Język Polski – klasa IVPobieranie 2.37 Mb.
Strona43/50
Data29.10.2017
Rozmiar2.37 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   50


Religia – klasa IV

Wymagania na ocenę śródroczną

Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- z pomocą katechety odtwarza podstawowe modlitwy chrześcijańskie

- odpowiada na pytania związane z niektórymi perykopami biblijnymi (stworzenie człowieka i grzech pierworodny, sprawiedliwy Noe, wieża Babel, Józef Egipski, powołanie Mojżesza, wyjście z Egiptu i wędrówka do Ziemi Obiecanej)

- wie, kim jest Ojciec św. Podaje jego imiona

- wymienia najważniejsze święta roku liturgicznego

- z pomocą rodziców lub katechety odmawia różaniec

- odtwarza formułę spowiedzi

- określa chrześcijański sposób przeżywania niedzieli

- prowadzi zeszyt

- szanuje nauczycieli i innych pracowników szkoły, jest koleżeńskiDostateczna

Wiadomości:

- odtwarza z pamięci podstawowe modlitwy chrześcijańskie

- odpowiada na pytania dotyczące poznanych perykop biblijnych

- wie, że św. Stanisław Kostka to patron dzieci i młodzieży

- określa podstawowe czynności Ojca św., biskupów i kapłanów w Kościele

- zna okresy roku liturgicznego

- potrafi odmawiać różaniec

- wie, że w adwencie przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia

- odtwarza formułę spowiedzi

- śpiewa niektóre poznane pieśni

- określa chrześcijański sposób przeżywania niedzieli

- prowadzi zeszyt

- szanuje nauczycieli i innych pracowników szkoły, jest koleżeński


Dobra

Wiadomości:

- odtwarza z pamięci podstawowe modlitwy chrześcijańskie

- opowiada poznane perykopy biblijne Starego Testamentu

- wie, kto to jest św. Stanisław Kostka

- zna rolę Ojca św., biskupów i kapłanów

- wymienia okresy roku liturgicznego

- wyjaśnia znaczenie ważniejszych świąt

- nazywa tajemnice różańcowe

- zna sposób odmawiania różańca

- opowiada o życiu wybranego świętego

- wyjaśnia pojęcie: adwent

- odtwarza formułę spowiedzi

- śpiewa poznane pieśni religijne

- wskazuje święta maryjne w roku liturgicznym

- określa chrześcijański sposób przeżywania niedzieli

- szanuje nauczycieli i innych pracowników szkoły, zauważa potrzeby kolegów i koleżanek

- starannie prowadzi zeszyt


Bardzo dobra

Wiadomości:

- odtwarza z pamięci modlitwy chrześcijańskie

- posługuje się Pismem św.; posiada wiadomości programowe na temat Biblii

- opowiada i interpretuje poznane perykopy biblijne

- wskazuje, w jaki sposób Jezus prowadzi ludzi do nieba

- streszcza życie św. Stanisława Kostki

- zna rolę Ojca św. i biskupów, kapłanów

- potrafi podać imię i nazwisko biskupa diecezji, proboszcza parafii

- podaje formy pomocy parafialnej

- zna okresy roku liturgicznego, omawia je

- wyjaśnia znaczenie ważniejszych świąt, potrafi powiązać je z wydarzeniami z życia Jezusa

- wymienia sposoby wynagradzania za swoje grzechy

- nazywa tajemnice różańcowe

- zna sposób odmawiania różańca

- odczytuje wezwanie Boże w życiu poznanych postaci Starego Testamentu oraz świętych Kościoła Katolickiego

- wyjaśnia pojęcia: adwent, roraty

- zna starotestamentalne obietnice zbawienia

- odtwarza dokładnie formułę spowiedzi

- śpiewa poznane pieśni związane z rokiem liturgicznym

- wskazuje i omawia święta maryjne w roku liturgicznym

- określa chrześcijański sposób przeżywania niedzieli

- dzieli się prawdą Bożą i wiedzą religijną z innymi

- chwali Boga modlitwą

- szanuje nauczycieli i innych pracowników szkoły

- zauważa potrzeby kolegów i koleżanek. Niesie pomoc słabym i potrzebującym

- bardzo staranie i systematycznie prowadzi zeszyt

- przynosi zeszyt na każdą lekcję


Celująca

Wiadomości:

- interpretuje starotestamentalne perykopy biblijne (prehistoria biblijna o stworzeniu człowieka i grzechu pierworodnym, Kain i Abel, sprawiedliwy Noe, wieża Babel, Abraham i Izaak, Józef Egipski, Hebrajczycy niewolnikami Egipcjan, powołanie Mojżesza, wyjście z Egiptu i wędrówka do Ziemi Obiecanej) ukazując ich znaczenie dla współczesnego Kościoła

- interpretuje wydarzenia Starego Testamentu w świetle nauczania Jezusa

- wyjaśnia symbolikę imion postaci starotestamentalnych (Adam, Ewa, Noe, Abraham, Izaak, Izrael, Mojżesz)

- chętnie uczestniczy w konkursach organizowanych z okazji nabożeństw różańcowych, rorat, drogi krzyżowej i innych konkursach religijnych

- podejmuje się udziału w przedstawieniach religijnych

- czynnie uczestniczy w życiu wspólnoty Kościoła
Religia – klasa IV

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca


Wiadomości:

- rysuje postać JP II

- wymienia przykazania dotyczące relacji człowieka do Boga

- wymienia przykazania dotyczące relacji człowiek – człowiek

definiuje pojęcia: pokuta, nawrócenie, definiuje pojecie: sakrament pokuty

- wymienia rodzaje kultu oddawanego Bogu

- odtwarza z pamięci przykazanie miłości

- wymienia główne etapy wędrówki Izraelitów do Kanaanu,

- wyjaśnia pojęcie łaska Boża

- określa znaczenie krzyża w życiu chrześcijanina

- definiuje pojęci: arka przymierza

- doskonali realizację w/w celów

- sprawdza uzyskane wiadomości

- wyjaśnia pojęcie: rekolekcje

- wyjaśnia pojęcie: droga krzyżowa

- wie, że święta wielkanocne są świętami zmartwychwstania Pana Jezusa

- wyjaśnia znaczenie pojęcia: powołanie

- kojarzy postać Dawida pasterza z królem Izraela

- umie śpiewać piosenkę o Dawidzie

- wie, że Salomon wybudował świątynię w Jerozolimie,

- wyjaśnia pojęcie: prorok

- opowiada perykopę: 2 Krl 25

- opowiada historię braci machabejskich

- wie, kim był Hiob

- zapamiętuje wskazówki dane przez Tobiasza synowi-wyjaśnia słowo: miłosierdzie w odniesieniu do Boga i do ludzi

- wyjaśnia pojęcie: proroctwo

- wyjaśnia, czym jest: nawrócenie i miłość do Ojczyzny

- opowiada perykopę: Dn 6, 2-24

- opowiada perykopę ustanowienia Eucharystii

- podaje przykłady prowadzenia Maryi w życiu ludzi

- wyjaśnia, od kiedy staje się Dzieckiem Bożym


Dostateczna

Wiadomości:

- redaguje modlitwę za JP II

- wyjaśnia ich treść przykazań( I – II)

- wyjaśnia treść przykazań (IV-X)

- definiuje pojęcia: pokuta, nawrócenie

- definiuje pojecie: sakrament pokuty

- wymienia rodzaje kultu oddawanego Bogu

- wyjaśnia związek przykazania miłość z przykazaniami Bożymi

- opowiada perykopę biblijna Lb 1,1-9

- opowiada perykopę Lb 20,3-11

- sprawdza uzyskane wiadomo

- opowiada historie biblijną wejścia Izraelitów do ziemi obiecane

- wie, że w czasie rekolekcji trzeba zachowuje skupienie w kościele

- wymienia stacje drogi krzyżowej Pana Jezusa-opowiada perykopę Łk24,13-35

- opowiada 1Sm3,1-19

- opowiada historie biblijna o powołaniu Dawida na króla 1Sm16,1-13

- dzieli psalmy na wielbiące, błagalne i dziękczynne

- opowiada perykopę: 1 Krl 6, 1-38

- opowiada historię powołania Eliasza

- wyjaśnia pojęcie: niewola

- wyjaśnia pojęcie: bohater

- opowiada o jego cierpieniach

- opowiada o postaci Tobiasza

- zna historię Jonasza

- wie, kim jest prorok

- wie, na czym polega polecenie skierowane przez Boga do Jeremiasza

- dostrzega odwagę Daniela i jego wierność Bogu

- podaje nazwy określające Eucharystię

- wyjaśnia pojęcie: litania

- wyraża radość, że należy do Boga
Dobra

Wiadomości:

- wykonuje kartkę z modlitwą za JP II

- omawia wynikające z nich zobowiązania, z przykazaniami Bożymi ( VI – X )

- objaśnia wielkopostne tradycje

- określa przyczyny zerwania więzi między człowiekiem a Bogiem

- porównuje kult Boga w Starym i Nowym testamencie

- określa zobowiązania wynikające z Przykazania miłości

- wyjaśnia znaczenie liczenia Ludu Bożego i obchodzenia święta Paschy

- określa różne rodzaje łaski Bożej

- wyjaśnia związek węża miedzianego z krzyżem

- określa warunki osiągnięcia życia wiecznego

- omawia potrzebę przeżywania rekolekcji

- objaśnia kolejne stacje drogi krzyżowej

- ukazuje możliwości spotkania z Jezusem zmartwychwstałym

- omawia zadania powierzone Samuelowi w momencie powalania

- omawia cechy i czyny Dawida, które pozwalają go nazywać dobrym królem

- rozróżnia rodzaje psalmów

- wyjaśnia, że świątynia jest miejscem oddawania czci Panu Bogu

- wymienia zadania proroka

- wyraża radość z powrotu do Boga w sakramencie pokuty

- podejmuje postanowienie obrony słabszych i uczciwego postępowania

- uświadamia sobie, że cierpienie jest skutkiem grzechu pierworodnego, a nie karą Bożą

- wyjaśnia pojęcie: sumienie

- postanawia być wiernym Bożemu wezwaniu

- wyjaśnia, kim był Izajasz- przypomina i wymienia swoje zobowiązania wobec Boga wynikające ze chrztu św.

- dokonuje refleksji nad swoją wiernością Bogu

- wymienia dary, które otrzymujemy przyjmując Komunię Św.

- układa własne wezwania do tej modlitwy litanijnej

- dziękuje Bogu za otrzymane dary


Bardzo dobra


Wiadomości:

- wie, kiedy JP II został wybrany na papieża

- realizuje wymagania przykazań w życiu

- analizuje i zachowuje przykazania

- uzasadnia potrzebę aktywnego przeżywania Wielkiego Postu

- uzasadnia zobowiązanie chrześcijan do przestrzegania Przykazań Bożych

- uzasadnia związek między czcią oddawaną Bogu a dążeniem do świętości

- tłumaczy, kim jest bliźni

- określa etapy wędrówki chrześcijanina do nieba

- w świetle ST interpretuje zapowiedź odkupienia dokonanego przez Chrystusa na krzyżu

- w świetle ST interpretuje drogę chrześcijanina do życia wiecznego

- formułuje wnioski z przeżytych rekolekcji

- wiąże przeżycia Jezusa z drogi krzyżowej z własnym życiem

- ukazuje możliwości spotkania z Jezusem zmartwychwstałym

- na podstawie historii Samuela wykazuje, jakimi zadaniami (powołaniem) obdarza Bóg każdego człowieka

- działania króla Dawida odnosi do własnego postępowania

- uzupełnia tekst psalmu połówkowego

- rozumie troskę o godny wygląd kościoła

- pragnie naśladować Eliasza w jego zaangażowaniu w wypełnianiu wezwania Bożego

- wie, że sakrament pokuty jest oczyszczeniem dla chrześcijanina

- sam czuje się bohaterem Chrystusowym

- dostrzega sens zbawczy cierpienia

- wymienia Świętych, którzy codziennie okazywali miłosierdzie

- pragnie żyć w zgodzie ze swoim sumieniem.

- wie, że proroctwa Izajasza są zapowiedzią Mesjasza - Jezusa

- wie, że słowo Boga może dać nam szczęście-postanawia jak najczęściej łączyć się z Jezusem w Komunii Św.

- stara się naśladować Maryję w oddaniu i miłości do Jezusa

- układa modlitwę dziękczynną
Celująca

Wiadomości:

- opowiada krótki życiorys JP II

- staje świadkiem Chrystusa w swoim środowisku

- rozumie, że Jezus dzięki swojej Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu zbawił wszystkich ludzi

- wymienia świętych naszych czasów

- szanuje wszystkich ludzi zgonie przykazaniem miłości

- biegle posługuje się mapą

- wie, że proroctwa ST znajdują wyjaśnienie w NT w Osobie Jezusa Chrystusa- dziękuje Bogu za dar rekolekcji

- na podstawie historii Samuela- wskazuje jak należy na to powołanie odpowiedzieć

- uzasadnia potrzebę stawania się lepszym człowiekiem

- układa treść swojego psalmu

- wie, że dawcą sakramentu pokuty jest Chrystus

- wie, że proroctwa Izajasza są zapowiedzią Mesjasza – Jezusa

- wie, że dawcą darów jest cała Trójca św.
Religia – klasa V

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Dopuszczająca

Wiadomości:

- wie, o istnieniu prasy katolickiej

- uczestniczył w czytaniu w klasie artykułów o tematyce religijnej

- przy pomocy nauczyciela opowiada o postaciach wybranych świętych

- określa Biblię jako list Boga do człowieka

- wie, jakie święta poprzedza Adwent

- poprawnie wyjaśnia znaczenie okresu Bożego Narodzenia

- wyróżnia w roku liturgicznym okres zwykły

- wymienia miesiąc październik jako miesiąc modlitwy różańcowej, a listopad za zmarłych


Dostateczna

Wiadomości:

- omawia istotę pierwszych piątków miesiąca

- wymienia dwa tytuły prasy katolickiej, przeczytał jeden artykuł

- przy pomocy nauczyciela opowiada o postaciach świętych: Stanisława Kostki i Franciszka z Asyżu

- określa Biblię jako list Boga do człowieka

- wie, że zawiera Słowo Boże

- przy pomocy nauczyciela posługuje się współrzędnymi i skrótami

- opowiada wybrane perykopy biblijne

- wie, kiedy przypada Uroczystość Chrystusa Króla

- zna symbolikę związaną z adwentem, wie, że jest to czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela

- śpiewa niektóre pieśni związane z tym okresem

- poprawnie wyjaśnia znaczenie okresu Bożego Narodzenia

- śpiewa kolędy

- wymienia miesiąc październik jako miesiąc modlitwy różańcowej, a listopad za zmarłych

- prowadzi zeszyt

- pamięta modlitwy pacierzowe z klas młodszych
Dobra

Wiadomości:

- omawia istotę pierwszych piątków miesiąca

- wymienia tytuły prasy katolickiej, wykazuje się ich znajomością

- opowiada o postaciach świętych: Stanisława Kostki i Franciszka z Asyżu

- wymienia niektóre cechy świętości

- określa Biblię jako księgę zbawienia. Posługuje się współrzędnymi i skrótami

- opowiada perykopy biblijne związane ze stworzeniem świata, człowieka, grzechem pierworodnym

- wyjaśnia skutki grzechu pierworodnego

- zna sposoby oddawania czci Chrystusowi Królowi

- omawia symbolikę związaną z adwentem, wie, że jest to czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela

- śpiewa pieśni związane z tym okresem

- poprawnie wyjaśnia znaczenie okresu Bożego Narodzenia

- wymienia inne święta tego okresu

- śpiewa kolędy

- zna podział roku liturgicznego i wymowę poszczególnych okresów i miesięcy

- potrafi modlić się spontanicznie

- wymienia znane postacie Kościoła i potrafi o wybranych opowiedzieć

- w szkole i poza nią przyjmuje postawę odpowiedzialną za swoje czyny

- starannie prowadzi zeszyt, odrabia prace domowe

- pamięta modlitwy pacierzowe z klas młodszychBardzo dobra

Wiadomości:

- wykazuje zainteresowanie prasą katolicką, wymienia tytuły znanych czasopism

- opowiada przeczytane artykuły i odnosi ich przesłanie do swojego życia

- zna życiorys św. Stanisława Kostki i św. Franciszka z Asyżu, na podstawie przykładu ich życia w wierności Bogu, dokonuje refleksji nad osobistym powołaniem do świętości

- określa Biblię lako księgę zbawienia. Biegle korzysta z Pisma Świętego (odczytuje współrzędne i skróty)

- podaje prawdy związane z wybranymi perykopami biblijnymi

- potrafi odnaleźć w nich przesłanie dla własnego życia

- opowiada treść następujących fragmentów biblijnych: 1. Stworzenie świata i człowieka. 2. Stworzenie świata niewidzialnego. 3. Grzech pierworodny i jego skutki. 4. Zapowiedź przyjścia Zbawiciela

- dokonuje refleksji nad ich przesłaniem dla swojego życia

- uznaje, że chrześcijanin oddaje swoim życiem cześć Chrystusowi Królowi

- wyjaśnia termin: roraty

- omawia symbolikę związaną z Adwentem

- dzieli się podjętymi postanowieniami adwentowymi

- omawia znaczenie święta Niepokalanego Poczęcia Maryi, śpiewa pieśni związane z tym okresem

- przeżywa okres Bożego Narodzenia jako czas spełnionej obietnicy objawienia Syna Bożego ludziom

- składa życzenia świąteczne

- przeżywa tajemnicę chrztu Jezusa w Jordanie i wymienia skutki sakramentu chrztu św.

- rozumie wydarzenia związane z ofiarowaniem Pana Jezusa w świątyni

- jest wrażliwy na pomoc potrzebującym

- śpiewa pieśni związane z okresem Bożego Narodzenia

- zna modlitwę różańcową, wymienia tajemnice, samodzielnie formułuje rozważania

- pogłębia wiedzę dotyczącą małżeństwa i rodziny w aspekcie nauki Kościoła

- wie, że zmarli potrzebują naszej modlitwy. Formułuje modlitwę za zmarłych

- zna postać swojego patrona

- zna postacie wybitnych członków Kościoła: Jan Paweł II, bł. Urszula Ledóchowska.

- wyraża troskę o jedność w klasie i szkole

- wyróżnia się pilnością i zaangażowaniem na katechezie

- pamięta modlitwy pacierzowe

- dba o zeszyt i prowadzi go systematycznie


Celująca

Wiadomości:

- podaje istotę kultu Serca Jezusowego w pierwsze piątki miesiąca

- wyjaśnia ponadczasowe prawdy związane z omawianymi perykopami biblijnymi, potrafi określić w nich przesłanie dla własnego życia

- omawia części roku liturgicznego w odniesieniu do historii zbawienia człowieka

- wykazuje się znajomością czasopism oraz publikacji o tematyce religijnej

- chętnie uczestniczy w konkursach organizowanych z okazji nabożeństw różańcowych, rorat, drogi krzyżowej i innych konkursach religijnych

- podejmuje się udziału w przedstawieniach religijnych

- czynnie uczestniczy w życiu wspólnoty Kościoła

Pobieranie 2.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   50
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna