Język Polski – klasa IV


Edukacja wczesnoszkolna- klasa IIPobieranie 2.37 Mb.
Strona47/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

Edukacja wczesnoszkolna- klasa II

Język angielski

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować

Uczeń, mimo pomocy nauczyciela, nie potrafi przyswoić wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.

Słabo

Wiadomości i umiejętności:

- nazywa nieliczne przedmioty, ale popełnia wiele błędów, które poprawia z pomocą nauczyciela

- odpowiada krótką odpowiedzią Yes, it is / No, it isn’t, popełniając liczne błędy

- rozróżnia i nazywa niektóre liczebniki w zakresie 1-10

- rozpoznaje, nazywa, czyta i pisze nazwy nielicznych zabaw, popełniając błędy, które poprawia z nauczycielem

- powtarza słowa, śpiewa piosenkę, popełniając większa ilość błędów, które poprawia z nauczycielem

- rozpoznaje nieliczne pisemne formy dialogów z historyjki i powtarza je z błędami, które poprawia z nauczycielem

- powtarza wymawianie głosek, słów i zdań, ale popełnia wiele błędów, które koryguje z pomocą nauczyciela

- rozumie nieliczne polecenia i reaguje na nie

- rozróżnia nieliczne nazwy umiejętności i określa je I can ... , I can’t ..., popełniając wiele błędów, które z pomocą nauczyciela poprawia

- rozpoznaje niewiele pisemnych form nazw umiejętności i zabaw, ale popełnia wiele błędów, które wraz z nauczycielem poprawia

- odpowiada krótko na pytanie o umiejętności z pomocą nauczyciela

- określa niewiele umiejętności wykonywanych przez innych He / She can / can’t, ale popełnia liczne błędy, które poprawia z nauczycielem

- rozróżnia niektóre nazwy kierunków i stron, popełniając błędy, które poprawia z nauczycielem

- rozróżnia i omawia nieliczne podobieństwa i różnice kulturowe w Polsce i Wielkiej Brytanii na temat zabaw

- z pomocą nauczyciela nazywa niektóre czynności czasownikami

- z pomocą nauczyciela rozpoznaje niektóre nazwy poznanych wyrazów i sortuje do określonych grup tematycznych


Zadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- nazywa niektóre przedmioty, ale popełnia błędy, które próbuje poprawić samodzielnie

- odpowiada krótką odpowiedzią Yes, it is / No, it isn’t, popełniając nieliczne błędy

- rozróżnia i nazywa większość liczebników w zakresie 1-10

- rozpoznaje, nazywa, czyta i pisze nazwy zabaw, popełniając błędy, które próbuje poprawić samodzielnie

- powtarza słowa, śpiewa piosenkę, popełniając większa ilość błędów, które próbuje poprawić samodzielnie

- rozpoznaje niektóre pisemne formy dialogów z historyjki i powtarza je z błędami, które próbuje poprawić samodzielnie

- powtarza wymawianie głosek, słów i zdań, ale popełnia błędy, które próbuje poprawić samodzielnie

- rozumie niektóre polecenia i ukierunkowany reaguje na nie

- rozróżnia niektóre nazwy umiejętności i określa je I can ... , I can’t ..., popełniając wiele błędów, które próbuje poprawić samodzielnie

- rozpoznaje niektóre pisemne formy nazw umiejętności i zabaw oraz czyta je, ale popełnia błędy, które próbuje poprawić samodzielnie

- pyta o umiejętności i odpowiada krótko Can you ...?, Yes, I can / No, I can’t, ale popełnia błędy, które próbuje poprawić samodzielnie

- określa niektóre umiejętności wykonywane przez innych He / She can / can’t, ale popełnia błędy, które próbuje poprawić samodzielnie

- rozróżnia niektóre nazwy kierunków i stron, popełniając błędy, które próbuje poprawić samodzielnie

- rozróżnia i omawia niektóre podobieństwa kulturowe w Polsce i Wielkiej Brytanii na temat zabaw

- nazywa niektóre czynności czasownikami

- rozpoznaje niektóre nazwy poznanych wyrazów i sortuje do określonych grup tematycznych, ale popełnia błędy, które poprawia z pomocą nauczyciela


Pozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- nazywa większość przedmiotów i stosuje konstrukcję It’s a ... bez błędów

- odpowiada krótką odpowiedzią Yes, it is / No, it isn’t, czasami zdarzają się niewielkie błędy

- rozróżnia i nazywa wszystkie liczebniki w zakresie 1-10, czasami zdarzają się niewielkie błędy

- rozpoznaje, nazywa, czyta i pisze większość nazw zabaw, a nieliczne błędy poprawia samodzielnie

- powtarza słowa, śpiewa piosenkę, bez większej ilości błędów

- rozpoznaje większość pisemnych form dialogów z historyjki i czyta je z niewielką ilością błędów

- czyta i odgrywa z pamięci dialogi z historyjki, z nielicznymi błędami, które poprawia

- powtarza wymawianie głosek, słów i zdań poprawnie z nielicznymi błędami

- rozumie większość poleceń polecenia i reaguje na nie

- rozróżnia nazwy umiejętności i określa je I can …, I can’t ..., popełniając nieliczne błędy, które koryguje samodzielnie

- rozpoznaje większość pisemnych form nazw umiejętności i zabaw oraz czyta je z nielicznymi błędami, które poprawia samodzielnie

- pyta o umiejętności i odpowiada krótko Can you ...?, Yes, I can / No, I can’t z nielicznymi błędami, które poprawia

- określa i pyta o umiejętności wykonywane przez innych He / She can / can’t, popełniając nieliczne błędy, które poprawia

- rozróżnia i pyta o większość nazw kierunków i stron

- rozróżnia i omawia podobieństwa kulturowe w Polsce i Wielkiej Brytanii na temat zabaw

- nazywa czasownikami większość czynności

- rozpoznaje większość nazw poznanych wyrazów i sortuje do określonych grup tematycznych, popełniając nieliczne błędy, które poprawia samodzielnie

- opisuje osobę w formie wypowiedzi ustnej oraz pisemnej, popełniając niewiele błędów, które poprawia samodzielnie


Bardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- nazywa wszystkie przedmioty i stosuje konstrukcję It’s a ... bez błędów

- odpowiada krótką odpowiedzią Yes, it is / No, it isn’t bezbłędnie

- rozróżnia i nazywa wszystkie liczebniki w zakresie 1-10 bez błędów

- rozpoznaje, nazywa, czyta i pisze wszystkie nazwy zabaw

- śpiewa piosenkę bez błędów

- rozpoznaje pisemne formy dialogów z historyjki i czyta je bezbłędnie

- odgrywa z pamięci dialogi z historyjki

- powtarza wymawianie głosek, słów i zdań poprawnie

- rozumie wszystkie polecenia i reaguje na nie

- rozróżnia nazwy umiejętności i określa je I can ... , I can’t ... bezbłędnie

- rozpoznaje wszystkie pisemne formy nazw umiejętności i zabaw oraz czyta je samodzielnie

- pyta o umiejętności i odpowiada krótko Can you ...?, Yes, I can / No, Ican’t

- określa i pyta o umiejętności wykonywane przez innych He / She can / can’t

- określa samodzielnie kierunki i strony

- rozróżnia i omawia podobieństwa i różnice kulturowe w Polsce i Wielkiej Brytanii na temat zabaw

- nazywa czasownikami wszystkie poznane czynności i nie popełnia błędów

- rozpoznaje wszystkie nazwy poznanych wyrazów i sortuje do określonych grup tematycznych bezbłędnie

- opisuje osobę w formie dłuższej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej


Wspaniale

Uczeń doskonale opanował wszystkie wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej.Język angielski - klasa III

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować

Wiadomości:

- nie zna zwrotów używanych przy powitaniach i przedstawianiu się

- nie zna znaczenie pytania „How old are you?”

- nie zna liczebników 1-10

- nie zna nazw części ciała

Umiejętności:

- nie wita się i nie przedstawia

- nie rozpoznaje i nie nazywa liczebników 1-10

- nie odczytuje formy pisemnej liczebników 1-10

- nie rozpoznaje i nie nazywa części ciała

- nie odczytuje pisemnej formy nazw części ciała

- nie reaguje na żadne, proste polecenia wypowiadane po angielsku

Wiadomości:

- nie zna nazw przyborów szkolnych

- nie zna nazw kolorów

- nie zna nazw zwierząt z podręcznika, (np. an elephant, a monkey)

- nie zna zwrotu „How are you?”

Umiejętności:

- nie rozpoznaje i nie nazywa przyborów szkolnych

- nie odczytuje i nie zapisuje nazw przyborów szkolnych

- nie potrafi przywitać się, zapytać o samopoczucie i odpowiedzieć na takie pytanie

- nie rozpoznaje i nie nazywa różnych miejsc w szkole


Słabo

Wiadomości:

- zna zwroty używane przy powitaniach i przedstawianiu się

- zna znaczenie pytania „How old are you?”

- zna liczebniki 1-10

- zna nazwy części ciała

(przy czym dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania)Umiejętności:

- wita się i przedstawia

- pyta o wiek i udziela odpowiedzi na takie pytanie

- rozpoznaje i nazywa liczebniki 1-10

- odczytuje formę pisemną liczebników 1-10

- rozpoznaje i nazywa części ciała

- odczytuje pisemną formę nazw części ciała

- wykonuje działania dodawania i odejmowania w zakresie liczb 1-10

- reaguje na proste polecenia wypowiadane po angielsku

(mówi niespójnie z wyraźnym zawahaniem, często prosi o ponowne powtórzenie polecenia ustnego i potrzebuje podpowiedzi, stosuje zakres słownictwa nieodpowiedni do zadania)Wiadomości:

- zna nazwy przyborów szkolnych

- zna nazwy kolorów

- zna nazwy zwierząt z podręcznika, (np. an elephant, a monkey)

- zna zwrot „How are you?”

- zna nazwy różnych miejsc związanych ze szkołą (np. classroom, playground)

(przy czym dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania)

Umiejętności:

- rozpoznaje i nazywa przybory szkolne

- odczytuje i zapisuje nazwy przyborów szkolnych

- rozpoznaje, nazywa i odczytuje nazwy części ciała, zwierząt oraz

kolorów

- nazywa i zapisuje ilość przyborów szkolnych w określonym kolorze- wita się, pyta o samopoczucie i odpowiada na takie pytanie

- pyta, czy może pożyczyć przybór szkolny

- rozpoznaje i nazywa różne miejsca w szkole

- wykonuje i wydaje proste polecenia

(mówi niespójnie z wyraźnym zawahaniem, często prosi o ponowne powtórzenie polecenia ustnego i potrzebuje podpowiedzi, stosuje zakres słownictwa nieodpowiedni do zadania, często zdarza mu/jej się nie przygotować do zajęć i nie uzupełnia braków)


Zadawalająco

Wiadomości:

- zna zwroty używane przy powitaniach i przedstawianiu się

- zna znaczenie pytania „How old are you?”

- zna liczebniki 1-10

- zna nazwy części ciała

(zazwyczaj stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- wita się i przedstawia

- pyta o wiek i udziela odpowiedzi na takie pytanie

- rozpoznaje i nazwa liczebniki 1-10

- odczytuje formę pisemną liczebników 1-10

- rozpoznaje i nazwa części ciała

- odczytuje pisemną formę nazw części ciała

- wykonuje działania dodawania i odejmowania w zakresie liczb 1-10

- reaguje na proste polecenia wypowiadane po angielsku

(mówi spójnie z wyraźnym zawahaniem, rozumie zazwyczaj polecenia ustne, często prosi o ponowne powtórzenie i potrzebuje podpowiedzi, stosuje zakres słownictwa nieodpowiedni do zadania)Wiadomości:

- zna nazwy przyborów szkolnych

- zna nazwy kolorów

- zna nazwy zwierząt z podręcznika, (np. an elephant, a monkey)

- zna zwrot „How are you?”

(zazwyczaj stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- rozpoznaje i nazywa przybory szkolne

- odczytuje i zapisuje nazwy przyborów szkolnych

- rozpoznaje, nazywa i odczytuje nazwy części ciała, zwierząt

oraz kolorów

- nazywa i zapisuje ilość przyborów szkolnych w określonym kolorze

- wita się, pyta o samopoczucie i odpowiada na takie pytanie

- pyta, czy może pożyczyć przybór szkolny

- rozpoznaje i nazwa różne miejsca w szkole

- wykonuje i wydaje proste polecenia

(mówi spójnie z wyraźnym zawahaniem, rozumie zazwyczaj polecenia ustne, często prosi o ponowne powtórzenie i potrzebuje podpowiedzi, stosuje zakres słownictwa nieodpowiedni do zadania, zdarza mu/jej się nie przygotować do zajęć i nie uzupełnia braków)


Pozytywnie

Wiadomości:

- zna zwroty używane przy powitaniach i przedstawianiu się

- zna znaczenie pytania „How old are you?”

- zna liczebniki 1-10

- zna nazwy części ciała

(zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- wita się i przedstawia

- pyta o wiek i udziela odpowiedzi na takie pytanie

- rozpoznaje i nazwa liczebniki 1-10

- odczytuje formę pisemną liczebników 1-10

- rozpoznaje i nazwa części ciała

- odczytuje pisemną formę nazw części ciała

- wykonuje działania dodawania i odejmowania w zakresie liczb 1-10

- reaguje na proste polecenia wypowiadane po angielsku

(mówi spójnie z lekkim zawahaniem, rozumie polecenia ustne, czasami prosi o ponowne powtórzenie, stosuje zakres słownictwa zwykle odpowiedni do zadania)Wiadomości:

- zna nazwy przyborów szkolnych

- zna nazwy kolorów

- zna nazwy mebli, pomieszczeń oraz ogrodu

- zna zwrot „How are you?”

(zazwyczaj stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa przybory szkolne

- odczytuje i zapisuje nazwy przyborów szkolnych

- rozpoznaje, nazywa i odczytuje nazwy części ciała oraz kolorów

- nazwa i zapisuje ilość przyborów szkolnych w określonym kolorze

- wita się, pyta o samopoczucie i odpowiada na takie pytanie

- pyta, czy może pożyczyć przybór szkolny

- rozpoznaje i nazwa różne miejsca w szkole

- wykonuje i wydaje proste polecenia

(mówi spójnie z lekkim zawahaniem, rozumie polecenia ustne, czasami prosi o ponowne powtórzenie, stosuje zakres słownictwa zwykle odpowiedni do zadania, zdarza mu/jej się nie przygotować do zajęć, ale uzupełnia braki)Bardzo dobrze

Wiadomości:

- zna zwroty używane przy powitaniach i przedstawianiu się

- zna znaczenie pytania „How old are you?”

- zna liczebniki 10-100

- zna nazwy części ciała

(stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- wita się i przedstawia

- pyta o wiek i udziela odpowiedzi na takie pytanie

- rozpoznaje i nazwa liczebniki 10-100

- odczytuje formę pisemną liczebników 10-100

- rozpoznaje i nazwa części ciała

- odczytuje pisemną formę nazw części ciała

- wykonuje działania dodawania, odejmowania w zakresie liczb 10-100

- reaguje na proste polecenia wypowiadane po angielsku

(mówi spójnie bez zawahań, rozumie wszystkie polecenia ustne; stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Wiadomości:

- zna nazwy przyborów szkolnych

- zna nazwy kolorów

- zna nazwy mebli, pomieszczeń oraz ogrodu

- zna zwrot „How are you?”

(stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania)Umiejętności:

- rozpoznaje i nazwa przybory szkolne

- odczytuje i zapisuje nazwy przyborów szkolnych

- rozpoznaje, nazwa i odczytuje nazwy części ciała oraz kolorów

- nazywa i zapisuje ilość przyborów szkolnych w określonym kolorze

- rozpoznaje czynności dziejące się w momencie mówienia

- odpowiada na pytania na temat czynności

- wita się, pyta o samopoczucie i odpowiada na takie pytanie

- pyta, czy może pożyczyć przybór szkolny

- rozpoznaje i nazwa różne miejsca w szkole

- wykonuje i wydaje proste polecenia

(mówi spójnie bez zawahań, rozumie wszystkie polecenia ustne; stosuje zakres słownictwa odpowiedni do zadania, jest zawsze przygotowany do zajęć)
Wspaniale

Uczeń:

- spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem angielskim

- wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania

- wykorzystuje wiadomości dodatkowe języka angielskiego znacznie wykraczające poza program nauczania lub wykazuje się znacznymi osiągnięciami na poziomie ponadszkolnym

- zna całe słownictwo z podręcznika i wykraczające poza materiał klasowy

- stara się samodzielnie składać życzenia świąteczne i urodzinowe, często w wzbogaconej formie


Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna