Język Polski – klasa IV


Język angielski- klasa IIIPobieranie 2.37 Mb.
Strona48/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50


Język angielski- klasa III

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować

Wiadomości:

- nie zna nazw części ubioru i kolorów

- zna nazw wybranych zawodów

- nie potrafi wymienić artykułów sprzedawanych w sklepieUmiejętności:

- nie rozpoznaje i nie nazywa części ubioru

- nie rozpoznaje sklepów i jedzenia

- nie czyta nazw części ubioru  • nie potrafi samodzielnie opisać ubrania, używając

zwrotu I’m/he is/she is wearing …

- nie potrafi rozpoznać i nazwać wybranych zawodów

- nie reaguje na żadne, nawet bardzo proste polecenia wypowiadane po angielsku

Wiadomości:

- nie zna nazw członków rodziny

- nie zna nazw pomieszczeń w domu

- nie zna zaimków osobowych: he i sheUmiejętności:

- nie rozpoznaje i nie nazywa członków rodziny

- nie odczytuje nazw członków rodziny

- nie odczytuje nazw pomieszczeń w domu

- nie rozpoznaje znaczenia zaimków osobowych he i she

- nie wydaje i nie wykonuje żadnych prostych poleceń
Słabo

Wiadomości:

- zna nazwy części ubioru i kolorów

- zna zwrot I’m/he is/she is wearing …

- zna nazwy wybranych zawodów

- wymienia artykuły sprzedawane w sklepie

(przy czym dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania)Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa części ubioru

- rozpoznaje sklepy i jedzenie

- czyta nazwy części ubioru

- pisze nazwy części ubioru i kolorów

- opisuje ubranie, używając zwrotu I’m/he is/she is wearing …

- rozpoznaje i nazwa wybrane zawody

- czyta i zapisuje nazwy zawodów

- pyta o to, kim ktoś jest i udzielać odpowiedzi na takie pytanie

- reaguje na proste polecenia wypowiadane po angielsku

(mówi niespójnie z wyraźnym zawahaniem, często prosi o ponowne powtórzenie polecenia ustnego i potrzebuje podpowiedzi, stosuje zakres słownictwa nieodpowiedni do zadania)

Wiadomości:

- zna nazwy członków rodziny

- zna nazwy pomieszczeń w domu

- zna pytanie „Where is he/she?”

- zna zaimki osobowe he i she

(przy czym dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania)Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa członków rodziny

- odczytuje nazwy członków rodziny

- rozpoznaje i nazwa pomieszczenia w domu

- odczytuje nazwy pomieszczeń w domu

- pyta, gdzie ktoś jest i udzielać odpowiedzi na takie pytanie

- rozpoznaje znaczenie zaimków osobowych he i she

- wydaje i wykonuje proste polecenia

(mówi niespójnie z wyraźnym zawahaniem, często prosi o ponowne powtórzenie polecenia ustnego i potrzebuje podpowiedzi, stosuje zakres słownictwa nieodpowiedni do zadania, często zdarza mu/jej się nie przygotować do zajęć i nie uzupełnia braków)


Zadawalająco

Wiadomości:

- zna nazwy części ubioru i kolorów

- zna zwrot I’m/he is/she is wearing …

- zna nazwy wybranych zawodów

(zazwyczaj stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania)

- wymienia artykuły sprzedawane w sklepie, jedzenieUmiejętności:

- rozpoznaje i nazwa części ubioru

- czyta nazwy części ubioru

- pisze nazwy części ubioru i kolorów

- rozpoznaje sklepy i jedzenie

- opisuje ubranie, używając zwrotu I’m/he is/she is wearing …

- rozpoznaje i nazwa wybrane zawody

- czyta i zapisuje nazwy zawodów

- pyta o to, kim ktoś jest i udzielać odpowiedzi na takie pytanie

- reaguje na proste polecenia wypowiadane po angielsku

(mówi spójnie z wyraźnym zawahaniem, rozumie zazwyczaj polecenia ustne, często prosi o ponowne powtórzenie i potrzebuje podpowiedzi, stosuje zakres słownictwa nieodpowiedni do zadania)

Wiadomości:

- zna nazwy członków rodziny

- zna nazwy pomieszczeń w domu

- zna pytanue „Where is he/she?”

- zna zaimki osobowe he i she

(zazwyczaj stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- rozpoznaje i nazywa członków rodziny

- odczytuje nazwy członków rodziny

- rozpoznaje i nazwa pomieszczenia w domu

- odczytuje nazwy pomieszczeń w domu

- pyta, gdzie ktoś jest i udzielać odpowiedzi na takie pytanie

- rozpoznaje znaczenie zaimków osobowych he i she

- wydaje i wykonuje proste polecenia

(mówi spójnie z wyraźnym zawahaniem, rozumie zazwyczaj polecenia ustne, często prosi o ponowne powtórzenie i potrzebuje podpowiedzi, stosuje zakres słownictwa nieodpowiedni do zadania, zdarza mu/jej się nie przygotować do zajęć i nie uzupełnia braków)


Pozytywnie

Wiadomości:

- zna nazwy części ubioru i kolorów

- mówi o tym ile ma pieniędzy

- zna zwrot I’m/he is/she is wearing …

- zna nazwy wybranych zawodów, sklepów i artykułów

(zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa części ubioru

- czyta nazwy części ubioru

- pisze nazwy części ubioru i kolorów

- opisuje ubranie, używając zwrotu I’m/he is/she is wearing …

- rozpoznaje i nazywa wybrane zawody i sklepy

- czyta i zapisuje nazwy zawodów i artykułów

- pyta o to, kim ktoś jest i udziela odpowiedzi na takie pytanie

- reaguje na proste polecenia wypowiadane po angielsku

(mówi spójnie z lekkim zawahaniem, rozumie polecenia ustne, czasami prosi o ponowne powtórzenie, stosuje zakres słownictwa zwykle odpowiedni do zadania)Wiadomości:

- zna nazwy członków rodziny

- potrafi zapytać się o czas i podać godzinę

- zna nazwy pomieszczeń i mebli w domu

- zna pytanie „Where is he/she?”

- zna zaimki osobowe he i she

(zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)

Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa członków rodziny

- odczytuje nazwy członków rodziny

- rozpoznaje i nazywa pomieszczenia i meble w domu

- odczytuje nazwy pomieszczeń i mebli w domu

- pyta, gdzie ktoś jest i udziela odpowiedzi na takie pytanie

- rozpoznaje znaczenie zaimków osobowych he i she

- wydaje i wykonuje proste polecenia

(mówi spójnie z lekkim zawahaniem, rozumie polecenia ustne, czasami prosi o ponowne powtórzenie, stosuje zakres słownictwa zwykle odpowiedni do zadania, zdarza mu/jej się nie przygotować do zajęć, ale uzupełnia braki)


Bardzo dobrze

Wiadomości:

- zna nazwy części ubioru i kolorów

- mówi o tym ile ma pieniędzy

- zna zwrot I’m/he is/she is wearing …

- zna nazwy wybranych zawodów

(stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa części ubioru

- czyta nazwy części ubioru

- pisze nazwy części ubioru i kolorów

- opisuje ubranie, używając zwrotu I’m/he is/she is wearing …

- rozpoznaje i nazwa wybrane zawody

- czyta i zapisuje nazwy zawodów

- pyta o to, kim ktoś jest i udzielać odpowiedzi na takie pytanie

- reaguje na proste polecenia wypowiadane po angielsku

(mówi spójnie bez zawahań, rozumie wszystkie polecenia ustne; stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Wiadomości:

- zna nazwy członków rodziny

- zna nazwy pomieszczeń i mebli w domu

- zna pytanie „Where is he/she?”

- zna zaimki osobowe he i she

(stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa członków rodziny

- odczytuje nazwy członków rodziny

- rozpoznaje i nazwa pomieszczenia i meble w domu

- odczytuje nazwy pomieszczeń i mebli w domu

- potrafi zapytać się o czas i podać dokładną godzinę

- pyta, gdzie ktoś jest i udzielać odpowiedzi na takie pytanie

- rozpoznaje znaczenie zaimków osobowych he i she

- wydaje i wykonuje proste polecenia

(mówi spójnie bez zawahań, rozumie wszystkie polecenia ustne; stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania, jest zawsze przygotowany do zajęć)

- samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje rymowanki

- odgrywa jedną z ról z inscenizacji scenki

- samodzielnie odczytuje tekst piosenki

- stara się samodzielnie opowiadać o swoich ulubionych kolorach, dniach tygodnia, zwierzątkach i liczbach

- zawsze jest przygotowany do zajęć i starannie odrabia prace domoweWspaniale

Uczeń:

- spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim

- wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania

-wykorzystuje wiadomości dodatkowe języka angielskiego znacznie wykraczające poza program nauczania lub wykazuje się znacznymi osiągnięciami na poziomie ponadszkolnym

- zna całe słownictwo z podręcznika i wykraczające poza materiał klasowy

- proponuje własne teksty piosenek i inscenizacje

- opowiada o swoich upodobaniach żywieniowych

- w przygotowaniu do zajęć i odrabianiu prac domowych jest pomysłowy i niezwykle staranny
Język angielski- klasa IV

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- zna nazwy kolorów

- zna nazwy dni tygodnia

- zna nazwy przedmiotów w klasie

(przy czym dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania)

Umiejętności:

- pyta o imię i przedstawia się (uczeń czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami)

- literuje swoje imię (uczeń czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami)

- podaje liczby od 1 do 30 (dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei)

- posługuje się liczbą pojedynczą i mnogą rzeczowników w odniesieniu do przedmiotów w klasie (posługuje się czasami poprawnym językiem, popełniając wiele zauważalnych błędów)

- wykonuje proste polecenia dotyczące czynności w klasie (potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi)Wiadomości:

- zna nazwy zwierząt

- zna nazwy narodowości

(dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania)Umiejętności:

- posługuje się formą twierdzącą czasownika to be (uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych)

- podaje swój wiek i pytać o wiek innych osób (uczeń czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami)


Dostateczna

Wiadomości:

- zna nazwy kolorów

- zna nazwy dni tygodnia

- zna nazwy przedmiotów w klasie

(zazwyczaj stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania)

Umiejętności:

- pyta o imię i przedstawia się (uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- literuje swoje imię (uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- podaje liczby od 1 do 30 (dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei)

- posługuje się liczbą pojedynczą i mnogą rzeczowników w odniesieniu do przedmiotów w klasie (posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo zauważalnych błędów)

- wykonuje proste polecenia dotyczące czynności w klasie (potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela)


Wiadomości:

- zna nazwy zwierząt

- zna nazwy narodowości

(zazwyczaj stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności::

- posługuje się formą twierdzącą czasownika to be (potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi)

- podaje swój wiek i pyta o wiek innych osób (uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)


Dobra

Wiadomości:

- zna nazwy kolorów

- zna nazwy dni tygodnia

- zna nazwy przedmiotów w klasie

(zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)

Umiejętności:

- pyta o imię i przedstawia się (uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- literuje swoje imię (uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- podaje liczby od 1 do 30 (dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei)

- posługuje się liczbą pojedynczą i mnogą rzeczowników w odniesieniu do przedmiotów w klasie (posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy)

- wykonuje proste polecenia dotyczące czynności w klasie (potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela)


Wiadomości:

- zna nazwy zwierząt

- zna nazwy narodowości

(zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- posługuje się formą twierdzącą czasownika to be (uczeń potrafi -poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych)

- podaje swój wiek i pyta o wiek innych osób (uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)


Bardzo dobra

Wiadomości:

- zna nazwy kolorów

- zna nazwy dni tygodnia

- zna nazwy przedmiotów w klasie

(stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)

Umiejętności:

- pyta o imię i przedstawia się (uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- literuje swoje imię (uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- podaje liczby od 1 do 30 (dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei)

- posługuje się liczbą pojedynczą i mnogą rzeczowników w odniesieniu do przedmiotów w klasie (posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów)

- wykonuje proste polecenia dotyczące czynności w klasie (potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela)


Wiadomości:

- zna nazwy zwierząt

- zna nazwy narodowości

(stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- posługuje się formą twierdzącą czasownika to be (uczeń potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi)

- podaje swój wiek i pytać o wiek innych osób (uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)


Celująca

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim, wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, wykorzystuje wiadomości dodatkowe języka angielskiego znacznie wykraczające poza programem nauczania lub wykazuje się znacznymi osiągnięciami na poziomie ponadszkolnym

Język angielski- klasa IV

Wymagania na ocenę rocznąOcena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- zna nazwy przedmiotów szkolnych (przy czym dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania)Umiejętności:

- pyta o godzinę

- podaje godzinę (uczeń czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami)

- posługuje się przyimkami at i on w odniesieniu do dni tygodnia i godziny (czasami używa codziennego słownictwa w sposób niepoprawny)

- posługuje się formą przeczącą czasownika to be (przy czym potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych)
Wiadomości:

- zna nazwy miesięcy (dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiednim do zadania)Umiejętności:

- podaje wiek

- pyta o wiek (czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami)

- posługuje się przyimkiem in w odniesieniu do miesięcy (potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych)

- tworzy pytania z to be oraz udziela krótkich odpowiedzi (potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych)

- posługuje się przedimkami nieokreślonymi a i an w odniesieniu do nazw zwierząt i przedmiotów oraz osób ( czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa)
Dostateczna

Wiadomości:

- zna nazwy przedmiotów szkolnych (zazwyczaj stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- pyta o godzinę

- podaje godzinę (uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- posługuje się przyimkami at i on w odniesieniu do dni tygodnia i godziny (używa niewiele słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym)

- posługuje się formą przeczącą czasownika to be (potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi)
Wiadomości:

- zna nazwy miesięcy (zazwyczaj stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania)


Umiejętności:

- podaje wiek

- pyta o wiek (czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- posługuje się przyimkiem in w odniesieniu do miesięcy (potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi)

- tworzy pytania z to be oraz udzielać krótkich odpowiedzi (potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi)

- posługuje się przedimkami nieokreślonymi a i an w odniesieniu do nazw zwierząt i przedmiotów oraz osób (używa niewiele słownictwa o charakterze bardziej złożonym)
Dobra

Wiadomości:

- zna nazwy przedmiotów szkolnych (zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- pyta o godzinę

- podaje godzinę (przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- posłuje się przyimkami at i on w odniesieniu do dni tygodnia i godziny (używa poprawnie elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym  )

- posługuje się formą przeczącą czasownika to be (potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych)
Wiadomości:

- zna nazwy miesięcy (zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- podaje wiek

- pyta o wiek (przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- posługuje się przyimkiem in w odniesieniu do miesięcy (potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych)

- tworzy pytania z to be oraz udzielać krótkich odpowiedzi (potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych)

- posługuje się przedimkami nieokreślonymi a i an w odniesieniu do nazw zwierząt i przedmiotów oraz osób (używa poprawnie elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym)
Bardzo dobra

Wiadomości:

- zna nazwy przedmiotów szkolnych (stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- pyta o godzinę

- podaje godzinę (potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- posługuje się przyimkami at i on w odniesieniu do dni tygodnia i godziny (używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym/abstrakcyjnym)

- posługuje się formą przeczącą czasownika to be (uczeń potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi)
Wiadomości:

- zna nazwy miesięcy (stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- podaje wiek

- pyta o wiek (potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość)

- posługuje się przyimkiem in w odniesieniu do miesięcy (potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi)

- tworzy pytania z to be oraz udzielać krótkich odpowiedzi (potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi)

- posłuje się przedimkami nieokreślonymi a i an w odniesieniu do nazw zwierząt i przedmiotów oraz osób (używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym)
Celująca

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim, wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania, wykorzystuje wiadomości dodatkowe języka angielskiego znacznie wykraczające poza programem nauczania lub wykazuje się znacznymi osiągnięciami na poziomie ponadszkolnym.Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna