


Celujący

Umiejętności:

- rozwiązuje równania z wykorzystaniem własności ułamków

- rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe
Graniastosłupy


Dopuszczający

Umiejętności:

- rozpoznaje na rysunkach figur przestrzennych graniastosłupy proste

- rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych o podstawie prostokąta i trójkąta

- wskazuje na modelu graniastosłupa prostego ściany oraz krawędzie prostopadłe i równoległe

- oblicza pole powierzchni prostopadłościanu na podstawie jego siatki

- oblicza objętość prostopadłościanu i sześcianu
Dostateczny

Umiejętności:

- oblicza pole powierzchni prostopadłościanu oraz graniastosłupa

- zamienia jednostki objętości

- wyróżnia i nazywa różne rodzaje graniastosłupów
Dobry

Wiadomości:

- zna wzory na pole powierzchni i objętość graniastosłupówUmiejętności:

- oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, gdy długości krawędzi są wyrażone w różnych jednostkach

- oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupów prostych

- sprawnie zamienia jednostki objętości

- rozwiązuje proste zadania praktyczne


Bardzo dobry

Umiejętności:

- oblicza objętość graniastosłupów, gdy dane wielkości wyrażone są w różnych jednostkach

- porównuje objętości graniastosłupów

- oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupów o podstawie np. trapezu lub sześciokąta foremnego

- projektuje siatki graniastosłupów w skali


Celujący

Umiejętności:

- rozwiązuje zadania złożone łączące kilka umiejętności

- kreśli siatki nietypowych graniastosłupów
Procenty


Dopuszczający

Umiejętności:

- zapisuje ułamki w postaci procentów

- zapisuje procenty w postaci ułamków


Dostateczny

Umiejętności:

- stosuje procenty w prostych obliczeniach

- oblicza procent danej liczby

- odczytuje słupkowe diagramy procentowe
Dobry

Umiejętności:

- stosuje procenty przy określaniu procentu danej wielkości, obniżkach cen, kredytach, oszczędnościach
Bardzo dobry

Umiejętności:

- oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (proste przypadki)

- oblicza liczby, gdy dany jest jej procent (proste przypadki)

- interpretuje kołowe diagramy procentowe

- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń procentowych


Celujący

Umiejętności:

- sprawnie oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

- rozwiązuje trudniejsze zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń procentowych.

- sporządza kołowe diagramy procentowe

- opisuje za pomocą procentów związki między wielkościami w konkretnej sytuacjiLiczby całkowite


Dopuszczający

Umiejętności:

- wyróżnia liczby dodatnie i ujemne

- wskazuje liczbę przeciwną do danej

- dodaje liczby ujemne

- odczytuje współrzędne punktów całkowitych na osi liczbowej


Dostateczny

Umiejętności:

- zaznacza liczby przeciwne na osi liczbowej

- porządkuje liczby całkowite

- dodaje dwie liczby dodatnie i ujemne

- odejmuje liczby ujemne

- porównuje dwie liczby całkowite
Dobry

Umiejętności:

- zapisuje zależności między liczbami przeciwnymi

- zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej

- odejmuje liczby o różnych znakach
Bardzo dobry

Umiejętności:

- porównuje kilka liczb ujemnych oraz dodatnich i ujemnych

- interpretuje działania na liczbach ujemnych


Celujący

Umiejętności:

- dodaje i odejmuje kilka liczb całkowitych

- oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby całkowite
Matematyka- kl. VI

Wymagania na ocenę śródrocznąPobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna