Język Polski – klasa IVPobieranie 2.37 Mb.
Strona44/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   50


Religia – klasa V

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- wie, o istnieniu prasy katolickiej, uczestniczył w czytaniu w klasie artykułów o tematyce religijnej, przy pomocy nauczyciela opowiada o postaciach wybranych świętych

- określa Biblię jako list Boga do człowieka

- wie, jakie święta poprzedza Adwent

- poprawnie wyjaśnia znaczenie okresu Bożego Narodzenia

- wyjaśnia, czym jest Wielki Post, wymienia niektóre stacje Drogi Krzyżowej

- określa czas obchodów Świąt wielkanocnych, wymienia niektóre symbole

- wyróżnia w roku liturgicznym okres zwykły

- wymienia miesiąc październik jako miesiąc modlitwy różańcowej, a listopad za zmarłych


Dostateczna

Wiadomości:

- omawia istotę pierwszych piątków miesiąca, wymienia dwa tytuły prasy katolickiej, przeczytał jeden artykuł, przy pomocy nauczyciela opowiada o postaciach świętych: Stanisława Kostki i Franciszka z Asyżu

- określa Biblię jako list Boga do człowieka, wie, że zawiera Słowo Boże, przy pomocy nauczyciela posługuje się współrzędnymi i skrótami, opowiada jedną perykopę biblijną, wie, kiedy przypada Uroczystość Chrystusa Króla

- zna symbolikę związaną z adwentem, wie, że jest to czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela, śpiewa niektóre pieśni związane z tym okresem

- poprawnie wyjaśnia znaczenie okresu Bożego Narodzenia, śpiewa kolędy

- wyjaśnia, czym jest Wielki Post, wymienia niektóre nabożeństwa i postawy tego czasu, wymienia niektóre stacje Drogi Krzyżowej

- określa czas obchodów Świąt wielkanocnych, wymienia niektóre symbole

- wyróżnia w roku liturgicznym okres zwykły, zna jego symbolikę

- wymienia miesiąc październik jako miesiąc modlitwy różańcowej, a listopad za zmarłych, prowadzi zeszyt, pamięta modlitwy pacierzowe z klas młodszych


Dobra

Wiadomości:

- omawia istotę pierwszych piątków miesiąca, wymienia tytuły prasy katolickiej. Wykazuje się ich znajomością, opowiada o postaciach świętych: Stanisława Kostki i Franciszka z Asyżu, wymienia niektóre cechy świętości

- określa Biblię jako księgę zbawienia, posługuje się współrzędnymi i skrótami, opowiada perykopy biblijne związane ze stworzeniem świata, człowieka, grzechem pierworodnym, wyjaśnia skutki grzechu pierworodnego, oddaje cześć Chrystusowi Królowi

- omawia symbolikę związaną z adwentem, wie, że jest to czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela, śpiewa pieśni związane z tym okresem

- poprawnie wyjaśnia znaczenie okresu Bożego Narodzenia. Wymienia inne święta tego okresu. Śpiewa kolędy

- wyjaśnia, czym jest Wielki Post., wymienia charakterystyczne nabożeństwa i postawy tego czasu, wymienia stacje Drogi Krzyżowej, uczestniczy w rekolekcjach. Śpiewa pieśni pokutne i pasyjne

- omawia znaczenie Świąt wielkanocnych, zna ich symbolikę, śpiewa pieśni związane z tym okresem

- wyróżnia w roku liturgicznym okres zwykły, zna jego symbolikę, wykazuje się znajomością świąt, czy szczególnych dni tego okresu, śpiewa pieśni religijne

- zna podział roku liturgicznego i wymowę poszczególnych okresów i miesięcy, potrafi modlić się spontanicznie, wymienia znane postacie Kościoła i potrafi o wybranych opowiedzieć, w szkole i w domu przyjmuje postawę odpowiedzialną za swoje czyny, starannie prowadzi zeszyt, odrabia prace domowe, pamięta modlitwy pacierzowe z klas młodszych


Bardzo dobra

Wiadomości:

- podaje istotę kultu Serca Jezusowego w pierwsze piątki miesiąca, wykazuje zainteresowanie prasą katolicką, wymienia tytuły znanych czasopism, opowiada przeczytane artykuły i odnosi ich przesłanie do swojego życia, zna życiorys św. Stanisława Kostki i św. Franciszka z Asyżu, na podstawie przykładu ich życia w wierności Bogu, dokonuje refleksji nad osobistym powołaniem do świętości

- określa Biblię lako księgę zbawienia, biegle korzysta z Pisma Świętego (odczytuje współrzędne i skróty), podaje prawdy związane z wybranymi perykopami biblijnymi, potrafi odnaleźć w nich przesłanie dla własnego życia, opowiada treść następujących fragmentów biblijnych: 1. Stworzenie świata i człowieka. 2. Stworzenie świata niewidzialnego. 3. Grzech pierworodny i jego skutki. 4. Zapowiedź przyjścia Zbawiciela. Dokonuje refleksji nad ich przesłaniem dla swojego życia, uznaje, że chrześcijanin oddaje swoim życiem cześć Chrystusowi Królowi

- wyjaśnia termin: roraty, omawia symbolikę związaną z Adwentem, dzieli się podjętymi postanowieniami adwentowymi, omawia znaczenie święta Niepokalanego Poczęcia Mary, ukazuje misję Jana Chrzciciela, wie, że przez dobre czyny wypełnia wolę Boga, śpiewa pieśni związane z tym okresem

- przeżywa okres Bożego Narodzenia jako czas spełnionej obietnicy objawienia Syna Bożego ludziom, składa życzenia świąteczne

- przeżywa tajemnicę chrztu Jezusa w Jordanie i wymienia skutki sakramentu chrztu św., rozumie wydarzenia związane z ofiarowaniem Pana Jezusa w świątyni, jest wrażliwy na pomoc potrzebującym, śpiewa pieśni związane z tym okresem

- wyjaśnia, czym jest Wielki Post, dokonuje charakterystyki tego czasu: Popielec, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, rekolekcje wielkopostne, dowolne umartwienia, Niedziela Palmowa, omawia obrzędy związane z Triduum Paschalnym, wymienia stacje Drogi Krzyżowej i potrafi samodzielnie sformułować do nich rozważania, uczestniczy w rekolekcjach, śpiewa pieśni związane z tym okresem

- omawia elementy liturgii Wigilii Paschalnej. Wyjaśnia termin: rezurekcja, przyjmuje zmartwychwstanie Jezusa jako otwarcie ludziom bram nieba, śpiewa pieśni związane z tym okresem

- wykazuje znajomość czasu okresu zwykłego w liturgii, podaje jego charakterystykę

- wymienia i omawia święta czy szczególne nabożeństwa tego czasu: Maryja – Matka Kościoła, nabożeństwa majowe i czerwcowe, św. Józefa, uroczystość Trójcy Św., Boże Ciało, Najśw. Serca Jezusowego, świętych Apostołów Piotra i Pawła, Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny, Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej

- omawia części roku liturgicznego w odniesieniu do historii zbawienia człowieka, zna modlitwę różańcową, wymienia tajemnice, samodzielnie formułuje rozważania, pogłębia wiedzę dotyczącą małżeństwa i rodziny w aspekcie nauki Kościoła

- wie, że zmarli potrzebują naszej modlitwy, formułuje modlitwę za zmarłych, zna postać swojego patrona

- zna postacie wybitnych członków Kościoła: Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Wojciech, św. Stanisław, ks. Jerzy Popiełuszko, bł. Urszula Ledóchowska,

- wyraża troskę o jedność w klasie i szkole

- wyróżnia się pilnością i zaangażowaniem na katechezie

- pamięta modlitwy pacierzowe

- dba o zeszyt i prowadzi go systematycznie


Celująca

Wiadomości:

- podaje istotę kultu Serca Jezusowego w pierwsze piątki miesiąca oraz nabożeństw czerwcowych

- wyjaśnia ponadczasowe prawdy związane z omawianymi perykopami biblijnymi, potrafi określić w nich przesłanie dla własnego życia

- omawia części roku liturgicznego w odniesieniu do historii zbawienia człowieka

- wykazuje się znajomością czasopism oraz publikacji o tematyce religijnej

- chętnie uczestniczy w konkursach organizowanych z okazji nabożeństw różańcowych, rorat, drogi krzyżowej i innych konkursach religijnych

- podejmuje się udziału w przedstawieniach religijnych

- czynnie uczestniczy w życiu wspólnoty Kościoła

- bierze udział w organizowanych konkursach

- chętnie uczestniczy w przedstawieniach religijnych

Religia – klasa VI

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- wyjaśnia treść czwartego przykazania dotyczącego szacunku względem rodziców

- wymienia pozytywne skutki przebaczenia i pojednania

- wie, co to jest Królestwo Boże

- wskazuje na różne możliwości pomocy innym

- ukazuje wartości wspólnoty: Kościoła, rodziny, klasy

- wie, w czym naśladować świętych, by stawać się lepszym chrześcijaninem

- odtwarza z pamięci modlitwy chrześcijańskie

- jest koleżeński, szanuje starszych


Dostateczna

Wiadomości:

- ukazuje znaczenie modlitwy w życiu chrześcijanina

- wymienia drogi prowadzące do domu Boga Ojca

- wie, jak być wiernym Bogu

- umie dawać świadectwo wiary w Chrystusa

- wyjaśnia sens Adwentu

- zna polskie tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia

- odtwarza z pamięci modlitwy chrześcijańskie

- prowadzi zeszyt


Dobra

Wiadomości:

- wie, jakimi drogami dążyć do świętości

- wie, kim jest Jezus Chrystus, czego uczy i czego oczekuje od ludzi

- wymienia sposoby duchowej łączności ze świętymi i zmarłymi

- określa wartości modlitwy chrześcijańskiej

- umie ukazać, jakimi rodzajami rozrywek może chwalić Boga, a jakimi Go obraża

- wymienia sposoby pełnienia woli Ojca

- wyjaśnia, w jaki sposób, św. Stanisław Kostka osiągnął świętość

- zna tradycje związane ze świętami roku liturgicznego

- odtwarza z pamięci modlitwy chrześcijańskie (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Przykazania Boże, Przykazanie Miłości, Sakramenty Święte, Główne prawdy wiary, Akt wiary, nadziei, miłości, żalu, tajemnice różańcowe)

- systematycznie prowadzi zeszyt, odrabia prace domowe


Bardzo dobra

Wiadomości:

- wyjaśnia, dlaczego Boga nazywamy Ojcem

- określa swoje miejsce w domu Boga Ojca

- wyjaśnia znaczenie śmierci w aspekcie życia wiecznego

- ukazuje wartość liturgii w życiu chrześcijanina

- wskazuje na różne znaki obecności Boga wśród ludzi

- określa pomoc Maryi w życiu Jezusa i Jej pomoc w ziemskim pielgrzymowaniu człowieka

- łączy tajemnice różańcowe z wydarzeniami z życia Jezusa i Maryi

- aktywnie uczestniczy w katechezie

- systematycznie i starannie prowadzi zeszyt

- odrabia wszystkie prace domowe


Celująca

Wiadomości:

- wyjaśnia ponadczasowe prawdy związane z perykopami biblijnymi

- potrafi w nich określić przesłanie dla własnego życia

- określa metody stawania się coraz lepszym chrześcijaninem

- zna treść Ewangelii i wybranych fragmentów Pisma Świętego

- spełnia wymienione niżej kryteria na ocenę bardzo dobrą

- bierze udział w organizowanych konkursach

- jest zaangażowany w działalność Eucharystycznego Ruchu Młodych scholi itp.

- wykazuje się znajomością czasopism religijnych

- czynnie uczestniczy w życiu parafii

- chętnie uczestniczy w przedstawieniach religijnych


Religia – klasa VI

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- wyjaśnia treść czwartego przykazania dotyczącego szacunku względem rodziców

- wymienia pozytywne skutki przebaczenia i pojednania

- wie, co to jest Królestwo Boże

- wskazuje na różne możliwości pomocy innym

- ukazuje wartości wspólnoty: Kościoła, rodziny, klasy

- wie, w czym naśladować świętych, by stawać się lepszym chrześcijaninem

- odtwarza z pamięci modlitwy chrześcijańskie
Dostateczna

Wiadomości:

- ukazuje znaczenie modlitwy w życiu chrześcijanina

- wymienia drogi prowadzące do domu Boga Ojca

- wie, jak być wiernym Bogu

- umie dawać świadectwo wiary w Chrystusa

- wyjaśnia sens Adwentu i Wielkiego Postu

- zna polskie tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia

- Wielkim Postem i Wielkanocą

- odtwarza z pamięci modlitwy chrześcijańskie

- prowadzi zeszyt
Dobra

Wiadomości:

- wie, jakimi drogami dążyć do świętości

- wie, kim jest Jezus Chrystus, czego uczy i czego oczekuje od ludzi

- wymienia sposoby duchowej łączności ze świętymi i zmarłymi

- określa wartości modlitwy chrześcijańskiej

- umie ukazać, jakimi rodzajami rozrywek może chwalić Boga, a jakimi Go obraża

- wymienia sposoby pełnienia woli Ojca

- wyjaśnia, w jaki sposób, św. Stanisław Kostka osiągnął świętość

- zna tradycje związane ze świętami roku liturgicznego

- określa wyrazy czci oddawane Matce Bożej

- odtwarza z pamięci modlitwy chrześcijańskie, tajemnice różańcowe, stacje drogi krzyżowej

- systematycznie prowadzi zeszyt, odrabia prace domowe
Bardzo dobra

Wiadomości:

- wyjaśnia, dlaczego Boga nazywamy Ojcem

- określa metody stawania się coraz lepszym chrześcijaninem

- określa swoje miejsce w domu Boga Ojca

- wyjaśnia znaczenie śmierci w aspekcie życia wiecznego

- ukazuje wartość liturgii w życiu chrześcijanina

- wskazuje na różne znaki obecności Boga wśród ludzi

- określa pomoc Maryi w życiu Jezusa i Jej pomoc w ziemskim pielgrzymowaniu człowieka

- łączy tajemnice różańcowe z wydarzeniami z życia Jezusa i Maryi

- łączy stacje drogi krzyżowej z wydarzeniami biblijnymi i własnym zbawieniem

- wyjaśnia sens Zmartwychwstania Pańskiego

- rozumie znaczenie zesłania Ducha Św. na apostołów

- zna wymowę uroczystości Bożego Ciała

- aktywnie uczestniczy w katechezie. Systematycznie i starannie prowadzi zeszyt, odrabia wszystkie prace domowe
Celująca

Wiadomości:

- bierze udział w organizowanych konkursach

- jest zaangażowany w działalność Eucharystycznego Ruchu Młodych, scholi itp.

- wykazuje się znajomością czasopism religijnych

- czynnie uczestniczy w życiu parafii

- chętnie uczestniczy w przedstawieniach religijnych

- wyjaśnia ponadczasowe prawdy związane z perykopami biblijnymi, potrafi w nich określić przesłanie dla własnego życia

- określa metody stawania się coraz lepszym chrześcijaninem

- zna treść Ewangelii i wybranych fragmentów Pisma Świętego

- zna obowiązujące święta kościelne, potrafi wskazać na wydarzenia biblijne oraz tradycje kościelne, z którymi te święta są związane, zna i właściwie interpretuje teksty perykop biblijnych związanych z danymi uroczystościami

Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna