Język Polski – klasa IV


Język angielski – klasa VPobieranie 2.37 Mb.
Strona49/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50


Język angielski – klasa V

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- zna nazwy niektórych części ciała

- zna konstrukję has got/hasn’t got w odniesieniu do części ciała

Umiejętności:

- opisuje wygląd zwierząt i potworów używając w opisie małą ilość prostych struktury i słownictwa

- tworzy zagadki o zwierzętach (tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji; uczeń używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji)
Wiadomości:

- zna nazwy niektórych elementów garderoby

- zna konstrukcję have got/haven’t got w odniesieniu do osób i ubrań
Umiejętności:

- nazwa elementy garderoby (czasami używa niepoprawnego słownictwa)

- posługuje się have got/haven’t got w odniesieniu do osób i ubrań (operuje niedużą ilością struktur prostych i złożonych)

- posługuje się przymiotnikami, opisując wygląd osób (dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania)

- opisuje znaną osobę (potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne)


Dostateczna

Wiadomości:

- zna nazwy części ciała

- zna konstrukję has got/hasn’t got w odniesieniu do części ciała

Umiejętności:

- opisuje wygląd zwierząt i potworów; potrafi napisać zdania zawierające poprawne proste struktury i słownictwo

- tworzy zagadki o zwierzętach ( uczeń używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji; potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny)
Wiadomości:

- zna nazwy elementów garderoby

- zna konstrukcję have got/haven’t got w odniesieniu do osób i ubrań

Umiejętności:

- nazwa niektóre elementy garderoby

- posługuje się have got/haven’t got w odniesieniu do osób i ubrań (potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi)

- posługuje się przymiotnikami, opisując wygląd osób (zazwyczaj stosuje zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania)

- opisuje znaną osobę (potrafi budować zdania niekiedy spójne)


Dobra

Wiadomości:

- zna nazwy części ciała

- konstrukję has got/hasn’t got w odniesieniu do części ciała

Umiejętności:

- opisuje wygląd zwierząt i potworów ( potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych)

- tworzy zagadki o zwierzętach (potrafi budować zdania większości przypadków spójne, zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)
Wiadomości:

- zna nazwy elementów garderoby

- zna konstrukcję have got/haven’t got w odniesieniu do osób i ubrań

Umiejętności:

- nazwa elementy garderoby

- posługuje się have got/haven’t got w odniesieniu do osób i ubrań (potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych)

- posługuje się przymiotnikami, opisując wygląd osób (zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)

- opisuje znaną osobę (potrafi budować zdania większości przypadków spójne)


Bardzo dobra

Wiadomości:

- zna nazwy części ciała

- zna konstrukję has got/hasn’t got w odniesieniu do części ciała

Umiejętności:

- opisuje wygląd zwierząt i potworów (potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi)

- tworzy zagadki o zwierzętach (potrafi budować spójne zdania, używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym)
Wiadomości:

- zna nazwy elementów garderoby

- zna konstrukcję have got/haven’t got w odniesieniu do osób i ubrań

Umiejętności:

- nazwa elementy garderoby

- posługuje się have got/haven’t got w odniesieniu do osób i ubrań (uczeń potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi)

- posługuje się przymiotnikami, opisując wygląd osób (stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)

- opisuje znaną osobę (potrafi budować spójne zdania)


Celująca

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim, wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, wykorzystuje wiadomości dodatkowe języka angielskiego znacznie wykraczające poza programem nauczania lub wykazuje się znacznymi osiągnięciami na poziomie ponadszkolnymJęzyk angielski – klasa V

Wymagania na ocenę rocznąOcena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- zna nazwy niektórych członków rodziny

- zna liczebniki od 1 do 100, ale dysponuje przy tym ograniczonym zakresem słownictwa

Umiejętności:

- posługuje się zaimkami wskazującymi: this, that, these i those, czasami niepoprawnie używa tych zaimków

- rozmawia o rodzinie (potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami)

- opisuje rodzinę (uczeń próbuje pisać zdania zawierające proste struktury i słownictwo)Wiadomości:

- zna małą ilość wybranych faktów dotyczących brytyjskiej rodziny królewskiejUmiejętności:

- wypowiada się na temat osób popularnych w Polsce (potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem; posługuje się czasami poprawnym językiem, popełniając wiele zauważalnych błędów; dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei)

- wykonuje projekt przedstawiający swoją rodzinę lub swoich sąsiadów

(próbuje pisać zadania zawierająca proste struktury i słownictwo; tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji; używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji)Wiadomości:

- zna nazwy mebli i przedmiotów w pokoju (ale dysponuje przy tym ograniczonym zakresem słownictwa)Umiejętności:

- posługuje się strukturą there is/there are, opisując pomieszczenie (potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych)

- posługuje się przyimkami: in, on, under, next to, opisując położenie przedmiotów (potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne)

- opisuje własny pokój (próbuje pisać zadania zawierająca proste struktury i słownictwo)
Dostateczna

Wiadomości:

- zna nazwy członków rodziny

- zna liczebnikii od 1 do 100

Umiejętności:

- posługuje się zaimkami wskazującymi: this, that, these i those; uczniowi zdarza się popełniać błędy przy używaniu tych zaimków, ale potrafi te błędy poprawić

- rozmawia o rodzinie (uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- opisuje rodzinę (potrafi napisać zdania zawierające poprawne proste struktury i słownictwo)Wiadomości:

- zna większość wybranych faktów dotyczących brytyjskiej rodziny królewskiejUmiejętności:

- wypowiada się na temat osób popularnych w Polsce (potrafi mówić spójnie z wyraźnym wahaniem; posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo zauważalnych błędów; dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei)

- wykonuje projekt przedstawiający swoją rodzinę lub swoich sąsiadów (potrafi napisać zadania zawierająca poprawne proste struktury i słownictwo; potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny; używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji)
Wiadomości:

- zna nazwy mebli i przedmiotów w pokojuUmiejętności:

- posługuje się strukturą there is/there are, opisując pomieszczenie (potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi)

- posługuje się przyimkami: in, on, under, next to, opisując położenie przedmiotów (potrafi budować zdania niekiedy spójne)

- opisuje własny pokój (uczeń potrafi napisać zdania zawierające poprawne proste struktury i słownictwo)
Dobra

Wiadomości:

- zna nazwy członków rodziny

- zna liczebnikii od 1 do 100

Umiejętności:

- posługuje się zaimkami wskazującymi: this, that, these i those,w większości przypadków bezbłędnie

- rozmawia o rodzinie (uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- opisuje rodzinę (uczeń próbuje pisać zdania zawierające zazwyczaj poprawne złożone struktury i słownictwo)


Wiadomości:

- zna wybrane fakty dotyczące brytyjskiej rodziny królewskiejUmiejętności:

- wypowiada się na temat osób popularnych w Polsce (potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem; posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy; dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei)

- wykonuje projekt przedstawiający swoją rodzinę lub swoich sąsiadów (uczeń próbuje pisać zdania zawierając zazwyczaj poprawne złożone struktury i słownictwo; zazwyczaj potrafi w spójny sposób zorganizować tekst; używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji)

Wiadomości:

- zna nazwy mebli i przedmiotów w pokojuUmiejętności:

- posługuje się strukturą there is/there are, opisując pomieszczenie (potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych)

- posługuje się przyimkami: in, on, under, next to, opisując położenie przedmiotów (potrafi budować zdania większości przypadków spójne)

- opisuje własny pokój (uczeń próbuje pisać zdania zawierające zazwyczaj poprawne złożone struktury i słownictwo)
Bardzo dobra

Wiadomości:

- zna nazwy członków rodziny

- zna liczebnikii od 1 do 100

Umiejętności:

- posługuje się poprawnie zaimkami wskazującymi: this, that, these i those

- rozmawia o rodzinie (uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- opisuje rodzinę (uczeń potrafi napisać zdania zawierające poprawne złożone struktury i słownictwo)Wiadomości:

- zna wybrane fakty dotyczące brytyjskiej rodziny królewskiejUmiejętności:

- wypowiada się na temat osób popularnych w Polsce (potrafi mówić spójnie bez wahań; posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów; dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei)

- wykonuje projekt przedstawiający swoją rodzinę lub swoich sąsiadów (uczeń potrafi napisać zadania zawierająca poprawne złożone struktury i słownictwo; potrafi w spójny sposób zorganizować tekst; używa prawidłowej pisowni i interpunkcji)

Wiadomości:

- zna nazwy mebli i przedmiotów w pokojuUmiejętności:

- posługuje się strukturą there is/there are, opisując pomieszczenie (uczeń potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi)

- posługuje się przyimkami: in, on, under, next to, opisując położenie przedmiotów (potrafi budować spójne zdania)

- opisuje własny pokój (uczeń potrafi napisać zdania zawierające poprawne złożone struktury i słownictwo)
Celująca

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim, wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, wykorzystuje wiadomości dodatkowe języka angielskiego znacznie wykraczające poza programem nauczania lub wykazuje się znacznymi osiągnięciami na poziomie ponadszkolnymJęzyk angielski – klasa VI

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- wypowiada się na temat ulubionych i nie lubianych potraw

- nazywa produkty spożywcze

- zna konstrukcje zdania w czasie Present Simple

- zna konstrukcje zdania w czasie Present Continuous

- zna nazwy sportów

- wypowiada się na temat rutynowych czynności wykonywanych codziennie

Umiejętności:

- opisuje harmonogram dnia używając w opisie małą ilość prostych struktur i słownictwa

- tworzy proste teksty nt. dnia codziennego(tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji; uczeń używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji)

- potrafi opisać wygląd i ubiór osoby

- potrafi przeprowadzić dialog w restauracji
Wiadomości:

- zna nazwy niektórych produktów spożywczych, sportów

- zna konstrukcję Present Simple oraz Present Continuous w odniesieniu do czynności codziennych i wykonywanych w danej chwili

Umiejętności:

- nazywa produkty spożywcze, sporty (czasami używa niepoprawnego słownictwa)

- posługuje się Present Simple, Present Continuous w odniesieniu do rutyny dnia, zakupów(operuje niedużą ilością struktur prostych i złożonych)

- posługuje się czasownikami, opisując wykonywanie codziennych czynności, nawyków oraz uprawiania sportów(dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania)

- opisuje harmonogram dnia, przygotowywanie posiłków oraz wygląd osób (potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne)


Dostateczna

Wiadomości:

- wypowiada się na temat ulubionych i nie lubianych potraw

- nazywa produkty spożywcze

- zna konstrukcje zdania w czasie Present Simple

- zna konstrukcje zdania w czasie Present Continuous

- zna nazwy sportów

- wypowiada się na temat rutynowych czynności wykonywanych codziennie

Umiejętności:

- opisuje harmonogram dnia używając prostych struktur i słownictwa

- tworzy proste teksty nt. dnia codziennego(uczeń używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji; potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny)

- potrafi opisać wygląd i ubiór osoby

- potrafi przeprowadzić dialog w restauracji
Wiadomości:

- zna nazwy niektórych produktów spożywczych, sportów

- zna konstrukcję Present Simple oraz Present Continuous w odniesieniu do czynności codziennych i wykonywanych w danej chwili

Umiejętności:

- nazwa produkty spożywcze, sporty (czasami używa niepoprawnego słownictwa)

- posługuje się Present Simple, Present Continuous w odniesieniu do rutyny dnia, zakupów(potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi)

- posługuje się czasownikami, opisując wykonywanie codziennych czynności, nawyków oraz uprawiania sportów(zazwyczaj stosuje zakres słownictwa odpowiedniego do zadania)

- opisuje harmonogram dnia, przygotowywanie posiłków oraz wygląd osób (potrafi budować zdania niekiedy spójne)


Dobra

Wiadomości:

- wypowiada się na temat ulubionych i nie lubianych potraw

- nazywa produkty spożywcze

- zna konstrukcje zdania w czasie Present Simple

- zna konstrukcje zdania w czasie Present Continuous

- zna nazwy sportów

- wypowiada się na temat rutynowych czynności wykonywanych codziennie

Umiejętności:

- opisuje harmonogram dnia (potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych)

- tworzy proste teksty nt. dnia codziennego (potrafi budować zdania większości przypadków spójne, zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)

- potrafi opisać wygląd i ubiór osoby

- potrafi przeprowadzić dialog w restauracji

Wiadomości:

- zna nazwy produktów spożywczych, sportów

- zna konstrukcję Present Simple oraz Present Continuous w odniesieniu do czynności codziennych i wykonywanych w danej chwili

Umiejętności:

- nazwa produkty spożywcze, (potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych)

posługuje się Present Simple, Present Continuous w odniesieniu do rutyny dnia, zakupów (potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych)

- posługuje się czasownikami, opisując wykonywanie codziennych czynności, nawyków oraz uprawiania sportów(zazwyczaj stosuje zakres słownictwa odpowiedniego do zadania)

- opisuje harmonogram dnia, przygotowywanie posiłków oraz wygląd osób (potrafi budować zdania większości przypadków spójne)


Bardzo dobra

Wiadomości:

- wypowiada się na temat ulubionych i nie lubianych potraw

- nazywa produkty spożywcze

- zna konstrukcje zdania w czasie Present Simple

- zna konstrukcje zdania w czasie Present Continuous

- zna nazwy sportów

- wypowiada się na temat rutynowych czynności wykonywanych codziennie

Umiejętności:

- opisuje harmonogram dnia (potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi)

- tworzy proste teksty nt. dnia codziennego (potrafi operować strukturami prostymi i złożonymi)

- potrafi opisać wygląd i ubiór osoby (potrafi budować spójne zdania, używa słownictwa o charakterze bardziej złożonym)

- potrafi przeprowadzić dialog w restauracji
Wiadomości:

- zna nazwy produktów spożywczych, sportów

- zna konstrukcję Present Simple oraz Present Continuous w odniesieniu do czynności codziennych i wykonywanych w danej chwili

Umiejętności:

- nazwa produkty spożywcze, (potrafi operować większością struktur prostych i złożonych)

- posługuje się Present Simple, Present Continuous w odniesieniu do rutyny dnia, zakupów (potrafi operować większością struktur prostych i złożonych)

- posługuje się czasownikami, opisując wykonywanie codziennych czynności, nawyków oraz uprawiania sportów(stosuje zakres słownictwa odpowiedniego do zadania)

- opisuje harmonogram dnia, przygotowywanie posiłków oraz wygląd osób (potrafi budować spójne zdania)


Celująca

Wiadomości:

- wypowiada się na temat ulubionych i nie lubianych potraw

- nazywa produkty spożywcze

- zna konstrukcje zdania w czasie Present Simple

- zna konstrukcje zdania w czasie Present Continuous

- zna nazwy sportów

- wypowiada się na temat rutynowych czynności wykonywanych codziennie

Umiejętności:

- biegle opisuje harmonogram dnia (potrafi biegle operować strukturami prostymi i złożonymi)

- tworzy rozbudowane teksty nt. dnia codziennego (potrafi biegle operować strukturami prostymi i złożonymi)

- biegle potrafi opisać wygląd i ubiór osoby (potrafi budować spójne zdania, używa słownictwa o charakterze bardziej złożonym)

- potrafi płynnie przeprowadzić dialog w restauracji

Wiadomości:

- zna nazwy licznych produktów spożywczych, sportów

- zna konstrukcję Present Simple oraz Present Continuous w odniesieniu do czynności codziennych i wykonywanych w danej chwili

Umiejętności:

- nazwa produkty spożywcze, (potrafi biegle większością struktur prostych i złożonych)

- posługuje się Present Simple, Present Continuous w odniesieniu do rutyny dnia, zakupów (potrafi biegle operować większością struktur prostych i złożonych)

- posługuje się czasownikami, opisując wykonywanie codziennych czynności, nawyków oraz uprawiania sportów(stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedniego do zadania)

- opisuje harmonogram dnia, przygotowywanie posiłków oraz wygląd osób (potrafi budować rozbudowane zdania)Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna